Filtreler
Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2017 | Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Bu çalışmanın temel amacı, restoran müşterilerinin helal gıda hakkındaki düşüncelerini belirlemek ve bu düşüncenin, kişilerin sahip oldukları sosyo-demografik faktörlere göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Literatür incelendiğinde helal gıdaya yönelik birçok araştırma bulunurken, restorana gelen misafirlerin helal gıdaya yönelik algısını belirlemeye yönelik az sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu noktada çalışma önemli görülerek, gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Araştırmanın örneklemini Tekirdağ il merkezinde bulunan birinci sınıf restoran işletmelerine gelen 329 misafir oluşturmaktadır. Veriler, katılımcıların . . .helal gıdaya ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik ifadelerden ve demografik özelliklerine ait sorulardan (cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, meslek) oluşan bir anket kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için faktör analizi, t testi, annova testi gibi analizler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların helal gıda algısının orta düzeyde olduğu ve bu algının katılımcıların cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve mesleklerine göre bir farklılık göstermediği ancak eğitim düzeyi, yaş ve gelir düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir Daha fazlası Daha az

Distance Education in Tourism and Hospitality amid Covid-19: Perspectives of Students and Academics

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2022 | Journal of Tourismology

The current pandemic has reshaped all aspects of life, and higher education is no exception. Despite the growing interest in how universities are coping with distance education during crises, there is limited knowledge on how such a delivery model is perceived by both students and academics. Drawing on the experiences of tourism and hospitality students and academics, the present study delves into the distance education experience amid Covid-19 identifying its advantages and challenges. In-depth interviews with tourism and hospitality students and academics in Turkey (12 students and 12 academics) were conducted, and the data were a . . .nalysed using content analysis. The findings suggest that distance education amid Covid-19 has brought some opportunities, but also posited significant challenges. On the benefit side, distance education seems to have provided students with easier access to information/learning materials and more flexibility while enabling tourism academics to dedicate more time to research activities. On the negative side, however, students seem to be unhappy for being deprived of their social life at class and on campus whereas tourism academics raised concerns related to their lecture content being monitored and accessible, thus limiting their freedom of “lecturing their way”. The current study contributes to the growing body on knowledge on distance education in the time of crisis and provides recommendations to different stakeholders in higher education Daha fazlası Daha az

Covid-19 Salgını Sonrası Yiyecek ve İçecek Sektörü: Mutfak Şeflerinin Perspektiflerine Yönelik Bir Araştırma

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2021 | Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online)

COVID-19 salgını yiyecek içecek sektörünü ciddi oranda etkilemiştir. Böylesine geniş çaplı bir salgının sektörü nasıl etkilediğini ortaya koymak oldukça önemli görülmektedir. Bu önemden hareketle araştırmanın amacı, COVID-19 salgını sırasında yiyecek-içecek sektörünün durumuna yönelik mutfak şeflerinin bakış açılarını belirlemek ve salgın sonrasındaki beklentileri ortaya koymaktır. Bu amaçla, toplamda 18 mutfak şefi ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş olup, sektörün durumuna yönelik mutfak şeflerinin bakış açıları iki başlık altında ele alınmıştır.Bunlar; COVID-19 salgını sırasında yiyecek-içecek se . . .ktörü (çalışanlar açısından algılar, değişen tüketici ihtiyaçları ve sektöre yönelik genel görüşler) ve COVID-19 salgını sonrasında yiyecek-içecek sektöründe ortaya çıkabilecek değişiklikler (yenilik uygulamaları, hijyen ve sanitasyon, robotik uygulamalar) olarak belirlenmiştir. Bu araştırma, COVID-19 salgını sırasında pandemiden fazlası ile etkilenmiş olan yiyecek ve içecek sektörüne yönelik sınırlı olan alan yazına teorik katkı sunmakta; aynı zamanda yiyecek içecek sektörüne, sektör paydaşlarına ve sektör çalışanlarına uygulamaya yönelik öneriler geliştirmektedir Daha fazlası Daha az

Mapping the governmental response to the COVID-19 pandemic and its implications on the hospitality and tourism industry: The case of Turkey

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2021 | Edward Elgar Publishing Ltd.

The current COVID-19 pandemic has gained unprecedented scholarly attention across almost all disciplines and hospitality and tourism industry is no exception. Given the persistence of the pandemic, there seems to be much to know about its possible impacts and how countries react to build resilience and help businesses to recover and rest. Drawing on the case of Turkey and focusing on the hospitality and tourism industry, this chapter maps the governmental response to the pandemic in terms of measures taken and restrictions imposed. The chapter begins with a brief description of the key observed and projected impacts of COVID-19 on t . . .he hospitality and tourism industry including hotels, airlines, and restaurants. It proceeds with scrutinizing governmental circulars and notices aiming at regulating different aspects of the hospitality and tourism industry. The chapter concludes by reflecting on the governmental strategies to help individuals and businesses cope with the pandemic, Äôs adverse impacts. © Dogan Gursoy, Mehmet Sarıışık, Robin Nunkoo and Erhan Boğan 2021 Daha fazlası Daha az

Airbnb Kullanıcılarının “Hayal Kırıklığı” Üzerine Bir Araştırma

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2022 | Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi33 ( 1 ) , pp.7 - 17

Airbnb; gerek arz gerekse talep açısından hızla büyüyen bir alternatif konaklama sektörü olarak ortaya çıkmıştır. Airbnb ile ilgili bu hızlı yükseliş, kullanıcıların deneyimlerini araştırmayı gerekli kılmaktadır. Alanyazında konaklama işletmelerine yönelik misafir şikâyetleri üzerine yapılan araştırmalara karşın; Airbnb kullanıcılarının şikâyetleri üzerine hem ulusal hem de uluslararası alanyazında yeterince araştırma yapılmamıştır. Bu anlamda, çalışmanın amacı İstanbul’daki Airbnb kullanıcılarının şikâyetlerini incelemektir. Bu amaçla “Inside Airbnb” veri tabanından alınan 580 olumsuz görüş, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir . . .. İçerik analizinin yanı sıra, bulgular Nvivo12 kelime bulutu oluşturularak desteklenmiştir. Analiz sonucunda şikâyetler, üç ana boyut ve 23 alt temaya ayrılmıştır. Bu şikâyetler; ‘‘ev ile ilgili şikâyetler’’, ‘‘ev sahibi ile ilgili şikâyetler’’ ve ‘‘diğer şikâyetler’’ olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, Airbnb kullanıcılarının şikâyetlerini belirleyerek, alternatif konaklama endüstrisinde e-şikâyetlerle ilgili sınırlı olan alanyazına katkı sağlamakta ve bu sektörde halihazırdaki Airbnb ev sahipleri için uygulamaya yönelik öneriler sunmaktadır. Airbnb has grown rapidly with a large supply and a consistently increased demand. The rapid rise of the Airbnb business model warrants deeper understanding of its users’ experiences. Against a redundant amount of research addressing guest complaints in the traditional hotel industry, very little has been done so far to identify the nature of complaints aired by Airbnb users. With these thoughts in minds, the aim of the study is to develop a typology of complaints as experienced by Airbnb users. For this purpose, a total of 580 negative reviews retrieved from “Inside Airbnb” database were content analysed. The manual content analysis process was also supported by a Word Cloud using Nvivo12. The analysis resulted in identifying 23 complaints under 3 broad dimensions. These dimensions were labelled as ‘‘property-related complaints’’, ‘‘host-related complaints’’ and ‘‘other complaints’’. By identifying what Airbnb users complain about, the present study is expected to contribute to the limited literature on e-complaints in the hospitality industry Daha fazlası Daha az

EMOTIONAL LABOR, QUALITY OF WORK LIFE, AND LIFE SATISFACTION OF TOUR GUIDES: THE MEDIATING ROLE OF BURNOUT

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2021 | Journal of Tourism, Leisure and Hospitality

The impact of emotional labor on employees’ well-being has received little attention. Specifically, previous research is not consistent when the different outcomes of emotional labor on tourism employees’ personal and professional life are considered. Drawing on emotional labor and well-being theories, the present study proposes a conceptual model linking emotional labor’s dimensions (i.e., emotional dissonance and emotional effort) with other social and organizational variables. Using data from Turkish tour guides, the study reveals that while emotional dissonance increases burnout and turnover intention and decreases the quality o . . .f work life, emotional effort is associated with decreased burnout and enhanced quality of work life and life satisfaction. The study confirms the mediating role of burnout on the relationship between emotional dissonance and quality of work life, as well as the relationship between emotional dissonance and life satisfaction. However, the study results fail to confirm the moderating role of organizational support on the relationship between emotional dissonance and burnout. The study makes several theoretical contributions and suggests implications for different stakeholders Daha fazlası Daha az

Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2021 | Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Akademik dergiler birçok disiplinde olduğu gibi turizmde de bilginin üretilmesi ve yayılmasına vesile olan önemli araçlardandır. Bu araştırmada, Türkiye merkezli turizm ve ağırlama dergileri ele alınarak betimleme yöntemiyle bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; mevcut olan dergilerin üçte ikisinin son 4 yılda ortaya çıktığı, bu dergilerden ücret talep edenlerin bir sayıda yayımladığı ortalama makale sayısının, ücretli olmayan dergilerde yayımlanan ortalama makale sayısından 4 kat fazla olduğu, mevcut dergilerin 3 adetinin ise yağmacı dergilerin listesinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Dergilerin kalitesini belirleye . . .n başlıca unsulardan biri olan editörlerin akademik profillerine bakıldığında ise; söz konusu editörlerin çoğunun turizm ve ağırlama alanında en saygın ilk 10 dergide hiç yayını olmadığı, üçte birinin ise bilimsel kuruluşlarca muteber olarak kabul edilen Web of Science ve Scopus indeksli dergilerde hiç yayını olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, başlıca sorumluluklarından biri bilimsel geçerlik ve güvenirliği denetlemek olan bu editörlerin önemli bir kısmının yağmacı dergilerde yayını olduğu ortaya çıkmıştır Daha fazlası Daha az

Turizm Lisans Öğrencilerinin Motivasyonları, Algılanan Eğitim Kalitesi ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2022 | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ( 1 ) , pp.7 - 17

Turizm sektörünün yerel ve uluslararası anlamdaki hızlı büyümesine paralel olarak sektörde nitelikli işgücü ihtiyacında da artış yaşanmaktadır. Bu artışla birlikte turizm eğitimi ve eğitim kalitesi algısı da oldukça önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, turizmde lisans eğitimi gören öğrencilerin turizm bölümünü seçme motivasyonları, algılanan eğitim kalitesi ve lisansüstü eğitime yönelik eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasındaki ilişkinin cinsiyete ve lise mezuniyetine göre değişip değişmediğini ölçebilmektir. Bu amaçla, turizmde lisans eğitimi gö . . .ren öğrencilerden ankete dayalı veri toplanmıştır (Etik Kurul Raporu: İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır (2020/155). Bulgulara göre, motivasyonun iki boyutu olan alanın çekiciliği ve uluslararası deneyimle algılanan eğitim kalitesi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken; algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasında da pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Araştırma bulguları algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasındaki ilişkide cinsiyetin öğrenciler arasında bir farklılığa yol açtığını doğrulasa da lise mezuniyetinin etkisini doğrulayamamaktadır. Sonuç olarak, bölüm seçme motivasyonunun algılanan eğitim kalitesine ve algılanan eğitim kalitesinin de lisansüstü eğitime yönelik eğilimleri doğrultusunda, çalışmanın özellikle üniversitelere, Yükseköğretim Kurumuna ve sektör paydaşlarına çeşitli öneriler geliştirmesi ve önerilen kapsamlı model ile alan yazına teorik katkı sağlaması beklenmektedir. With the rapid growth of the tourism sector both nationally and internationally, the need for qualified labor in this sector is increasing. This also raises the need to examine students’ perceptions of tourism education and their perceptions of quality education. The aim of this research is to examine the relationship between the study motivation of tourism undergraduate students, perceived education quality, and the intention to pursue postgraduate degree. For this purpose, survey-based data were collected from tourism undergraduate students. According to the findings, there is a positive and significant relationship between the two dimensions of motivation; the attractiveness of the field and international experience, and perceived education quality. There is also a positive and significant relationship between the perceived quality of education and the intention to pursue a post-graduate degree in tourism. The findings also confirm that the relationship between perceived quality of education and intention to pursue post-graduate education may differ based on gender but not based on whether students were graduated from tourism high school or not. The study proposes various suggestions especially to universities, higher education institutions and sector stakeholders Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms