Filtreler
Belgeler Ifl flı¤ında Gülnufl Emetullah Sultan' n Galata'da Yapt rd ¤ Çeflmeler ve Su Yollar Muzaffer Özgülefl

Muzaffer Özgüleş

Makale | 2014 | Tasarım+Kuram

Gayrimüslimlerin ço¤unlukta olufluyla bilinen Galata semti, 1696’daki büyük yang›n›n ard›ndan demografik ve dini yap›s›nda önemli bir de¤ifliklik geçirdi. Semtin en önemli Katolik yap›s› olan San Francesco Kilisesi’nin yeniden yap›m›na izin verilmedi. Yerine, II. Mustafa’n›n annesi Gülnufl Valide Sultan taraf›ndan Galata’n›n ilk ve tek valide sultan camisiyle bir çeflme infla edildi. Gülnufl Sultan sonraki y›llarda, camisinin çevresine yerleflen semtin yeni Müslüman sakinleri ve gayrimüslim tebaa için daimi tatl› su kayna¤› aray›fl›n› sürdürdü. Böylece üç yeni çeflme yapt›rd›, iki çeflmenin onar›m›n› üstlendi ve hepsine yeni s . . .u yollar›yla su sa¤lad›. Bu, Galata halk› için s›cak yaz aylar›nda büyük bir nimetti. Bu makalede, ilk kez yay›nlanan belgeler ›fl›¤›nda söz konusu çeflmeler ve su yollar›n›n ortaya ç›k›fl süreci ele al›nacakt›r. Gülnufl Sultan’›n finanse etti¤i bu hayrat, Galata’n›n gayrimüslim kimli¤inin de¤iflmesinde de etkili olmufltur. Dolay›s›yla bu makale, Gülnufl Sultan’›n giriflti¤i bu imar faaliyetlerinin nas›l gerçeklefltiğini aydınlatırken, bunun en az infla ettirdi¤i cami kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır Daha fazlası Daha az

0-3 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi

Mubeccel Gonen | Gonca Uludag | Ezgi Findik Tanribuyurdu | Erdem Tufekci

Makale | 2014 | HACETTEPE UNIV

This study aims to evaluate children's picture books for 0-3-year-olds on the market in Turkey with respect to their physical features, illustrations and content. A total of 146 children's books for sale in Ankara and Istanbul bookshops were studied. Data were collected by using a five-part book check list designed by the researchers. The frequencies and percentages of these data were computed by using the SPSS16 statistical package. The results revealed that books for 0-3-year-olds generally reflect positive physical, illustration and content features listed in the literature but may be improved in several ways.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms