Filtreler
I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Tam Metin Kitabı''

SUAT DÖNMEZ | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örne . . .ği Ahmet Rasim Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Daha fazlası Daha az

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2017 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

Değerli kağıtlar olarak sınıflandırılan pulların ortaya çıkış ve asıl amacı posta ücretinin ödendiğini belgelemektir. Zamanla posta pulları ülkelerin kültürel tanıtımı, temsili ve propaganda gibi değişik amaçlarla da kullanılarak bir iletişim aracına dönüşmüştür. Günümüzde koleksiyonculukta ve eğitsel materyal olarak derslerde dahi kullanılmaktadır. Edebiyat da ülkelerin kültürel bir parçası olarak posta pullarında kendine her zaman yer bulmuştur. Köklü ve zengin Türk edebiyatının geçmişten günümüze değişik dönemlerinde yer alan çeşitli edebi unsurları da pullarda yer almış, yazarlar ve eserler için özel seriler hazırlanmıştır. Bu a . . .raştırma, 1946 sonrası edebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin pullara yansıyıp yansımadığını görmeyi amaçlamaktadır. Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946 sonrası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta pulları ve dönemin hükümetleri oluşturmaktadır. Edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, çok partili hayata geçilen 1946’dan 2017 yılı henüz tamamlanmadığı için 2016 yılsonuna kadar basılan pullarla araştırma sınırlandırılmıştır. Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır. Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanının partisine de bakılmıştır. 1946’dan günümüze kurulan 51 hükümetten 29’unda edebiyatla ilişkili 164 adet pul tedavüle çıkarılmıştır. Çoğunluğu gerek tek başına gerek koalisyon olsun merkez sağ partilerin kurduğu hükümetler olmakla beraber, az sayıda merkez sol hükümetler de vardır. Koalisyon hükümetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları da çoğunlukla koalisyonun sağ partisindedir. Hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından pullara yansıdığı söylenemez. Yazar, eserler ve edebiyatla ilgili diğer unsurlar çoğunlukla edebi önemlerinden öte tarihi değerleri itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetlerin yanı sıra, koalisyon ya da merkez sol hükümetler döneminde de milliyetçi muhafazakar eğilimler devam etmiştir Daha fazlası Daha az

TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINDA TÜRK POSTA PULLARININ KULLANIMI VE ÖNEMİ

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN | BAHADIR ELAL

Bildiri | 2017 | İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği

Giriş: Pul, posta parasının karşılığının alındığını simgeleyen, basılı küçük kâğıt parçası olarak tanımlanır. Bu amacının dışında, her ülkenin kendi kültürel değerlerini görsel ve yazılı olarak temsil ederek, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki diğer insanlara tanıtabilmesine fırsat veren bir iletişim aracıdır. Türk mutfağı ise, Türkiye topraklarında yaşayan insanların kendilerine has ürün, araç, teknik ve uygulamalarla hazırlayarak yedikleri ve içtikleri yemekleri içermektedir. Çok eskilere dayanan tarihi ve topraklarında barındıkları insanların çokulusluluğu, Türk mutfak kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuş ve dünyanın ö . . .nde gelen mutfakların biri olmasına zemin hazırlamıştır. Ülkemizin kültürel değerleri içinde ayrı bir yeri olan Türk mutfağının, bir ülke tanıtımında yaygın olarak kullanılan posta pullarında da örneklerini görmekteyiz. Amaç: Bu araştırma, Türk mutfağından unsurları içeriğinde barındıran Türk pullarını belirlemek, Türk mutfağının tanıtılmasında Türk posta pullarının tasarım olarak nasıl kullanıldığını incelemek ve pulların bu konudaki önemini anlatmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan araştırmanın evrenini Türk mutfak kültürüyle ilgili basılan Türk pulları oluşturmaktadır. Bu kapsamda geçmişten Ekim 2017 yılına kadarki Türk pullarına bakılmıştır. Sınırlıklar: Araştırmaya alınacak pulların seçiminde, pullarda yer alan yiyeceklerin Türk mutfak kültürüne has, onu temsil edecek özellikler barındırmasına dikkat edilmiştir. Bunun dışında görsellerinde ve grup adlarında çeşitli gıdalar yer almasına rağmen, yöresel olmayan ve her ülkede olabilecek yiyecekleri barındıran pullar çalışma evreninin dışında yer almamıştır. Yöntem: Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016-2017 Ekim yılları arası ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel (frekans) verilere yer verilmiştir. Bulgular: 1863’ten 2017 Ekim ayına kadar tedavüle çıkarılan Türk pulları içinde 38 adet Türk Mutfağı ile ilgili pul bulunmuştur. 38 pul üzerinde 61 çeşit yiyecek Türk mutfağını temsil ve tanıtım için pul üzerinde görsel olarak yer almıştır. Bu yiyeceklerden 46’sı yemek, 11’i tatlı, 3’ü içecek, 1’ise yerel ürün olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlardan 10 pul üzerinde görsel olarak bulunan 28 yiyeceğin adı pul üzerinde yer almazken, kalan yemeklerin adları görsellerin yanında yazılı olarak bulunmaktadır. Pullardaki yemeklerin çoğunun Türkiye’nin hangi şehir ya da bölgesine ait olduğu üzerinde yazılıyken, 8 pulun üzerinde görsel olarak bulunan 8 yiyecek için bu belirtilmemiştir. Pullarının bir kısmında bir pul üzerinde sadece bir yemek tanıtılırken, bir kısmında ise bir pulda birden fazla yemeğe yer verilmiştir. Pul serilerinin grup isimlerine bakıldığında tüm bu pulların doğrudan Türk mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla çıkarıldığını görmekteyiz. Sonuç: Türk pulları arasında yer alan 38 adet pul, 61 yemekle Türk mutfağını temsil etmekte, böylece diğer ülkelerdeki ve ülkemizin diğer yörelerindeki insanlara yemeklerimizi tanıtmaktadır. Görsellerle birlikte yemek isimlerinin de pul üzerinde yazılı olarak bulunmasının, insanların resmini görüp beğendikleri yemekleri araştırmaya, yapmayı denemeye ve etrafındaki insanlarla paylaşmaya teşvik ederek Türk mutfak kültürümüzü korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bu pullara ayrı bir önem verilerek unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizin tekrar gün ışığına çıkarılmasını sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Bununla birlikte, yiyecek konseptinde koleksiyon yapan filitalistler için de değerli bir koleksiyon parçası olabileceği gibi, son yıllarda revaçta olan gastronomi turizmini de etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bu konuda basılacak yeni pulların Türk mutfağımızın korunmasında ve tanıtımında önemli faydaları olacağı inancındayız Daha fazlası Daha az

TÜRK POSTA PULLARINDA YER ALAN YAZAR VE ESERLERİN İLK VE ORTAÖĞRETİM 100 TEMEL ESER LİSTELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ

BAHADIR ELAL | GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

Bildiri | 2017 | İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği

Giriş: Posta ücretinin ödendiğini belgeleyen, değerli kâğıtlar sınıfından olan posta pulu, bu amacın dı- şında, genel tanıtım, propaganda, hobi ve eğitsel malzeme olarak kullanılarak zamanla adeta ayrı bir iletişim mecrasına dönüşmüştür. Her ülke pullarda kendi kültürünü oluşturan ögeleri konu olarak seçmiş, bunlar ara- cılığı ile ülkelerinin temsillerini oluşturmuştur. Edebiyat da bir ülkenin kültürünü yansıtan en önemli unsur- lardan biri olduğundan posta pullarında yer bulmuş, edebi eserler ve yazarlarla ilgili özel seriler hazırlanmış ve çeşitli koleksiyonlar yapılmıştır. Çok eski ve zengin bir edebiyata sahip ülkemizde hangi ya . . .zarların, hangi eserlerin pullara konu olduğunu tespit etmek, yapılacak pek çok çalışmaya ışık tutması açısından önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2004 yılında İlk ve Ortaöğretim ayrı ayrı belirlediği 100 Temel Eser öğrencilerin eğitim ve gelişimine katkı sağlayacak kitaplar arasında gösterilmektedir. Bu eserler için, Türk posta pulları hem bir tanıtım aracı, hem de öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte bir kaynak olarak kullanılacak materyal- lerdir. Amaç: Bu araştırma, edebiyatla ilişkili Türk pullarının İlk ve Ortaöğretim 100 Temel Eser listeleri ile karşılaştırılarak, hangi eser ve yazarların pullara konu olduğunu hangilerinin olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini edebiyatla ilişkili Türk pulları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği İlk ve Ortaöğretim 100 Temel Eser listeleri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma kapsamında edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, 2017 yılı henüz tamamlanmadığı için 2016 yıl sonu- na kadar basılan pullarla araştırma sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. Buna göre, Türk pullarının edebiyatla ilişkisi, yazar, eser ve diğer olmak üzere üç kategori üzerinden incelenmiştir. Bu sınıflandırma yapılırken bazen doğru- dan pulların grup isimlerine bakıldığı gibi, bazen de pul isminden bağımsız üzerlerindeki görsele bakılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler frekans (n) ve yüzde (%) analizlerine tabi tutulmuştur. Bulgular: Geçmişten 2016 yıl sonuna kadar 187 adet Türk pulunun edebiyatla ilişkisi bulunmuştur. Bu pulların %52,9’u (n=99) yazar, %28,3’ü (n=53) eser ve %18,7’si (n=35) diğer olarak sınıflandırılmıştır. Bu pulların %37,9’u (n=71) İlköğretim, %44,9’u (n=84) ise Ortaöğretim 100 Temel Eser listesinde yer alan yazar ve eserlerle eşleşmekte- dir. İki listede de yer alan ve en çok pulu bulunan yazar Mevlana Celaleddin Rumi (n=14) ve eser Nasreddin Hoca (n=7) ve Keloğlan (n=7) hikayeleridir. Buradan da görülebileceği üzere, bazı yazar ve esere ait birden çok sayıda pulun basılması ve diğerlerine az ya da hiç yer verilmemesi İlköğretim 100 Temel Eser Listesi’ndeki sadece 20 yazar/eserin, Ortaöğretim Listesi’nde ise sadece 30 yazar/eserin pulunun bulunmasına sebebiyet vermiştir. Sonuç: Türkiye’deki tüm ilk ve orta öğretim öğrencilerinin okuması için tavsiye edilen 100 Temel Eser listelerinde yer alan yazar ve eserlerin, Türkiye’nin gerek yurt içi gerek yurt dışında tanıtımını sağla- yan posta pullarında yeteri kadar yer almadığı görülmüştür. Pullara konu olan yazar/eserler çoğunlukla edebi önemlerinden öte tarihi değerleri itibariyle pullara konu olmuşlardır. İlköğretim için pula konu olmayan 80, ortaöğretim için pula konu olamayan 70 eserin pullarda yer alması, 100 temel eserin tanıtılmasına ve öğretil- mesinin yanı sıra pek çok filatelistin de ilgisini çekecek ve ülke tanıtımına da yararlı olacaktır. Bu pullar ayrıca derslerde materyal olarak kullanılabilir, sergi vb. faaliyetlerde yer alabilir ve öğrenciler koleksiyonerliğe bu pullarla başlayabilirler. 100 Temel Eser isimli pul serileri ya da pullara konu olmayan yazar/eserlerin pullara konu olmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz Daha fazlası Daha az

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık Romanında Basmakalıp Yargıların Kullanımı

BAHADIR ELAL | GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

Kitap Bölümü | 2017 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Roman, burjuva sınıfının oluşması ve sanayi toplumun yükselişi ile ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. Bizde ise roman türünde eserler vermek batılılaşmanın bir parçası olarak görülmüştür. Bu hareketle ilk romanlarımız kitle iletişim araçlarının önemli bir parçası olan gazetelerde yayımlanmıştır. Böylece bunu fırsat bilen yazarlarımız romanı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır ve bunu da çoğu zaman eserlerinde basmakalıp yargılar kullan gruba ya da kişiye karşı değişmez izlenimleri yer etmektedir. Bu yargıların çoğu olumsuz olmakla beraber, olumlu olanları da vardır. Walter Lippman’ın “Basmakalıp Yargı” teoris . . .i de buna dayanmaktadır. Basmakalıp yargıların yalnız geçmişte değil, günümüz romanlarında da hâlâ kullanıldığı görülmektedir. Araştırmamızda son dönem yazılmış post modern bir roman olan Şebnem İşigüzel’in “Sarmaşık” adlı romandaki basmakalıp yargıların kullanımına bakılmış ve g yargıların değişip değişmediği konusu incelenmiştir Daha fazlası Daha az

I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Özetleri Kitabı''

SUAT DÖNMEZ | BAHADIR ELAL

Makale | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

Meslek eğitimi giderek önemi artan bir konu haline gelmiştir. Toplumsal kalkınma ve bireyler olarak yaşam kalitemizin artması meslek eğitiminin kalitesi ile doğru orantılıdır. Günümüzde giderek çeşitlenen ve uzmanlık alanı olarak birbirinden çok geniş anlamda ayrılan sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, toplumların en önemli konularından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda bu sektörlerin en önemlilerinden olan sağlık sektörüne yönelik uygun insan gücü yetiştirilmesi konusu başlı başına incelenmesi gerektiren bir konudur. Ülkemizde demografik değerlerdeki değişimle birlikte nicelik anlamda büyüme, nitelik anl . . .amda büyümeyle eşzamanlı olarak gelişmelidir. Ortalama ömrün arttığı genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının orta vadede giderek azalma eğilimi göstermesi ve yaşlı nüfusun artışının getirdiği sağlık sektöründeki ihtiyacın giderek artması önemli bir gelişmedir. Bu anlamda sayısal verilerin artışı önemli olmakla birlikte sağlık alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi de bir o kadar hayati bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesleki eğitim kapsamında sağlık eğitiminin kalitesini, standardizasyonunu geliştirmek, ülkemizde sağlık çalışanları içinde sayıları giderek artan sağlık teknikerlerinin eğitimini daha ileriye taşımak amacıyla sağlık programlarına yönelik bilimsel çalışmaların yapılması son derecede önemlidir. Bu nedenle her yıl bir seri halinde düzenlemeyi planladığımız Meslek Eğitim Kongresinin ilk konusunu Sağlık alanına ayırdık. Gelecek yıllarda bu kongre serisine meslek eğitiminde farklı alanları işleyecek şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Bu kongrenin alanın gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyor ve kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bildirileriyle katılan bilim insanlarına teşekkürlerimi sunarım Daha fazlası Daha az

III. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - TASARIM Tam Metin Kitabı

BAHADIR ELAL | MUSTAFA HİKMET AYDINGÜLER

E-Kitap | 2020 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği Ahmet Rasim . . .Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırm Daha fazlası Daha az

II. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - BİLİŞİM Bildiri Özetleri Kitabı

BAHADIR ELAL | MUSTAFA HİKMET AYDINGÜLER

E-Kitap | 2019 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER SUNUŞ – Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT SUNUŞ – Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL DİZİN CANLANDIRMA VE EĞİTİM UYGULAMALARI İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENEN GELECEĞİN MESLEKLERİ GÜVENLİK VE BİLİŞİM WEB 3.0’A GEÇİŞ SÜRECİNDE SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM ALANINDA KULLANILMASI ÖĞRENCİLERİN İNTERNET KULLANIMLARINDA ERİŞTİKLERİ WEB SİTELERİNİN APRİORİ ALGORİTMASIYLA İLİŞKİSEL ANALİZİ DİJİTAL FİNANSAL OKURYAZARLIK KAVRAMININ ÖNEMİ VE İŞLEYİŞİ HARİTA VE KADASTRO ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK EDİNMESİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ YERİ VE ÖNEMİ ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME TAKIMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME SORUNLARI: DÜRTME TEO . . .RİSİ BAKIŞ AÇISIYLA BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİNİN ÖNERİLMESİ YENİ MEDYA EĞİTİMİ BAĞLAMINDA “SOSYAL MEDYA ORTAMINDA SANAL KİMLİK” İŞ HAYATINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) OKURYAZARI OLMAK TABAKALI İŞGÜCÜ PİYASASINDA BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE BUNA ALTERNATİF OLARAK YAPAY ZEKÂ İLE EĞİTİMDE %100 EŞLEŞME YÜKSEKÖĞRETİM BİLİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARININ BİLİŞİM İŞGÜCÜ İSTİHDAMI GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN EĞİTİM PROGRAMLARI VE İŞ İLANLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ TEKNOLOJİ, AHLAK VE SUÇ OYUN TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE TEMEL FEN EĞİTİMİNDE KATKISI: GEZEGENLER KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİ İÇİN 3 BOYUTLU BİR OYUNUNUN TASARLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ BİLİŞİM PROGRAMLARININ MÜFREDATLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms