Filtreler
EFFECTS OF COVID-19 ON ARCHERY

ONUR CAN DOLĞUN

Kitap Bölümü | 2021 | Gece Kitaplığı

It is known that the covid-19 virus, which affects the world, affects all sectors as well as sports branches. In this difficult period, in which almost all sports activities were postponed or canceled, some sports groups were described as low risk. One of them is archery. Archery, which was interrupted for a short time, started to operate again due to outdoor activities and lack of contact. This article, written by document analysis, includes the processes from the history of archery to covid-19. In addition, the measures taken to sustain the activities were also mentioned.

Covid-19 ve Okçuluk

ONUR CAN DOLĞUN

Bildiri | 2021 | ISCYA PUBLISHING HOUSE

Turning soccer into a global status and becoming an industry makes green fields considered as an investment tool. Soccer, therefore, made it necessary to transform it into a transparent and fair area by moving away from mistakes as much as possible. In order to provide a standard management approach, the use of technology in football has been increasingly important in recent years. In this study, which technological equipment used by soccer referees both in Turkey and in the world, the periods when they were started to be used and the global dimensions of these equipment have been discussed. It has also been mentioned how these tech . . .nological equipments used by the referees had positive contributions. In line with the results, it has been observed that this is this technology facilititat minimizes the margin of error. With the help of the technological tools used, it has been determined that there has been a serious decrease in the errors that affect the result. Therefore, it is seen that technology has become a must in soccer and soccer refereeing and it is recommended to be used in lower leagues Daha fazlası Daha az

KÜRESELLEŞME EKSENİNDE FUTBOL HAKEMLİĞİNİN TEKNOLOJİK BOYUT AÇISINDAN İNCELENMESİ

ONUR CAN DOLĞUN

Bildiri | 2021 | Babil Yayınevi

Futbolun küresel bir hâle dönüşmesi ve endüstri hâlini alması, yeşil sahaların bir yatırım aracı olarak görülmesini sağlamaktadır. Bu da futbolun; hatalardan mümkün mertebe uzaklaşarak şeffaf ve adil bir ortama dönüştürülmesini zorunlu hâle getirmiştir. Standart yönetim anlayışının sağlanabilmesi için futbolda teknolojinin kullanılmasına son yıllarda giderek önem verilmiştir. Bu çalışmada; dünyada ve Türkiye’de futbol hakemlerinin kullandığı teknolojik ekipmanların neler olduğu, kullanılmaya başlandığı dönemler ve bu ekipmanların küresel boyutları ele alınmıştır. Aynı zamanda hakemlerin kullanmış olduğu bu teknolojik ekipmanların mü . . .sabaka yönetimine ne denli olumlu katkılarının olduğuna da değinilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, bu teknolojinin hakemlerin müsabaka yönetimindeki işini kolaylaştırdığı ve hata payını en aza indirdiği gözlemlenmiştir. Kullanılan teknolojik aletler yardımıyla müsabakanın sonucuna etki eden hatalarda ciddi oranda azalmaların meydana geldiği saptanmıştır. Bu nedenle futbolda ve futbol hakemliğinde teknolojinin olmazsa olmaz bir hâl aldığı görülmekte ve alt liglerde de kullanılması tavsiye edilmektedir. Daha fazlası Daha az

Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

ONUR CAN DOLĞUN

Bildiri | 2021 | Genç Araştırmacılar Kongresi , Gazi Üniversitesi Yayınları

Bu çalışmanın amacı; spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin belirlenmesi ve spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin cinsiyet, okudukları sınıf düzeyi ve yaş açısından farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır.Araştırmanın örneklemini, 2019–2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan 15’i kız, 50’si erkek olan 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın karar verme becerileri verileri Melbourne tarafından geliştirilen, daha sonra geçerliliği ve güve . . .nilirliği test edilen “Melbourne Karar Verme Ölçeği”’ne ek olarak öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.Elde edilen veriler SPSS 15.0 for Windows paket programıyla değerlendirilmiştir. Yaş ve okudukları sınıf düzeylerinde pek önemli bir farka rastlanmamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda yaş ve sınıf düzeyleri açısından ‘Karar Verme Becerileri’nde herhangi bir istatistiksel anlam farkı bulunamamıştır (p>0.05). Cinsiyet farklılığında alt boyutlardan “Dikkatli Karar Verme Becerisi”nde kadınların erkeklere oranla daha yüksek bir ortalama puanına sahip olduğu saptanmıştır.Diğer üç alt boyutta ise, anlamlı fark bulunamamıştır. Sonuç olarak, çalışmaya katılan öğrencilerde daha çok “Dikkatli Karar Verme Becerisi” tercih edilmesine karşın “Erteleyici Dikkatli Karar Verme Becerisi”nin daha az tercih edildiği söylenebilir Daha fazlası Daha az

Sporda Dijital Liderlik

ONUR CAN DOLĞUN

Kitap Bölümü | 2022 | Akademisyen Kitabevi

Yaşadığımız toplumda oyunların sadece çocuklar için olduğunu veya çocukça amaçlara hizmet ettiğini düşünenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar faz- ladır. Oysa oyun her yaştan ve her kesimden insana hitap eden bir gerçeklik, zihinsel bir rahatlama yoludur. Ayrıca maddi ve manevi doyum sağlayan bir olgudur. Spor, bireylerin bedenen ve ruhen iyi halde olmak için yapmış oldukları fi- ziksel eylemlerdir. Ancak son dönemlerde dijital oyunların artmasıyla birlikte, spor olgusu sadece sahada aktif bir biçimde yapılan eylemler olmaktan çıkmış, dijital ortamlara da taşınmıştır. Dijital ortama taşınan bu olgu ise dijital spor olarak adlandırıl . . .maktadır. E-Spor’un, spor olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda, sporun tarih- sel tanımları hakkında ve doğası hakkında bir anlayışın önemli olduğu görül- mektedir. E-Spor’un, büyük bir izleyici kitlesi olması, beceri gerektirmesi, ku- rallar çerçevesinde düzenleniyor olması, rekabet ve oyun içermesine rağmen kurumsallaşmada ve fiziksellik hususunda önemli eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün popüler E-Spor oyunlarını oynamak için yüksek miktarda fizikselliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak, ilerleyen süreçlerde E-Spor’a büyük oranda fiziksel aktiviteyi içeren aktif video oyunları eklenirse, bu, E-Spor’ların genel kitle tarafından “spor” olarak kabul edilmesi için uygun ortamı yaratabilir. Günlük yaşantılarının büyük bir kısmını bilgisayar karşısın- da video oyunları oynayarak geçiren E-Sporcu’ların haftalık fiziksel aktivite- lere önerilen sürelerde katılım sağlamaları için teşvik edilip yönlendirilmeleri gerekmektedir. Son dönemlerde dijital sporun yaygınlaşmasıyla birlikte büyük spor kulüp- leri de dijital spora yönelmiş ve kendi E-Spor takımlarını kurmaya başlamıştır. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi geleneksel spor takımlarımızın birço- ğu dijital oyunu da bir spor ortamı olarak görmekte ve E-Spor ortamı konsep- tini destekleyerek buna yatırım yapmaktadır. Yapılan bu yatırımlar sonucunda kulüpler tarafından kurulan E-Spor takımları, kendi aralarında müsabakalar yapmaya başlamışlardır. Spor müsabakaları oynandığı esnada sahada takımı birleştiren, toparlayan ve müsabakayı kazanması için takım arkadaşlarını motive eden bir lidere ih- tiyaç vardır. Bu liderler genellikle takım kaptanlarıdır. Dijitalleşen süreçte ku- rulan E-Spor takımlarında da birer lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu liderler; birleştirici gücü olan, takipçilerini etkileyebilen, onları motive eden, gerektiği zaman risk alan, takipçileri olan takım arkadaşlarını yönlendirebilen kişilerdir. Son olarak; liderlerden beklentilerin, E-spor organizasyonlarında da gele- neksel sporlarda da aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, lider rolünü üstlenecek kişilerin E-Spor organizasyonlarında;dostluk geliştirme, dönüşüm gerçekleştirme, isteklendirme, ideoloji oluşturma, bireysel sorumluluk, sem- bol olma, örnek olma, hakemlik, cezalandırma ve ödüllendirme, iç ilişkiler kontrolörü,temsil, uzmanlık, politika belirleme, icraat ve planlama fonksi- yonlarını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda; geleneksel sporların yanı sıra, E-Spor organizasyonlarında da güç dağılımı ve sorumlulukların liderler tarafından yapılması gereken önemli bir eylem oldu- ğu sonucuna ulaşmıştır. Ancak E-Spor’daki liderlik sürecinde, geleneksel spor- lardaki sürece kıyasla ekstra özelliklere de ihtiyaç olduğu saptanmıştır. “Ekstra Yetenekler” terimi, dijital oyunlar, çevrimiçi ortam ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmayı ifade eder. Etkili liderlerin, E-Spor alanına özgü bu özellikler hakkında farkındalıklarını artırmaları ve oyuncular kadar yetenekli olmasalar da en azından dijital oyun hakkında yeterince iyi bir anlayışa sahip olmaları önem arz etmektedir Daha fazlası Daha az

EFFECTS OF COVID-19 ON ARCHERY

ONUR CAN DOLĞUN

Kitap Bölümü | 2021 | Gece Kitaplığı

It is known that the covid-19 virus, which affects the world, affects all sectors as well as sports branches. In this difficult period, in which almost all sports activities were postponed or canceled, some sports groups were described as low risk. One of them is archery. Archery, which was inter- rupted for a short time, started to operate again due to outdoor activities and lack of contact. This article, written by document analysis, includes the processes from the history of archery to covid-19. In addition, the mea- sures taken to sustain the activities were also mentioned.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms