Filtreler
Erişime Açık

ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANSİYERLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Sümeyye Uslu

Bu araştırma çocuk gelişimi lisansiyerlerinin psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini farklı şehir ve çalışma alanlarında çalışan 266 çocuk gelişimci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Bilgilendirilmiş Onam Formu”, “Demografik Bilgi Formu”, Kobasa (1979)’un geliştirdiği, Işık (2016)’nın geçerlik güvenirlik çalışmasını yaptığı “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve Brayfield ve Rothe (1951)’in geliştirdiği, Judge, Locke, Durham ve Kluger (1998)’in 5 maddelik kısa formunu oluşturduğu ve Ke ...Daha fazlası

Erişime Açık

GENÇ YETİŞKİNLERİN DOĞA İLE İLİŞKİLİ OLMAK VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayşe Ateş

Bu çalışmada, yetişkinlerde doğayla ilişkili olma ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, kadınların doğayla ilişkili olma düzeyi erkeklere kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, erkek katılımcıların psikolojik dayanıklılık puanlarının kadınlara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Medeni durum değişkenine göre, romantik ilişkisi olmayan bireylerin psikolojik dayanıklılık puanları evli bireylere göre anlamlı düzeyde daha düşüktür. Doğayla ilişkili olma düzeyi ise medeni durum bakımından anlamlı farklılık göstermemekte ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK YAŞANTILARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE ÖFKE İFADE TARZI İLE İLİŞKİSİ

Güler Şahin Toksöz

Araştırmada, bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantılarının sürekli öfke, öfke ifade tarzları ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, çocukluk çağı travmalarının çeşitli demografik değişkenlere göre (cinsiyet, medeni durum, aile yapısı ve kardeş sıralaması) farklılık gösterip gösterdiği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 18-32 yaş aralığında üniversite eğitimine devam eden veya üniversite mezunu toplamda 302 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada, Demografik Bilgi Formu, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Çocukluk Çağı Travma ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms