Filtreler
ATATÜRK VE RETORIK ATATÜRK’ÜN DEYIŞLERINDE ÜSLUP VE KAVRAM SEÇIMI

AZİZ TAMER GÜLER

Kitap Bölümü | 2021 | Atatürk ve İletişim Medya, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm

Liderler eylemleri kadar fikirleri ve söyledikleriyle de değerlendirilir. Tarih, söyleyip de uygulamasında başarılı olamamış ya da yaptıklarını gerektiği gibi anlatamamış lider örnekleriyle doludur. Atatürk, yaşamı boyunca düşünce sistemlerini ve insanlarını takip etmiş, fikir üretmeye çalışmış, fikirlerini geliştirmek için yollar, yöntemler geliştirmiştir. Fikirlerini gerektiği yer ve zamanda -dönemine göre açık ve sade bir üslûpla- dillendirmiştir. Çarpıcı sözlerine, getirdiği yenilikler eşlik etmiş, kısa sayılabilecek hayatına bir ulusu yeniden ayağa kaldıracak inkılâpları sığdırabilmiştir. Milleti merkez aldığı fikirleriyle mazl . . .um bir millete soluk olmaya çabalamış, Cumhuriyet, özgürlük gibi kavramları -ömrü boyunca okuduklarının da etkisiyle- yalın ve anlaşılır tanımlar ve deyişlerle tanımlamıştır. Mazlumların yanında yer alma çabasının en belirgin örneği “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” cümlesidir. Kadına, çiftçiye, çocuğa, köylüye, emekçiye, bilimle uğraşana, eğitim görene, toplumun her kesimine ayrı ayrı ve anlaşılması kolay sözcüklerle hitap etmiştir. Bütün hitaplarında belli sözcükler öne çıkmış, konuşmalarında hep o temel kavramları kullanmıştır. Özellikle fazlaca kullandığı sözcüklerin başında “millet” gelir. Irka dayalı olmayan milliyetçilik düşüncesinden yola çıkarak milleti tanımlamış, milleti millet yapan özgürlükten, demokrasiden beslenmeye çalışmıştır. Sözlerinde ayağa kalkmak, özgürleşmek ve çağdaşlaşmak isteyen bir ulusun duyguları, bir devlet adamında bulunması gereken sağlam bir mantık, özgür bir insanda gördüğümüz vazgeçilmez bir tutku vardır. Atatürk’ün sözleri dilin anlattığının ötesinde derin anlamlar taşır. Bu çalışmada bazı sözleri Atatürk’ün bire bir söylediği şekilde alınmadan açıklanacak bazı sözleri ise aynı şekilde alınacaktır. Deyişlerin kaynakça belirtilmeyenleri, Ahmet Saltık’ın kişisel internet sayfasından, söylev ve demeçlerinin Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 1997’de ve 2006’da yayımlanan “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” çalışmasındandır. Herkesçe bilinen sözleri olduğu gibi bilinmeyenleri de vardır. Sözlerin çoğunun nerede ne zaman söylendiği maalesef referanslarla teyit edilemese de Atatürk deyişleri –özellikle çok bilinenler- on yıllardır her türlü kaynakta karşımıza çıkmaktadır. Daha fazlası Daha az

ALGILANAN EBEVEYN İLİŞKİSİ İLE YETİŞKİNLİKTE GÖRÜLEN DUYGUSAL TEPKİSELLİK DÜZEYİ VE EVLİLİKTE EBEVEYN ÇOCUK İLETİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yaşa AKARSLAN

Tez | 2022 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Aile bireyin karakterinin şekillendiği yerdir. Anne karnından başlamak üzere bebeklik ve çocuklukta yoğun olmak kaydıyla birey ölene kadar anne babasının etkisi altındadır. Bu etki bireyin kendi duygu, tutum ve davranışlarını etkilediği gibi birey ailesinden miras aldığı bu duygu, tutum ve davranışları kendi çocuklarına da aktarabilmektedir. Bu ilişki ağının anlaşılması anne babanın çocuklarla daha nitelikli vakit geçirmesini, ilişki düzeylerinin artırılmasını, çocuk eğitiminin niteliğinin artırılmasını ve bu olumlu mirasın sonraki nesillere de aktırılmasını sağlayabilir. Bu nedenle bu ilişkilerin araştırılması önemlidir. Buradan ha . . .reketle, bu araştırmada algılanan ebeveyn ilişkisi ile yetişkinlikteki duygusal tepkisellik düzeyi ve bireyin kendi evliliğinde ebeveyn çocuk iletişim durumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemiyle en az bir çocuğu bulunan 390 kadın ve erkekten toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS programı üzerinde Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, t test ve ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları kişinin kendi anne babasının aile ilişkilerini algılama düzeyi ile kendi duygusal tepkisellik düzeyi arasında bazı alt boyutlar açısından anlamlı ilişkileri olduğunu göstermiştir. Kişinin kendi anne babasının aile ilişkilerini algılama düzeyi ile kendi çocuğuyla iletişim düzeyi arasında da anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Duygusal tepkisellik düzeyleri ile çocukla iletişim düzeyi arasında da negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Algılanan ebeveyn ilişki düzeyinin eğitim düzeyine göre farklılaşmazken cinsiyete, yaşa, medeni duruma, anne eğitim düzeyine ve baba eğitim düzeyine göre bazı alt boyutları için farklılaştığı bulunmuştur. Duygusal tepkisellik düzeyinin yaşa, medeni duruma, anne eğitim düzeyine ve baba eğitim düzeyine göre farklılaşmazken cinsiyete ve eğitim düzeyine göre bazı alt boyutları için farklılaştığı bulunmuştur. Çocuğuyla iletişim düzeyinin medeni duruma ve anne eğitim düzeyine göre farklılaşmazken cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine ve baba eğitim düzeyine göre bazı alt boyutları için farklılaştığı bulunmuştur. The family is where the character of the individual is shaped. Starting from the mother's womb, the individual is under the influence of his parents until he dies. The influence coming from parent particularly in infancy and childhood affects the individual's own feelings, attitudes and behaviors, and the individual can transfer these feelings, attitudes and behaviors inherited from his family to his own children. Understanding this relationship network can enable parents to spend more quality time with their children, increase their level of relationship, increase the quality of children's education, and pass on this positive legacy to future generations. Therefore, it is important to investigate these relationships. From this point of view, in this study, it was aimed to examine the relationships between the perceived parental relationship and the level of emotional reactivity in adulthood and the parent-child communication status in the individual's own marriage. The data of the study were collected from 390 men and women who have at least one child by questionnaire method. The data of the study were analyzed by using Pearson product moment correlation analysis, t test and ANOVA test on SPSS program. The findings of the study showed that there is a significant relationship between one's own parents' perception of family relationships and one's own emotional reactivity level in terms of some sub-dimensions. It was also found that there are significant relationship between the level of perception of family relations of one's own parents and the level of communication with one's own child. Negatively significant relationships were also found between emotional reactivity levels and the level of communication with the child. While the perceived parental relationship level did not differ according to education level, it was found to differ for some sub-dimensions according to gender, age, marital status, mother's education level and father's education level. While the level of emotional reactivity did not differ according to age, marital status, mother's education level and father's education level, it was found to differ for some sub-dimensions according to gender and education level. While the level of communication with her child did not differ according to marital status and mother's education level, it was found to differ for some subdimensions according to gender, age, education level and father's education level Daha fazlası Daha az

KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ (INFLUENCER) KULLANIMI

DEMET ÇELİK

Tez | 2022 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Devletlerin diğer devletlerle olan ilişkileri esasına dayalı geleneksel diplomasi yerini diğer devletlerle olan ilişkilerin yanında diğer devletlerin halkları ile de ilişki inşa etme esasına dayalı yeni diplomasi anlayışına bırakmıştır. Literatüre kamu diplomasi olarak geçen kavram çeşitli araçlarla yürütülmektedir. Kamu diplomasisinin en ön plana çıkan araçları arasında ise “kültürel diplomasi” faaaliyetleri yer almaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetleri devletlerin kendi kültürel değerlerinin çeşitli araçlar ile diğer ülke halklarına tanıtılması yönündeki çalışmaları kapsamaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetlerinin devlet eliyle . . . yürütülmesinin yanı sıra sosyal ağlar ve gelişen internet uygulamalarıyla etkililiği yüksek kişiler ve dijital ünlülerin sosyal medya içerikleriyle de yürütüldüğü ve bu kapsamda kültürel diplomasi faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunulduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada kamu diplomasisi faaliyetlerinden biri olan kültürel diplomasi bağlamında muhatap kitleleri etkileme aracı olarak influencerlar üzerinde durulmuştur. Hofstede soğan kabuğu modeline göre yapılan incelemede yabancı influencerların oluşturduğu içeriklerde kültürel ögeler aranmıştır. Kültürel diplomasinin anlaşılması, yeni aktörlerin varlığını kabul etmek ve influencerların YouTube videolarında yayınladıkları içeriklerle Türkiye’nin hikâyesini yabancıların gözünden ortaya koymak için yapılan çalışmada kültürel kodlar analiz edilmiştir. Sosyal medya influencerlarının kültürel diplomasi bağlamında incelendiği sınırlı sayıda çalışma bulunması çalışmanın önemini artırmaktadır. Araştırmanın sonucunda; YouTube’de kültür odaklı içerik üreten influencer videolarında Türk kültür ögelerinin yanı sıra evrensel değerlere sahip kültürel ögelerinde yer aldığı görülmektedir. Influencerların etkileşim yaratması, Türkiye imajı ve kültürel ürünlerin tanıtımına olan katkısı Türk kültür diplomasisine etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular YouTube etkileşimlerinin influencer içeriklerine göre farklılaştığını gösterirken yabancı influencerların en çok gastronomik ürünler, tarihi ve turistlik mekânların yanı sıra daha az popüler olan yerleri de paylaştığına dikkat çekmektedir. Traditional diplomacy based on the relations of states with other states has left its place to a new understanding of diplomacy based on the principle of building relations with the peoples of other states as well as the relations of states with other states. The concept, which is referred to as public diplomacy in the literatura, is carried out by various means. Cultural diplomacy activities are among the most prominent tools of public diplomacy. Cultural diplomacy activities include the efforts of states to promote their own cultural values to the peoples of other countries with various tools. In addition to the execution of cultural diplomacy activities by the state, it is thought that social networks and developing internet applications are also carried out with social media contents of high- impact people and digital celebrities, and in this context, positive contributions are made to cultural diplomacy activities. In this study, influencers are emphasized as a means of influencing the interlocutors in the context of cultural diplomacy, which is one of the public diplomacy activities. In the analysis made according to the Hofstede onion peel model, cultural elements were searched in the content created by foreign influencers.Cultural codes were analyzed in the study to understand cultural diplomacy, to accept the existence of new actors and to reveal the story of Turkey from the eyes of foreigners with the content published by influencers on YouTube videos.The limited number of studies examining social media influencers in the context of cultural diplomacy increases the importance of the study. As a result of the research; Influencer videos that produce culture-oriented content on YouTube include Turkish cultural elements as well as cultural elements with universal values. Influencers' interaction, the image of Turkey and their contribution to the promotion of cultural products show that they have an impact on Turkish cultural diplomacy. In addition, the findings show that YouTube interactions differ according to influencer content, while foreign influencers mostly share less popular places as well as gastronomic products, historical and touristic places. Keywords: Public Dip Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms