Filtreler
Filtreler
Bulunan: 52 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [3]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [9]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [11]
Eski Mısır tapınak ve piramitlerinin beden-mekân ilişki bağlamında fetiş nesnesine dönüşmesi

BERKAY BEKTÜRK

Makale | 2021 | International Design and Art Journal3 ( 2 ) , pp.258 - 271

Eski Mısır medeniyetinden günümüze ulaşan, anıt niteliğinde birçok eser gerek yapım tekniği gerekse yapılış amaçlarındaki gizemlerden dolayı geçmişten bugüne insanlar için merak konusu olmaya devam etmekte, çeşitli bilimsel platformlarda tartışılmaktadır. Mısır’da farklı dönemlerde ve boyutlarda inşa edilmiş çok sayıda tapınak ve piramit olduğu bilinmektedir. Bunlardan en bilinenleri arasında ibadet mekânı olarak tanrılara atfedilen Ebu Simbel ve Karnak tapınakları, piramit kurguları arasında ise Kahire’nin Giza bölgesinde yer alan piramit üçlemesi örnek gösterilebilir. Bu yapılar merkezinde biçimlenen araştırma makalesi, ele alınan . . . mekânların görünen işlevlerinin dışında, ithaf edildikleri firavunlar için benliklerinden parçalar barındıran daha kutsal alanlar haline gelişinin anlatımına odaklanmaktadır. Manevi eksiklikleri doğrultusunda maddi arayışlar içerisinde olan bedenin, ilişki içerisinde olduğu mekânı nasıl fetiş nesnesine dönüştürebildiğini veriler doğrultusunda açıklamalar ile ortaya koymaya çalışmaktadır. Ayrıca bu araştırma, bahsedilen mekânların, kendilerine atfedilen kimlikler doğrultusunda hangi işlevlerde kullanıldığını, nasıl tanımlandığını ve bu tanımların yine mekânın kullanıcıları doğrultusunda nasıl başkalaşabileceğini kapsamaktadır. Araştırmada ilgili kavramları içeren, birçok farklı amaca hizmet ettiği öngörülen tapınak ve piramit yapıları ile bu yapıların barındırdığı kutsal nesnenin anlatımından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda değerlendirilen kutsal yapıların inşa ediliş amaçlarındaki dini işlevlerin dışında atfedilen sahiplerinin benliklerini yücelten, manevi eksikliklerini tamamlayan ve tanımlayan bir yönünün de olduğu bulgularına ulaşılmıştır Daha fazlası Daha az

Transcranial direct current stimulation combined with cognitive training improves decision making and executive functions in opioid use disorder: a triple-blind sham-controlled pilot study

GÖZDE AKKAYA

Makale | 2023 | Journal of Addictive Diseases , pp.1 - 12

Background: Opioid use disorder (OUD) is a chronic disorder with a considerable amount of morbidity and mortality. Despite remarkable improvement achieved by maintenance programs, an array of treatment goals were still unmet. Mounting evidence suggests that transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) improves decision making and cognitive functions in addictive disorders. tDCS paired with a decision making task was depicted to diminish impulsivity as well. Objectives: The present study aimed to assess the effect of tDCS combined with cognitive training (CT) in OUD for the first time. Methods: In this triple-blind randomized sham- . . .controlled pilot study, 38 individuals with OUD from the Buprenorphine-Naloxone Maintenance Therapy program were administered 20-minutes of 2mA active/sham tDCS over the dorsolateral prefrontal cortex with concomitant cognitive training. A selected test battery evaluating decision making under risk and ambiguity as well as executive functions, verbal fluency and working memory was utilized before and after the intervention. Results: Greater improvements were observed in decision making under ambiguity (p=0.016), set shifting ability and alternating fluency while no improvements were observed in decision making under risk in the active group, compared to sham. Conclusions: Deficits of decision making and executive functions have a pivotal role in the perpetuation and the relapse of the OUD. Alleviation of these impairments brought tDCS/ CT forth as an expedient neuroscientifically-grounded treatment option that merits further exploration in OUD, Trial registration: NCT05568251 Daha fazlası Daha az

Relationship between cognitive appraisal and coping style following acute stress among male and female Turkish athletes

Mark H. Anshel | Toto Sutarso | Didem Sozen

Makale | 2012 | International Journal of Sport and Exercise Psychology ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD

The purpose of this study was to examine the relationships between factors of two constructs, cognitive appraisal and coping style among Turkish athletes. Turkish athletes (N 325) completed a two-part inventory called the coping style in sport survey (CSSS), which consisted of the athletes' appraisal of a stressful event and how they coped with this stressor. Theory-driven categories of appraisal and coping style were generated from the CSSS. Appraisals were labeled rumination, self-blame, and confidence, while coping styles were aggressiveness, discounting, and distraction. Results of confirmatory factor analyses (CFA) and structur . . .al equation models (SEM) indicated that the correlations among factors of appraisal and coping style were significant, as were the use of different appraisals and coping styles between genders. The results of this study lend credence to the relationship between cognitive appraisal and coping style among adult male and female competitive athletes Daha fazlası Daha az

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Sinem Canol

Makale | 2017 | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi

İnsan kaynakları fonksiyonlarının en önemli unsuru olan performans değerlendirmenin bireyi ve örgütü ortak amaç ve hedefler doğrultusunda birleştirmesi nedeniyle etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Performans değerlendirme uygulamaları küreselleşme ile birlikte önem kazanarak özel sektörde uygulanma alanı artmaya başlamıştır. Sağlık sektöründe uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemleri kurumlara göre farklılıklar göstermektedir. Özel sektörde uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi günümüz İnsan Kaynakları uygulamalarına uygun düşmektedir .Sağlık sektöründe performans değerlendirme . . . çıktılarının en çok etki ettiği grup ise sağlık personelidir. Sağlık personelinin uygulanmakta olan değerlendirme sistemlerine duydukları memnuniyet düzeyini analiz etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın araştırma kısmında; Çakmak ve Biçer (2006)tarafından literatür taraması ile performans değerleme alanında daha önceden yapılmış çalışmaların bir incelemesi yapılarak oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Anket olasılıklı örnekleme yöntemi ile özel sektörde faaliyet göstermekte olan hastanelerde çalışan sağlık personeline uygulanarak sonuçları SPSS’de yorumlanmıştır Daha fazlası Daha az

Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2017 | Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Bu çalışmanın temel amacı, restoran müşterilerinin helal gıda hakkındaki düşüncelerini belirlemek ve bu düşüncenin, kişilerin sahip oldukları sosyo-demografik faktörlere göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Literatür incelendiğinde helal gıdaya yönelik birçok araştırma bulunurken, restorana gelen misafirlerin helal gıdaya yönelik algısını belirlemeye yönelik az sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu noktada çalışma önemli görülerek, gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Araştırmanın örneklemini Tekirdağ il merkezinde bulunan birinci sınıf restoran işletmelerine gelen 329 misafir oluşturmaktadır. Veriler, katılımcıların . . .helal gıdaya ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik ifadelerden ve demografik özelliklerine ait sorulardan (cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, meslek) oluşan bir anket kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için faktör analizi, t testi, annova testi gibi analizler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların helal gıda algısının orta düzeyde olduğu ve bu algının katılımcıların cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve mesleklerine göre bir farklılık göstermediği ancak eğitim düzeyi, yaş ve gelir düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir Daha fazlası Daha az

TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA REKLAMLARDA KADIN VE ERKEK İMGESİ

EMİNE KARAKEÇİLİ

Makale | 2021 | Tarih Okulu Dergisi

Kültür, uygarlıklar tarafından oluşturulmuş/yaratılmış toplumların yaşam tarzlarını, davranış biçimlerini, sanat anlayışlarını, duygulanımlarını ve düşünce biçimlerini, hatta örf/adet ve geleneklerini kapsayan geniş bir kavramdır. İnsan yaratımı olan bu kavram, onların bir arada, toplu halde yaşamalarının neticesinde ortaya çıkmıştır. Toplumlar tarafından yazılı olmayan kurallar bütünü oluşturur ve bir nevi toplumların kendi aralarında imzalanmamış yazılı olmayan gizli bir anlaşma gibi kabul edilmektedir. Bu doğrultuda insanın yaşadığı topluma ait bütün özellikler, kendi öz kimliğini oluşturmasında önemli bir yere sahiptir. Toplumun . . . oluşturduğu ortak kültür değerler, onların tüketim alışkanlıklarını da belirler. Tüketim kültüründe her şey tüketime maruz kalmakta, toplumun oluşturduğu ortak kültür değerleri bu tüketimi bir nevi zorunlu hale getirmektedir. İnsanların yaşam tarzları bu eksenin etrafında oluşmakta ve tükettikçe tüketme arzusu kendiliğinden doğmaktadır. Tüketim unsuru olarak sürekli yayınlanan reklamlar; yetişkin bireylerin ve küçük yaştaki çocukların kendisine model alacakları toplumsal cinsiyet rollerini ve modellerini içermektedir. Reklam sektörü, kitle iletişim araçları sayesinde, insanların tüketim alışkanlıklarını sürekli yenilenmekte, kadın ve erkek bedeni bu amaca hizmet için sektör tarafından daima kullanılmaktadır. Tüketimin vazgeçilmez ve en önemli unsuru, gereksinim olmayan ya da hiç ihtiyaç duyulmayan ürünlerin satın alınmalarını arttırmaktır. Bu ürünlerin satın alınması ise bir istek yaratılmasıyla mümkün olabileceği için reklam sektörü, tüketiciyi sürekli görsel uyaranlarla tüketime hazır halde tutmaktadır. Bu çalışmada, kültürün tanımı yapılarak tüketim kültürünün tüketiciler üzerinde reklamların da etkisiyle nasıl bir davranış biçimi yarattığı incelenecektir. Çalışmada nitel araştırma metotlarından biri olan; doküman incelemesi/literatür taraması yöntemi tercih edilerek, araştırma sonucu elde edilen bilgiler ışığında kültür, tüketim kültürü, reklamlarda kadın ve erkek imgesi tartışmalı bir dille açıklanacaktır Daha fazlası Daha az

Comparison of inflammation markers and severity of illness among patients with COVID-19, acute psychiatric disorders and comorbidity

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2022 | European Journal of Psychiatry

dimer, fibrinogen, and comorbid illness are associated with the course and prognosis of COVID- 19. However, the course of acute severe psychiatric disorders overlapping with COVID-19 infec- tion was not investigated and remained as an unclarified research area. This study aimed to dem- onstrate inflammatory markers and the course of patients suffering from both conditions. Methods: Thirty-eight inpatients with COVID-19 and comorbid acute psychiatric disorders (COVID-19+PD), 31 inpatients with COVID-19, and 38 inpatients with an acute psychiatric disor- der (PD) were included in the study. Neutrophil, lymphocyte counts, serum ferriti . . .n, lactate dehydrogenase (LDH), D-dimer, fibrinogen, Systemic immune-inflammation index (SII), neutro- phil/lymphocyte ratio (NLR), and C-reactive protein (CRP) were compared to evaluate inflamma- tion levels. Results: Patients with SARS-CoV-2 infection had older age compared to the PD group. CALL (Comorbidity, age, lymphocyte, lactate dehydrogenase) scores which predict the progression risk in patients with COVID-19 pneumonia, of both COVID-19 groups were found similar. The COVID-19+PD had higher SII in the study sample. Additionally, the COVID-19+PD group had higher NLR, ferritin, and CRP levels than those of the PD group. Conclusions: The prognosis of COVID-19 is not worse when accompanied by a psychiatric disor- der. Laboratory assessment can guide clinicians to distinguish those infected with SARS-CoV-2 within psychiatric inpatient units. The biochemical assessment did not robustly support highe Daha fazlası Daha az

The effect of gestational diabetes mellitus on occurrence of the pelvic girdlepain and symptom severity in pregnant women

Merve Can | Nillufer Kablan | Habibe Ayvacı | Yaşar Tatar | Pınar Kumru | Sadık Şahin

Makale | 2022 | Journal of Obstetrics and Gynaecology

The primary objective of this study was to examine the effect of gestational diabetes mellitus (GDM) on pelvic girdle pain (PGP) occurrence and symptom severity. Pregnant women who were with/without GDM, 20–40 years of age, and also in the second and third trimesters of pregnancy were included in the study. PGP provocation tests were administered to 187 pregnant women to determine the presence and severity of PGP. Based on the test results, the study subjects were divided into two groups; Group 1 (GDM+, PGP+; n:32) and Group 2 (GDM−, PGP+; n:35). Both groups were asked to fill in the Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ). The relationsh . . .ip between the presence of GDM and the presence of PGP was found to be significant (p =.043). It was found the groups were similar in view of pain, and also in PGQ total/subscale scores (p >.05). Although GDM has no effect on symptom severity, it has been determined that it may relate to the development of PGP. Therefore, early interventions (nutrition, exercise, belt using, etc.) are recommended to prevent the development of PGP in pregnant women with a family history of diabetes, with a previous diagnosis of diabetes and/or with GDM detected in their previous pregnancies. Clinical Trial Number: 04769375Impact of StatementWhat is already known on this subject? Gestational diabetes mellitus and pelvic girdle pain are pathologies that develops secondary to pregnancy-related systemic and biomechanical changes. What do results on this study add? GDM may related the development of PGP. What are the implications of these findings for clinical practice and/or further research? Early interventions (nutrition, exercise, belt using, etc.) and strict control of pregnant women in view of PGP is recommended to prevent the development of PGP in pregnant women with a family history of diabetes, with previous diagnosis of diabetes and/or with GDM detected in their previous pregnancies. The evaluation of pregnant women for PGP before administering interventions, such as exercise and diet (both decrease the pro-inflammatory markers), following the diagnosis of GDM and the measurement of plasma anti- and pro-inflammatory marker values in the same time period will further reveal the relationship between GDM and PGP. © 2022 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group Daha fazlası Daha az

Distance Education in Tourism and Hospitality amid Covid-19: Perspectives of Students and Academics

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2022 | Journal of Tourismology

The current pandemic has reshaped all aspects of life, and higher education is no exception. Despite the growing interest in how universities are coping with distance education during crises, there is limited knowledge on how such a delivery model is perceived by both students and academics. Drawing on the experiences of tourism and hospitality students and academics, the present study delves into the distance education experience amid Covid-19 identifying its advantages and challenges. In-depth interviews with tourism and hospitality students and academics in Turkey (12 students and 12 academics) were conducted, and the data were a . . .nalysed using content analysis. The findings suggest that distance education amid Covid-19 has brought some opportunities, but also posited significant challenges. On the benefit side, distance education seems to have provided students with easier access to information/learning materials and more flexibility while enabling tourism academics to dedicate more time to research activities. On the negative side, however, students seem to be unhappy for being deprived of their social life at class and on campus whereas tourism academics raised concerns related to their lecture content being monitored and accessible, thus limiting their freedom of “lecturing their way”. The current study contributes to the growing body on knowledge on distance education in the time of crisis and provides recommendations to different stakeholders in higher education Daha fazlası Daha az

Rastgele orman algoritması ve Sentinel-2 MSI ile fındık ekili alanların belirlenmesi: Piraziz Örneği

SEDA TERZİ TÜRK

Makale | 2023 | Geomatik8 ( 2 ) , pp.91 - 98

Türkiye’de yetiştirilen sert kabuklu meyvelerin başında gelen fındık, özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 22 Ekim, 2020 tarihli Sentinel-2 MSI uydu görüntüsü bantları ve hesaplanan indeksler ile oluşturulan farklı veri setleri kullanılarak fındık ekili tarım alanları belirlenmiştir. Çalışmaya dâhil edilen farklı bitki indekslerinin hesaplanması ile 5 veri seti üretilmiştir. Giresun ili Piraziz ilçesi çalışma bölgesi seçilmiştir. Sınıflandırma işlemi için rastgele orman (RO) görüntü sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma alanında 7 farklı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü (AK . . .AÖ) tipleri tanımlanmıştır. Birinci veri seti için; seçilen Sentinel-2 MSI bantları RO algoritması ile sınıflandırılmıştır. Diğer veri setlerinde sırasıyla; Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI), Yeşil Bant Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (GNDVI) ve Normalize Edilmiş Fark Kırmızı Kenar İndeksi (NDVIre) eklenmiştir. 5 veri setine ait sınıflandırma sonuçları hata matrisi kullanılarak karşılaştırılmıştır. McNemar testi sonuçlarına göre her veri seti için sınıflandırma doğruluğu arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Veri seti 1 için hesaplanan genel doğruluk %98.98 ve Kappa değeri 0,98 ile diğer dört veri setinden daha yüksek elde edilmiştir. Hazelnut, which is one of the leading hard-shelled fruits grown in Turkey, is of great economic importance especially for the Eastern Black Sea region. In this study, hazelnut cultivated agricultural areas were determined using different data sets created with Sentinel-2 MSI satellite image bands and calculated indices dated 22 October, 2020. 5 data sets were produced by calculating the different plant indices included in the study. Giresun province Piraziz district has been selected as the study area. Random forest (RO) image classification method was used for the classification process. 7 different Land Use/Land Cover (LULC) types have been defined in the study area. For the first data set; selected Sentinel-2 MSI bands were classified by RO algorithm. In other data sets, respectively; added Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI) and Normalized Difference Red Edge Index (NDVIre). The classification results of the 5 data sets were compared using the error matrix. According to the McNemar test results, it was seen that the differences in classification accuracy for each data set were not statistically significant. The overall accuracy calculated for dataset 1 was 98.98% and Kappa value was 0.98, higher than the other four datasets Daha fazlası Daha az

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Farklı Sınav Tiplerinde Stres Seviyesinin Tükürük Kortizolüyle Değerlendirilmesi

MERYEM MENEKŞE KILIÇ

Makale | 2022 | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Bu çalışmada, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde sözlü proje sınavı ve yazılı sınav tiplerinde stres ölçütü olarak kabul edilen tükürük kortizolünün ölçülerek, öğrencilerin stres düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tükürük örnekleri final yazılı sınavı döneminde ve sözlü proje sınavı döneminde sınavdan en az yarım saat önce ve relaks dönemde özel tükürük tüplerine alınmıştır. Örnekler hastanemiz laboratuvarında kemilimünesans metotla ölçümleri yapılmış ve ölçüm sonuçları SPSS for Windows version 24.0 paket programında analiz edilmiştir. Örneklemdeki 31 öğrencinin yaşları 18-19 olup, 11 (%35,5)’i erkek ve 20 . . .(%65,5)’si kadındır. Relaks dönemde tükürük kortizolü ortalama 12,58± 5,04 mg/dl, yazılı sınavda 13,1±5,42 ve proje sözlü sınavdaysa 12,55±5,9 bulunmuştur. Dönemler arası kortizol değeri karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır.(P=0,533). Üç farklı dönemde alınan kortizol ölçümleri bakımından kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Bu çalışma ile yazılı ya da sözlü sınavların meslek yüksekokulu öğrencilerinde, her iki cinsiyette HPA aks üzerine etkisi olmadığı ve stres nedeni olmadığı gösterilmiştir Daha fazlası Daha az

Beta irradiation effects on impedance spectra of electrospun PEDOT:PSS nanofibres

Yalcin Urfa | Ahmet Altindal

Makale | 2021 | INDIAN ACAD SCIENCES

Poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrenesulphonate) (PEDOT:PSS) nanofibres were first prepared via electrospinning method. Microstructural arrangement of the nanofibres was investigated by scanning electron microscopy technique. Then, the effect of beta irradiation with different absorbed doses on their impedance spectra were investigated in the frequency range from 5 to 13 x 10(6). It was observed that beta irradiation leads to a considerable decrease in both real and imaginary parts of the complex dielectric function, and alternating current conductivity of the nanofibres. The obtained frequency dependent conductivity data w . . .ere discussed in terms of pair approximation. It was established that, for all beta irradiation doses, the frequency dependence of the conductivity is characterized by the presence of four frequency regions with different slopes. Analysis of the impedance data revealed that chain scission via chain cross-linking and free radical formation are most likely mechanisms for changes in impedance parameters. Two clear semicircles in Nyquist plot have been successfully explained by employing two parallel R-CPE equivalent circuits in series configuration. An overall evaluation of the obtained data indicates that electrospun PEDOT:PSS nanofibres have great potential for the development of highly sensitive impedance-based beta radiation sensor Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms