Filtreler
Filtreler
Bulunan: 22 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [7]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [20]
Dil [2]
Reklam Aracı Olarak Sponsorluk

TAYFUN GÜVEN

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Sponsorluk, bir kuruluşun ticari avantajlar edinmesi amacıyla bir aktiviteyi veya aktiviteyi gerçekleştiren kurumu maddi ya da manevi olarak destekleme işlemine denilmektedir. Sponsorlukta, sponsorluk yapan ve sponsor olunan iki tarafın olduğu söz konusudur. Bu kurumlar karşılıklı çıkar sağlama amacıyla hareket ederek hedeflerine ulaşma konusunda karşılıklı destek almaktadırlar. İletişim konusunda oldukça güçlü bir yapıya sahip olan sponsorluk, iş ilişkisi konusunda taraflardan birinin diğerine ticari avantajlar kazanmak için hak ve ortaklık perspektifinde finansal destek sağlama özelliği taşımaktadır. Özellikle reklam yasaklı sektö . . .rlerde oldukça önemli olan sponsorluk kavramı bu nedenle çalışmanın ana konusu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda iki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde sponsorluğun amaçları, ikinci bölümünde ise sponsorluk türleri ele alınmıştır Daha fazlası Daha az

A comparison of development assistance policies: Turkey and the European Union in sectoral and humanitarian aid

Damla Cihangir-Tetik | Meltem Muftuler-Bac

Makale | 2020 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD

In recent years, Turkey has allocated humanitarian aid that surpasses much richer economies, including the EU. This article provides a thorough look into the patterns of divergence, complementarity and cooperation opportunities that emerged between Turkey and the EU, on sectoral aid, allocated between 2005 and 2017. The empirical analysis demonstrates whether foreign aid sectors that Turkey is active in could lead to further cooperation with the EU. These possible avenues of cooperation matter precisely because Turkey's potential role to contribute to the global development agenda, as an emerging donor. Second, Turkish foreign aid h . . .as the potential to contribute to the EU's collective interests in foreign policy, since Turkey is still an EU candidate country. This article aims to contribute to the literature on emerging donors using the Turkish case as an illustration of the differences among donors, as well as foreign aid literature within the contours of European integration Daha fazlası Daha az

Child soldier realty in Uganda: International law and reintegration

ZEYNEP BANU DALAMAN

Makale | 2020 | Border Crossing

The use of children who have been most exposed to the destructive effects of wars for various military activities has been seen throughout history. Child soldiers are involved in civil wars and conflicts in many countries, especially in Africa, without discrimination. Even if the participation of 15-year-olds in the Army is accepted as a war crime by the United Nations, some 300,000 children are actively involved in wars today. The key to child soldiers is the reintroduction and retraining of these children. However, what should be mentioned here is that these children are guilty? Or a victim? In this article, the child soldier prob . . .lem will be discussed from two angles. First, the effectiveness of the decisions taken to prevent criminal organisations and states from committing this crime to recruit child soldiers within the framework of international law rules will be discussed. Secondly, based on the example of Uganda, the programs prepared by the international community for the reintegration of former child warriors to society will be analysed Daha fazlası Daha az

KLASİK ARAP ŞİİRİNDE SERİKA VE ÇEŞİTLERİ

MUSTAFA AYDIN

Makale | 2020 | The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Arap edebiyatı eleştirmenleri ve belâğatçiler, eserlerinde şiir alanındaki eleştirilere de yer vermişler, bu bağlamda şairler arasındaki etkileşim ve şiirde serika [َس ِرقَة (çalma, hırsızlık)] konusu üzerinde de durmuşlardır. Özellikle Abbâsîler döneminde başlayan bu durum, hicrî 4. yüzyılda artarak devam etmiştir. Araplarda serikanın câhiliyye döneminden itibaren mevcut olduğu, bazı şairlerin birbirlerini serika ile suçladıkları ve bazı şairlerin de serika yapmadıklarını iddia ettikleri görülmektedir. Arap belağatçileri ve eleştirmenler ne tür alıntıların serika olduğu ne tür alıntıların serika olmadığı hususu üzerinde durmuşlar, . . .serikayı çeşitli kısımlara ayırmışlar ve konuyu örneklerle açıklamışlardır. Arap edebiyatında şiir hırsızlığı ve alıntısını ifade etmek üzere serika dışında çeşitli kelimeler de kullanılmıştır. Bunlardan biri olan intihâl [ِإ ْن ِت َحال (aşırma)] bazen serika ile eş anlamlı kullanılırken, genellikle serikanın çeşitlerinden biri olarak kullanılmış ve açık bir hırsızlık olması nedeniyle de kabul edilme- miştir. Belağatçiler, bazı şiirlerin serikanın hangi kısmına girdiği veya intihal olup olmadığı konusun- da ihtilaf etmişlerdir. Makalemizde serika kavramı, serikanın tarihçesi, edebiyat eleştirmelerinin ve belâğatçilerin serika konusundaki görüşleri ve serika çeşitleri örnekleriyle ele alınacaktır Daha fazlası Daha az

MEKÂN ALGISI VE İŞİTSEL KONFOR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Banu Manav

Makale | 2020 | IDA: International Design and Art Journal

İşitsel konfor iç mekân tasarımı sürecinde ele alınması gereken tasarım değişkenleri içinde yer almaktadır. Öznel ve nesnel açıdan işitsel konfor parametreleri, hacmin geometrik özellikleri, malzeme seçimi, iç mekân tasarım sürecinde bir arada ele alınmalıdır. Bu çalışma, bu yaklaşımdan yola çıkarak tasarlanmıştır. Müziğin iç mekân tasarımındaki yeri ve önemini araştırmak için kontrollü bir çalışma düzeneği oluşturulmuştur. Burada amaç, müziğin mekân tasarımında etkin bir öge olarak kullanılmasını sayısal olarak ölçmek ve öznel parametrelerin bu anlamda somut olarak değerlendirilmesidir. Chopin’in Marriage d’Amour adıyla bilinen Spr . . .ing Waltz adlı eserinin senkronize olarak dinletilerek yürütüldüğü çalışmada sonuçlar, SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Pearson Ki Kare testi kullanılmıştır. Çalışmada belirlilik ve açıklık, canlılık, düzgün yayılmışlık, samimilik, sıcaklık ve denge ölçülen akustik öznel parametrelerdir. Kullanıcıların cinsiyeti ile mekân algısı -işitsel konfor değerlendirmeleri arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Müzik enstrümanı çalanlar ile mekân algısı -işitsel konfor değerlendirmeleri arasında sıcaklık parametresi için anlamlı bir ilişki bulunmuş, ölçülen diğer öznel akustik parametreler için anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Müzik-mekân tasarımı ve işlevle ilişkisi bağlamında katılımcılardan dinledikleri müziği bir mekânla ilişkilendirmeleri istendiğinde çıkan sonuçlar, müziğin bizi bu anlamda etkilediğini göstermiştir. Farklı geometrik formlar mekân-müzik eseri eşleştirmesi açısından değerlendirildiğinde daire formu en fazla tercih edilen form olmuştur. Kavramsal anlamda geometrik formlarla müzik eseri arasında bir ilişki bulunmaktadır. İç mimari projelerde kavramdan mekân tasarımına ulaşan, kavram üretim sürecinde bu durum etkin bir rol oynamaktadır Daha fazlası Daha az

Atık Mermer Tozu Katalizörlüğünde Haşhaş Yağından Biyodizel Eldesi

NUR SEDA ŞAHİN

Makale | 2020 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Bu çalışmada, mermer atıkları katalizörlüğünde haşhaş yağı ve metanolden, transesterifikasyon tepkimesi ile biyodizel üretimi incelenmiştir. Katalizör olarak kullanılan CaO, toz haline getirilen mermer atıklarının 850 °C’de 3 saat süresince kalsinasyonu ile hazırlanmıştır (verim %43) ve XRD ve SEM-EDX yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Biyodizel verimine metanol-yağ molar oranı, katalizör miktarı, tepkime süresi ve sıcaklığın etkisi incelenmiş, bu parametrelerin optimum değerleri sırası ile 6:1, %1, 120 dakika ve 65 °C olarak belirlenmiştir. Elde edilen biyodizelin yakıt özelikleri TS EN 14214 standardı ile karşılaştırılarak bel . . .irlenmiş ve dizel yakıt ile karıştırılarak kullanılabileceği öngörülmüştür Daha fazlası Daha az

Yeni Etiketleme Yönetmeliğine Göre Alerjen Gıdalar ve Sağlık Etkileri

Ecem Akay | İlkay YILMAZ

Makale | 2020 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Gıda alerjileri vücudun bir besine karşı spesifik ve tekrarlanabilir bir bağışıklık tepkisi olduğunda ortaya çıkmasıdır. Besin ögelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesinin sonucu olarak insanlar; büyür, gelişir ve sağlıklı bir birey olurlar. Kişilerin; yaşı, cinsiyeti, genetik özellikleri, tıbbi geçmişi ve demografik özellikleri beslenmede etkilidir. Günümüzde, özellikle de sağlık alanında hassaslaşan dengeler düşünüldüğünde, yiyecek içecek hizmeti veren işletmeler; gıda alerjisi veya gıda intoleransı olan kişiler için daha dikkatli organize olmak zorundadır. Bu kapsamda Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirm . . .e Yönetmeliği ile tüketicilere yönelik düzenlemeler 1 Ocak 2020 tarihi ile hayata geçmiş, bu tarihten itibaren hazır yemek veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerin tüketiciye sunulmasının zorunluluğu başlamıştır. Bu çalışmada yeni alerjen yönetmeliği ışığında alerjen maddelerin sağlık etkiler incelenmiş, menü tasarımı ve menüde bildirimleri hakkında bilgi verilmiştir. Literatür taraması için Science Direct, Pubmed, Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanları kullanılmış ve araştırma, Ocak 2020 – Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu derlemenin amacı yeni etiketleme yönetmeliği ile bildirimi zorunlu olan alerjen gıdaların sağlık etkileri hakkında araştırma yapmak bilimsel literatür çerçevesinde alerjenlerin bildirildiği menü tasarımı konusunda bilgi vermektir Daha fazlası Daha az

Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi

LÜTFULLAH ÇELİKTEN

Makale | 2020 | Hayef:journal of education

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin finansal okuryazarlık tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde öğrenim gören 457 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin teorik alt yapısına dayalı olarak oluşturulan tutum ifadeleri, kapsam geçerliliği için alan uzmanlarına gönderilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçek maddelerine son şekli verilerek yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizine (AFA), bu yapıyı doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizine (DFA) başvurulmuştur.AFA sonuçlarına göre 21 maddelik 5 faktörlü bir yapı meydana gelmiştir. DFA . . . sonuçları 5 faktörlü yapıyı doğrulamaktadır. Ölçeğin madde analizleri sonucunda alt %27 ve üst %27’lik grup ortalamalarına ait t-testi değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı, ölçeğin tamamı için 0,83, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu 0,79 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir Daha fazlası Daha az

Effects of quercetin and catechin on blood lactate level

Meral Miyac Goktepe | Mehmet Goktepe | Erdil Durukan | Mehmet Gunay | Ferhat Guder | Meric Eraslan

Makale | 2020 | MATTIOLI 1885

Study Objectives: This study was aimed to investigate the effects of combined administration of Catechin and Quercetin on blood lactate level. Methods: The research was conducted on 12 male Wistar rats weighing 300-350 gr. Rats were divided into two groups as the control group (n=6) and the test group (n=6). After the rats were quarantined for 10 days; each rat heart blood was taken on the first test day (pre catechin+quercetin supplementation), and again after they were participated to exercise on the second test day (pre catechin+quercetin supplementation). Between days 3 and 12 after testing (for 10 days), each rat in the test gr . . .oup was given 20 ml/kg of catechin+quercetin once daily, and each rat in the control group was given 1ml/kg of 0.05% Dimethyl Sulfoxide (DMSO) by gavage. On days 13 (post catechin+quercetin supplementation), each rat was participated to exercise and take their heart blood. On day 14, the animals were allowed to rest and on day 15 (post catechin+quercetin supplementation), rats’ heart blood were taken under anesthesia. Mann-Whitney test was used to analyze data. Results: There was no significant difference between control and test groups during the rest day and during exercise (day 2) testing. Significant changes were observed according to the results of the rats, which were practiced to exercise after administration of catechin+quercetinfor 10 days, between day 3 and day 12 after testing. A significant reduction was determined in lactate levels ( Daha fazlası Daha az

Dijital Gözetim Çerçevesinde Kişiselleştirilmiş Reklamcılık

İpek Okkay

Makale | 2020 | OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Dijital gözetim kişilerin davranışlarının, görünüşlerinin, hareketlerinin, onumlarının veya fikirlerinin elektronik sistemler tarafından izlenebilmesine olanak tanımaktadır. İnternet gibi yeni medya teknolojileri gözetim amaçlı kullanılmakta firmalar potansiyel müşterilerinin hayatlarını takip edebilmekte, giderek tüketici deneyiminin her yönünü kişiselleştirebilmektedir. Dijital ortamla birlikte kişiselleştirilmiş veriye ulaşma kolaylaşmış, kişiselleştirilmiş reklam imkanı doğmuştur. Dijital ortam sayesinde işletmeler tüketicinin pazara yaklaşmasını beklemek yerine zaman ve mekandan bağımsız olarak tüketicilere reklam mesajlarını u . . .laştırabilmekte, kendilerine özel olarak üretilen bu mesajlara karşı tüketici savunmasız hale gelebilmekte, davranışları daha kolay yönlendirilebilmektedir. İnternet reklamcılığı arama motorları, haber siteleri ve ticari olmayan yayıncılar için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Günümüzde dijital gözetim sayesinde reklamlar kullanıcı profilleri, kullanıcı bilgi gereksinimi ile ilişkilendirilebilir hale gelmiş, kişiselleştirilmiş reklamlar yapılabilir, bire bir tüketici ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda biçimlenir hale gelmiştir. Bireylerin kendileriyle ilgili verilerin reklam amaçlı toplanması ile mahremiyet metalaştırılmaya başlanmıştır. Dijital gözetim olgusu ve tüketim üzerine çalışmalar olmasına rağmen gözetim toplumunu reklam ile ele alan çalışma yok denecek kadar azdır. Modern çevrimiçi uygulamaları kullanıcı tercihlerine, deneyimlerine yönelik uyarlanarak, içerik üretilerek kişiselleştirilmiş reklam yapılması hem tüketicinin istemsiz veya istemli bir şekilde gözetlenmesi açısından hem de tüketicinin kendini reklam mesajlarına karşı koruyamaz hale gelmesinden dolayı etik açıdan kaygı uyandırmaktadır. Bu doğrultuda dijital gözetim çerçevesinde kişiselleştirilmiş reklamcılık literatürsel açıdan irdelenmiştir Daha fazlası Daha az

A Study On Consumer Satisfaction In Distance English Language Education

BORA GÜNDÜZYELİ

Makale | 2020 | International Journal of Arts and Social Science

In this study, it was aimed to determine how consumers who receive distance education services evaluate this education and to determine the factors and expectations that enable individuals to turn to distance education. In this context, by determining the effects of distance education quality, perceived benefit, perceived convenience and advantage on consumer satisfaction, it is aimed to contribute to the marketing strategies that institutions will develop for distance education service. In the research, data from 403 users of an institution providing distance education in English were collected using a survey method; The data obtai . . .ned was tested using the SPSS 20 package program. Research findings show that the quality characteristics (content quality, teacher quality, accessibility, and usability) of distance education positively affect the perceived benefit, perceived convenience and advantage. The perceived benefit from distance education and the perceived convenience and advantage also affect customer satisfaction positively. Accordingly, distance education service enterprises, which can improve the content quality, the quality of teachers and provide easy accessibility, also ensure the satisfaction of the buyers. In addition, it was concluded that the effects of the relevant variables on the satisfaction of users who receive distance education services differ on the basis of the demographic characteristics of the user Daha fazlası Daha az

Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme

BORA GÜNDÜZYELİ | RANA ÖZYURT KAPTANOĞLU

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hem kuruluşları hem de çalışanları doğrudan etkilemiştir. Hem kurumlar hem de çalışanlar bu yeni işleyişe uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda bilişimin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı, hangi yöntemlerin doğru kullanılması gerektiği, ne tür bir bakış açısına ihtiyaç olduğu ve hazırlık yaparak doğru adımların nasıl atılacağı gibi konular tüm kurumların ve çalışanların ilgi odağı olmuştur. . İşletmeler, mevcut bilgi sistemlerini iyileştirmek veya yeni sistemler eklemek için çok hantal adımlar atmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, çok iyi araştırma yapılmadan veya gerekli altyapı olmadan yapıl . . .an bazı yatırımlar israfın ötesine geçmedi. Bu bilgiler ışığında çalışmanın temel amacı, bilgi sistemlerini iyileştirecek veya bilgi sistemlerini yeniden kuracak işletmelere uygun öneriler sunmaktır. Sözü edilen amaca yönelik çalışma üç alt başlıktan oluşmaktadır. Öncelikle bilgi sistemlerindeki gelişmeler tartışılmış ve bilgi sistemlerinin gelişimi ile yönetim arasındaki etkileşim incelenmiştir. Ardından Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Karar Destek Sistemleri (KDS) tartışılmıştır. Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms