Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 8 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Tam Metin Kitabı''

SUAT DÖNMEZ | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örne . . .ği Ahmet Rasim Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Daha fazlası Daha az

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİLERİN HEDONİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

HAKAN ÇALIŞKAN

Tez | 2022 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki değişimler ve internet teknolojilerinin sunduğu imkânlar dolayısıyla ortaya çıkan yeni medya akımı ile bireyler mesaj alan, takip eden ve edilgen olan tek yönlü geleneksel medya iletişim biçiminden artık içerik üreten, paylaşan, görüş bildiren çift yönlü iletişim kurabilen bir konuma geçmişlerdir. Söz konusu bu değişimlerle birlikte sosyal ağlar bireylerin ve kitlelerin hayatlarında vazgeçilmez bir alan olarak yer edinmiştir. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünün tercih ettiği bu sosyal ağlar, sağladığı iletişim imkânları dolayısıyla şirketlerin . . . ticari faaliyetlerini sürdürebilecekleri yeni bir alan ortaya çıkarmıştır. Pazarlamanın iletişim teknolojilerindeki dönüşümle birlikte dijital pazarlamaya evirildiği bu alan, şirketlerin sosyal medya kullanan insanların arasından hedef kitlelerine ulaşabilmelerini, geleneksel medyaya göre daha ekonomik ve hızlı aksiyonlarla reklam ve tanıtım yapmalarını, kurumsal iletişim fonksiyonlarını daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini, yepyeni bir pazar ve satış ortamı bulmalarını mümkün kılmıştır. İnsanların hayatlarının bir parçası haline gelen sosyal medya ortamı gerçekleştirilen reklam aksiyonlarıyla gerekli bilinç düzeyine sahip olmayan kişilerin hedonik (hazcı) tüketim alışkanlıkları edinmesinde, var olan hedonik tüketim alışkanlıklarının sürmesinde veya artmasında önemli rol oynamaktadır. Sosyal medya reklamları ve sosyal medya platformlarının kullanıcılarına sundukları tek tıkla alışveriş, hızlı erişim, kalite ve fiyat konusunda kıyas yapabilme, görüş bildirme ve bilgi edinme gibi etkenler bireyleri sosyal medya ortamında alışveriş yapamaya teşvik etmektedir. Böylelikle sosyal medya kullanımı ve sosyal medya reklamları hedonik tüketim alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışma, sosyal medya kullanımının bireylerin hedonik tüketim alışkanlıklarına etkisini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, idari personelleri ve akademisyenleri özelinde veri toplamak için Google Forms ve yüz yüze olmak üzere iki farklı şekilde anket uygulanmıştır. Ankete 615 öğrenci, 215 idari personel ve 229 akademisyen olmak üzere toplam 1059 kişi katılmıştır. Çalışmada Sosyal medya Kullanım Ölçeği, Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algıları Ölçeği, Bireylerin Hedonik Tüketim Davranışlarına Sosyal Medyanın Etkisi Ölçeği kullanılmış ve katılımcıların demografik özelliklerinin ortaya konulabilmesi için ölçeklerin başına Kişisel Veri Formu eklenmiştir. Çalışmada her bir faktör ikili analize ayrı ayrı tabi tutulmuş ve istatistiki ilişkileri faktörel anlamda ortaya konmuştur. Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda demografik değişkenlerin sosyal medya kullanım tutumu ve buna bağlı olarak sosyal medya reklamları tutumu ile hedonik tüketim alışkanlık tutumlarını alt boyutlarıyla birlikte etkilediği ve sosyal medya kullanımının bireylerin hedonik tüketim alışkanlıkları üzerinde olumsuz yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. With the development of technology, the revolutionary changes in communication technologies and the new media flow that emerged due to the opportunities offered by internet technologies, individuals are now a two-way communication that produces content, shares and expresses opinions from the traditional one-way media communication format that receives messages, follows and is passive. have moved into position. With these changes, social networks have become an indispensable area in the lives of individuals and masses. These social networks, which are preferred by a large part of the world's population, have created a new area where companies can continue their commercial activities due to the communication opportunities they provide. This field, where marketing has evolved into digital marketing with the transformation in communication technologies, enables companies to reach their target audiences among people using social media, to advertise and promote with more economical and faster actions than traditional media, to perform corporate communication functions more effectively, and to find a brand-new market and sales environment. has made. The social media environment, which has become a part of people's lives, plays an important role in acquiring hedonic (hedonistic) consumption habits of people who do not have the necessary level of awareness with the advertisement actions, and in the continuation or increase of the existing hedonic consumption habits. Factors such as one-click shopping, fast access, comparison of quality and price, expressing opinions and obtaining information, which social media advertisements and social media platforms offer to their users, encourage individuals to shop in the social media environment. Thus, the use of social media and social media advertisements have negatively affected hedonic consumption habits. This study was prepared to investigate the effect of social media use on individuals' hedonic consumption habits. In order to collect data specific to Adıyaman University students, administrative staff and academicians, two different surveys were applied as Google Forms and face-to-face. A total of 1059 people, including 615 students, 215 administrative staff and 229 academicians, participated in the survey. In the study, Social Media Usage Scale, Consumer Perceptions Scale in Social Media Advertisements, Social Media Effect on Individuals' Hedonic Consumption Behaviors Scale was used and Personal Data Form was added to the beginning of the scales in order to reveal the demographic characteristics of the participants. In the study, each factor was subjected to pairwise analysis separately and their statistical relations were revealed in a factorial sense. As a result of the study carried out in Adıyaman University, it was concluded that demographic variables affect the social media usage attitude and accordingly the social media advertisements attitude and hedonic consumption habit attitudes together with their sub-dimensions, and that the use of social media has a negative effect on the hedonic consumption habits of individuals Daha fazlası Daha az

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN YETKİNLİK, BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hüsniye ALTINKAYA

Tez | 2022 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencisi çocuğa sahip ebeveynlerin yetkinlik, bilinçli farkındalık ve sosyal medya kullanımı açısından incelemektir. Araştırmaya İstanbul’da yaşayan 391 ebeveyn katılmıştır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 22.00 programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların ebeveyn yetkinlik, bilinçli farkındalık ve sosyal medya kullanımı düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri demografik özellikler açısından incelenmiş, bağımsız grup T-testi ve . . . tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi Daha fazlası Daha az

DİJİTAL PAZARLAMADA SOSYAL MEDYA YÖNTEMLERİ

Miray HABEK

Tez | 2022 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Geçmişten günümüze müşterilerin satın alma davranışlarında olan değişime paralel olarak işletmelerin ürün tanıtımlarında pazarlama biçimleri de farklılaşmaktadır. Dijital pazarlama kavramı da bu bağlamda günümüzde ve gelecekte büyük önem arz etmektedir. Dijitalleşmenin getirmiş olduğu dijital pazarlama alanında birçok seçenek bulunmakla beraber insanların büyük çoğunluğunun aktif olarak kullanıyor olduğu sosyal medya kanallarının dijital pazarlama alanında etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Bu kadar büyük bir kitlenin bulunduğu sosyal medyada dijital pazarlama süreçlerinin ilerletilmesi konusu bu sebeple ilgimi çekmiştir. Dijital . . .pazarlama TV, radyo, dergi gibi alışılagelmiş medyadan farklı süreçlerle, markayı ve süreci desteklemek ve tanıtmak sebebiyle internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanarak ticari çalışmaları sürdürmektir. Dijital pazarlama aynı zamanda interaktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve WEB pazarlama diye de tanımlanabilir. Sosyal Medya ise kullanıcısının kendi yarattığı içeriği yayınladığı ve paylaştığı çevrimiçi bir ağdır. Sosyal medya neredeyse herkes tarafından kullanılan bir platformdur. Tesirli bir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya yönetimi yöntemi, tüketicilerin marka ile etkileşimini yükseltmede, marka bilinirliğini ve satış döngüsünü yükseltmede etkili bir rol oynamaktadır. Sosyal medyanın şirketler ve bireysel kullanıcılar için artan önemi, pazarlama trendlerinde büyük farklılıklar gösteriyor. Araştırmaya göre; 2019 yılında küresel sosyal medya kullanıcı sayısı yıllık ortalama %9,1 büyüme ile 4,388 milyara ulaştı. Sosyal medya, şirketlerin ve markaların hedef kitleleri ile etkileşim kurmalarına, müşteri hizmetleri sorunlarını çözmelerine, doğru ve etkili bir marka imajı oluşturmalarına, olumlu izlenimleri artırmalarına ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşarak yeni fırsatlar yaratmalarına destek olan en önemli dijital pazarlama stratejilerinden biridir. Tezin amacı son yıllarda hızla büyüyen ve kullanıcısı artan sosyal medya ağlarının dijital pazarlama üzerinde etkilerinden bahsederek, dijital pazarlama da sosyal medya yöntemlerinin etkilerini incelemektir. Tezimde 10’a yakın firmanın ses getiren sosyal medya paylaşımları örneklerinden bahsederek, sosyal medya da içerik pazarlaması örnekleri üzerinde durulmuştur. In parallel with the change in the purchasing behavior of customers from the past to the present, the marketing styles of the companies are also different in their product promotions. In this context, the concept of digital marketing is of great importance today and in the future. Although there are many options in the field of digital marketing brought by digitalization, the effect of social media channels, which the majority of people actively use, in the field of digital marketing is an undeniable fact. For this reason, the subject of advancing digital marketing processes in social media, where there is such a large audience, attracted my attention. Digital marketing is to continue commercial activities by using the internet, mobile and other interactive platforms to support and promote the brand and process with different processes than conventional media such as TV, radio and magazines. Digital marketing can also be defined as interactive marketing, online marketing, e-marketing and WEB marketing. Social Media, on the other hand, is an online network where the user publishes and shares his own created content. Social media is a platform used by almost everyone. An effective social media marketing and social media management method plays an effective role in increasing consumers' interaction with the brand, increasing brand awareness and sales cycle. The growing importance of social media for companies and individual users varies widely in marketing trends. According to the research; In 2019, the number of global social media users reached 4.388 billion with an annual average growth of 9.1%. Social media is one of the most important digital marketing strategies that helps companies and brands interact with their target audience, solve customer service problems, create an accurate and effective brand image, increase positive impressions, and create new opportunities by reaching a wider target audience. To examine the effects of social media methods in digital marketing by talking about the effects of social media networks, which have grown rapidly in years and whose users have increased, on digital marketing Daha fazlası Daha az

KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ (INFLUENCER) KULLANIMI

DEMET ÇELİK

Tez | 2022 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Devletlerin diğer devletlerle olan ilişkileri esasına dayalı geleneksel diplomasi yerini diğer devletlerle olan ilişkilerin yanında diğer devletlerin halkları ile de ilişki inşa etme esasına dayalı yeni diplomasi anlayışına bırakmıştır. Literatüre kamu diplomasi olarak geçen kavram çeşitli araçlarla yürütülmektedir. Kamu diplomasisinin en ön plana çıkan araçları arasında ise “kültürel diplomasi” faaaliyetleri yer almaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetleri devletlerin kendi kültürel değerlerinin çeşitli araçlar ile diğer ülke halklarına tanıtılması yönündeki çalışmaları kapsamaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetlerinin devlet eliyle . . . yürütülmesinin yanı sıra sosyal ağlar ve gelişen internet uygulamalarıyla etkililiği yüksek kişiler ve dijital ünlülerin sosyal medya içerikleriyle de yürütüldüğü ve bu kapsamda kültürel diplomasi faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunulduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada kamu diplomasisi faaliyetlerinden biri olan kültürel diplomasi bağlamında muhatap kitleleri etkileme aracı olarak influencerlar üzerinde durulmuştur. Hofstede soğan kabuğu modeline göre yapılan incelemede yabancı influencerların oluşturduğu içeriklerde kültürel ögeler aranmıştır. Kültürel diplomasinin anlaşılması, yeni aktörlerin varlığını kabul etmek ve influencerların YouTube videolarında yayınladıkları içeriklerle Türkiye’nin hikâyesini yabancıların gözünden ortaya koymak için yapılan çalışmada kültürel kodlar analiz edilmiştir. Sosyal medya influencerlarının kültürel diplomasi bağlamında incelendiği sınırlı sayıda çalışma bulunması çalışmanın önemini artırmaktadır. Araştırmanın sonucunda; YouTube’de kültür odaklı içerik üreten influencer videolarında Türk kültür ögelerinin yanı sıra evrensel değerlere sahip kültürel ögelerinde yer aldığı görülmektedir. Influencerların etkileşim yaratması, Türkiye imajı ve kültürel ürünlerin tanıtımına olan katkısı Türk kültür diplomasisine etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular YouTube etkileşimlerinin influencer içeriklerine göre farklılaştığını gösterirken yabancı influencerların en çok gastronomik ürünler, tarihi ve turistlik mekânların yanı sıra daha az popüler olan yerleri de paylaştığına dikkat çekmektedir. Traditional diplomacy based on the relations of states with other states has left its place to a new understanding of diplomacy based on the principle of building relations with the peoples of other states as well as the relations of states with other states. The concept, which is referred to as public diplomacy in the literatura, is carried out by various means. Cultural diplomacy activities are among the most prominent tools of public diplomacy. Cultural diplomacy activities include the efforts of states to promote their own cultural values to the peoples of other countries with various tools. In addition to the execution of cultural diplomacy activities by the state, it is thought that social networks and developing internet applications are also carried out with social media contents of high- impact people and digital celebrities, and in this context, positive contributions are made to cultural diplomacy activities. In this study, influencers are emphasized as a means of influencing the interlocutors in the context of cultural diplomacy, which is one of the public diplomacy activities. In the analysis made according to the Hofstede onion peel model, cultural elements were searched in the content created by foreign influencers.Cultural codes were analyzed in the study to understand cultural diplomacy, to accept the existence of new actors and to reveal the story of Turkey from the eyes of foreigners with the content published by influencers on YouTube videos.The limited number of studies examining social media influencers in the context of cultural diplomacy increases the importance of the study. As a result of the research; Influencer videos that produce culture-oriented content on YouTube include Turkish cultural elements as well as cultural elements with universal values. Influencers' interaction, the image of Turkey and their contribution to the promotion of cultural products show that they have an impact on Turkish cultural diplomacy. In addition, the findings show that YouTube interactions differ according to influencer content, while foreign influencers mostly share less popular places as well as gastronomic products, historical and touristic places. Keywords: Public Dip Daha fazlası Daha az

III. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - TASARIM Tam Metin Kitabı

BAHADIR ELAL | MUSTAFA HİKMET AYDINGÜLER

E-Kitap | 2020 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği Ahmet Rasim . . .Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırm Daha fazlası Daha az

Türkiye'de 2020-2022 yılları arasında dijital pazarlama konusunda yazılmış yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi Evaluation of master's thesis on digital marketing between 2020-2022 in Turkey

Melek Aleyna Işık

Tez | 2023 | İstanbul Topkapı Üniversitesi

Tez çalışmasında 2020 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye ‘de yazılmış olan pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konulu Yüksek lisans tezlerinin incelenerek pandemi döneminden bu yana dijitalleşme konusunda değişim ve gelişmeler konusunda ne gibi değişimler görüldüğü yazılan akademik tezler aracılığıyla incelenip değerlendirilmiştir. 2020 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki dijital pazarlama alanında yazılan çalışmaların analizinden önce bu çalışmayı kapsayan pazarlama, dijital pazarlama gibi kavramların tanımları, çeşitleri ve özellikleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılıp tanım ve örneklerle incelenecek daha sonra da Tü . . .rkiye’de 2020 ve 2022 yılları arasında yazılmış olan Yüksek lisans tezlerinin değerlendirmesi, kronolojisi ve yapıları incelenmektedir. Çalışmamda doğrudan pazarlama alanında yazılmış ve YÖK tez merkezinde kaydı bulunan “Dijital Pazarlama” konulu çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmaya, Dijital Pazarlama konusunun genel anlamda Pazarlamayla olan ilgisinden dolayı Pazarlama, Pazarlama iletişimi ve sosyal medya gibi terimlerde dahil edilmiştir. Pazarlama ve dijitalleşme dışındaki konular çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu bağlamda araştırmanın kapsamını, Pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konusunda yazılmış 44 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Araştırmada epistemolojik doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Tezler, araştırma kapsamında alt başlıklara göre belirlenmiştir. Başlıklarla ilgili dağılımda yüzde dağılımından, tablolardan ve grafiklerden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda 2022 yılından itibaren dijital pazarlama konusunda pandemi döneminde olan değişime değinmek isteyecek kişiler tek bir kaynak üzerinden yayınlanmış yüksek lisans tezlerine ulaşabilmelerine rehberlik sağlanmış olacaktır. In the thesis study, the master's theses on "Digital Marketing" in the field of marketing written in Turkey between the years 2020 and 2022 were examined and the changes and developments in digitalization since the pandemic period were examined and evaluated through the written academic theses. Before the analysis of the studies written in the field of digital marketing in Turkey between 2020 and 2022, various researches will be made about the definitions, types and characteristics of concepts such as marketing and digital marketing, which cover this study, and then they will be examined with definitions and examples. Evaluation, chronology and structures of master's theses are examined. In my study, studies on "Digital Marketing" written in the field of direct marketing and registered in the thesis center of YÖK were discussed. Due to the relevance of Digital Marketing to Marketing in general, terms such as Marketing, Marketing communication and social media are included in the study. Subjects other than marketing and digitalization were not included in the study. In this context, the scope of the research consists of 44 master's theses written on "Digital Marketing" in the field of Marketing. Epistemological document analysis method was used in the research. Theses were determined according to the sub-titles within the scope of the research. Percentage distribution, tables and graphics were used in the distribution related to the titles. As a result of this study, people who want to talk about the change in digital marketing during the pandemic period from 2022 will be guided to reach master's theses published through a single source. Daha fazlası Daha az

18-45 YAŞ ARASI BİREYLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

DAVUT CEYLAN

Tez | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnsanların bireysel ve sosyal hayatının bir kısmını dijital ortamlarda geçirmesi kaçınılmaz olarak bu alanın incelenmesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede bireylerin zamanının bir bölümünü ayırdığı sosyal medya etkileşimlerinin kişilik üzerindeki etkisi araştırmacıların ilgiyle takip ettiği bir konudur. Bu araştırmada da 18-45 yaş arası bireylerde sosyal medya bağımlılığı ile narsistik kişilik eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul ili Başakşehir ilçesi olup örneklem olarak Bahçeşehir Mahallesi Vaditepe konutları seçilmiştir. 354 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Narsisizm düzeyl . . .eri ve ortalamaları narsist değil=2.05, düşük=2.34, orta=2.48, yüksek=2.68 olarak değerlendirilmiştir. Gruplar üzerinde yapılan ANOVA testine sonuçlarına göre sosyal medya bağımlılığı ile narsistik kişilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 18-25 yaş aralığındaki bekar ve kadın bireylerde sosyal medyanın daha fazla kullanıldığı görülmüştür. Narsisizm eğilimi ise en yüksek düzeyde özel sektör çalışanı, bekar ve erkek bireylerde tespit edilmiştir. Katılımcılar sosyal medyayı en çok haber ve genel kültür için kullandıklarını ifade etmişlerdir. En fazla kullanılan platform ise Instagram olmuştur. Kullanım sıklığı ve takipçi sayısı yüksek olan bireylerin sosyal medya bağımlılıkları daha yüksek düzeydedir. Aynı şekilde sosyal medya kullanım sıklığı arttıkça bireylerin narsistik kişilik eğilimleri de artmaktadır. The fact that people spend a part of their personal and social life in digital environments has inevitably made it necessary to examine this area. In this context, the effect of social media interactions, where individuals devote a part of their time, on personality is a topic that researchers follow with interest. In this study, the relationship between social media addiction and narcissistic personality tendencies was examined among individuals 18 to 45 years old. The study's universe is Istanbul city's Başakşehir district. The Bahçeşehir Mahallesi Vaditepe residences were selected as the sample group. In the research 354 participants' data were obtained and evaluated. Narcissism levels and means were evaluated as "non-narcissist = 2.05, low = 2.34, medium = 2.48, high = 2.68". According to the results of the ANOVA test conducted on the groups, it was revealed that there is a significant relationship between social media addiction and narcissistic personality tendencies. In addition, it has been observed that social media is used more among single and female individuals between the ages of 18-25. Narcissism tendency has been observed at the highest level in private sector employees, single and male individuals. Participants stated that they mostly used social media for news and general culture. The most used platform was Instagram. Individuals with high usage frequency and number of followers have higher social media addiction levels. Like that, as the frequency of social media usage increases, individuals' narcissistic personality tendencies also increase Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms