Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 7 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DİSPNE ALGISI VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CANAN ARSLAN

Makale | 2021 | Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Amaç: Bu araştırma, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastaları (KOAH)’nda dispne algısı ve yaşam kalitesi arasındakiilişkiyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile planlandı.Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan araştırma bir üniversite hastanesinde 75 KOAH tanısı olan birey ileyürütülmüştür. Çalışmanın verileri Hasta Bilgi Formu, dispne algısını belirlemek için Modified Medical ResearchCouncil Skalası ve yaşam kalitesi düzeyini ölçmek için Saint George Solunum Anketi ile toplanmıştır.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 60.86 ± 9.4’ yıldır, %73.30’u erkektir. Dispne algısının hastaların yarısında(%53) şiddetli olduğu, yaşam kali . . .tesi düzeyinin ise iyi olduğu görülmüştür. Bu araştırmada yaş, sigara kullanımı,pasif sigara dumanına maruz kalma gibi faktörlerin dispne algısı ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğubulunmuştur ( Daha fazlası Daha az

Hemşirelikte Uzaktan Eğitim

CANAN ARSLAN

Kitap Bölümü | 2021 | Gece Kitaplığı

Çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri insanlar tarafından en son gelişmeleri takip etmek için kullanılmaktadır. Bu durum, günümüzde toplumların “Bilgi toplumu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Arthur-Nyarko vd., 2020). Teknolojik gelişmeler, insanların bilgi alma, hizmet ve mal alma ya da hizmet sunma şekillerini, tanı ve tedavi süreçlerini ve eğitim alma biçimlerini değiştirmiştir (Arthur-Nyarko vd., 2020). Geleneksel olan yüz yüze eğitimde, bireylerin çoğu için okula olan uzaklık, mevcut kurum sayısında ve kapasitesindeki azlık, yetersiz sayıda eğitici gibi çeşitli sorunlar bulunmaktadır (Yıldız, 2004). Bu durum, bilgi ve . . . iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını akla getirmiş ve uzaktan eğitim programları geliştirilmeye başlanmıştır. (Aydın, 2005). Daha sonraki süreçte, teknolojik gelişmeler bilginin hızla üretilmesini ve paylaşılmasını sağlamış ve “hayat boyu öğrenme” kavramı ortaya çıkmıştır. Günümüzde, teknolojiye ulaşabilen yediden yetmişe herkes öğrenmelerini hayat boyu sürdürmektedir (Yıldız, 2004). Uzaktan eğitim, fırsat eşitsizliği gideren, örgün eğitimin yarattığı yüksek maliyetleri azaltan, eğitimin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, eğitim teknolojilerinden yararlanma ve bireysel öğrenmeye dayalı olan bir eğitim şeklidir (Yıldız, 2004; Aydın, 2005; İşman 2011; Koçer, 2001). Uzaktan eğitim, çocuklar, gençler, özürlüler, çalıştığı için ya da coğrafi nedenlerden dolayı okula gidemeyenler ile çeşitli konularda kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir eğitim biçimidir (Yıldız, 2004). COVID-19 pandemisi ile birlikte uzaktan eğitimin önemi artmış, tıp, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diş hekimliği eğitimlerinde kullanımı Daha fazlası Daha az

Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayış Düzeylerinin Değerlendirilmesi

CANAN ARSLAN

Bildiri | 2019 | 6. Uluslararası Hemşirelik Kongresi

Sağlık hizmetleri kapsamında hemşirelik bakım hizmetleri önemli bir yer oluşturmaktadır. Hemşirelik bakımına ilişin yapılan çalışmalar bulunmakta ve ortak amacın bakım kalitesini geliştirmek olduğu görülmektedir. Bu araştırma da kliniğe başvuran hastaların kendilerine verilen hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesini ve hemşirelik bakım hizmeti boyunca hastanın hemşirelik bakımını algılayışı ve bakım süresince etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

PALYATİF BAKIMDA SPİRİTÜEL YAKLAŞIM

CANAN ARSLAN

Bildiri | 2022 | 1. Uluslararası Hemşirelikte Palyatif Bakım Kongresi (Tam Metin Bildirimi)

Bireyin bütüncül sağlığı, spiritualite dahil tüm bakım bileşenlerinin hayata geçirilmesi ile mümkün olur (1). Spiritualite, insan deneyiminin temel bir unsurudur ve palyatif bakımın temel bir alanıdır (2). Palyatif bakımda bireylerin rahatlatılmasında genellikle fiziksel semptomlara odaklanılmaktadır. Fakat hastanın yaşadığı sıkıntılar psikososyal ve manevi kaynaklı olarak da ortaya çıkabilmektedir (3). Spirituel gereksinimlerin karşılanması kişinin hastalığını kabul etmesine ve gelecek için plan yapmasına yardımcı olmaktadır (4). Hastalar, spiritualiteyi hastalıklar ile başa çıkmanın, acılarını en aza indirmenin ya da bir tedavi il . . .e iyileşme umutlarını artırmanın bir yolu olarak görebilirler (5). Palyatif bakım ünitesinde yatan hastalar ile yapılan bir çalışmada, uygun spirituel desteğin hastalar ve aile üyeleri üzerini olumlu etkilediği ve içinde bulundukları durum ile yüzleşmelerine yardımcı olduğu belirlenmiştir (6). Yapılan başka bir çalışmada, manevi inancı yüksek olan hastalarda anksiyete, depresyon düzeyleri daha düşük, umut düzeyi daha yüksek bulunmuştur (7). Spirituel bakım, palyatif bakım için son derece uygun bir terapötik kaynaktır (8). Spiritualite bu hastaların yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunabilmesine rağmen, palyatif bakım hizmeti veren çoğu merkezde bu alan ihmal edilmektedir (8,9). Bu durum, sağlık bakım profesyonellerinin spiritüel bakım vermeye hazır olmamalarından ve hastaların spirituel ihtiyaçlarını karşılamanın oldukça zor olmasından kaynaklanmaktadır (8). Hasta ile sürekli bir arada bulunan hemşireler, felsefe olarak her bir hastaya holistik ve hümanistik hemşirelik bakımı sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, hemşirelerin palyatif bakım birimlerindeki hastaların manevi ihtiyaçlarını da değerlendirerek kapsamlı bir bakım sunması gerekmektedir (10) Daha fazlası Daha az

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireyde Evde Bakım

CANAN ARSLAN

Bildiri | 2022 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada en yaygın görülen üçüncü ölüm nedenidir ve küresel nüfusta her 10 yetişkinden birinin KOAH’na sahip olduğu düşünülmektedir (1). Hastalığın mortalite ve morbiditesi her geçen gün hızla artmakta ciddi bir iş görmezlik ve ekonomik yüke yol açmaktadır (2). KOAH’da ortaya çıkan fizyopatolojik süreçlerin sonunda solunum fonksiyonu ciddi ölçüde bozulmakta, kişiler günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken önemli düzeyde sınırlılıklar yaşamaktadırlar (3). Komplikasyonlarının azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesinde evde bakım hizmetleri çok etkin bir rol oynamakta . . .dır (4). Bu derleme, KOAH’lı hastalarda evde bakımın yerine ve önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır Daha fazlası Daha az

Kolorektal Kanserlerde Kanıt Temelli Hemşirelik Uygulamaları

CANAN ARSLAN

Bildiri | 2021 | 3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 20-22 Ekim 2021, Ankara

Kolorektal kanserler kadın ve erkeklerde en sık rastlanan kanserler içerisinde 3. sırada yer almaktadır Erken tanı ve tedavi kolorektal kanser için sağ kalım süresini arttırabilir. Kolorektal kanser için sağ kalım oranı tanıyı takip eden 5 yılda % 64 ve 10 yılda % 58’dir. Sağ kalımının en önemli belirleyicisi tanı anındaki aşamadır. Kolorektal kanser tedavisi hastalığın evresine göre belirlenir. Tedavi, tümörün cerrahi olarak eksizyonu, destek tedavisi ya da adjuvan terapi (radyoterapi, immünoterapi, kemoterapi) ile sağlanır. Kanser tedavisi alan hastaların tanı, tedavisi ve bakımına yönelik kanıta dayalı klinik uygulama rehberleri . . .bulunmaktadır. Kemoterapi gören kolorektal kanserli hastalarda oral mukozit ve ağrının önlenmesi için uygulanan kriyoterapinin etkinliğini araştıran çalışmada; kriyoterapi uygulanan müdahale grubunun daha düşük mukozit ve ağrı deneyimledikleri bulunmuştur . Yapılan çalışmalarda kemoterapi alan kolorektal kanser hastalarının yarısından fazlasının tedavi dozunun azaltılmasını, tedavinin değişmesini ya da tedavinin ertelenmesini ve/veya kesilmesini gerektirecek şiddette diyare deneyimlediği bildirilmiştir. Diyarenin tedavisinde hasta eğitimi ve danışmanlığı, diyet kısıtlamaları, oral ilaçlara bağlı diyarede doz azaltma/ ilacı kesme, probiyotikler gibi nonfarmakolojik tedavi yöntemleri önerilir . İrinotekan temelli tedaviye başlayan kolorektal kanserli hastalarda yapılan çalışmada; probiyotik kullanımının diyare insidansında azalmaya yol açtığı bulunmuştur . Kemoterapi tedavisini takiben üç gün sonra başlayan yorgunluk üç dört gün kadar sürebilmektedir. Yorgunluğun derecesi dikkate alınarak hasta- aile eğitimi, egzersiz, dinlenme, gevşeme egzersizleri, sanat terapisi, uyku kalitesini artırma gibi non farmakolojik, anemi kaynaklı yorgunluk gelişiminde eritopoetin kullanımı gibi farmakolojik tedavi yöntemleri ile yorgunluk kontrol altına alınmaya çalışılır . Kolorektal kanserle ilişkili yorgunluk yönetiminde reikinin etkisini araştıran bir pilot çalışmada; hastalara profesyonel eğitmen tarafından yedi reiki seansı uygulanmıştır. Reiki seansı öncesi ve sonrası hastaların yorgunluk, ağrı ve anksiyete düzeyleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda reikinin kanserli hastalarda yorgunluğu azaltabileceği bulunmuştur . Ülkemizde de benzer bir çalışma yapılmış olup, onkololoji hastalarında reikinin yorgunluğu azaltabileceği bulunmuştur . FOLFOX-4 kemoterapi tedavisi alan kolorektal kanserli hastalarda masajın periferik nöropati ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştıran randomize kontrollü çalışmada; deney grubunda yer alan hastalara klasik masaj uygulaması yapılmıştır. Her tedavi küründe, iki gün dirsek altı-önkol-el’e (20 dakika), diz altı-alt bacak-ayağa (20 dakika) yapılan masaj uygulamasının (toplam 16 kez) hastaların periferik nöropati yakınmalarını ve nöropatik ağrının görülme oranını azalttığı saptanmıştır.Kolorektal kanserli hastalarda kanıta dayalı uygulama rehberinde semptoma özgü uygulamalara yer verilmiştir. Onkoloji hemşiresi kolorektal cerrahi sonrası ve kemoterapi komplikasyonlarının tedavisi veya önlenmesine yönelik geliştirilen kanıta dayalı rehberleri takip ederek uygulamalarını güncellemelidir. Planlayacağı etkili hemşirelik girişimleriyle kanserin birey üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri azaltılıp, yaşam kalitesi yükseltilebili Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms