Filtreler
Filtreler
Bulunan: 14 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [7]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [4]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [12]
Dil [2]
Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi

BURÇAK CEREN AKPINAR

Makale | 2018 | Yaşadıkça Eğitim Dergisi

STEM; Science, Technology, Engineering & Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan veöğrencilerin fen bilimleri ve matematik bilgilerinin mühendisliğin uygulamaları ile ürüne dönüştüğü bireğitim yaklaşımıdır. Ortaya çıktığı ABD’de okul öncesinden lise sonuna kadar Gelecek Nesil FenStandartları çerçevesinde mühendislik tasarımı ve disiplinler arası ilişkilendirmelerle uygulanmayaçalışılmaktadır. Bu araştırma, okul öncesi eğitiminde STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veliaçısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma modellerindendurum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, okul . . .öncesi 5 yaş grubunda yer alan 9 erkek ve 11 kız olmaküzere toplam 20 öğrencinin katılımıyla 8 haftada 12 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracıolarak Aktivite Değerlendirmeye Yönelik Görüşme Formu, Öğretmen Gözlem Formu ve Veli GözlemFormu kullanılmıştır. Uygulanan bütün formlarda süreçle ilgili sorulara yer verilmiştir. Sonuç olarak; okulöncesi eğitiminde STEM uygulamaları ile öğrencilerin fen ve matematik kazanımları elde ettiği; yaratıcılık,eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve iletişim kurma gibi 21. Yüzyıl becerilerinin geliştiği tespit edilmiştir.Öğretmen ve velilerden alınan görüşler öğrencilerinin görüşlerini doğrulamaktadır Daha fazlası Daha az

MEVSİMLİK GÖÇ VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ÖRNEĞİ

Celal Altın

Makale | 2018 | Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Dünyada ve Türkiye’de uygulanmaya başlanan neo-liberal politikaların etkisiyle tarımda hızlı bir dönüşüm sürecine girilmiştir. Tarımda yaşanan çözülmenin önemli sonuçlarından biri de kırsal alanlarda yaşayan kesimlerin üretimden çekilmesi ve şehirlere göç etmek zorunda kalmalarında ortaya çıkmıştır. Osmanlı dönemi ve ekonomik düzeninden bu yana varlığı gözlenen bir emek biçimi olarak mevsimlik tarım işçiliği yeni dönemde daha da yaygınlaşmıştır. Kırdan kopuş ve göç süreci karşısında mülksüzlük ,güvencesizlik, yoksulluk, sosyal-ekonomik sermaye yetersizliği gibi çok sayıda olumsuzluğu bir arada yaşayan geniş grupların geçinme ve haya . . .tta kalma stratejisi olarak tarımda mevsimlik işler yaşamsal nitelik kazanmıştır. Türkiye’de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kesimin sayısının 3-4 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda Suriye’den savaştan kaçan ailelerin de yöneldiği mevsimlik tarım işçilerinin önemli bir bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde göç eden aileler oluşturmaktadır. Bu çalışmada mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olarak yaşandığı ve tarihsel bir geçmişe sahip olduğu Ankara Polatlı’da yapılan saha araştırmasının verilerinden hareketle mevsimlik tarım işçilerinin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri yanında göçmen nitelikleri ve çalışma ilişkileri ele alınmıştır. Bu doğrultuda, nicel ve nitel araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması yoluyla mevsimlik tarım işçileri için önemli bir çekim merkezi olan Ankara Polatlı’nın iki köyünde çapa ve hasat döneminde çalışan kadınlar, erkekler, çocuklar, aracılar, işverenler, yerel halk ve muhtardan oluşan toplam 47 kişi ile derinlemesine görüşmelerin analizine yer verilmiştir. Ayrıca iki köyde 310 tarım işçisi ile yapılan anket çalışmasının verilerinden yararlanılmıştır Daha fazlası Daha az

BAZI ÜLKELERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

Mustafa Bolahatoğlu

Makale | 2018 | Legal Mali Hukuk Dergisi

Emlak vergisi sadece gayrimenkulü vergilendirmesi nedeniyle özel servet vergisi niteliği taşıyan bir vergi türüdür. Emlak vergisi Fransa ,İngiltere, ABD ve Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetim-lerin en önemli gelir kaynağıdır. Ancak her ülkede uygulanan farklı em-lak vergisi oranları, muafiyetler ve istisnalar nedeniyle emlak vergisi gelirleri değişiklik göstermektedir. Türkiye’de emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında önemli sorunlar yaşanmakta olup, yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisna-lar ciddi adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için em-lak vergisi değerlemesinin nitelikli uzman kiş . . .iler tarafından üstlenilmesi, vergi oranlarının standart hale getirilmesi, muafiyet ve istisnaların en aza indirilerek adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir Daha fazlası Daha az

I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Tam Metin Kitabı''

SUAT DÖNMEZ | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örne . . .ği Ahmet Rasim Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Daha fazlası Daha az

SPI-based Drought Severity-Duration-Frequency Analysis

SELEN ORTA

Bildiri | 2018 | 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 12-14 September 2018, Izmir/TURKEY

Drought which is one of the most injurious natural hazards is defined as lack of rainfall that leads to a temporary decrease or deficit in natural water availability. Droughts may result in long-term environmental, social and economic impacts. Therefore, drought forecasting is an important hydrological phenomena and it plays a major role in risk management, drought preparedness and the implementation of mitigation measures. The objective of this study is to analyze drought characteristics of Meric-Ergene, Gediz, Seyhan and Ceyhan hydrological basins in Turkey. Standardized Precipitation Index (SPI) is used in drought analysis based . . .on the monthly precipitation data from meteorological stations. Frequency analysis using SPI has implemented for the derivation of drought severity-duration-frequency curves corresponding to 5, 10, 20, 50 and 100-year return periods. Daha fazlası Daha az

Open Data in Agriculture: Sustainable Model Development for Hazelnut farms using semantics

Sahin Aydin | Ugur Unal | M. Nafiz Aydin

Bildiri | 2018 | IEEE

Turkey accounts for 75 of the global hazelnut production and 70-75 of the exportation. Taking into account the socioeconomic importance of hazelnut, the stakeholders of hazelnut domain still have problems such as availability, meaningful, accuracy of the hazelnut related data. Providing data to stakeholders is crucial for sustainable agricultural activities. This data should be freely available to everyone to use and republish. With the aforementioned reasons Open Data is an efficient way in Turkish Agriculture. In this paper, we shall investigate the open data term and semantics in the context of hazelnut data management. In additi . . .on, a data processing model with regard to agricultural open data is proposed Daha fazlası Daha az

A novel method for assessing the chromatic integration of architecture in the Ksourian landscape of Mzab Valley, Algeria

Yacine Gouaich | Abdelkader Mebrouki | Racha Ghariri | Abdelkhaliq Mebarki | Akila Belabbas | Banu Manav | Juan Serra | Jorge Llopis | Ana Torres

Makale | 2018 | WILEY

Ksour are original architectural models of fortified villages located in the north of Africa. They offer, through their urban and natural visual sceneries, specific visible features that we name them Ksourian Landscapes. The present research, accordingly, addresses an investigation relying on a new methodic perspective, of the chromatic character of the Ksourian landscape of M'zab valley in Algeria which is listed as an UNESCO World Heritage Site. Using the Natural Color System (NCS), a natural palette (NP) has been conducted encapsulating 12 representative colors from the natural landscape of the site in congruence with a second pa . . .lette (human settlements palette), which includes around 16 colors from the urban landscape of the Mozabite Ksour. The primary purpose of this research article aims at identifying perceptual similarities between the two palettes after comparison which relies upon the NCS nominal identities (blackness [s], whiteness [w], chromaticness [c], yellowness [y], and redness [r]) and the NCS relation identities (hue [phi], saturation [m], delta [], and beta []). Graphical representations of these comparisons are demonstrated in the NCS triangle and the NCS 3D color space. We have demonstrated through our experimental outcomes the strong chromatic integration of the urban settlements in their natural landscape, the original chromatic character as being a constituent of the heritage values of the Mozabite Ksourian landscape, as well as its possible use in the urban restoration processes Daha fazlası Daha az

İbn Ebi‘l-İsba‘ ve Bedî‘ İlmindeki Yeri

MUSTAFA AYDIN

Makale | 2018 | Darulfunun İlahiyat

Ibn Abī al-Isba‵ was a prominent man of letters who spent most of his life under the Ayyubid rule and his last years in the Mamluk Sultanate. Regarded as the “Poet of Egypt,” he was one of the leading scholars in ‵ilm al-balāgha, the rhetorical science. Besides his own works, Ibn Abī al-Isba‵ had a considerable number of his poems included in literature books and biographies, and he made abundant use of literary devices in these poems. Ibn Abī al-Isba‵ made significant contributions to ‵ilm al-badī‵, the science of embellishments, especially with his works Tahrīr al-Tahbīr (Writing Elegant Compositions) and Badī‵al-Qur‵ān (Embellish . . .ments in the Koran). Benefiting from the rhetorical knowledge of such orators as Ibn alMu‵tazz and Qudāmah ibn Ja‵far, who were pioneers in the science of embellishments, Ibn Abī al-Isba‵ researched 30 literary figures in ‵ilm al-badī‵. This distinguished him from his predecessors, and there were even times when he criticized those who preceded him. He explained literary figures using examples from Arabic poetry, verses from the Koran, the hadith, sayings of the elders, proverbs, and aphorisms. Another important contribution he made to rhetorical science was how he accounted for the differences between similar literary figures. After a brief summary of Ibn Abī al-Isba‵‵s life and character as a scholar, this article will define and further clarify the 30 literary figures that the author unearthed in his work Tahrīr al-Tahbīr using at least one of the author‵s own examples to examine each one Daha fazlası Daha az

ARAPÇA LÜGATLER VE İNDEKS KİTAPLARI

MUSTAFA AYDIN

Makale | 2018 | The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Bütün dillerde, lügat/sözlük çalışmalarının önemli yeri vardır. Arap dilinde de gerek dilin öğrenim ve öğretiminde ve gerekse başta Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şerif olmak üzere klasik metinlerin anlaşılması ve dili tespit etme yönünde yapılan sözlük çalışmaları,değişik başlıklar altındaçok erken dönemde başlamıştır.İkinci hicri asrın başlarındanitibaren geliştirilen farklıyöntemlerlearalıksız sürmüştür. Son dönemlerde yapılanindeksçalışmaları ile deiyice geliştirilmiştir. Çeşitli müellifler tarafındanyazılan busözlükve indekslerdenbirkısmı telifedildiği tarihtengünümüze kadargeçerliliğinisürdürmüş ve Arap Dili ve İslam bilimleri alan . . .ında çalışan her kesin baş ucu kitabı olmuştur. Bu makalemizde, bu sözlüklerden çok önemli gördüğümüz bazılarını ele alıp onları tanıttık, metotları, kullanma yöntemleri ve telif amaçları hakkında bilgi verdik. Bunları önce lügatler/sözlükler ve kelime indeksleri olarak ikiye ayırdık. Ardından da sözlükleri; son harf esasına göre tasnif edilenler ( es-Sihah, Lisânu’l- ‘Arab, Kâmûsu’l-muhît ve Tâcu’l- ‘arûs) ve ilk harf esasına göre tasnif edilenler (Esâsu’l-belâğa ve Misbâhu’l- münîr) olarak iki başlık altında tanıttık. Devamla da konularına göre tasnifedilen sözlüklere değinipönemlilerinin adlarını verdikten sonra, alanın en kapsamlı ve enmükemmel sözlüğü olan el-_Muhassas’ı tanıttık. Makalemizin ikinci bölümünü oluşturan “İndeks Kitapları” başlığı altında da el-Mu’cemu’l – Mufehres Li Elfâzi’l – Kur’âni’l-Kerîm ve el-Mu‘cem el – Mufehres li Elfâzi’l – Hadîs ve Miftâhu Kunûzi’s- Sunne hakkında bilgi verdik. Yine her biri alanının en önemli eserlerinden olan el-Mufredât ve Keşşafü Istılâhâti’l – Funûn ve’l- ‘ulûm’u da bu bölümün devamında tanıttık Daha fazlası Daha az

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE PSİKOLOJİK KOŞULLARIN İŞE TUTKUNLUĞA ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Kansu Gençer

Makale | 2018 | Manas Journal of Social Studies

Bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde demografik özellikler, psikolojik güvenlik, psikolojik uygunluk ve psikolojik anlamlılığın işe tutkunluğa etkilerini saptamaktır. Bu çalışma ile otel iş görenlerinin demografik özelliklerinin ve psikolojik koşullarla ilgili algılarının işe tutkunluğa etkileri açıklanarak otel yöneticilerinin bilgi edinmesine ve etkin kararlar almasına yardımcı olunabilecek, akademik açıdan ise alan yazındaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlanabilecektir. Araştırma kapsamında Kuşadası bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı 392 otel personeline anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda psikolojik güvenlik, psikolojik . . . uygunluk ve psikolojik anlamlılığın işe tutkunluk üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu; demografik özelliklerin ise işe tutkunluk üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahipolmadığı saptanmıştır Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDEKİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARİNİN MÜFREDATLARİNDA BULUNAN BESLENME DERS VE İZLENCELERİNİN İNCELENMESİ

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

Kitap Bölümü | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

Giriş: Yeterli ve dengeli beslenme, insanın yaşamını sağlıklı, üretken ve hastalıklara yakalanmadan geçirebilmesi için edinilmesi gereken bir yeme davranışıdır. Anne karnından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar olan dönemde ise tüm bunlar dışında sağlıklı beslenme çocuğun büyüme ve gelişmesini de olumlu yönde etkileyen bir durumdur. Sağlıklı beslenmenin çok erken yaşlarda bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanması gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin çocuk gelişimi ön lisans programlarında beslenme eğitiminin verilmesi, gelecekte mesleki hayatlarında çocuklarımıza örnek olacak, onlarla ilgilenecek, eğitecek ve menülerini . . . hazırlayacak çocuk gelişimi öğrencilerinin alması gereken önemli bir derstir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de üniversitelerdeki çocuk gelişimi ön lisans programlarının müfredatlarında bulunan beslenme derslerinin varlığı, özellikleri ve ders izlencelerinin incelenmesidir. Kapsam: Yapılan araştırmanın evrenini Tükiye’deki çocuk gelişimi ön lisans programları ve müfredatlarında bulunan beslenme dersleri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma kapsamında sadece 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alan Tükiye’deki üniversitelerdeki çocuk gelişimi ön lisans programları incelenmiş, KKTC’deki üniversiteler çalışmaya dahil edilmemiştir. Yöntem: Araştırmada incelenen Türkiye’deki çocuk gelişimi ön lisans programlarına ait meslek yüksekokulu, kontenjan ve puan verileri ÖSYM’nin internet sayfasında paylaşılan 2017 yılı yerleştirme sonuçlarına dair bilgilerden alınmıştır. Çocuk gelişimi programlarının müfredatlarına ve beslenme ders izlencelerine ise her üniversitenin kendi internet sitesinden ulaşılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel bilgilere yer verilmiştir Daha fazlası Daha az

I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Özetleri Kitabı''

SUAT DÖNMEZ | BAHADIR ELAL

Makale | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

Meslek eğitimi giderek önemi artan bir konu haline gelmiştir. Toplumsal kalkınma ve bireyler olarak yaşam kalitemizin artması meslek eğitiminin kalitesi ile doğru orantılıdır. Günümüzde giderek çeşitlenen ve uzmanlık alanı olarak birbirinden çok geniş anlamda ayrılan sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, toplumların en önemli konularından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda bu sektörlerin en önemlilerinden olan sağlık sektörüne yönelik uygun insan gücü yetiştirilmesi konusu başlı başına incelenmesi gerektiren bir konudur. Ülkemizde demografik değerlerdeki değişimle birlikte nicelik anlamda büyüme, nitelik anl . . .amda büyümeyle eşzamanlı olarak gelişmelidir. Ortalama ömrün arttığı genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının orta vadede giderek azalma eğilimi göstermesi ve yaşlı nüfusun artışının getirdiği sağlık sektöründeki ihtiyacın giderek artması önemli bir gelişmedir. Bu anlamda sayısal verilerin artışı önemli olmakla birlikte sağlık alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi de bir o kadar hayati bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesleki eğitim kapsamında sağlık eğitiminin kalitesini, standardizasyonunu geliştirmek, ülkemizde sağlık çalışanları içinde sayıları giderek artan sağlık teknikerlerinin eğitimini daha ileriye taşımak amacıyla sağlık programlarına yönelik bilimsel çalışmaların yapılması son derecede önemlidir. Bu nedenle her yıl bir seri halinde düzenlemeyi planladığımız Meslek Eğitim Kongresinin ilk konusunu Sağlık alanına ayırdık. Gelecek yıllarda bu kongre serisine meslek eğitiminde farklı alanları işleyecek şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Bu kongrenin alanın gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyor ve kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bildirileriyle katılan bilim insanlarına teşekkürlerimi sunarım Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms