Filtreler
Comparison of Simulation Results for 25 kW Power Output Rooftop PV System

Vedat Esen

Makale | 2022 | European Journal of Technique12 ( 2 ) , pp.176 - 181

The use of electrical energy from renewable energy sources has increased considerably in recent years. Photovoltaic (PV) solar energy, which is one of the renewable energy sources, takes its source from the sun, which is considered an unlimited source. With the widespread use of photovoltaic systems, some legal regulations by governments have been made for their installation. Simulation programs are used for the design, layout, technical and economic analysis of PV systems. In this study, the design is made using the PVsyst, PV*SOL, Solarius programs, and the PVGIS website used in PV systems. The projects are designed to have an out . . .put power of 25 kW. According to the simulation results, the PVGIS website provides approximate data since technical details cannot be entered. In the results of PVGIS and all simulation programs, it has been calculated that the system can produce 42-48 MWh of electrical energy annually. Power Ratio (PR) results of the system were in the range of 78-85%. Annual electrical energy production per installed kW has been calculated to be 1436-1635 kWh/year. It is stated that the annual saved CO2 will be 18.66-22.226 tons /year. When the simulation results are analysed monthly, the differences between the months are remarkable. The reason for these deviations can be explained by the annual solar radiation (kWh/m2 ) data and databases used by the programs. It has been observed that the simulation programs consider the monthly average temperatures and sunshine durations of the region. It is thought that there is a need to compare real-time data with simulation results in future studies. It is considered that this study will be helpful for future studies Daha fazlası Daha az

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MUTFAK YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ* Determination of the Basic Culinary Competencies of the Student’s Receiving Education at Food and Beverage Services Departments of Cookery: The Case Of Istanbul

Başak SUNGUR

Makale | 2023 | Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research7 ( 1 ) , pp.108 - 123

Bu araştırmanın temel amacı; yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalında eğitim gören 11 ve 12.sınıf lise öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili bünyesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı olan ortaöğretim kurumları oluşturmuştur. Evren içerisinden kolayda ve gelişigüzel örneklem yöntemiyle örneklem belirlenmiş ve araştırmaya 545 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve sonuçlar SPSS 25.0 isimli istatistik programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Temel mutfak bilgi düzeyi; işe hazırlık, pastacılık ve aş . . .çılık bilgi düzeyi alt boyutlarında incelenirken; temel mutfak beceri düzeyi ise, işe hazırlık, pastacılık ve aşçılık beceri düzeyi alt boyutlarında incelenmiştir. Mutfak tutumları değerlendirilmesi ise mutfakta çalışma tutumu ve sektörde çalışmaya yönelik tutum olmak üzere iki alt boyutta analiz edilerek incelenmiştir.Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, kadın öğrencilerin işe hazırlık ve pastacılık bilgi düzeyleri ile işe hazırlık ve pastacılık beceri düzeyleri ve mutfakta çalışma tutumları erkek öğrencilere göre yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre mutfak yeterliliklerinin belirlendiği sonuçlarda ise; temel mutfak bilgi düzeyleri ve temel mutfak beceri düzeyleri arasında fark gözlenmemiştir. Ancak, 11.sınıfta okuyan öğrencilerin hem mutfakta çalışma tutumları hem de şef olarak sektörde çalışmaya yönelik tutumlarının, 12.sınıfta okuyan öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. The main purpose of this research is to find out the vocational competencies of the student’s at the 11th and 12th grades receiving education at food and beverage high school. The universe of the research consisted of secondary education institutions in the province of Istanbul, which are in the field of Food and Beverage Services. The sample was determined from the universe by easy and random sampling method, and 545 students participated in the research. The survey method was used as the data collection method within the scope of the study and the results were analyzed using the statistical program called SPSS 25.0. Basic culinary knowledge level; while examining the subdimensions of job preparation, pastry and cookery knowledge; the basic cylinary skill level was examined in the sub-dimensions of self preparation for work, pastry and cookery skill level. The part of culinary attitudes have been analyzed and examined in two sub-dimensions, the attitude towards working in the kitchen and the attitude towards working in the sector.According to the findings of the study, it was found that female students' job preparation and pastry knowledge levels, self preparation for work and pastry skill levels and their attitudes towards working in the kitchen were higher than the male students. In the results of determining the culinary proficiency of the students according to their grade levels; no difference was observed between basic culinary knowledge levels and basic culinary skill levels. However; it was defined the both the attitudes of the students at 11th grades towards working in the kitchen and the attitudes towards working in the sector as a chef were higher than the students at 12th grades Daha fazlası Daha az

DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN EMEK ARZI ANALİZİ* A BEHAVIORAL PERSPECTIVE ON LABOR SUPPLY ANALYSIS

ZEYNEP SÜMEYRA BAKIR

Makale | 2022 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Mehmet Akif Ersoy University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty9 ( 3 ) , pp.1901 - 1919

İktisat yazınında son yıllarda öne çıkan davranışsal iktisat yaklaşımı tüketici teorisi, oyun teorisi, finansal piyasalar, yatırım ve tüketim davranışları, karar alma süreçleri, kamu politikaları gibi birçok alanda etki alanını genişletmektedir. Davranışsal finans, davranışsal kamu politikaları, davranışsal oyun teorisi bu anlamda davranışsal iktisadın geliştirici etkisinin çıktıları olarak ifade edilebilir. Emek piyasasının davranışsal iktisat yaklaşımı üzerinden ele alınması alana dair anlayışın gelişimi açısından önemlidir. Emek piyasası geniş kapsamlı bir araştırma alanı olduğundan çalışmanın kapsamı emek arzı ile sınırlandırılm . . .ıştır. Bu bakımdan çalışmanın amacı davranışsal iktisat yaklaşımı çerçevesinde emek arzını neoklasik iktisat yaklaşımı ile karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve ileri araştırmalara katkı sağlamaktır. Çalışma eleştirel bir literatür incelemesi niteliğine sahiptir. Çalışmada (i) emek arzı kararlarında tam rasyonelliğin geçerli olmadığı (ii) emek piyasasında davranışsal ve bilişsel yanlılıkların söz konusu olduğu (iii) davranışsal iktisat yaklaşımının emek arzı davranışlarını ve karar süreçlerini anlamaya dair önemli katkılar sunduğu (iv) davranışsal iktisat yaklaşımının emek alanındaki teorileri iyileştirme ve alternetif teoriler geliştirme potansiyeli taşıdığı (v) emek ekonomisinin davranışsal iktisat yaklaşımının entegrasyonuna açık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. The behavioral economics approach expands its domains in many areas such as consumer theory, game theory, financial markets, decision-making processes, and public policies. Behavioral finance, behavioral public policies, behavioral game theory may expressed as the outputs of the effect of behavioral economics. The consideration of the labor market through the behavioral economics approach is important for the development of the understanding of the field. The purpose of this paper is to point out the potentials of behavioral labor economics and analyze the labor supply within the framework of behavioral economics. In this regard, the scope of the study is limited by the labor supply. The findings of the study as follow: (i) full rationality is not valid to an accurate analysis in terms of labor supply decisions (ii) there are behavioral and cognitive biases in the labor market (iii) the behavioral economics approach has important contributions to understanding decision processes and behaviors of the labor supply (iv) it has a potential to improve theories in the field of labor and to develop alternative theories, (v) the labor economy is open to integrating and adapting to the approach of behavioral economics Daha fazlası Daha az

LED Işık Kaynaklı Solar Simülatörler Üzerine İnceleme Survey on LED Light Source Solar Simulators

Vedat Esen

Makale | 2022 | OKU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi OKU Journal of The Institute of Science and Technology5 ( 3 ) , pp.1438 - 1452

Bu çalışmada; fotovoltaik cihazların testlerini gerçekleştiren ve son yıllarda kullanımı giderek artan LED ışık kaynaklı solar simülatörler incelenmiştir. Bu amaçla giriş kısmında yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin önemi vurgulanmış, solar simülatörlerin tanımı ve gerekliliği açıklanmıştır. Sonraki bölümlerde ise güneş ışığı detayları belirtilmiş, solar simülatörlerde kullanılan diğer ışık kaynakları incelenmiş, LED ışık kaynaklarının diğerlerine göre farkları ortaya konulmuştur. LED solar simülatörler için ASTM E927-10 ve IEC- 60904-9 standartlarında belirtilen performans kriterleri detaylandırılmış ve bu kriterl . . .erin belirlenmesindeki değerler formüle edilmiştir. Yine aynı standartlar doğrultusunda LED solar simülatörler konusunda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar incelenmiş ve kronolojik olarak detaylandırılmıştır. Çalışmanın sonunda solar simülatörlerde kullanılan ışık kaynaklarının avantaj ve dezavantajları bir tablo halinde sunulmuştur. Karşılaştırma sonrasında solar simülatörlerde ışık kaynağı olarak kullanılan LED’lerin önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır In this study; LED light source solar simulators, which test photovoltaic devices and whose use has been increasing in recent years, have been examined. For this purpose, the definition and necessity of solar simulators are explained by emphasizing the importance of solar energy one of the renewable energy sources, in the introduction part. In the next chapters, the details of sunlight are specified and other light sources used in solar simulators are examined, and the differences between LED light sources compared to others are revealed. For LED Solar simulators, the performance criteria specified in ASTM E927-10 and IEC-60904-9 standards have been detailed and the values in determining these criteria are formulated. Again, in line with the same standards, scientific studies on LED solar simulators were examined and detailed chronologically. At the end of the study, the advantages and disadvantages of light sources used in solar simulators are presented in a table. After the comparison, the importance and necessity of LEDs used as light sources in solar simulators are emphasized Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms