Filtreler
Filtreler
Bulunan: 7 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [5]
Tam Metin [1]
Yazar [13]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [5]
Yayıncı [9]
Dil [3]
Dergi [4]
Digital Media in Sports Organizations: The Mediator Role of Social Media Addiction in FoMO and Compulsive Online Shopping

Ayşe Demir

Makale | 2021 | Journal of Educational Issues

The impact of communication on individuals and the masses is undeniable. Now, every domain of daily life is influenced by the power of communication thanks to developing technology. The present study aimed to explore the relationship between fear of missing out (FoMO) and compulsive online shopping and investigate the mediator role of social media addiction on this relationship. The sample consisted of randomly selected 205 sports volunteers, 77 females (37.6%) and 128 males (62.4%), taking part in the 16th NKolay Istanbul Half Marathon on April 4, 2021. We collected the data using the “Fear of Missing Out” scale (FoMOS) consisting . . .of 10 items within a subscale, the “Social Media Addiction” scale (SMAS) composed of 20 items within two subscales, and the “Compulsive Online Shopping” scale (COSS) consisting of 28 items within five subscales. We sought answers for seven hypotheses in the study employing a correlational design. The results confirmed our three hypotheses, partially confirmed two hypotheses, rejected the other two hypotheses. We determined that the SMAS were positively correlated with the FoMOS and the COSS. In addition, the FoMOS was positively correlated with the COSS. On the other hand, we concluded that social media addiction partially mediated the relationship between fear of missing out (FoMO) and compulsive online shopping among our participants. While virtual communication had a mediating effect on this relationship, it was not the case for virtual tolerance Daha fazlası Daha az

Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi

BURÇAK CEREN AKPINAR

Makale | 2018 | Yaşadıkça Eğitim Dergisi

STEM; Science, Technology, Engineering & Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan veöğrencilerin fen bilimleri ve matematik bilgilerinin mühendisliğin uygulamaları ile ürüne dönüştüğü bireğitim yaklaşımıdır. Ortaya çıktığı ABD’de okul öncesinden lise sonuna kadar Gelecek Nesil FenStandartları çerçevesinde mühendislik tasarımı ve disiplinler arası ilişkilendirmelerle uygulanmayaçalışılmaktadır. Bu araştırma, okul öncesi eğitiminde STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veliaçısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma modellerindendurum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, okul . . .öncesi 5 yaş grubunda yer alan 9 erkek ve 11 kız olmaküzere toplam 20 öğrencinin katılımıyla 8 haftada 12 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracıolarak Aktivite Değerlendirmeye Yönelik Görüşme Formu, Öğretmen Gözlem Formu ve Veli GözlemFormu kullanılmıştır. Uygulanan bütün formlarda süreçle ilgili sorulara yer verilmiştir. Sonuç olarak; okulöncesi eğitiminde STEM uygulamaları ile öğrencilerin fen ve matematik kazanımları elde ettiği; yaratıcılık,eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve iletişim kurma gibi 21. Yüzyıl becerilerinin geliştiği tespit edilmiştir.Öğretmen ve velilerden alınan görüşler öğrencilerinin görüşlerini doğrulamaktadır Daha fazlası Daha az

Effects of quercetin and catechin on blood lactate level

Meral Miyac Goktepe | Mehmet Goktepe | Erdil Durukan | Mehmet Gunay | Ferhat Guder | Meric Eraslan

Makale | 2020 | MATTIOLI 1885

Study Objectives: This study was aimed to investigate the effects of combined administration of Catechin and Quercetin on blood lactate level. Methods: The research was conducted on 12 male Wistar rats weighing 300-350 gr. Rats were divided into two groups as the control group (n=6) and the test group (n=6). After the rats were quarantined for 10 days; each rat heart blood was taken on the first test day (pre catechin+quercetin supplementation), and again after they were participated to exercise on the second test day (pre catechin+quercetin supplementation). Between days 3 and 12 after testing (for 10 days), each rat in the test gr . . .oup was given 20 ml/kg of catechin+quercetin once daily, and each rat in the control group was given 1ml/kg of 0.05% Dimethyl Sulfoxide (DMSO) by gavage. On days 13 (post catechin+quercetin supplementation), each rat was participated to exercise and take their heart blood. On day 14, the animals were allowed to rest and on day 15 (post catechin+quercetin supplementation), rats’ heart blood were taken under anesthesia. Mann-Whitney test was used to analyze data. Results: There was no significant difference between control and test groups during the rest day and during exercise (day 2) testing. Significant changes were observed according to the results of the rats, which were practiced to exercise after administration of catechin+quercetinfor 10 days, between day 3 and day 12 after testing. A significant reduction was determined in lactate levels ( Daha fazlası Daha az

TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION IN SPORTS, SELF-EFFICACY AND ATTITUDE TO SPORT BY STRUCTURAL EQUATION MODELING1

Zarife Taştan

Makale | 2023 | IJOESS: International Journal of Eurasia Social Sciences 14 ( 51 ) , pp.396 - 409

Nowadays, as technology advances, individuals spend less time participating in sports, while the prevalence of ailments such as obesity, high blood pressure, cholesterol, and cardiovascular disease rises. Sports have been shown in studies to improve both physical and mental development. Aside from being physically adaptation, participating in sports may help you cope with stress, overcome sadness and anxiety, and live a happier and more fulfilling life. The purpose of this study was to predict the self-efficacy and motivation levels of university students from the School of Physical Education and Sports/Faculty of Sports Sciences, a . . .s well as their attitudes toward sports, and to test the relationship between them using the structural equation model. 957 students (Nfemale =408, Nmale =549) studying at the School of Physical Education and Sports / Faculty of Sports Sciences of different universities participated in the study. The "Sport Motivation Scale II," "General Self-Efficacy Scale," and "Sport-Oriented Attitude Scale" were used to collect data. The structural equation model was used to evaluate the structural relationship between attitude toward sports, self-efficacy, and sport motivation. Path Analysis were used to uncover the theoretically accepted relationship between students' sports motivation, selfefficacy, and attitudes about sports. The structural equation model built for the entire sample group was determined to be significant as a consequence of the research. According to the study's findings, students' motivation and self-efficacy levels in sports positively and significantly predict their attitude toward sports Daha fazlası Daha az

Futbolcularda stres algısı, psikolojik sağlamlık ve yaşam kalitesi arasındaki ı̇lişkinin incelenmesi (Muğla süper amatör ligdeki örneği) Investigation of the relationship between perceived stress, resilience and quality of life in football players (The example of Muğla super amateur league)

Sabri Can METİN | ZÜLEYHA SAFİ | İlayda Ayça UÇAR

Makale | 2023 | ROL Spor Bilimleri Dergisi Journal of ROL Sports Sciences4 ( 1 ) , pp.320 - 335

Bu araştırma, süper amatör ligde oynayan futbolcuların algılanan stres, psikolojik sağlamlık ve yaşam kalitesi düzeylerinin çeşitli değişkenlerle karşılaştırılması ve arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni TFF (2023) verilerine göre Muğla’da süper amatör ligde futbol oynayan 624 bireyden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise kolayda örnekleme (uygun örnekleme) yöntemine göre seçilmiş 165 futbolcudan oluşturulmuştur. Katılımcılar “Algılanan Stres Ölçeği”, “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” ve “SF12-Yaşam Kalitesi Ölçeği”ni cevaplamışlardır. Verilerin analizi için değişkenler arasındaki farklılıklar . . .ın belirlenmesinde ttesti ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ölçekler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için ise Pearson Korelasyon analiz kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçları; çeşitli değişkenlerle (gelir durumu, eğitim düzeyi, mevki ve şampiyonluk) göre “ASÖ” ve “KPSÖ” ortalama puanlarında anlamlı farklılıklar göstermiştir. Sonuç olarak, süper amatör ligde oynayan futbolcuların stres algıları ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği saptanmıştır. This research was conducted to compare football players’ perceived stress, psychological resilience and quality of life levels with various variables. The universe of the research consists of 624 individuals playing football in the super amateur league in Muğla, according to TFF (2023) data. The study group of the research was composed of 165 football players selected according to the convenience sampling (convenient sampling) method. Participants answered the " Perceived Stress Scale " (PSS) and the "Brief Resilience Scale" (BRS) and “SF-12 Health Survey” (SF-12). For data analysis, T-Test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to determine the differences between the variables, and Pearson Correlation and Regression analysis to determine the relationship between the scales. According to the analysis results, there were significant differences in the mean scores of “PSS, "BRS” and “SF-12” with respect to (income status, education, position and championship) variables. As a result, it was determined that football players’ perceived stress and the brief resilience and health levels differed significantly according to some variables Daha fazlası Daha az

Comparison of the opinions of citizens and professional soccer players about betting and match fixing

Faruk Salih Şeker

Makale | 2020 | International Journal of Human Movement and Sports Sciences

The aim of this study is to compare the impacts of match fixing on citizens who play the betting game İddaa and professional soccer players. More specifically, how match fixing related to betting is affecting social morality. Sports is a part of social morality and one of the sub-aims of this study is to evaluate the chaotic interactions that emerge from the mixing of the sports and betting, and the betting and match fixing. Survey methodology was used. The research universe consisted of betting game players and professional footballers in Turkey. Betters playing the İddaa betting game in İddaa dealers located in the cities of 2010- . . .2011 Turkish Super League soccer teams and professional soccer players were considered as the target audience. A total of 1637 İddaa betting citizens and 115 professional soccer players took part in the survey. In the questionnaire with 26 questions, four questions are intended to examine the biographical features, four are intended to examine the characteristics of playing the İddaa game, and the remaining 18 are intended to examine the effects on social morality. The questions were asked to the people who played İddaa game without any biographical distinction. As a result, both betters and soccer players agree that match fixing in soccer quickly directed “those who want to make easy money” towards the betting industry. While citizens were indecisive about the opinion “professional soccer players are extremely uncomfortable with match fixing”, soccer players agreed with it. The difference on this opinion between citizens and soccer players is statistically significant. Daha fazlası Daha az

Sports Events in the Pandemic: The Case of N Kolay Istanbul Half Marathon

Ayşe Demir

Makale | 2022 | Annals of Applied Sport Science ( 3 ) , pp.320 - 335

Background. Sports events are activities carried out in a specific schedule to handle all sports competitions and activities, such as seminars, meetings, courses, panels, and camps, organized for sports purposes. Objectives. In this study, we aimed to discuss sports events during the pandemic. Methods. In this context, the present study targeted the 16th NKolay Istanbul Half Marathon on April 4, 2021, and recruited the randomly selected 125 female (23.1%) and 417 male (76.9%) marathon runners in this event. We gathered the data using a demographic information format and a 14-item scale. Results. We sought answers to four hypotheses . . .by employing a descriptive survey model. Initially, we carried out a pilot study with a sample of 30 people to explore the scale’s validity and replicated the validity study for the primary sample. We performed exploratory factor analysis with the varimax rotation method for the validity study and attempted to confirm the resultant factorial structure using confirmatory factor analysis. We utilized a T-test and one-way analysis of variance to investigate whether the survey subscales differed significantly by the participants’ demographics. We ran statistical analyses on SPSS 20.0 at the 95% confidence interval. Conclusion. The findings confirmed our first two hypotheses. We were able to confirm the third hypothesis partially. Accordingly, the participants significantly differed in the race destination subscale by only income. Finally, our results rejected the fourth hypothesis. Overall, we may assert that COVID-19 is a prime concern for half marathon runners Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms