Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 26 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 26 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [7]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [3]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [20]
Dil [2]
KLASİK ARAP ŞİİRİNDE SERİKA VE ÇEŞİTLERİ

MUSTAFA AYDIN

Makale | 2020 | The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Arap edebiyatı eleştirmenleri ve belâğatçiler, eserlerinde şiir alanındaki eleştirilere de yer vermişler, bu bağlamda şairler arasındaki etkileşim ve şiirde serika [َس ِرقَة (çalma, hırsızlık)] konusu üzerinde de durmuşlardır. Özellikle Abbâsîler döneminde başlayan bu durum, hicrî 4. yüzyılda artarak devam etmiştir. Araplarda serikanın câhiliyye döneminden itibaren mevcut olduğu, bazı şairlerin birbirlerini serika ile suçladıkları ve bazı şairlerin de serika yapmadıklarını iddia ettikleri görülmektedir. Arap belağatçileri ve eleştirmenler ne tür alıntıların serika olduğu ne tür alıntıların serika olmadığı hususu üzerinde durmuşlar, . . .serikayı çeşitli kısımlara ayırmışlar ve konuyu örneklerle açıklamışlardır. Arap edebiyatında şiir hırsızlığı ve alıntısını ifade etmek üzere serika dışında çeşitli kelimeler de kullanılmıştır. Bunlardan biri olan intihâl [ِإ ْن ِت َحال (aşırma)] bazen serika ile eş anlamlı kullanılırken, genellikle serikanın çeşitlerinden biri olarak kullanılmış ve açık bir hırsızlık olması nedeniyle de kabul edilme- miştir. Belağatçiler, bazı şiirlerin serikanın hangi kısmına girdiği veya intihal olup olmadığı konusun- da ihtilaf etmişlerdir. Makalemizde serika kavramı, serikanın tarihçesi, edebiyat eleştirmelerinin ve belâğatçilerin serika konusundaki görüşleri ve serika çeşitleri örnekleriyle ele alınacaktır Daha fazlası Daha az

Güvenli Bıçak Kullanımında ve Şef Bıçağı Tercihinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi

İlkay YILMAZ

Makale | 2020 | Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Bıçak, sap ve kesici bölümden oluşan, özelliklerine göre kesme ya da doğrama amacıyla kullanılan bir araçtır. Mutfakta temel hazırlık araçlarından bir tanesi olarak da ifade edilen bıçakların güvenli kullanımları ise yeterli tecrübe ve bilgi seviyesi ile mümkün olabilmektedir. Bıçakların güvenli kullanılmadığı durumlarda gerçekleşebilecek olan kazaların ve çeşitli yaralanmaların önlenebilmesi yeterli bilgi seviyesine sahip olunması ile mümkün olmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin bıçak bilgi seviyelerinin ve bıçak tercihlerinin değerlendirildiği araştırmada, veri toplama aracı olarak demografik soruların y . . .anı sıra bıçak seçimi ve güvenli bıçak kullanımına ilişkin soruların yer aldığı yirmi üç soruluk anket 251 katılımcıya uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin bilgi seviyelerinin incelendiği bu araştırma sonucunda, öğrencilerin iş güvenliği ve güvenli bıçak kullanımlar ve şef bıçağı tercihlerinde bilgi seviyelerinin artırılması gerektiği ortaya çıkmıştır Daha fazlası Daha az

Soğuk Savaşın Simgesi Berlin Duvarı ve Sinemadaki Yansımaları

CEM YILDIRIM

Makale | 2020 | OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, dünya üzerinde ideolojik bir hakimiyet kurmayı hedefleyn iki süper güç olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaşın en somut şekilde yaşandığı yer Almanya olmuştur. Berlin şehri, Doğu Almanya sınırları içerisinde kalmasına rağmen Batı bloğu ülkeleri ve Sovyetler arasında yapılan bir anlaşma gereği ikiye bölündü. Doğu Alman yönetimi, vatandaşlarının daha özgür ve refah bir yaşamın olduğu Batı Almanya’ya kaçışlarını önlemek amacıyla 13 Ağustos 1961'de Doğu Berlin’in etrafına Batı kısmına tüm geçişleri kapatan bir duvar örmeye başladı. 9 K . . .asım 1989' da yıkılana kadar, Berlin duvarını aşarak Batı Berlin’e kaçmaya çalışan yüzlerce insan yaşamını yitirmiştir. Toplumsal ve politik bir olgu olarak Berlin Duvarı ve bu duvarın temsil etmiş olduğu Almanya’nın bölünmüşlüğü, sinema anlatılarına da yansımıştır. Berlin Duvarı’nı öykülerinin merkezine alan çok sayıda sinema filmi çekilmiştir. Bu çalışmanın amacı, politik bir olgu olarak Berlin Duvarı'nın ve 1961 ve 1989 tarihleri arasındaki Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Berlin’de yaşanılanların bu filmlerde ne şekilde yansıtıldıklarını çerçeve çözümlemesi yöntemi kullanılarak ortaya koymaktır. Bu çalışma, 1961 ve 1989 yılları arasında Berlin Duvarı ve Almanya’nın bölünmüşlüğünü öykülerinin merkezine alan ve çekimleri Berlin’de gerçekleştirilmiş olan dört uzun metrajlı kurmaca sinema filmiyle sınırlandırılmıştır Daha fazlası Daha az

Child soldier realty in Uganda: International law and reintegration

ZEYNEP BANU DALAMAN

Makale | 2020 | Border Crossing

The use of children who have been most exposed to the destructive effects of wars for various military activities has been seen throughout history. Child soldiers are involved in civil wars and conflicts in many countries, especially in Africa, without discrimination. Even if the participation of 15-year-olds in the Army is accepted as a war crime by the United Nations, some 300,000 children are actively involved in wars today. The key to child soldiers is the reintroduction and retraining of these children. However, what should be mentioned here is that these children are guilty? Or a victim? In this article, the child soldier prob . . .lem will be discussed from two angles. First, the effectiveness of the decisions taken to prevent criminal organisations and states from committing this crime to recruit child soldiers within the framework of international law rules will be discussed. Secondly, based on the example of Uganda, the programs prepared by the international community for the reintegration of former child warriors to society will be analysed Daha fazlası Daha az

Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme

BORA GÜNDÜZYELİ | RANA ÖZYURT KAPTANOĞLU

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hem kuruluşları hem de çalışanları doğrudan etkilemiştir. Hem kurumlar hem de çalışanlar bu yeni işleyişe uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda bilişimin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı, hangi yöntemlerin doğru kullanılması gerektiği, ne tür bir bakış açısına ihtiyaç olduğu ve hazırlık yaparak doğru adımların nasıl atılacağı gibi konular tüm kurumların ve çalışanların ilgi odağı olmuştur. . İşletmeler, mevcut bilgi sistemlerini iyileştirmek veya yeni sistemler eklemek için çok hantal adımlar atmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, çok iyi araştırma yapılmadan veya gerekli altyapı olmadan yapıl . . .an bazı yatırımlar israfın ötesine geçmedi. Bu bilgiler ışığında çalışmanın temel amacı, bilgi sistemlerini iyileştirecek veya bilgi sistemlerini yeniden kuracak işletmelere uygun öneriler sunmaktır. Sözü edilen amaca yönelik çalışma üç alt başlıktan oluşmaktadır. Öncelikle bilgi sistemlerindeki gelişmeler tartışılmış ve bilgi sistemlerinin gelişimi ile yönetim arasındaki etkileşim incelenmiştir. Ardından Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Karar Destek Sistemleri (KDS) tartışılmıştır. Daha fazlası Daha az

İDEOLOJİ ve SİNEMADA İHTİYAÇLARIN MANİPÜLASYONU-BİR SALGIN FİLMİ ÖRNEĞİ: KÖRLÜK

AZİZ TAMER GÜLER

Makale | 2020 | JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

Her filmin ideolojik bir ortamdan beslendiği fikri yaygındır. Gösteri sineması olarak adlandırılan sinema aslında egemen ideolojiyi savunan ana akım sinemasından başka bir şey değildir. Egemen ideoloji kitle iletişim araçlarıyla, sansürle, toplumda manipülasyon yoluyla oluşturduğu gündemlerle film yapılmadan önceki oluşum-üretim sürecinde ve sonrasındaki eleştiri aşamasında okuma biçimlerine müdahale eder, belirler, etkiler ve biçimlendirir. Muhalif sinemacılar ise ana akımın oluşturduğu kalıpları kırmaya çalışır ve sinemayı farklı yapmak için çabalarlar. Değişik bir dil, değişik bir konu, değişik bir anlatım bulmayı amaçlarlar. İde . . .olojik özellik taşıyan filmin politik bir boyutu da vardır. Egemen ideoloji, ürettirdiği filmlerle seyircinin ihtiyaçlarını manipüle eder. Daha fazlası Daha az

A comparison of development assistance policies: Turkey and the European Union in sectoral and humanitarian aid

Damla Cihangir-Tetik | Meltem Muftuler-Bac

Makale | 2020 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD

In recent years, Turkey has allocated humanitarian aid that surpasses much richer economies, including the EU. This article provides a thorough look into the patterns of divergence, complementarity and cooperation opportunities that emerged between Turkey and the EU, on sectoral aid, allocated between 2005 and 2017. The empirical analysis demonstrates whether foreign aid sectors that Turkey is active in could lead to further cooperation with the EU. These possible avenues of cooperation matter precisely because Turkey's potential role to contribute to the global development agenda, as an emerging donor. Second, Turkish foreign aid h . . .as the potential to contribute to the EU's collective interests in foreign policy, since Turkey is still an EU candidate country. This article aims to contribute to the literature on emerging donors using the Turkish case as an illustration of the differences among donors, as well as foreign aid literature within the contours of European integration Daha fazlası Daha az

Effects of quercetin and catechin on blood lactate level

Meral Miyac Goktepe | Mehmet Goktepe | Erdil Durukan | Mehmet Gunay | Ferhat Guder | Meric Eraslan

Makale | 2020 | MATTIOLI 1885

Study Objectives: This study was aimed to investigate the effects of combined administration of Catechin and Quercetin on blood lactate level. Methods: The research was conducted on 12 male Wistar rats weighing 300-350 gr. Rats were divided into two groups as the control group (n=6) and the test group (n=6). After the rats were quarantined for 10 days; each rat heart blood was taken on the first test day (pre catechin+quercetin supplementation), and again after they were participated to exercise on the second test day (pre catechin+quercetin supplementation). Between days 3 and 12 after testing (for 10 days), each rat in the test gr . . .oup was given 20 ml/kg of catechin+quercetin once daily, and each rat in the control group was given 1ml/kg of 0.05% Dimethyl Sulfoxide (DMSO) by gavage. On days 13 (post catechin+quercetin supplementation), each rat was participated to exercise and take their heart blood. On day 14, the animals were allowed to rest and on day 15 (post catechin+quercetin supplementation), rats’ heart blood were taken under anesthesia. Mann-Whitney test was used to analyze data. Results: There was no significant difference between control and test groups during the rest day and during exercise (day 2) testing. Significant changes were observed according to the results of the rats, which were practiced to exercise after administration of catechin+quercetinfor 10 days, between day 3 and day 12 after testing. A significant reduction was determined in lactate levels ( Daha fazlası Daha az

KEFİR TÜKETİMİNİN NORMAL VE DİSLİPİDEMİK ÖZELLİKLERGÖSTEREN BİREYLERDE LİPİT PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bahattin Arslan

Tez | 2020 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bu araştırma normal ve dislipidemik özellikler gösteren bireylerde, sağlığa yararlı probiyotik bakteriler içeren ve piyasada satılan içeriği analizlerle belirlenmiş suşlara ve en az 1X106 bakteri yoğunluğuna sahip bir kefirin, bireylerin mevcut beslenme alışkanlıklarını değiştirmeden düzenli tüketildiğinde, serum lipit profili üzerine olumlu etki yapacağının düşünülmesi üzerine, etkisini araştırmak amacıyla prospektif, öz-kontrollü 8 haftalık klinik araştırma olarak yapılmıştır. Çalışmada 20-55 yaş arası herhangi bir sağlık şikâyeti olmayan ve araştırma kriterlerini taşıyan 23 gönüllü hastane sağlık personeli üzerinde tamamlanmıştır . . .. Randomize olarak seçilen gönüllüler, ilk dört 4 haftası kefir tüketimli denek grubu olarak, son dört 4 haftası da rebaund etkiyi görmek amaçlı kefir tüketimsiz denek grubu olarak çalışmaya dahil edilmişlerdir. Etik kurul izni sonrası, İstanbul'da özel bir hastanede çalışan sağlık personeli, gönüllü deneklere 4 hafta süre ile araştırmacı tarafından piyasa satılan Danem Süt Ürünleri firmasından satın alınan 250 ml kefirler gönüllü deneklere düzenli olarak tükettirilmiş ve sonrasında serum lipit analizleri yapılmıştır. İkinci aşamada kefir tüketimsiz olarak deneklerin serum lipit profillerindeki rebaunt etki kontrolü için aynı koşullarda 4 hafta daha araştırmada kalmaya devam etmişler ve bu 4 haftalık süre tamamlandığında tekrardan serum lipit analizleri yapılarak araştırma tamamlanmıştır. Dislipidemik bulgulara sahip 13 bireyin, kefir tükettikleri 4 haftalık süreçteki serum lipit profillerindeki değişimlerine bakıldığında; TK değerleri başlangıç değerlerine göre %9,15 düşüş, LDL- K değerleri %10,64 düşüş, HDL-K değerleri %6,9 düşüş ve TG değerleri incelendiğinde de %2,46 düşüş bulunmuştur. Dislipidemik bulgulara sahip 13 bireylerin 8 haftalık çalışma sonucunda serum lipit profillerindeki değişimlerine bakıldığında, istatiksel açıdan TK değerlerinde %5,71 düşüşle anlamlı ( Daha fazlası Daha az

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İzmir ve Aydın’da Yunan İşgali ve Mezalimi Üzerine İtilaf Devletleri Nezdinde Yapılan Siyasi Teşebbüsler

EMİR BOSTANCI

Makale | 2020 | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkması sonucu ülke toprakları İtilaf Devletlerinin işgali altına girmiştir. Bu devletlerin arasında bulunan Yunanistan ise 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir ile birlikte Batı Anadolu’nun işgaline başlamıştır. İşgal ettikleri yerlerde, özellikle İzmir ve Aydın’da katliamlar gerçekleştirilmiştir. Yerel yöneticiler, eşraf ve başkent İstanbul tarafından İtilaf Devletleri temsilcilikleri ve yüksek komiserler nezdinde hem işgaller öncesi hem de sonrasında belgeleriyle birlikte olmak üzere siyasi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler söz konusu katliamların önüne geçilmesi ve işgaller . . .in son bulması adına olmuştur. Teşebbüsler; Yunan mezalimini engellemek, işgallerin sınırlandırmak, Yunan takviye ve tahkimlerini engellemek ve askerî koruma olarak dört ana kategoriye ayrılmıştır. Genel itibariyle akamete uğrayan bu siyasi teşebbüsler, bir süre daha silahlı mücadele ile beraber devam etmiş; Fakat başarısız olması ve silahlı direniş olan Kurtuluş Savaşı’nın devam etmesi neticesinde kısa bir müddet sonra kendiliğinden sona ermiştir. Bu çalışmanın amacı, Yunanlar tarafından yapılan mezalimi incelemek değildir. Burada ulaşılmak istenen amaç, teşebbüsleri incelemek; Mütareke Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin ve milletin içinde bulunduğu teslimiyetçilik ile savaş yorgunluğu durumunu daha iyi anlamaktır. Bu teşebbüsleri incelemek, başka eserlerde defalarca ele alınan Yunan mezalimine farklı bir yönden bakmaya hem de bu dönemde Osmanlı Devleti ile halkın psikolojisini ve İtilaf Devletleri karşısındaki konumunu anlamaya yardımcı olacaktır Daha fazlası Daha az

Film Yapımında Ekonomik Bir Destek Olarak Film Sponsorluğu

İpek Okkay

Makale | 2020 | Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sponsorlukla ilgili çalışmalar literatürde yaygın olmasına rağmen kültür sanat sponsorluğu altında gerçekleşenfilm sponsorluğu hakkında çalışma neredeyse yok denecek kadar azdır. Sponsorlukla ilgili araştırmaların çoğusponsorluk faaliyeti bittikten sonrasını kapsamakta, sponsorluğun firmaya sağladığı katkıları incelemektedir.Film sponsorluğu ile ilgili yapılan çalışmalarda sponsorluk faaliyetinin yapım aşamasında ekonomik destekolarak ne derece önemli olduğuna, sponsorluk süreçlerine, anlaşmalarına pek değinilmediği görülmektedir.Film sponsorluğu sadece firmanın tutundurma faaliyetlerine katkı sağladığı için değil, sponsor olduğu fi . . .lmeekonomik destekte sağladığı içinde önemli olmaktadır. Film yapım aşaması, film yapımcılarının en çokekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu dönem olduğu için parasal destek sağlamada sponsorluk anlaşmaları önemtaşımaktadır. Film yapımı maliyetini karşılamak için yapım şirketleri ekonomik desteğe ihtiyaç duymaktadır.Bu noktada filme sponsor bulma en tercih edilen yöntemlerden biri olmasına rağmen bu konuda pek fazlaçalışma olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada film yapım aşamasında sponsorluğun hem filme hem defirmalara nasıl katkı sağladığına, film yapılmadan önce ekonomik destek için nasıl sponsor bulunabileceğineve sponsorlarla yapılan anlaşmalar irdelenecektir Daha fazlası Daha az

A Study On Consumer Satisfaction In Distance English Language Education

BORA GÜNDÜZYELİ

Makale | 2020 | International Journal of Arts and Social Science

In this study, it was aimed to determine how consumers who receive distance education services evaluate this education and to determine the factors and expectations that enable individuals to turn to distance education. In this context, by determining the effects of distance education quality, perceived benefit, perceived convenience and advantage on consumer satisfaction, it is aimed to contribute to the marketing strategies that institutions will develop for distance education service. In the research, data from 403 users of an institution providing distance education in English were collected using a survey method; The data obtai . . .ned was tested using the SPSS 20 package program. Research findings show that the quality characteristics (content quality, teacher quality, accessibility, and usability) of distance education positively affect the perceived benefit, perceived convenience and advantage. The perceived benefit from distance education and the perceived convenience and advantage also affect customer satisfaction positively. Accordingly, distance education service enterprises, which can improve the content quality, the quality of teachers and provide easy accessibility, also ensure the satisfaction of the buyers. In addition, it was concluded that the effects of the relevant variables on the satisfaction of users who receive distance education services differ on the basis of the demographic characteristics of the user Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms