Filtreler
Filtreler
Bulunan: 270 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [9]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [19]
An Intelligent Anomaly Detection Approach for Accurate and Reliable Weather Forecasting at IoT Edges: A Case Study

Buket İşler

Makale | 2023 | Sensors23 ( 5 ) , pp.1 - 17

Industrialization and rapid urbanization in almost every country adversely affect many of our environmental values, such as our core ecosystem, regional climate differences and global diversity. The difficulties we encounter as a result of the rapid change we experience cause us to encounter many problems in our daily lives. The background of these problems is rapid digitalization and the lack of sufficient infrastructure to process and analyze very large volumes of data. Inaccurate, incomplete or irrelevant data produced in the IoT detection layer causes weather forecast reports to drift away from the concepts of accuracy and relia . . .bility, and as a result, activities based on weather forecasting are disrupted. A sophisticated and difficult talent, weather forecasting needs the observation and processing of enormous volumes of data. In addition, rapid urbanization, abrupt climate changes and mass digitization make it more difficult for the forecasts to be accurate and reliable. Increasing data density and rapid urbanization and digitalization make it difficult for the forecasts to be accurate and reliable. This situation prevents people from taking precautions against bad weather conditions in cities and rural areas and turns into a vital problem. In this study, an intelligent anomaly detection approach is presented to minimize the weather forecasting problems that arise as a result of rapid urbanization and mass digitalization. The proposed solutions cover data processing at the edge of the IoT and include filtering out the missing, unnecessary or anomaly data that prevent the predictions from being more accurate and reliable from the data obtained through the sensors. Anomaly detection metrics of five different machine learning (ML) algorithms, including support vector classifier (SVC), Adaboost, logistic regression (LR), naive Bayes (NB) and random forest (RF), were also compared in the study. These algorithms were used to create a data stream using the time, temperature, pressure, humidity and other sensor-generated information Daha fazlası Daha az

ARAPÇA LÜGATLER VE İNDEKS KİTAPLARI

MUSTAFA AYDIN

Makale | 2018 | The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Bütün dillerde, lügat/sözlük çalışmalarının önemli yeri vardır. Arap dilinde de gerek dilin öğrenim ve öğretiminde ve gerekse başta Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şerif olmak üzere klasik metinlerin anlaşılması ve dili tespit etme yönünde yapılan sözlük çalışmaları,değişik başlıklar altındaçok erken dönemde başlamıştır.İkinci hicri asrın başlarındanitibaren geliştirilen farklıyöntemlerlearalıksız sürmüştür. Son dönemlerde yapılanindeksçalışmaları ile deiyice geliştirilmiştir. Çeşitli müellifler tarafındanyazılan busözlükve indekslerdenbirkısmı telifedildiği tarihtengünümüze kadargeçerliliğinisürdürmüş ve Arap Dili ve İslam bilimleri alan . . .ında çalışan her kesin baş ucu kitabı olmuştur. Bu makalemizde, bu sözlüklerden çok önemli gördüğümüz bazılarını ele alıp onları tanıttık, metotları, kullanma yöntemleri ve telif amaçları hakkında bilgi verdik. Bunları önce lügatler/sözlükler ve kelime indeksleri olarak ikiye ayırdık. Ardından da sözlükleri; son harf esasına göre tasnif edilenler ( es-Sihah, Lisânu’l- ‘Arab, Kâmûsu’l-muhît ve Tâcu’l- ‘arûs) ve ilk harf esasına göre tasnif edilenler (Esâsu’l-belâğa ve Misbâhu’l- münîr) olarak iki başlık altında tanıttık. Devamla da konularına göre tasnifedilen sözlüklere değinipönemlilerinin adlarını verdikten sonra, alanın en kapsamlı ve enmükemmel sözlüğü olan el-_Muhassas’ı tanıttık. Makalemizin ikinci bölümünü oluşturan “İndeks Kitapları” başlığı altında da el-Mu’cemu’l – Mufehres Li Elfâzi’l – Kur’âni’l-Kerîm ve el-Mu‘cem el – Mufehres li Elfâzi’l – Hadîs ve Miftâhu Kunûzi’s- Sunne hakkında bilgi verdik. Yine her biri alanının en önemli eserlerinden olan el-Mufredât ve Keşşafü Istılâhâti’l – Funûn ve’l- ‘ulûm’u da bu bölümün devamında tanıttık Daha fazlası Daha az

Comparison of Classification Success Rates of Different Machine Learning Algorithms in the Diagnosis of Breast Cancer

HAKAN AYDIN

Makale | 2022 | Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ( 10 ) , pp.1 - 17

Objective: To identify which Machine Learning (ML) algorithms are the most successful in predicting and diagnosing breast cancer according to accuracy rates. Methods: The “College of Wisconsin Breast Cancer Dataset”, which consists of 569 data and 30 features, was classified using Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes (NB), Random Forest (RF), Decision Tree (DT), K-Nearest Neighbor (KNN), Logistic Regression (LR), Multilayer Perceptron (MLP), Linear Discriminant Analysis (LDA), XgBoost (XGB), Ada-Boost (ABC) and Gradient Boosting (GBC) ML algorithms. Before the classification process, the dataset was preprocessed. Sensitivity, a . . .ccuracy, and definiteness metrics were used to measure the success of the methods. Result: Compared to other ML algorithms used in the study, the GBC ML algorithm was found to be the most successful method in the classification of tumors with an accuracy of 99.12%. The XGB ML algorithm was found to be the lowest method with an accuracy rate of 88.10%. In addition, it was determined that the general accuracy rates of the 11 ML algorithms used in the study varied between 88-95%.Conclusion: When the results obtained from the ML classifiers used in the study are evaluated, the efficiency of the GBC algorithm in the classification of tumors is obvious. It can be said that the success rates obtained from 11 different ML algorithms used in the study are valuable in terms of being used to predict different cancer types Daha fazlası Daha az

Battle Royale Optimizer for solving binary optimization problems

TAYMAZ AKAN

Makale | 2022 | Software Impacts , pp.1 - 17

Battle Royale Optimizer (BRO) is a recently proposed metaheuristic optimization algorithm used only in continuous problem spaces. The BinBRO is a binary version of BRO. The BinBRO algorithm employs a differential expression, which utilizes a dissimilarity measure between binary vectors instead of a vector subtraction operator, used in the original BRO algorithm to find the nearest neighbor. To evaluate BinBRO, we applied it to two popular benchmark datasets: the uncapacitated facility location problem (UFLP) and the maximum-cut (Max-Cut) graph problems from OR-Library. An open-source MATLAB implementation of BinBRO is available on C . . .odeOcean and GitHub websites Daha fazlası Daha az

Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Çevre Dostu Ürün Satın Alma Niyeti Ve Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Investigation Of The Effects Of Consumers' Attitudes Towards The Environment On The Intention And Purchasing Behavior Of Buying Environmentally Friendly Products

TAYFUN GÜVEN

Makale | 2023 | Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences1 ( 9 ) , pp.17 - 24

Günümüzde tüketiciler için en önemli konulardan biri işletmelerin çevreye yönelik duyarlılığıdır. Çevre duyarlılığı olmayan, insan veya hayvan sağlığını tehlikeye atmayan, kirliliğe direnmeyen, çevreci faaliyetlerde bulunmayan işletmeler tüketiciler tarafından çevreci rakipleri ile kıyaslanarak değiştirilebilirler. Bu durum işletmelerin pazarlama faaliyetlerine doğrudan etki etmektedir. Günümüz pazarlama dünyasında sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, çevre bilinci, çevre dostu ürün satın alma eğilimi, bilinçli tüketici gibi kavramlar sıklıkla tartışılmakta ve tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, tüketici . . .lerin çevreye yönelik tutumlarının çevre dostu ürün satın alma niyeti ve çevre dostu ürün satın alma davranışı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu bulgulanmıştır. Today, one of the most important issues for consumers is the environmental sensitivity of businesses. Businesses that do not have environmental awareness, do not endanger human or animal health, do not resist pollution, and do not engage in environmental activities can be changed by consumers by comparing them with their environmental competitors. This situation directly affects the marketing activities of the enterprises. In today's marketing world, concepts such as sustainability, social responsibility, environmental awareness, tendency to purchase environmentally friendly products, conscious consumer are frequently discussed and attract the attention of consumers. According to the results of the research, it has been found that consumers' attitudes towards the environment have a positive and significant effect on their intention to purchase environmentally friendly products and on the behavior of purchasing environmentally friendly products Daha fazlası Daha az

Turizm Lisans Öğrencilerinin Motivasyonları, Algılanan Eğitim Kalitesi ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2022 | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ( 1 ) , pp.17 - 24

Turizm sektörünün yerel ve uluslararası anlamdaki hızlı büyümesine paralel olarak sektörde nitelikli işgücü ihtiyacında da artış yaşanmaktadır. Bu artışla birlikte turizm eğitimi ve eğitim kalitesi algısı da oldukça önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, turizmde lisans eğitimi gören öğrencilerin turizm bölümünü seçme motivasyonları, algılanan eğitim kalitesi ve lisansüstü eğitime yönelik eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasındaki ilişkinin cinsiyete ve lise mezuniyetine göre değişip değişmediğini ölçebilmektir. Bu amaçla, turizmde lisans eğitimi gö . . .ren öğrencilerden ankete dayalı veri toplanmıştır (Etik Kurul Raporu: İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır (2020/155). Bulgulara göre, motivasyonun iki boyutu olan alanın çekiciliği ve uluslararası deneyimle algılanan eğitim kalitesi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken; algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasında da pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Araştırma bulguları algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasındaki ilişkide cinsiyetin öğrenciler arasında bir farklılığa yol açtığını doğrulasa da lise mezuniyetinin etkisini doğrulayamamaktadır. Sonuç olarak, bölüm seçme motivasyonunun algılanan eğitim kalitesine ve algılanan eğitim kalitesinin de lisansüstü eğitime yönelik eğilimleri doğrultusunda, çalışmanın özellikle üniversitelere, Yükseköğretim Kurumuna ve sektör paydaşlarına çeşitli öneriler geliştirmesi ve önerilen kapsamlı model ile alan yazına teorik katkı sağlaması beklenmektedir. With the rapid growth of the tourism sector both nationally and internationally, the need for qualified labor in this sector is increasing. This also raises the need to examine students’ perceptions of tourism education and their perceptions of quality education. The aim of this research is to examine the relationship between the study motivation of tourism undergraduate students, perceived education quality, and the intention to pursue postgraduate degree. For this purpose, survey-based data were collected from tourism undergraduate students. According to the findings, there is a positive and significant relationship between the two dimensions of motivation; the attractiveness of the field and international experience, and perceived education quality. There is also a positive and significant relationship between the perceived quality of education and the intention to pursue a post-graduate degree in tourism. The findings also confirm that the relationship between perceived quality of education and intention to pursue post-graduate education may differ based on gender but not based on whether students were graduated from tourism high school or not. The study proposes various suggestions especially to universities, higher education institutions and sector stakeholders Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms