Filtreler
Filtreler
Bulunan: 29 Adet 0.020 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [1]
Dil [1]
Erişime Açık

ÖĞRETMENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARININ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNDE BENLİK SAYGISININ ARACI ROLÜ

Ahmet Alperen Çetin

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin olumsuz otomatik düşünceleri ve boyun eğici davranışlarının özyeterlik düzeylerine etkisinde benlik saygısının aracı rolünü incelemektir.Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstabul ili içindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden kota örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmaya 235 kadın ve 98 erkek olmak üzere 333 öğretmen katılmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Boyun ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÖZEL YETENEK TANISI ALMIŞ VE ALMAMIŞ İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK, UMUT VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Recai Özkan

Bu araştırmanın konusunu, özel yetenekli tanısı almış ve almamış ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerin mükemmeliyetçilik özellikleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide öğrencilerin umut düzeylerinin biçimlendirici rolünün incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmanın mükemmeliyetçilik ile kaygı düzeyinin demografik değişkenlere (cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik statüleri) göre farklılaşması da test edilmiştir. Çalışmaya İstanbul ilinde bilim ve sanat merkezleri ve ilkokullarda 3. ve 4. sınıfa devam eden toplam 551 öğrenci katılmıştır. Araştırma örnekleminde 276 özel yete ...Daha fazlası

Erişime Açık

BATI TRAKYA SORUNUNUN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’IN HÜKÜMET POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Fatma Aydoğdu

Yunanistan ile Türkiye arasındaki tarihsel süreç, iki devletin karşılıklı savları, milliyetçi tutumları ve politik bakış açıları Batı Trakya Müslüman Türkleri azınlık politikalarının şekillenmesine sebep olmuştur. Yunanistan, milliyetçilik akımının da etkisi ile Osmanlı Devleti’ne karşı mücadeleye girmiş ve bağımsız bir devlet olmuştur. Batı Trakya Türk Müslüman azınlığı, Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’nin sınırları haricinde kalan tek Türk topluluğudur. 1920’li yıllarda bölgede demografik yönden başat bir çoğunluğun ve toprağın yüzde 84’ü gibi önemli bir paya sahip olan Türk Müslüman azın ...Daha fazlası

Erişime Açık

COĞRAFİ İŞARETLİ BAZI TÜRK PEYNİRLERİNİN DÜNYA MUTFAĞINDA ULUSLARARASI PEYNİRLERE ALTERNATİF OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatih Mehmet Aydın

Teknolojinin gelişmesi ile git gide artan globalleşme hareketlerinin etkilediği alanlardan biri de yiyecek-içecek alanı olarak gözümüze çarpmaktadır. İnsanların çeşitli kaynaklar vasıtasıyla farklı ülke ve kültürlerin mutfaklarına ulaşabilmesi, devamında bu ürünlere karşı talebin oluşmasını da getirmiştir. Günümüzde yabancı mutfakların yemeklerine ülkemizdeki yiyecek-içecek işletmelerinin çoğunda rastlamak mümkündür. İşletmeler bu yemekleri, reçetelerinde bulunan orijinal hammaddeler ile ya da uygun fiyatlı benzer hammaddeler ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Orijinal ürünlerin kullan ...Daha fazlası

Erişime Açık

PARİS KOMÜNÜ ÖZELİNDE ANARŞİZM FİKRİNİN DOĞUŞU

Mustafa Demir

Anarşizm bireyin özgürlüğünü temel alan ve bireyin özgürlüğünü temin altına almak adına başta devlet otoritesi olmak üzere her türlü tahakküm çeşidine karşı çıkan bir ideolojidir. Anarşizm hareketinin tanımının ve kapsamının anlaşılabilmesi adına kullanılan argümanların anlaşılabilirliği hususunda oldukça ciddi problemler gözlemlenmektedir. Anarşizm ideolojisinin miladının hangi olaylar çerçevesinde vuku bulduğu konusunda oldukça çeşitli fikirlerin ve doktrinlerin olmasından hareketle tez çalışmasında ideolojinin modern anlamda miladının neden 1871 Paris Komünü’ne rastladığına ayrıntılı şekild ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRKİYE’DE YEHOVA ŞAHİTLERİ

Onur Şişman

Kendilerini, Tanrı’nın isteklerini İsa’nın liderliği altında yerine getirmek için bu yola adamış kişilerden oluşan bir topluluk olarak tanıtan ve 2021 yılı itibariyle dünya üzerinde 239 ülkede çalışmalarını sürdüren Yehova Şahitleri, toplamda sekiz milyonu aşkın inanana sahip müstakil bir din olarak kendini gösterir. Yehova Şahitleri Türkiye’de ilk olarak 1930’lu yıllarda çalışmalara başlamış ve öncelikle gayrimüslim Türkler arasında yayılım göstermiştir. İnanışın bilinirliği ve mahiyeti hakkında yaşanan sorunlar ve Teşkilatın gizli emellerinin olup olmadığı hakkında oluşan soru işaretleri seb ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK VE DÜNYA MUTFAKLARINDA TATLI TABAĞI TERCİHLERİ: İSTANBUL RESTORANLARI ÖRNEĞİ

Esma Zeynep Kara

Lezzet algısında yemeğin ağza alındığı anda dilde hissedilen tadı kadar görüntüsü, kokusu, yapısı gibi pek çok değişken de etkili olmaktadır. Bu sebeple yemeğin yanında sunulan her bir öğe algıyı etkilediği bilinerek özenle seçilmektedir. Renk, şekil, boyut gibi görsel öğeler ile, diğer duyusal öğeleri de içinde barındıran yiyecekler daha fazla ilgi çekerek tercih edilmektedir. Bunun bilincinde olan günümüz restoranları ve bu restoranların mutfaklarını yöneten şefler, artık yemeği farklı yönlerini ön plana çıkararak sunmakta, yaratıcılıklarını kullanarak yemek 0sunumlarını geliştirmektedirler. ...Daha fazlası

Erişime Açık

ALGILANAN EBEVEYN İLİŞKİSİ İLE YETİŞKİNLİKTE GÖRÜLEN DUYGUSAL TEPKİSELLİK DÜZEYİ VE EVLİLİKTE EBEVEYN ÇOCUK İLETİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yaşa Akarslan

Aile bireyin karakterinin şekillendiği yerdir. Anne karnından başlamak üzere bebeklik ve çocuklukta yoğun olmak kaydıyla birey ölene kadar anne babasının etkisi altındadır. Bu etki bireyin kendi duygu, tutum ve davranışlarını etkilediği gibi birey ailesinden miras aldığı bu duygu, tutum ve davranışları kendi çocuklarına da aktarabilmektedir. Bu ilişki ağının anlaşılması anne babanın çocuklarla daha nitelikli vakit geçirmesini, ilişki düzeylerinin artırılmasını, çocuk eğitiminin niteliğinin artırılmasını ve bu olumlu mirasın sonraki nesillere de aktırılmasını sağlayabilir. Bu nedenle bu ilişkil ...Daha fazlası

Erişime Açık

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN 11 VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MUTFAK YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Eda Yorgancı

Bu araştırmanın temel amacı; yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalında eğitim gören 11 ve 12.sınıf öğrencilerinin okulda aldıkları teorik ve pratik eğitimin mesleki açıdan yeterliliklerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda; temel mutfak bilgi düzeyi, temel mutfak beceri düzeyi ve mutfak tutumu; cinsiyet, sınıf düzeyi ve mutfak alanında iş deneyimi gibi değişkenlere göre fark gösterip göstermediği test edilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili bünyesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı olan ortaöğretim kurumları oluşturmaktadır. Evren içerisinden kolayda ve gelişigüzel ö ...Daha fazlası

Erişime Açık

SAKARYA İLİ BAĞLAMINDA SOKAK LEZZETLERİNİN GASTRONOMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Günay Hasdemir

Sokak lezzetleri, çekiciliği ile dünyaca kabul görmüş, son yıllarda özellikle kentsel ortamlarda ilginin arttığı, tarihi çok eskilere dayanan bir olgudur. Ülke mutfaklarının kendine özgü olması yanında sokak lezzetleri açısından da farklılıkları bulunmaktadır. Bölgenin iklim şartları, tarım ürünlerinin çeşitliliği, demografik yapı, yerel kültürler ve alışkanlıklar yemek kültürünü etkileyen unsurlardan bazılarıdır. Sokak yemekleri de yemek kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çalışmanın yapılması ile tüketicilerin sokak lezzetleri tercihlerinin değerlendirilmesi ve konuyla ilgili bilgi biriki ...Daha fazlası

Erişime Açık

MEYVE SUYU KATKISININ HARDALIN DUYUSAL ÖZELLİKERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Çağatay Keser

Bu çalışmanın amacı meyve suyu katkısının yemeklik hardalın duyusal özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda orta acılıktaki sofralık hardala %2 oranında vişne suyu, elma suyu, siyah havuç suyu ve nar suyu konsantresi ilave edilmiştir. Meyve suyu konsantresi ilave edilmeyen hardal (sade hardal) kontrol örneği olarak denemeye dahil edilmiştir. Her bir hardal örneği, ızgara beyaz et (tavuk) ve kırmızı et (dana) ile eşliğinde duyusal olarak test edilmiştir. Duyusal analiz, 7 kişiden oluşan deneyimli bir panelist grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla hardal-ı ...Daha fazlası

Erişime Açık

İhsan modeli psiko-eğitim programının evlilikte uyum empati ve iletişim düzeyinde iyileştirici etkisinin incelenmesi

Emine Gül Yıldırımlı

Bu araştırmanın amacı hazırlanan Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yaklaşımıyla bütünleştirilmiş Manevi Danışmanlık Modeli olan İHSAN Modeli Psiko-eğitim Programının Evlilikte Uyum, Empati ve İletişim Düzeyine İyileştirici Etkisini incelemektir. Bu amaçla araştırmada Kontrol Gruplu Ön-test ve Son-test Deneysel Desen kullanılmıştır. Bu çalışma 25+25 çift deney ve 25+25 çift kontrol grubunda bulunan kadın ve erkekten 19 ile 65 yaş aralığındaki toplam 100 evli çifte uygulanmıştır. Araştırmada verileri, Deney ve Kontrol gruplarına Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği, YDEUÖ İletişim Alt Ölçeği, YDEUÖ Empati ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms