Filtreler
Filtreler
Bulunan: 111 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [9]
Yayıncı [20]
Dil [2]
Dergi [19]
Eski Mısır tapınak ve piramitlerinin beden-mekân ilişki bağlamında fetiş nesnesine dönüşmesi

BERKAY BEKTÜRK

Makale | 2021 | International Design and Art Journal3 ( 2 ) , pp.258 - 271

Eski Mısır medeniyetinden günümüze ulaşan, anıt niteliğinde birçok eser gerek yapım tekniği gerekse yapılış amaçlarındaki gizemlerden dolayı geçmişten bugüne insanlar için merak konusu olmaya devam etmekte, çeşitli bilimsel platformlarda tartışılmaktadır. Mısır’da farklı dönemlerde ve boyutlarda inşa edilmiş çok sayıda tapınak ve piramit olduğu bilinmektedir. Bunlardan en bilinenleri arasında ibadet mekânı olarak tanrılara atfedilen Ebu Simbel ve Karnak tapınakları, piramit kurguları arasında ise Kahire’nin Giza bölgesinde yer alan piramit üçlemesi örnek gösterilebilir. Bu yapılar merkezinde biçimlenen araştırma makalesi, ele alınan . . . mekânların görünen işlevlerinin dışında, ithaf edildikleri firavunlar için benliklerinden parçalar barındıran daha kutsal alanlar haline gelişinin anlatımına odaklanmaktadır. Manevi eksiklikleri doğrultusunda maddi arayışlar içerisinde olan bedenin, ilişki içerisinde olduğu mekânı nasıl fetiş nesnesine dönüştürebildiğini veriler doğrultusunda açıklamalar ile ortaya koymaya çalışmaktadır. Ayrıca bu araştırma, bahsedilen mekânların, kendilerine atfedilen kimlikler doğrultusunda hangi işlevlerde kullanıldığını, nasıl tanımlandığını ve bu tanımların yine mekânın kullanıcıları doğrultusunda nasıl başkalaşabileceğini kapsamaktadır. Araştırmada ilgili kavramları içeren, birçok farklı amaca hizmet ettiği öngörülen tapınak ve piramit yapıları ile bu yapıların barındırdığı kutsal nesnenin anlatımından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda değerlendirilen kutsal yapıların inşa ediliş amaçlarındaki dini işlevlerin dışında atfedilen sahiplerinin benliklerini yücelten, manevi eksikliklerini tamamlayan ve tanımlayan bir yönünün de olduğu bulgularına ulaşılmıştır Daha fazlası Daha az

TÜRK CANLANDIRMA SİNEMASINDA TEMSİL EDİLEN TEMEL İNSANİ DEĞERLER

ZEYNEP ÖZGE KALYONCU

Makale | 2019 | Turkish Studies - Social Sciences

Canlandırma sinema filmleri her yaştan izleyicinin ilgisiniçekmekte olup, ülkemizde de hızla gelişmektedir. Değerler üzerineyapılan çalışmalar ise; her dönemde beşeri bilimlerin konusu olmuştur.Bu nedenle; Türk canlandırma sinema filmlerinde temsil edilen temelinsani değerlerin tespitine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir.Değerlerin sınıflandırılmasına yönelik olarak Schwartz DeğerlerÖlçeği’nin (1992), Schwartz ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilmişhali olan 19 değer tipi modeli çalışmada kullanılmıştır. Yapılanaraştırmada nitel araştırma geleneğine dayalı bir kültür analizi deseniçerçevesinde betimsel analiz yön . . .temi kullanılmıştır. Çalışmanınverilerinin toplanması sürecinde doküman incelemesi yöntemikullanılarak canlandırma sinema filmleri ele alınmıştır. Çalışmanınevrenini oluşturan Türk canlandırma sineması filmleri, örneklem seçimidoğrultusunda beş filmle sınırlandırılmış ve en çok izleyiciye ulaşan“Kötü Kedi Şerafettin” (2016), “RGG Ayas” (2013), “Canım KardeşimBenim, Uzaylılar mı Gelmiş?” (2016), “Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu”(2014) ve “Uzay Kuvvetleri 2911” (2014) filmleri incelenmiştir.Yapılan çalışma doğrultusunda, modelde sosyal çevredekigüvenliğin etkisini değerlendiren kaygıdan bağımsız öz gelişim/kaygıgiderici öz koruma hiyerarşisinde, %57,6 kaygıdan bağımsız öz gelişiminyer aldığı görülürken, %42,4 kaygı giderici öz koruma canlandırmafilmlerde yer almıştır. İhtiyaçların kaynaklarına tespitine yönelik olarakmodelin ikinci halkasında yer alan değerler gruplarının dağılımının ise;kişisel odak %68,2 iken sosyal odak %31,8 olduğu tespit edilmiştir. Son halkayı oluşturan; yeniliğe açıklık/muhafazacılık ile öz aşkınlık/özgenişletim değer grupları üzerine yapılan analiz doğrultusunda; yeniliğeaçıklık %30,7/muhafazacılık %28,2 iken; öz aşkınlık %26,5/özgenişletim %14,6 olduğu tespit edilmiştir. Türk canlandırma sinemafilmlerinde işlenen değer tiplerinin sıklıklarına bakılacak olunursa enyoğun olarak işlenen ilk üç değer tipleri sırasıyla; geleneksellik %12,1,yardımseverlik-önemseme %9,7, özerklik-düşünce %9,2’dir. An az temsiledilen üç değer tipinin ise; başarı %1,2, tevazu %0,9 ve itibar %0,8olduğu tespit edilmişti Daha fazlası Daha az

DİJİTAL ÇAĞIN EVRENSEL İLETİŞİM KODU: EMOJİLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

RAMAZAN BİLGE

Makale | 2021 | İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

İletişim; yaşamını sürdürebilmesi, sosyalleşebilmesi, bilgilerini aktarabilmesi gibi nedenlerden ötürü insanoğlu için her zaman önem arz etmiştir. Bu bağlamda insanlardaki iletişim kurma arzusu, tarih boyunca belirli dönüşümlerden geçerek devam etmiş, etkileşimin yoğun olarak yaşandığı günümüz küresel dünyasında ise giderek daha da artmıştır. Özellikle günümüzün iletişim kurma pratiklerini derinden etkileyen sosyal medya platformlarıyla birlikte gittikçe büyüyen “online kitle”, dil ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran ve herkesin kolaylıkla etkileşimde bulunabileceği ortak bir iletişim kurma arayışına girmiş ve emoji adı veril . . .en sanal göstergelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları ile popüler hale gelen emojiler, yeni medyanın oluşturduğu dilin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ve bilim çevrelerinin de merceği altına girmiştir. Bu çalışmada dijital dünyayla yakından ilgilenen yeni kuşaklar göz önünde bulundurularak, üniversite öğrencilerinin dijital ortamda gerçekleştirdikleri iletişim sürecinde emoji kullanıma karşı tutum ve algılarının saptanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal bilimler alanında çalışanların sıklıkla başvurduğu veri toplama araçlarından biri olan anket tekniği tercih edilmiş ve nicel araştırma yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu oluşturan 372 katılımcıdan elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotezler ise, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Anova Analizi, Doğrusal Regresyon Testi ve Pearson Korelasyon Testi gibi uygun istatistiksel yöntemler ile test edilmiş ve elde edilen bulgular bağlamında yorumlanmıştır. Ulaşılan bulgular, dijital ortamda gerçekleşen iletişim sürecinde emojilerden faydalanıldığını ancak sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi noktasında yalnızca emoji kullanımının yeterli olmadığını göstermiştir. Ayrıca katılımcıların demografik değişkenleri dikkate alınarak, emoji kullanımının yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre değişiklik gösterip göstermediği ilgili analiz yöntemleriyle bulgulanmış ve yorumlanmıştır. Daha fazlası Daha az

TÜRK SİNEMASINDA KURGU BİÇİMLERİYLE ÖNE ÇIKAN İKİ FİLM: NOKTA VE SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ

CEM YILDIRIM

Makale | 2019 | Manas Journal of Social Studies

Sinema filmleri arasındaki biçimsel farklılıklar, belirli uzlaşımlar çerçevesinde oluşur ve bu farklılıkları belirleyen en önemli unsur "kurgudur". Tecimsel popüler filmler, biçimsel olarak seyircinin aşina olduğu klasik devamlılık kurgusunun uzlaşımlarını kullanırlar. Klasik devamlılık kurgusu, klasik anlatı sinemasının 20. yüzyıl boyunca ve günümüze kadar kullanmış olduğu bir takım egemen biçimsel teknikler olarak tanımlanır. Bu tarz, en temel hedefini gerçekleştirebilmek için bir takım belirli kurgu prensiplerine dayanır. Bu hedef, seyircinin bir film seyretme eylemi içerisinde olduğunu unutarak aslında gerçekten olan bir şeye ta . . .nık olduğuna inanmasını sağlamaktır. Popüler Türk sinema filmlerinde de bu uzlaşımlar sürdürülmektedir. Buna karşın tecimsel sinemanın dışında kalan ve tartışmalı bir biçimde genellikle sanat filmi olarak nitelenen filmler ise, çoğunlukla klasik biçimin uzlaşımlarından kaçınarak, çağdaş festival filmleriyle ilişkilendirilen ve uzun çekimlere dayalı, düşük tempolu ve dolayısıyla kurgunun minimal bir şekilde kullanıldığı bir estetikle şekillenen bir biçime sahip olma eğilimindedirler. Ancak Nokta (2008) ve Sen Aydınlatırsın Geceyi (2009) filmlerinde kullanılan kurgu biçimleri bütün bu biçimsel konvansiyonlardan farklılık göstermektedir. Bu nedenle bu iki film Türk Sineması’nın biçimsel olarak öne çıkan örnekleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Nokta ve Sen Aydınlatırsın Geceyi filmlerinin belirli çekim dizileri "çekim-çekim çözümleme" yöntemiyle çözümlenerek, iki filmin de biçimsel farklılıkları ortaya konulmuştur Daha fazlası Daha az

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Sinem Canol

Makale | 2017 | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi

İnsan kaynakları fonksiyonlarının en önemli unsuru olan performans değerlendirmenin bireyi ve örgütü ortak amaç ve hedefler doğrultusunda birleştirmesi nedeniyle etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Performans değerlendirme uygulamaları küreselleşme ile birlikte önem kazanarak özel sektörde uygulanma alanı artmaya başlamıştır. Sağlık sektöründe uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemleri kurumlara göre farklılıklar göstermektedir. Özel sektörde uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi günümüz İnsan Kaynakları uygulamalarına uygun düşmektedir .Sağlık sektöründe performans değerlendirme . . . çıktılarının en çok etki ettiği grup ise sağlık personelidir. Sağlık personelinin uygulanmakta olan değerlendirme sistemlerine duydukları memnuniyet düzeyini analiz etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın araştırma kısmında; Çakmak ve Biçer (2006)tarafından literatür taraması ile performans değerleme alanında daha önceden yapılmış çalışmaların bir incelemesi yapılarak oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Anket olasılıklı örnekleme yöntemi ile özel sektörde faaliyet göstermekte olan hastanelerde çalışan sağlık personeline uygulanarak sonuçları SPSS’de yorumlanmıştır Daha fazlası Daha az

Reklam Aracı Olarak Sponsorluk

TAYFUN GÜVEN

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Sponsorluk, bir kuruluşun ticari avantajlar edinmesi amacıyla bir aktiviteyi veya aktiviteyi gerçekleştiren kurumu maddi ya da manevi olarak destekleme işlemine denilmektedir. Sponsorlukta, sponsorluk yapan ve sponsor olunan iki tarafın olduğu söz konusudur. Bu kurumlar karşılıklı çıkar sağlama amacıyla hareket ederek hedeflerine ulaşma konusunda karşılıklı destek almaktadırlar. İletişim konusunda oldukça güçlü bir yapıya sahip olan sponsorluk, iş ilişkisi konusunda taraflardan birinin diğerine ticari avantajlar kazanmak için hak ve ortaklık perspektifinde finansal destek sağlama özelliği taşımaktadır. Özellikle reklam yasaklı sektö . . .rlerde oldukça önemli olan sponsorluk kavramı bu nedenle çalışmanın ana konusu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda iki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde sponsorluğun amaçları, ikinci bölümünde ise sponsorluk türleri ele alınmıştır Daha fazlası Daha az

Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2017 | Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Bu çalışmanın temel amacı, restoran müşterilerinin helal gıda hakkındaki düşüncelerini belirlemek ve bu düşüncenin, kişilerin sahip oldukları sosyo-demografik faktörlere göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Literatür incelendiğinde helal gıdaya yönelik birçok araştırma bulunurken, restorana gelen misafirlerin helal gıdaya yönelik algısını belirlemeye yönelik az sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu noktada çalışma önemli görülerek, gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Araştırmanın örneklemini Tekirdağ il merkezinde bulunan birinci sınıf restoran işletmelerine gelen 329 misafir oluşturmaktadır. Veriler, katılımcıların . . .helal gıdaya ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik ifadelerden ve demografik özelliklerine ait sorulardan (cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, meslek) oluşan bir anket kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için faktör analizi, t testi, annova testi gibi analizler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların helal gıda algısının orta düzeyde olduğu ve bu algının katılımcıların cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve mesleklerine göre bir farklılık göstermediği ancak eğitim düzeyi, yaş ve gelir düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir Daha fazlası Daha az

Küresel Sistem ve Korona Virüs Salgını: Yerelleşen Küreselleşme

SUAT DÖNMEZ

Makale | 2021 | Transnational Press London

Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük salgın olan Korona virüs salgını küresel sistemin geleceği üzerinde etkiler doğuracak boyutlara ulaşmıştır. Salgının içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bir yıldan fazla süredir bütün dünyayı etkiliyor olması ve yakın vadede de süreceğinin beklenmesi bu etkiyi güçlendiren bir faktör olmuştur. Bu salgın zaten son derecede tartışmalı bir konu olan küreselleşme olgusunun önümüzdeki dönemde alacağı şekil ve bu kapsamda uluslararası sistemin yapısı üzerinde ciddi spekülasyonların doğmasına vesile olmuştur. Özellikle salgının ilk safhalarında devletlerin salgına karşı takındıkları tek yanlı tutu . . .m ve davranışlar (sınırların kapatılması, uluslararası ticarete konan kısıtlamalar, aşı milliyetçiliği, seyahat yasakları, otoriterleşme eğilimleri vb.) küreselleşme yanlıları ile karşıtları arasındaki tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Bir tarafta küreselleşme karşıtları bu salgınla birlikte küreselleşme olgusunun artık beklendiği şekilde devam etmeyeceği ve devletlerin bir anlamda içe kaplı ve kendine yeterli olmak şeklinde politikalar izleyerek küreselleşmeye ciddi anlamda ket vuracakları beklentisi doğduğunu savunmaya girişmiştir. Diğer yanda küreselleşme yanlıları ise bu salgında da görüldüğü gibi artık dünyanın tamamen küreselleşme etkisiyle iç içe geçmiş bir görünüm arz ettiği, küreselleşmenin artık dönülmez bir yola girdiği ve salgında karşılaşılan güçlükler nedeniyle aslında uluslararası toplumun daha çok iş birliği yapmak zorunda olduğunu savunmaya başlamıştır. Ancak buradan çıkan sonuç alana yönelik tartışmaların yakın gelecekte bu iki görüş taraftarları arasında geçeceğidir. Bu kapsamda uluslararası örgütlerin yapısı ve gelecekteki alacakları roller de bu tartışmalar çerçevesinde belirlenecektir. Bütün bu tartışmalardan sonra her iki yaklaşımın da arasında bir orta yol ortaya çıkması da olasıdır. Küreselleşme sürerken yerel değerleri (kimlik, kültür vb.) korunması isteyen kesimler zaten mevcuttu ve bu gelişmeler bizi küreselleşmenin yerelleşmesine doğru götürebilir. Küreselleşme potasında eriyerek homojenleşme riskinin ortadan kalkmasıyla da ‘yerelleşen bir küreselleşme’ akımı şeklinde ifade edilebilecek bir döneme girmek mümkün olabilir Daha fazlası Daha az

İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi ve İnovasyon Denetimine Yönelik Uygulama

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | Beta Dergi

ÖZ Amaç: Bu çalışmada, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada inovasyon denetimi uygulaması yapmak ve firmanın inovasyon stratejilerini belirlenmesine katkı sunmak amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, firma çalışanlarına yüz yüze görüşme yoluyla inovasyon denetimine yönelik bir anket çalışması yürütülmüştür. İkinci aşamada ise bir beyin fırtınası yapılarak her ürün grubu için olası inovasyon stratejileri belirlenmiştir. Bulgular: Kullanılan inovasyon olgunluk modeline göre firma 2.düzey yapılandırılmış bir firmadır. Bununla birlikte, firmadaki birçok ürün grubu için izlenmes . . .i gereken olası inovasyon stratejisi, taklitçi strateji olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonuçları firmanın kurumsal inovasyon sisteminin kurulmasına destek olacağı değerlendirilmektedir. Özgün Değer: Bu çalışmada gerçekleştirilen uygulama gerçek bir vaka çalışmasıdır. Literatürde sınırlı sayıda bulunan gerçek vaka sayısını zenginleştirmektedir. Daha fazlası Daha az

TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA REKLAMLARDA KADIN VE ERKEK İMGESİ

EMİNE KARAKEÇİLİ

Makale | 2021 | Tarih Okulu Dergisi

Kültür, uygarlıklar tarafından oluşturulmuş/yaratılmış toplumların yaşam tarzlarını, davranış biçimlerini, sanat anlayışlarını, duygulanımlarını ve düşünce biçimlerini, hatta örf/adet ve geleneklerini kapsayan geniş bir kavramdır. İnsan yaratımı olan bu kavram, onların bir arada, toplu halde yaşamalarının neticesinde ortaya çıkmıştır. Toplumlar tarafından yazılı olmayan kurallar bütünü oluşturur ve bir nevi toplumların kendi aralarında imzalanmamış yazılı olmayan gizli bir anlaşma gibi kabul edilmektedir. Bu doğrultuda insanın yaşadığı topluma ait bütün özellikler, kendi öz kimliğini oluşturmasında önemli bir yere sahiptir. Toplumun . . . oluşturduğu ortak kültür değerler, onların tüketim alışkanlıklarını da belirler. Tüketim kültüründe her şey tüketime maruz kalmakta, toplumun oluşturduğu ortak kültür değerleri bu tüketimi bir nevi zorunlu hale getirmektedir. İnsanların yaşam tarzları bu eksenin etrafında oluşmakta ve tükettikçe tüketme arzusu kendiliğinden doğmaktadır. Tüketim unsuru olarak sürekli yayınlanan reklamlar; yetişkin bireylerin ve küçük yaştaki çocukların kendisine model alacakları toplumsal cinsiyet rollerini ve modellerini içermektedir. Reklam sektörü, kitle iletişim araçları sayesinde, insanların tüketim alışkanlıklarını sürekli yenilenmekte, kadın ve erkek bedeni bu amaca hizmet için sektör tarafından daima kullanılmaktadır. Tüketimin vazgeçilmez ve en önemli unsuru, gereksinim olmayan ya da hiç ihtiyaç duyulmayan ürünlerin satın alınmalarını arttırmaktır. Bu ürünlerin satın alınması ise bir istek yaratılmasıyla mümkün olabileceği için reklam sektörü, tüketiciyi sürekli görsel uyaranlarla tüketime hazır halde tutmaktadır. Bu çalışmada, kültürün tanımı yapılarak tüketim kültürünün tüketiciler üzerinde reklamların da etkisiyle nasıl bir davranış biçimi yarattığı incelenecektir. Çalışmada nitel araştırma metotlarından biri olan; doküman incelemesi/literatür taraması yöntemi tercih edilerek, araştırma sonucu elde edilen bilgiler ışığında kültür, tüketim kültürü, reklamlarda kadın ve erkek imgesi tartışmalı bir dille açıklanacaktır Daha fazlası Daha az

Dispeç kaynaklı aksaklıkların diğer operasyon birimlerine etkisi

Ahmet Selim Süzer

Makale | 2023 | Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi 6 ( 1 ) , pp.123 - 138

Bu çalışmanın amacı havayolu operasyon kararlarında entegrasyonu sağlayabilmek için havayolu OCC (Operation Control Center) bünyesinde yer olan süreçlerden dispeç kaynaklı problemleri belirleyerek bu problemlerin diğer havayolu süreçlerine etkilerini tespit edebilmektir. Böylece, havayolu operasyon yönetiminde entegre bir yaklaşıma katkı sağlanacağı vurgulanabilmektedir. Bu çalışmada operasyonları OCC (Operation Control Center-Operasyon Kontrol Merkezi) tarafından yönetilen orta ve büyük ölçekli havayollarının operasyon yönetimi evren olarak ele alınmıştır. ICAO (International Civil Aviation Organization), IATA (International Air Tr . . .ansportation Association), EASA (European Aviation Safety Agency) gibi kuruluşların getirdiği uluslararası kurallara uyarak operasyonlarını icra eden orta ve büyük ölçekli havayolları genellikle aynı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Sadece sefer geciktirme, sefer birleştirme, sefer iptali gibi kararların havayollarının stratejilerine göre belirlendiği söylenebilmektedir. Çalışma, Türkiye’de operasyonları OCC tarafından yönetilen havayollarının OCC bölümünde görev yapan 40 operasyon süreç çalışanı (havayolu operasyonları, dispeç, ekip Planlama, yer hizmetleri, Teknik ve bakım takip gibi süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreç çalışanları ile görüşülmüştür) ile yüz yüze görüşülerek veya telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Dispeç kaynaklı aksaklığa dönüşebilecek problemlerin belirlendiği ifade edilebilir. Ayrıca bu problemlerin diğer havayolu süreçlerinde ortaya çıkarabileceği problemlerin de genel olarak belirlendiği belirtilebilmektedir. Son yıllarda havayolu operasyon yönetiminde düzensiz uçuşlar konusu geniş çalışma alanı bulmuştur. Havayolu operasyon yönetiminde disptach kaynaklı problemlerin düzensiz uçuşların yönetilmesinde önemli bir yer tuttuğu ifade edilebilir. Bu çalışmanın disptach kaynaklı problemlerin belirlenmesi açısından literatüre katkı sağladığı değerlendirilibilir. Ayrıca yine son yıllarda düzensiz uçuşların çözümünde entegre bir yaklaşım çalışma alanı bulmuştur. Bu çalışmanın havayolu operasyon yönetiminde entegre bir anlayışla karar alınmasına katkı sağlamak amacıyla dispeç kaynaklı problemlerin diğer havayolu operasyon süreçlerine etkilerini ortaya koyması nedeniyle önem arz ettiği vurgulanabilir Daha fazlası Daha az

Kaligrafi Eğitimi Ve Grafik Tasarıma Etkisi

SERDAR KİPDEMİR

Makale | 2022 | ACADEMIC SOCIAL RESOURCES Journal

Kaligrafi sanatı zihinde gelişen fikir ve duyguların yazı aracılığıyla estetik değerler yanında kendine özgü kural ve kaidelere bağlı kalınarak resmedilmesi sanatı şeklinde değerlendirilir. Kendine has birtakım usûl ve öğrenme metotları aracılığıyla sabır, itina ve titizlik ile beraber çokça pratik yapma neticesinde gelişme gösteren, aynı zamanda uzun ve yorucu bir serüven gerektiren güzel sanat dallarından biridir. Ayrıca kaligrafi sanatı, işlenen temaya güzellik veya sanatsal değer katan el yazısına dayalı zanaat biçimlerinden biridir. Bununla birlikte özellikle harflere estetik birer biçim veren önemli ve değerli bir uğraşıdır. G . . .eleneksel olarak kaligrafi ve grafik tasarım çeşitli görsel tasarımlarda iş birliği yaparlar. Grafik tasarımın önemli görsel unsurlarından biri olan yazı kaligrafi ile ortak alanlarda kullanıldığında farklı ve önemli sonuçlar oluşturacaktır. Her iki disiplinin de ortak uğraşı yazı ve metinler olduğu düşünüldüğünde, birbirine büyük oranda zenginlik kattıkları anlaşılmaktadır. Kaligrafi sanatı ve özgün bir sanat formuna sahip olan grafik tasarımın birlikte yaygın olarak uygulanmaları bir tür yenilik oluşturmaktadır. Bu makalede kaligrafinin günümüzdeki önemi ve grafik tasarımla birlikte içeriklerinin incelenmesi yapılacaktır Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms