Filtreler
Covid-19 salgınının Türkiye'deki istihdam ve gelir dağılımına etkisi

EREN ÇOLAKOĞLU

Tez | 2022 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnsanlık ilk çağlardan bu yana birçok salgın hastalıkla karşı karşıya kalmıştır. Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bu salgınlar hızla yayılmaya devam etmektedir. Özellikle ticaret yoluyla yayılan bu salgınların sosyal, ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve finansal sonuçları gözlemlenmiştir. Bu etkiler her toplumda değişen derecelerde hissedilmiştir. Bazı ülkeler bu etkileri daha derinden hissederken, bazı ülkelerde daha hafif hissedilmiştir. Bu etkilerinin yanı sıra salgın hastalıklar da birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Salgın hastalıklarla mücadele etmek için her ülke kendi koşullarına göre birçok önlem almış ve bu . . .salgınların etkisini en aza indirmeye çalışmıştır. İnsanlığı derinden etkileyen ve yıkıcı etkisi her alanda hissedilen salgın hastalıklardan biri olan Covid-19, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve küresel bir salgına dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi ilan etmiştir. Bu hastalık milyonlarca insanda bulunmuş ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Covid-19'un ortaya çıkmasıyla birlikte her ülkede farklı kısıtlamalar ve yasaklar getirilmiştir. Salgının her ülkeye yayılması, üretim ve tedarik zincirlerini etkilemiştir. Covid-19, küresel ekonominin daralmasına ve kriz dönemine girmesine neden olmuştur. Covid-19'un etkisi birçok sektörde hissedilmiş ve hatta bazı sektörleri durma noktasına getirmiştir.Türkiye'de diğer ülkeler gibi salgından etkilenmiştir. Özellikle, en yıkıcı etkilerden biri hizmet sektörü üzerinde olmuştur.Bu çalışmada, Covid-19'un ortaya çıkışı, özellikleri ve yaratmış olduğu etkiler, Türk ekonomisi üzerindeki etkileri, salgının ortaya çıkmasından sonra alınan tedbirler ve bu tedbirlerin getirileri ele alınmıştır. Sonraki aşamada, pandemi döneminde yaşanan ve yapılan çalışmalarla ilgili 15 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılıp, veriler toplanarak Nvivo12 analizi yapılmıştır. Humanity has faced many epidemics since its beginning. With the spread of globalization, these epidemics continue to spread rapidly. The social, economic, political, cultural, social and financial consequences of these epidemics, especially spread through trade, have been observed. These effects have been felt to varying degrees in every society. While some countries felt these effects more deeply, in some countries they were felt more mildly. In addition to these effects, epidemic diseases have also caused the death of many people. In order to combat epidemics, each country has taken many measures according to its own conditions and tried to minimize the effects of these epidemics. Covid-19, one of the epidemic diseases that deeply affect humanity and whose devastating effect is felt in all areas, emerged in Wuhan, China in December 2019. It spread all over the world in a short time and turned into a global epidemic. The World Health Organization declared Covid-19 a pandemic. This disease has been found in millions of people and has caused the death of millions of people. With the emergence of Covid-19, different restrictions and bans have been introduced in each country. The spread of the epidemic to every country has affected the production and supply chains. Covid-19 has caused the global economy to contract and enter a crisis period. The effect of Covid-19 was felt in many sectors and even brought some sectors to a standstill. Turkey, like other countries, was affected by the epidemic. In particular, one of the most devastating effects has been on the service sector. In this study, the emergence of Covid-19, its characteristics and its effects, its effects on the Turkish economy, the measures taken after the outbreak of the epidemic and the returns of these measures are discussed. In the next stage, indepth interviews were conducted with 15 people related to the studies experienced and carried out during the pandemic period, data were collected and Nvivo12 analysis was carried out Daha fazlası Daha az

JAPON SİNEMASINDA ALT GELİR GRUBUNDAN BİR AİLE TEMSİLİ: ARAKÇILAR

AZİZ TAMER GÜLER

Kitap Bölümü | 2021 | iksad publishing house

Dünya üstündeki kaynaklar günden güne azalmakta ve bu kaynaklar sadece belli güçler tarafından paylaşılmaktadır. Eski çağlarda ya da orta çağdaki gibi adlandırılmasa da sınıflar oluşmakta, her sınıf kendi özelliklerine uygun bir şekilde varlık mücadelesini sürdürmektedir. Egemen sınıflar, din, dil, politika gibi araçlarla ezilen sınıflara baskı kurmakta, her alanda kendi onayladıkları sistemleri dayatmaktadırlar. Kapitalizm geliştikçe bütün dünyada gelir adaletsizliğinin de etkisiyle ezilen sınıflar modern köleler haline gelmektedir. Üstelik bu sınıfların yaşam mücadelesi salgınlar, doğal afetler ve ekonomik krizler gibi kötü olayla . . .rın da etkisiyle daha da zorlaşmaktadır. Sanat ve özellikle de sinema zaman zaman ezilen sınıfların hikâyesini anlatarak bir dramatik yapı kurmaya çalışır. Bu çalışmada alt gelir grubundan insanların anlatıldığı 2018 yapımı Arakçılar (Shoplifters) adlı filme odaklanılmıştır. Çalışmada, insan duyguları, yalanlar ve kapitalizmin beslediği gerçekler sinemanın desteğiyle incelenmiştir. Film, gelişmiş bir ülke olan Japonya’da yaşamlarını idame ettirmek için küçük hırsızlıklar yapan bir aileyi anlatmaktadır. Daha fazlası Daha az

COVID-19 VE MENÜ PLANLAMA

Erdeniz SEZER

Tez | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Olumsuz etkiler doğuran krizler beklenmedik olaylar şeklinde tanımlanabilir. Bu tür krizler içerisinde yer alan küresel salgınlar da sağlık endüstrisinde olduğu gibi diğer tüm endüstrileri de sekteye uğratmaktadır. Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgınının Türkiye’deki menü planlaması açısından etkilerini ortaya çıkarmaktır. Nitekim insanların tutumlarının davranış biçimlerini şekillendirmesi söz konusudur. Yiyecek içecek tercihlerinde bu tüketici davranışları göz önünde tutulur. Yiyecek içecek işletmelerinin menü planlaması gerçekleştirmesinin bu gibi salgın süreçlerinde daha önemli bir hale geldiği söylenebilir. Bu bakımd . . .an COVID-19 salgınının Türkiye’deki gastronomi kapsamında menü planlanmasına olan etkilerinin incelenmesi önemlidir. Bu doğrultuda araştırmada kritik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplam 12 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre küresel salgın neticesinde oluşan ekonomik krizin öne çıktığı anlaşılmıştır. Salgının gastronomiye ağırlıkla olumsuz ekonomik etkisi bulunduğu belirlenmiştir. Menü planlama kapsamında küresel salgın dönemindeki üretim eksikleri ortaya çıkmaktadır. Hammadde ve tarım ürünlerinin ithali konusunda yeterli uygulamaların yapılmaması ortaya çıkan önemli sonuçlar arasındadır. Bu bakımdan olağanüstü bir şekilde üretimi hızlandırma ve yerli ve milli üretim gibi tedbirlerin alınması ve tarımın geliştirilmesi gibi çözümlerin kriz sürecine uyarlanması önerilmektedir. Crises that cause negative effects can be defined as unexpected events. Global epidemics involved in such crises also disrupt all other sectors as well as in the health sector. The aim of this research, to reveal of the impact of COVID-19 global epidemic in Turkey in terms of menu planning. As a matter of fact, it is possible that people's attitudes shape their behavior. These consumer behaviors are taken into account in food and beverage preferences. It can be stated that food and beverage businesses' menu planning has become more important in such epidemic processes. In this respect, it is important to examine the effects of the COVID-19 epidemic on menu planning within the scope of gastronomy in Turkey. In this direction, the critical case sampling method was used in the research. Interviews were made with a total of 12 participants. According to the research results, it was understood that the economic crisis caused by the global epidemic came to the fore. As a result of this research, it was determined that the epidemic had a negative economic effects on gastronomy. Production deficiencies during the global epidemic period arise within the scope of menu planning. Failure to implement the sufficient import of raw materials and agricultural products is among the important results. In this respect, it is recommended to adapt solutions such as extraordinary production acceleration and domestic and national production and development of agriculture to the crisis process Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms