Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 4 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Hemşirelikte Uzaktan Eğitim

CANAN ARSLAN

Kitap Bölümü | 2021 | Gece Kitaplığı

Çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri insanlar tarafından en son gelişmeleri takip etmek için kullanılmaktadır. Bu durum, günümüzde toplumların “Bilgi toplumu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Arthur-Nyarko vd., 2020). Teknolojik gelişmeler, insanların bilgi alma, hizmet ve mal alma ya da hizmet sunma şekillerini, tanı ve tedavi süreçlerini ve eğitim alma biçimlerini değiştirmiştir (Arthur-Nyarko vd., 2020). Geleneksel olan yüz yüze eğitimde, bireylerin çoğu için okula olan uzaklık, mevcut kurum sayısında ve kapasitesindeki azlık, yetersiz sayıda eğitici gibi çeşitli sorunlar bulunmaktadır (Yıldız, 2004). Bu durum, bilgi ve . . . iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını akla getirmiş ve uzaktan eğitim programları geliştirilmeye başlanmıştır. (Aydın, 2005). Daha sonraki süreçte, teknolojik gelişmeler bilginin hızla üretilmesini ve paylaşılmasını sağlamış ve “hayat boyu öğrenme” kavramı ortaya çıkmıştır. Günümüzde, teknolojiye ulaşabilen yediden yetmişe herkes öğrenmelerini hayat boyu sürdürmektedir (Yıldız, 2004). Uzaktan eğitim, fırsat eşitsizliği gideren, örgün eğitimin yarattığı yüksek maliyetleri azaltan, eğitimin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, eğitim teknolojilerinden yararlanma ve bireysel öğrenmeye dayalı olan bir eğitim şeklidir (Yıldız, 2004; Aydın, 2005; İşman 2011; Koçer, 2001). Uzaktan eğitim, çocuklar, gençler, özürlüler, çalıştığı için ya da coğrafi nedenlerden dolayı okula gidemeyenler ile çeşitli konularda kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir eğitim biçimidir (Yıldız, 2004). COVID-19 pandemisi ile birlikte uzaktan eğitimin önemi artmış, tıp, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diş hekimliği eğitimlerinde kullanımı Daha fazlası Daha az

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN 11 VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MUTFAK YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

EDA YORGANCI

Tez | 2022 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bu araştırmanın temel amacı; yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalında eğitim gören 11 ve 12.sınıf öğrencilerinin okulda aldıkları teorik ve pratik eğitimin mesleki açıdan yeterliliklerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda; temel mutfak bilgi düzeyi, temel mutfak beceri düzeyi ve mutfak tutumu; cinsiyet, sınıf düzeyi ve mutfak alanında iş deneyimi gibi değişkenlere göre fark gösterip göstermediği test edilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili bünyesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı olan ortaöğretim kurumları oluşturmaktadır. Evren içerisinden kolayda ve gelişigüzel örneklem yöntemiyle örneklem belirlenmiş . . .ve araştırmaya 545 öğrenci katılım sağlamıştır. Temel mutfak bilgi düzeyi; işe hazırlık, pastacılık ve aşçılık bilgi düzeyi alt boyutlarında incelenirken; temel mutfak beceri düzeyi ise, işe hazırlık, pastacılık ve aşçılık beceri düzeyi alt boyutlarında incelenmiştir. Mutfak tutumları kısmı; mutfakta çalışma tutumu ve sektörde çalışmaya yönelik tutum olmak üzere iki alt boyutta analiz edilerek incelenmiştir. Araştırmaya katılan kadın öğrencilerin işe hazırlık ve pastacılık bilgi düzeyleri ile işe hazırlık ve pastacılık beceri düzeyleri ve mutfakta çalışma tutumları erkek öğrencilere göre yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre mutfak yeterlilikleri sonuçlarında; temel mutfak bilgi düzeyleri ve temel mutfak beceri düzeyleri arasında fark gözlenmemiştir. Mutfak alanında iş deneyimine sahip olan öğrencilerin aşçılık ve pastacılık bilgilerinin ve becerilerinin iş deneyimine sahip olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. The main purpose of this study is to evaluate the occupational competence of 11th and 12th-grade culinary students in terms of practical and theoretical skills they acquire at school. To achieve this purpose, this study evaluates whether the basic culinary knowledge, culinary skills and kitchen manners of the students change according to variables such as gender, grade level, and work experience in culinary spaces. The study includes secondary education institutions in the city of İstanbul that teach a culinary services program. The study, in which 545 students participated, utilizes convenience sampling method and haphazard sampling method. Basic culinary knowledge is examined under the subheadings of work preparedness, pastry and cooking while basic culinary skills are examined under the subheadings of work preparedness, pastry and cooking. Kitchen manners are examined and analyzed under the subheadings of on-the-job kitchen manners and preferences toward working in the sector. It is discovered that female participants of the study have higher levels of work preparedness, pastry knowledge and kitchen manners which are higher than that of the male participants. According to kitchen competence results, in terms of basic culinary knowledge and basic culinary skills, no difference was observed between male and female participants related to grade levels. The study establishes that participants who have work experience in culinary jobs have higher levels of cooking and pastry knowledge and skills than those who do not Daha fazlası Daha az

ULUSLARARASI GASTRONOMİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN ŞEFLERİN EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ersen ER

Tez | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bu yüksek lisans çalışmasında, Türkiye’deki ve Dünya’daki gastronomiaşçılık eğitim süreçleri, eğitim kurumları ve eğitim şartları konularında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ışığında, uluslararası yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan şeflerin eğitim seviyelerinin ölçülmesi planlamıştır. Çalışmada, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan şeflerin eğitim düzeylerinin meslekte bulunma sürelerine, bulundukları işletmede görev ve pozisyonlarına, sahip oldukları pratik ve teorik bilgiye bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler ile şeflerin günümüz mutfaklarında çalışmak için gereken teorik ve . . . pratik bilgilerinin hangi alanlarda yeterli hangi alanlarda eksik olduğu saptanarak, mesleki eğitim konusunda geliştirilmesi gereken başlıklar saptanmıştır. Araştırma kapsamında uluslararası yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan şeflerin eğitim seviyelerinin belirlenmesi için doküman analizinden ve çevrimiçi anket uygulamasından faydalanılmıştır. Uygulanan anket üç bölümden oluşmakta olup; birinci bölümde şeflerin demografik özelliklerini, ikinci bölümde şeflerin eğitim geçmişleri ve mesleki bilgilerini ve üçüncü bölümde ise şeflerin beslenme bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Araştırma kapsamında, 424 katılımcıya anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin doğruluğunu analiz etmek için frekans analizi uygulanmıştır. Ayrıca; iki gruplu bağımsız değişkenler için T-Testi ve bağımlı değişkenler ile iki gruptan fazla bağımsız değişkenler için Anova analizleri yapılmıştır. Anova analizi ile birlikte farklılıkların hangi ikili gruplardan oluştuğunu belirlemek amacıyla Tukey testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcı şeflerin kendi alanları konusunda bilgi sahibi olduğu ancak sağlıklı beslenme uygulamaları açısından az bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. In this postgraduate study, it is planned to measure the education levels of chefs working in international food and beverage businesses in the light of the findings obtained as a result of research on gastronomy-cooking education processes, educational institutions and educational conditions in Turkey and in the world. In the study, it has been examined whether the education level of the chefs working in food and beverage businesses has an effect on the duration of their occupation, their duties and positions in the business they are in, and the practical and theoretical knowledge they have. With the examinations made, the areas where the theoretical and practical knowledge required by the chefs to work in today's kitchens are sufficient and insufficient and the topics that need to be developed in vocational education have been determined. Within the scope of the research, document analysis and online survey application were used to determine the education levels of chefs working in international food and beverage businesses. The applied questionnaire consists of three parts; In the first part, there are questions about the demographic characteristics of the chefs, in the second part, the educational background and professional knowledge of the chefs, and in the third part, the questions to measure the nutritional knowledge levels of the chefs. Within the scope of the research, this questionnaire was applied to 424 participants. Frequency analysis was applied to analyze the accuracy of the obtained data. Also; T-Test for two-group independent variables and Anova analyzes for dependent variables and more than two-group independent variables. Tukey test was applied in order to determine which binary groups formed the differences together with the Anova analysis. According to the results of the research, it was determined that the participant chefs had knowledge about their own fields, but they had little knowledge in terms of healthy eating practices Daha fazlası Daha az

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MUTFAK YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ* Determination of the Basic Culinary Competencies of the Student’s Receiving Education at Food and Beverage Services Departments of Cookery: The Case Of Istanbul

Başak SUNGUR

Makale | 2023 | Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research7 ( 1 ) , pp.108 - 123

Bu araştırmanın temel amacı; yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalında eğitim gören 11 ve 12.sınıf lise öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili bünyesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı olan ortaöğretim kurumları oluşturmuştur. Evren içerisinden kolayda ve gelişigüzel örneklem yöntemiyle örneklem belirlenmiş ve araştırmaya 545 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve sonuçlar SPSS 25.0 isimli istatistik programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Temel mutfak bilgi düzeyi; işe hazırlık, pastacılık ve aş . . .çılık bilgi düzeyi alt boyutlarında incelenirken; temel mutfak beceri düzeyi ise, işe hazırlık, pastacılık ve aşçılık beceri düzeyi alt boyutlarında incelenmiştir. Mutfak tutumları değerlendirilmesi ise mutfakta çalışma tutumu ve sektörde çalışmaya yönelik tutum olmak üzere iki alt boyutta analiz edilerek incelenmiştir.Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, kadın öğrencilerin işe hazırlık ve pastacılık bilgi düzeyleri ile işe hazırlık ve pastacılık beceri düzeyleri ve mutfakta çalışma tutumları erkek öğrencilere göre yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre mutfak yeterliliklerinin belirlendiği sonuçlarda ise; temel mutfak bilgi düzeyleri ve temel mutfak beceri düzeyleri arasında fark gözlenmemiştir. Ancak, 11.sınıfta okuyan öğrencilerin hem mutfakta çalışma tutumları hem de şef olarak sektörde çalışmaya yönelik tutumlarının, 12.sınıfta okuyan öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. The main purpose of this research is to find out the vocational competencies of the student’s at the 11th and 12th grades receiving education at food and beverage high school. The universe of the research consisted of secondary education institutions in the province of Istanbul, which are in the field of Food and Beverage Services. The sample was determined from the universe by easy and random sampling method, and 545 students participated in the research. The survey method was used as the data collection method within the scope of the study and the results were analyzed using the statistical program called SPSS 25.0. Basic culinary knowledge level; while examining the subdimensions of job preparation, pastry and cookery knowledge; the basic cylinary skill level was examined in the sub-dimensions of self preparation for work, pastry and cookery skill level. The part of culinary attitudes have been analyzed and examined in two sub-dimensions, the attitude towards working in the kitchen and the attitude towards working in the sector.According to the findings of the study, it was found that female students' job preparation and pastry knowledge levels, self preparation for work and pastry skill levels and their attitudes towards working in the kitchen were higher than the male students. In the results of determining the culinary proficiency of the students according to their grade levels; no difference was observed between basic culinary knowledge levels and basic culinary skill levels. However; it was defined the both the attitudes of the students at 11th grades towards working in the kitchen and the attitudes towards working in the sector as a chef were higher than the students at 12th grades Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms