Filtreler
Filtreler
Bulunan: 30 Adet 0.021 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Tam Metin [2]
Veritabanları [3]
Tür [1]
Dil [2]
Erişime Açık

WORTHLESSNESS CRISIS IN JOURNALISM

Nur Esra Atmaca Durum

The press and freedom are two phenomena that co-exist in modern times. Just as peoples in history have benefited from the power of the press in their struggle for freedom, the press must continue its existence on behalf of society for its own freedom. This intertwined state of existence and functionality is like a mirror that can reflect democratic social life in perhaps the simplest way. However, in the 21st century, when humanity is experiencing a time of wars, rapidly diminishing natural resources, globally increasing pandemics and natural disasters ranging from earthquakes to floods, the 4 ...Daha fazlası

Erişime Açık

SPI-based Drought Severity-Duration-Frequency Analysis

Selen Orta

Drought which is one of the most injurious natural hazards is defined as lack of rainfall that leads to a temporary decrease or deficit in natural water availability. Droughts may result in long-term environmental, social and economic impacts. Therefore, drought forecasting is an important hydrological phenomena and it plays a major role in risk management, drought preparedness and the implementation of mitigation measures. The objective of this study is to analyze drought characteristics of Meric-Ergene, Gediz, Seyhan and Ceyhan hydrological basins in Turkey. Standardized Precipitation Index ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Students' Perceptions of Language Learning Strategies in an EFL Context: A Case Study

Zeynep Cigdem Eren | Enisa Mede

The aim of this study is to find out the EFL students' preferences of the language learning strategies and the difficulty they experienced with the application of these strategies while learning English in a preparatory program at a vocational university in Istanbul, Turkey. A total of seventy four preparatory students participated in the study. Data were obtained through a questionnaire about the language learning strategies. The findings of the study revealed significant implications in relation to emphasizing language learning strategies in preparatory programs.

Erişime Açık

Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

Onur Can Dolğun

Bu çalışmanın amacı; spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin belirlenmesi ve spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin cinsiyet, okudukları sınıf düzeyi ve yaş açısından farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır.Araştırmanın örneklemini, 2019–2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan 15’i kız, 50’si erkek olan 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın karar verme becerileri verileri Melbourne tarafından geliş ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Irregular 64 PDM Controlled Wireless Power Transfer for Pecise Power Control

Güngör Bal

The power control techniques used in wireless charging systems can be divided into two classes: variable frequency and fixed frequency. In variable frequency power control, the efficiency of the charging system decreases when it is operated outside the zero-phase angle (ZPA). The efficiency of the wireless charging system increases when fixed frequency charging systems are operated even at ZPA frequency and under soft switching conditions. In this paper, an irregular 64-PDM controlled wireless charging system is proposed. The proposed 64-PDM controlled wireless charging system is implemented i ...Daha fazlası

Erişime Açık

Face Recognition System using Histograms of Oriented Gradients and Convolutional Neural Network based on with Particle Swarm Optimization

Cevat Rahebi

In this paper, Histograms of Oriented Gradients dependent on the strong point of convolutional neural organization which is new methodology for evenness face data set, is introduced. A proposed face acknowledgment framework was created to be utilized for various purposes. We utilized Gabor wavelet change for include extraction of evenness face preparing information and afterward we utilized profound learning technique for acknowledgment. We executed and assessed the proposed strategy on ORL and YALE data sets with Matlab 2020b. Besides, similar trials were directed applying Particle Swarm Opti ...Daha fazlası

Erişime Açık

Edirne için Kuraklık Şiddet-Süre-Frekans Eğrileri

Selen Orta

Kuraklık karakteristiklerinin belirlenmesi sürdürülebilir su kaynakları yönetiminde, kuraklığa karşı alınacak önlemlerde ya da kuraklık eylem planlarının hazırlanmasında büyük rol oynamaktadır. Kuraklık, kuraklık şiddeti, süre ve frekans gibi değişkenlerle karakterize edilebilmektedir. Çalışmanın amacı; kuraklık şiddeti-süre-frekans eğrilerini elde etmek, böylelikle kuraklığın etkilerinin azaltılmasını sağlamaktır. Kuraklık karakteristikleri yağış verisine dayanan Standart Yağış İndeksi (SYİ) kullanılarak belirlenmiştir. Standart Yağış İndeksi; yalnızca yağış verisine ihtiyaç duyması, hesaplam ...Daha fazlası

Erişime Açık

FREKANS ANALİZİ İLE KRİTİK KURAKLIK ŞİDDET-SÜRE-FREKANS EĞRİLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Selen Orta

Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır. Temel olarak yağışların beklenen değerlerin altında gerçekleşmesi sonucu kuraklık meydana gelir, sürenin uzamasıyla birlikte etkisi giderek artar. Meteorolojik karakterli doğal afetler kategorisinde yer alan kuraklığın kapsamı geniştir ve birçok sektör üzerinde negatif önemli etkilere sahiptir. Kuraklığın olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi için kuraklık karakteristiklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Kuraklık şiddet, süre ve frekans gibi değişkenlerle kar ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Open Data in Agriculture: Sustainable Model Development for Hazelnut farms using semantics

Sahin Aydin | Ugur Unal | M. Nafiz Aydin

Turkey accounts for 75 of the global hazelnut production and 70-75 of the exportation. Taking into account the socioeconomic importance of hazelnut, the stakeholders of hazelnut domain still have problems such as availability, meaningful, accuracy of the hazelnut related data. Providing data to stakeholders is crucial for sustainable agricultural activities. This data should be freely available to everyone to use and republish. With the aforementioned reasons Open Data is an efficient way in Turkish Agriculture. In this paper, we shall investigate the open data term and semantics in the contex ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yeşil Dönüşümcü Liderlik ve Yeşil Bilinçli Farkındalık Yeşil İnsan Sermayesini Artırır Mı?

Burcu Özgül

Önceki hiçbir literatür, yeşil dönüşümcü liderliğin yeşil insan sermayesi üzerindeki etkisini araştırmamıştır, dolayısıyla bu çalışma, bu araştırma boşluğunu doldurmak için yeni bir araştırma çerçevesi geliştirmektedir. Bu çalışma, yeşil dönüşümcü liderliğin yeşil insan sermayesi üzerindeki etkisini araştırmakta ve yeşil bilinçli farkındalığın aracılık etkisini Smart PLS 3 analiz programı aracılığıyla test etmektedir. Veriler ISO 14001 sertifikasına sahip olan ve ihracat yapan 186 küçük ve orta ölçekli işletmeden (KOBİ) toplanmıştır. Sonuçlar, yeşil dönüşümcü liderliğin yeşil insan sermayesini ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINDA TÜRK POSTA PULLARININ KULLANIMI VE ÖNEMİ

Gamze Sürcan Düzgün | Bahadır Elal

Giriş: Pul, posta parasının karşılığının alındığını simgeleyen, basılı küçük kâğıt parçası olarak tanımlanır. Bu amacının dışında, her ülkenin kendi kültürel değerlerini görsel ve yazılı olarak temsil ederek, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki diğer insanlara tanıtabilmesine fırsat veren bir iletişim aracıdır. Türk mutfağı ise, Türkiye topraklarında yaşayan insanların kendilerine has ürün, araç, teknik ve uygulamalarla hazırlayarak yedikleri ve içtikleri yemekleri içermektedir. Çok eskilere dayanan tarihi ve topraklarında barındıkları insanların çokulusluluğu, Türk mutfak kültürünün zengin ...Daha fazlası

Erişime Açık

KÜRESELLEŞME EKSENİNDE FUTBOL HAKEMLİĞİNİN TEKNOLOJİK BOYUT AÇISINDAN İNCELENMESİ

Onur Can Dolğun

Futbolun küresel bir hâle dönüşmesi ve endüstri hâlini alması, yeşil sahaların bir yatırım aracı olarak görülmesini sağlamaktadır. Bu da futbolun; hatalardan mümkün mertebe uzaklaşarak şeffaf ve adil bir ortama dönüştürülmesini zorunlu hâle getirmiştir. Standart yönetim anlayışının sağlanabilmesi için futbolda teknolojinin kullanılmasına son yıllarda giderek önem verilmiştir. Bu çalışmada; dünyada ve Türkiye’de futbol hakemlerinin kullandığı teknolojik ekipmanların neler olduğu, kullanılmaya başlandığı dönemler ve bu ekipmanların küresel boyutları ele alınmıştır. Aynı zamanda hakemlerin kullan ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms