Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 6 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Covid-19 salgınının Türkiye'deki istihdam ve gelir dağılımına etkisi

EREN ÇOLAKOĞLU

Tez | 2022 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnsanlık ilk çağlardan bu yana birçok salgın hastalıkla karşı karşıya kalmıştır. Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bu salgınlar hızla yayılmaya devam etmektedir. Özellikle ticaret yoluyla yayılan bu salgınların sosyal, ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve finansal sonuçları gözlemlenmiştir. Bu etkiler her toplumda değişen derecelerde hissedilmiştir. Bazı ülkeler bu etkileri daha derinden hissederken, bazı ülkelerde daha hafif hissedilmiştir. Bu etkilerinin yanı sıra salgın hastalıklar da birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Salgın hastalıklarla mücadele etmek için her ülke kendi koşullarına göre birçok önlem almış ve bu . . .salgınların etkisini en aza indirmeye çalışmıştır. İnsanlığı derinden etkileyen ve yıkıcı etkisi her alanda hissedilen salgın hastalıklardan biri olan Covid-19, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve küresel bir salgına dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi ilan etmiştir. Bu hastalık milyonlarca insanda bulunmuş ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Covid-19'un ortaya çıkmasıyla birlikte her ülkede farklı kısıtlamalar ve yasaklar getirilmiştir. Salgının her ülkeye yayılması, üretim ve tedarik zincirlerini etkilemiştir. Covid-19, küresel ekonominin daralmasına ve kriz dönemine girmesine neden olmuştur. Covid-19'un etkisi birçok sektörde hissedilmiş ve hatta bazı sektörleri durma noktasına getirmiştir.Türkiye'de diğer ülkeler gibi salgından etkilenmiştir. Özellikle, en yıkıcı etkilerden biri hizmet sektörü üzerinde olmuştur.Bu çalışmada, Covid-19'un ortaya çıkışı, özellikleri ve yaratmış olduğu etkiler, Türk ekonomisi üzerindeki etkileri, salgının ortaya çıkmasından sonra alınan tedbirler ve bu tedbirlerin getirileri ele alınmıştır. Sonraki aşamada, pandemi döneminde yaşanan ve yapılan çalışmalarla ilgili 15 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılıp, veriler toplanarak Nvivo12 analizi yapılmıştır. Humanity has faced many epidemics since its beginning. With the spread of globalization, these epidemics continue to spread rapidly. The social, economic, political, cultural, social and financial consequences of these epidemics, especially spread through trade, have been observed. These effects have been felt to varying degrees in every society. While some countries felt these effects more deeply, in some countries they were felt more mildly. In addition to these effects, epidemic diseases have also caused the death of many people. In order to combat epidemics, each country has taken many measures according to its own conditions and tried to minimize the effects of these epidemics. Covid-19, one of the epidemic diseases that deeply affect humanity and whose devastating effect is felt in all areas, emerged in Wuhan, China in December 2019. It spread all over the world in a short time and turned into a global epidemic. The World Health Organization declared Covid-19 a pandemic. This disease has been found in millions of people and has caused the death of millions of people. With the emergence of Covid-19, different restrictions and bans have been introduced in each country. The spread of the epidemic to every country has affected the production and supply chains. Covid-19 has caused the global economy to contract and enter a crisis period. The effect of Covid-19 was felt in many sectors and even brought some sectors to a standstill. Turkey, like other countries, was affected by the epidemic. In particular, one of the most devastating effects has been on the service sector. In this study, the emergence of Covid-19, its characteristics and its effects, its effects on the Turkish economy, the measures taken after the outbreak of the epidemic and the returns of these measures are discussed. In the next stage, indepth interviews were conducted with 15 people related to the studies experienced and carried out during the pandemic period, data were collected and Nvivo12 analysis was carried out Daha fazlası Daha az

BEDEN DİLİ VE YÜZ İFADELERİNİN İLETİŞİMDEKİ ETKİSİ

Sedef BABAN

Tez | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bu çalışmada insan doğasının bir parçası olan iletişim kavramı ve iletişimin en büyük aracı olan beden dili ve yüz ifadeleri incelenmektedir. Bu maksatla öncelikle iletişim kavramı, beden dili ve ögeleri incelenmiş olup, bu alana ait bilimsel makaleler ve yayınlar taranarak, günümüzde hem sosyalleşmek için hem de pazarlama faaliyetleri açısından değerini belirtmeye yönelik bir zemin hazırlanmıştır. Çalışmanın ana konusu iletişim, beden dili ve yüz ifadeleri ile ilgili literatür taraması yapılarak, alana ait bilimsel makaleler, yayınlar taranarak oluşturulmuştur. Farklı kaynaklardan elde edilen veriler ışığında beden dili ögelerinin . . .iletişimdeki önemine ve pazarlama faaliyetleri açısından değerine değinilmiştir. Bununla birlikte son bölümde Covid-19 pandemi sürecinde değişen beden dili davranışları ele alınarak, pandemi döneminde gelişen yeni iletişim şekillerine vurgu yapılmıştır. Çalışma sonunda, beden dilinin etkin kullanımının kişilerarası iletişimi güçlendirdiği, iletişimde başarıyı sağladığı ve bireylerin kendilerini ifade etme sürecinde beden dilinin kısıtlanamayacak düzeyde bilgi aktarımına devam ettiği tespit edilmiştir. Beden dili kullanımının zorunlu kısıtlandığı durumlarda iletişimin niteliğinde azalma oluşacağı sonucuna varılmıştır. This study examines the communications concept that is a crucial element for human nature, and body language along with facial expressions that are the most important tools of communications. Therefore the concept of communications, body language and its elements are analysed, and a base is showcased for the value of this concepts in both to socialize and in marketing activities through search of scientific studies and publications. The main topic is structured after a detailed literature research on communications, body language and facial expressions. In accordance with the data retrained from different scientific sources, the importance of body language and its value in marketing activities are studied. Finally, the change of body language during Covid-19 pandemic are mentioned and new communications tools and ways that appeared during Covid outbreak are analyzed. Ultimately it is discovered that the effective use of body language improves the interpersonal communications, provides a succesful communications and leads significant transmission of information that can not be limited. The study is concluded that in the cases where body language is obligatory restricted, the quality of communications decreases Daha fazlası Daha az

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARA YÖNELİK TUTUMLARI

Burak Kaan CEBECİ

Tez | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bu çalışmada ilk olarak 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde tüm dünyaya yayılan Yeni Koronavirüs Covid-19 hastalığının, bu süreç içerisinde tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumları, yapılan literatür taraması ve nicel verilere bağlı betimsel araştırma modeli kullanılarak aktarılmaya çalışılmıştır. Covid-19 pandemi dönemiyle, tüketicilerin gündelik olarak tükettikleri besinler ile sağlık durumları arasındaki ilişkiye verilen önemin artmasıyla beraber, sağlık sorunlarında yaşanan artışların meydana gelmesi, gıda mamullerine olan güven ve inanç duygularının azalması, sağlıklı yaşam ve sağlıklı besle . . .nme gibi istek ve arzuların artışı, tüketicilerde fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik ilgi duygusunda da artışın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumlarını, farkındalığını ve kabulünü ortaya çıkararak, her yaş grubunda bulunan tüketicilere yönelik bir bakış açısı oluşturmaktır. Çalışma verileri, pandemi döneminde yaşanan kişisel hijyen, sosyal mesafe ve sağlık koşulları dikkate alınarak, İstanbul ilinde ikamet eden farklı yaş ve meslekteki bireylerden online anket yoluyla toplanmıştır. Çalışma, gönüllü olarak katılmayı kabul eden 200 kişiyle yapılmıştır. Çalışmada kullanılan anket yöntemi, bireylerin demografik özelliklerini ortaya çıkarmasına, fonksiyonel gıda ürünleri hakkında bilgi sorularına ve fonksiyonel gıdalara yönelik tutumları olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur. Demografik bilgilerle katılım düzeyleri arasında farkın olup olmadığını belirlemek için Khi-Kare önemlilik testi testi uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler istatistik paket programında çözümlenerek verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların çoğunluğunu kadın tüketiciler oluşturmuştur. 25-34 yaş aralığındaki tüketiciler çalışmada yoğun olarak yer almıştır. Çalışma sektörleri arasında eğitim sektörü, aylık gelir durumunda ise 0-3000TL ve 3001-6000TL gelire sahip katılımcılar çoğunlukla yer almıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların fonksiyonel gıdaları duyma ve fonksiyonel gıdaları bilme düzeyleri düşük oranda gözlemlenmiştir. Katılımcıların kendilerini sağlıklı olarak görme düzeyleri ise yüksek oranda sağlıklı gördükleri şeklinde olmuştur. Sunulan bulguların literatüre ve uygulamaya katkıları incelenmiş ve gelecek zamanlarda yapılacak çalışmalar için öneriler belirtilmiştir. In this study, the New Coronavirus Covid-19 disease, which first emerged in China in 2019 and spread all over the world in a short time, was tried to be conveyed by using the consumers' attitudes towards functional foods, the literature review and a descriptive research model based on quantitative data. With the Covid-19 pandemic period, the increase in the importance given to the relationship between the foods that consumers consume daily and their health status, the increase in health problems, the decrease in the feelings of trust and belief in food products, healthy life and healthy nutrition have contributed to the increase in the interest in functional food products in consumers. The aim of the study is to reveal the attitudes, awareness and acceptance of consumers towards functional foods during the Covid-19 pandemic process, and to create a perspective for consumers in all age groups. Study data were collected from individuals of different ages and occupations residing in the province of Istanbul, through an online questionnaire, taking into account the personal hygiene, social distance and health conditions experienced during the pandemic period. The study was conducted with 200 people who voluntarily agreed to participate. The survey method used in the study consisted of three parts: revealing the demographic characteristics of individuals, questions about functional foods and their attitudes towards functional foods. In order to determine whether there is a difference between demographic information and participation levels, the Chi-Square significance test was applied. The data obtained as a result of the study were analyzed in the statistical package program and the analysis of the data was carried out. The majority of the participants participating in the research were female consumers. Consumers between the ages of 25-34 took part in the study intensively. The education sector constituted the majority of the participants. In the monthly income, the participants with the highest income of 0-3000 TL and 3001-6000 TL took place. It was observed that the participants' levels of hearing and knowing functional foods were low. The participants' level of seeing themselves as healthy was that they saw themselves as healthy at a high rate. The contributions of the presented findings to the literature and practice were examined and suggestions for future studies were stated Daha fazlası Daha az

andemi sürecinde esnek çalışma modelinin çalışan iş doyumuna ve çalışan performansına etkisi The effect of flexible working model on job satisfaction and employee performance during the pandemic

Eray Baş

Tez | 2023 | İstanbul Topkapı Üniversitesi

2020 yılının başlarında Coronavirüs Covid-19 pandemisi tüm dünyada hızla yayılırken, insanlık henüz bu tip bir küresel salgın tehdidine karşı ne yazık ki hazırlıklı değildi. Başta sağlık ve eğitim sektörü olmak üzere, kamuda ve özel sektörde salgının hem yayılmasını önlemek hem de olumsuz etkilerini azaltmak için bir dizi önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin en başında esnek çalışma modelinin uygulanması yer almaktadır. Esnek çalışma modelinin çalışan iş doyumuna ve çalışan performansı üzerine ne tür etkilerinin olduğunu saptamak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma evreni Türkiye‘deki üniversitelerde görev yapan akademis . . .yenler olarak belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak online anket yönteminden yararlanılmış ve 521 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına aktarılarak, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı analizler, yüzde ve frekans analizleri, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, pandemi sürecinde esnek çalıma modeli ve iş doyumu arasında orta düzeyde pozitif (r = 0,481 0,30< r Daha fazlası Daha az

TURKISH FATHERS' PLAY ATTITUDE WITH CHILDREN DURING COVID-19 LOCKDOWN

Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı

Makale | 2021 | European Journal of Education Studies

To investigate how the role of fathers has changed with regards to play as a result of the current Covid-19 pandemic, a number of fathers were asked to complete an online survey designed by the researchers that questioned how they felt their activities with their children had changed over the last three months. In total, 128 participants were recruited (128 males), from a wide range of socio-economic backgrounds, aged between 26-58 years old (mean age 38) with children aged between 3-6 years (mean age 4,8) with all being married for 9.5 years. The result of the analysis will be a resource for the literature.

EDUCATIONAL EFFICIENCY AT UNIVERSITIES IN THE COVID-19 PROCESS AND THE EXAMPLE OF TURKEY

BARIŞ BULUNMAZ | RAMAZAN BİLGE

Makale | 2022 | International Journal of Management and Applied Science8 ( 9 ) , pp.20 - 26

- The development of technology and the diversification of communication methods have created rapid changesin the dynamics of business and social life. While the ways of doing business in business life and the methods of reaching the end consumer or user of the product and service differ, on the other hand a situation has been encountered in the behavior patterns of individuals and in the processes of mutual interaction, far from the habits of the past years in social life. Especially with the completion of the adaptation process in a very short period of time that a reality independent of the time and place created by internet tech . . .nologies, the opportunity to reach the produced content and information from different platforms has emerged. The existence of this situation, which can be defined as new media from a wide perspective, has enabled almost all buyers and senders or producers and consumers to communicate with each other simultaneously. This new order has affected all the countries of the world and all the sectors in business life there. The pandemic,announced by the World Health Organization in March 2020, hasaccelerated the digitalization process even more. The education sector has also been one of the sectors most affected by the reflections of this digitalization. In this paper, a researchconducted on the distance education methods implemented in universities in Turkey and the advantage of university students in terms of efficiency during the pandemic process, and the obtained data were analyzed from different perspectives Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms