Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 7 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
ÇOCUK EDEBİYATINDA İLETİŞİM TEMALI İKİ ÖRNEK: KONUŞMAK YOK VE ABARTMA TOZU

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

E-Kitap | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Çocuğu ve çocukluğu esas alan yazınlar olarak ifade edebileceğimiz çocuk edebiyatı, çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara yeni deneyimler deneyimleme fırsatı sunar. Çocuk, daha önce işitmediği bir kelimeyi ya da sesi, tatmadığı bir duyguyu, düşünüp hayal etmediği maceraları, doğadaki açıklayamadığı bilimsel olayları, tarihi ve daha bunun gibi bir çok soyut ve somut kavramı kitaplar sayesinde öğrenebilir. İletişim de bu kavramlardan biridir. Andrew Clements’in Konuşmak Yok adlı eseri Mahatma Gandi’nin izinde çocuklara sözlü iletişim dışındaki yolları eğlenceli bir şekilde öğretirken, diğer yandan da kaynağın alıcıya kendini en doğru . . . şekilde ifade edebilmesi için kelimelerin düşünerek seçilmesinin önemini vurgular. Yazılı ve sözlü iletişimdeki farkları çocukların gözlerinin önüne serer. Şermin Yaşar’ın Abartma Tozu adlı eseri ise dildeki bozulmalardan kaynaklı iletişimde ortaya çıkan sorunların insanların başlarına neler açabileceğini komik kurmaca olaylarla anlatmaktadır. Çocuk edebiyatındaki iletişim temalı bu iki örnek roman, çocuklara iletişimle alakalı kavramları ve sorunları sorgulama fırsatı vermektedir Daha fazlası Daha az

TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINDA TÜRK POSTA PULLARININ KULLANIMI VE ÖNEMİ

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN | BAHADIR ELAL

Bildiri | 2017 | İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği

Giriş: Pul, posta parasının karşılığının alındığını simgeleyen, basılı küçük kâğıt parçası olarak tanımlanır. Bu amacının dışında, her ülkenin kendi kültürel değerlerini görsel ve yazılı olarak temsil ederek, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki diğer insanlara tanıtabilmesine fırsat veren bir iletişim aracıdır. Türk mutfağı ise, Türkiye topraklarında yaşayan insanların kendilerine has ürün, araç, teknik ve uygulamalarla hazırlayarak yedikleri ve içtikleri yemekleri içermektedir. Çok eskilere dayanan tarihi ve topraklarında barındıkları insanların çokulusluluğu, Türk mutfak kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuş ve dünyanın ö . . .nde gelen mutfakların biri olmasına zemin hazırlamıştır. Ülkemizin kültürel değerleri içinde ayrı bir yeri olan Türk mutfağının, bir ülke tanıtımında yaygın olarak kullanılan posta pullarında da örneklerini görmekteyiz. Amaç: Bu araştırma, Türk mutfağından unsurları içeriğinde barındıran Türk pullarını belirlemek, Türk mutfağının tanıtılmasında Türk posta pullarının tasarım olarak nasıl kullanıldığını incelemek ve pulların bu konudaki önemini anlatmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan araştırmanın evrenini Türk mutfak kültürüyle ilgili basılan Türk pulları oluşturmaktadır. Bu kapsamda geçmişten Ekim 2017 yılına kadarki Türk pullarına bakılmıştır. Sınırlıklar: Araştırmaya alınacak pulların seçiminde, pullarda yer alan yiyeceklerin Türk mutfak kültürüne has, onu temsil edecek özellikler barındırmasına dikkat edilmiştir. Bunun dışında görsellerinde ve grup adlarında çeşitli gıdalar yer almasına rağmen, yöresel olmayan ve her ülkede olabilecek yiyecekleri barındıran pullar çalışma evreninin dışında yer almamıştır. Yöntem: Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016-2017 Ekim yılları arası ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel (frekans) verilere yer verilmiştir. Bulgular: 1863’ten 2017 Ekim ayına kadar tedavüle çıkarılan Türk pulları içinde 38 adet Türk Mutfağı ile ilgili pul bulunmuştur. 38 pul üzerinde 61 çeşit yiyecek Türk mutfağını temsil ve tanıtım için pul üzerinde görsel olarak yer almıştır. Bu yiyeceklerden 46’sı yemek, 11’i tatlı, 3’ü içecek, 1’ise yerel ürün olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlardan 10 pul üzerinde görsel olarak bulunan 28 yiyeceğin adı pul üzerinde yer almazken, kalan yemeklerin adları görsellerin yanında yazılı olarak bulunmaktadır. Pullardaki yemeklerin çoğunun Türkiye’nin hangi şehir ya da bölgesine ait olduğu üzerinde yazılıyken, 8 pulun üzerinde görsel olarak bulunan 8 yiyecek için bu belirtilmemiştir. Pullarının bir kısmında bir pul üzerinde sadece bir yemek tanıtılırken, bir kısmında ise bir pulda birden fazla yemeğe yer verilmiştir. Pul serilerinin grup isimlerine bakıldığında tüm bu pulların doğrudan Türk mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla çıkarıldığını görmekteyiz. Sonuç: Türk pulları arasında yer alan 38 adet pul, 61 yemekle Türk mutfağını temsil etmekte, böylece diğer ülkelerdeki ve ülkemizin diğer yörelerindeki insanlara yemeklerimizi tanıtmaktadır. Görsellerle birlikte yemek isimlerinin de pul üzerinde yazılı olarak bulunmasının, insanların resmini görüp beğendikleri yemekleri araştırmaya, yapmayı denemeye ve etrafındaki insanlarla paylaşmaya teşvik ederek Türk mutfak kültürümüzü korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bu pullara ayrı bir önem verilerek unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizin tekrar gün ışığına çıkarılmasını sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Bununla birlikte, yiyecek konseptinde koleksiyon yapan filitalistler için de değerli bir koleksiyon parçası olabileceği gibi, son yıllarda revaçta olan gastronomi turizmini de etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bu konuda basılacak yeni pulların Türk mutfağımızın korunmasında ve tanıtımında önemli faydaları olacağı inancındayız Daha fazlası Daha az

TÜRK POSTA PULLARINDA YER ALAN YAZAR VE ESERLERİN İLK VE ORTAÖĞRETİM 100 TEMEL ESER LİSTELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ

BAHADIR ELAL | GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

Bildiri | 2017 | İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği

Giriş: Posta ücretinin ödendiğini belgeleyen, değerli kâğıtlar sınıfından olan posta pulu, bu amacın dı- şında, genel tanıtım, propaganda, hobi ve eğitsel malzeme olarak kullanılarak zamanla adeta ayrı bir iletişim mecrasına dönüşmüştür. Her ülke pullarda kendi kültürünü oluşturan ögeleri konu olarak seçmiş, bunlar ara- cılığı ile ülkelerinin temsillerini oluşturmuştur. Edebiyat da bir ülkenin kültürünü yansıtan en önemli unsur- lardan biri olduğundan posta pullarında yer bulmuş, edebi eserler ve yazarlarla ilgili özel seriler hazırlanmış ve çeşitli koleksiyonlar yapılmıştır. Çok eski ve zengin bir edebiyata sahip ülkemizde hangi ya . . .zarların, hangi eserlerin pullara konu olduğunu tespit etmek, yapılacak pek çok çalışmaya ışık tutması açısından önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2004 yılında İlk ve Ortaöğretim ayrı ayrı belirlediği 100 Temel Eser öğrencilerin eğitim ve gelişimine katkı sağlayacak kitaplar arasında gösterilmektedir. Bu eserler için, Türk posta pulları hem bir tanıtım aracı, hem de öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte bir kaynak olarak kullanılacak materyal- lerdir. Amaç: Bu araştırma, edebiyatla ilişkili Türk pullarının İlk ve Ortaöğretim 100 Temel Eser listeleri ile karşılaştırılarak, hangi eser ve yazarların pullara konu olduğunu hangilerinin olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini edebiyatla ilişkili Türk pulları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği İlk ve Ortaöğretim 100 Temel Eser listeleri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma kapsamında edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, 2017 yılı henüz tamamlanmadığı için 2016 yıl sonu- na kadar basılan pullarla araştırma sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. Buna göre, Türk pullarının edebiyatla ilişkisi, yazar, eser ve diğer olmak üzere üç kategori üzerinden incelenmiştir. Bu sınıflandırma yapılırken bazen doğru- dan pulların grup isimlerine bakıldığı gibi, bazen de pul isminden bağımsız üzerlerindeki görsele bakılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler frekans (n) ve yüzde (%) analizlerine tabi tutulmuştur. Bulgular: Geçmişten 2016 yıl sonuna kadar 187 adet Türk pulunun edebiyatla ilişkisi bulunmuştur. Bu pulların %52,9’u (n=99) yazar, %28,3’ü (n=53) eser ve %18,7’si (n=35) diğer olarak sınıflandırılmıştır. Bu pulların %37,9’u (n=71) İlköğretim, %44,9’u (n=84) ise Ortaöğretim 100 Temel Eser listesinde yer alan yazar ve eserlerle eşleşmekte- dir. İki listede de yer alan ve en çok pulu bulunan yazar Mevlana Celaleddin Rumi (n=14) ve eser Nasreddin Hoca (n=7) ve Keloğlan (n=7) hikayeleridir. Buradan da görülebileceği üzere, bazı yazar ve esere ait birden çok sayıda pulun basılması ve diğerlerine az ya da hiç yer verilmemesi İlköğretim 100 Temel Eser Listesi’ndeki sadece 20 yazar/eserin, Ortaöğretim Listesi’nde ise sadece 30 yazar/eserin pulunun bulunmasına sebebiyet vermiştir. Sonuç: Türkiye’deki tüm ilk ve orta öğretim öğrencilerinin okuması için tavsiye edilen 100 Temel Eser listelerinde yer alan yazar ve eserlerin, Türkiye’nin gerek yurt içi gerek yurt dışında tanıtımını sağla- yan posta pullarında yeteri kadar yer almadığı görülmüştür. Pullara konu olan yazar/eserler çoğunlukla edebi önemlerinden öte tarihi değerleri itibariyle pullara konu olmuşlardır. İlköğretim için pula konu olmayan 80, ortaöğretim için pula konu olamayan 70 eserin pullarda yer alması, 100 temel eserin tanıtılmasına ve öğretil- mesinin yanı sıra pek çok filatelistin de ilgisini çekecek ve ülke tanıtımına da yararlı olacaktır. Bu pullar ayrıca derslerde materyal olarak kullanılabilir, sergi vb. faaliyetlerde yer alabilir ve öğrenciler koleksiyonerliğe bu pullarla başlayabilirler. 100 Temel Eser isimli pul serileri ya da pullara konu olmayan yazar/eserlerin pullara konu olmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz Daha fazlası Daha az

CHIA VE SAĞLIK

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

Makale | 2017 | Plato Meslek Yüksekokulu

Chia(Salvia Hispanica L.) adaçayı familyasına ait yazın çıkan yıllık otsu bir bitkidir. Tarihçesine bakıldığında, bu bitkinin tohumlarının Aztekler’den beri besin kaynağı olarak tüketildiği görülmektedir. Chia tohumları zengin bir omega 3, omega 6, protein, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Ayrıca iyi bir antioksidan kaynağı olan chia, gluten de içermemektedir. Chia tohumu tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kolesterol ve hipertansiyon gibi beslenme kökenli kronik hastalık riskinde azalma ile ilişkilidir.

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDEKİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARİNİN MÜFREDATLARİNDA BULUNAN BESLENME DERS VE İZLENCELERİNİN İNCELENMESİ

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

Kitap Bölümü | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

Giriş: Yeterli ve dengeli beslenme, insanın yaşamını sağlıklı, üretken ve hastalıklara yakalanmadan geçirebilmesi için edinilmesi gereken bir yeme davranışıdır. Anne karnından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar olan dönemde ise tüm bunlar dışında sağlıklı beslenme çocuğun büyüme ve gelişmesini de olumlu yönde etkileyen bir durumdur. Sağlıklı beslenmenin çok erken yaşlarda bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanması gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin çocuk gelişimi ön lisans programlarında beslenme eğitiminin verilmesi, gelecekte mesleki hayatlarında çocuklarımıza örnek olacak, onlarla ilgilenecek, eğitecek ve menülerini . . . hazırlayacak çocuk gelişimi öğrencilerinin alması gereken önemli bir derstir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de üniversitelerdeki çocuk gelişimi ön lisans programlarının müfredatlarında bulunan beslenme derslerinin varlığı, özellikleri ve ders izlencelerinin incelenmesidir. Kapsam: Yapılan araştırmanın evrenini Tükiye’deki çocuk gelişimi ön lisans programları ve müfredatlarında bulunan beslenme dersleri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma kapsamında sadece 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alan Tükiye’deki üniversitelerdeki çocuk gelişimi ön lisans programları incelenmiş, KKTC’deki üniversiteler çalışmaya dahil edilmemiştir. Yöntem: Araştırmada incelenen Türkiye’deki çocuk gelişimi ön lisans programlarına ait meslek yüksekokulu, kontenjan ve puan verileri ÖSYM’nin internet sayfasında paylaşılan 2017 yılı yerleştirme sonuçlarına dair bilgilerden alınmıştır. Çocuk gelişimi programlarının müfredatlarına ve beslenme ders izlencelerine ise her üniversitenin kendi internet sitesinden ulaşılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel bilgilere yer verilmiştir Daha fazlası Daha az

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2017 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

Değerli kağıtlar olarak sınıflandırılan pulların ortaya çıkış ve asıl amacı posta ücretinin ödendiğini belgelemektir. Zamanla posta pulları ülkelerin kültürel tanıtımı, temsili ve propaganda gibi değişik amaçlarla da kullanılarak bir iletişim aracına dönüşmüştür. Günümüzde koleksiyonculukta ve eğitsel materyal olarak derslerde dahi kullanılmaktadır. Edebiyat da ülkelerin kültürel bir parçası olarak posta pullarında kendine her zaman yer bulmuştur. Köklü ve zengin Türk edebiyatının geçmişten günümüze değişik dönemlerinde yer alan çeşitli edebi unsurları da pullarda yer almış, yazarlar ve eserler için özel seriler hazırlanmıştır. Bu a . . .raştırma, 1946 sonrası edebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin pullara yansıyıp yansımadığını görmeyi amaçlamaktadır. Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946 sonrası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta pulları ve dönemin hükümetleri oluşturmaktadır. Edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, çok partili hayata geçilen 1946’dan 2017 yılı henüz tamamlanmadığı için 2016 yılsonuna kadar basılan pullarla araştırma sınırlandırılmıştır. Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır. Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanının partisine de bakılmıştır. 1946’dan günümüze kurulan 51 hükümetten 29’unda edebiyatla ilişkili 164 adet pul tedavüle çıkarılmıştır. Çoğunluğu gerek tek başına gerek koalisyon olsun merkez sağ partilerin kurduğu hükümetler olmakla beraber, az sayıda merkez sol hükümetler de vardır. Koalisyon hükümetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları da çoğunlukla koalisyonun sağ partisindedir. Hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından pullara yansıdığı söylenemez. Yazar, eserler ve edebiyatla ilgili diğer unsurlar çoğunlukla edebi önemlerinden öte tarihi değerleri itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetlerin yanı sıra, koalisyon ya da merkez sol hükümetler döneminde de milliyetçi muhafazakar eğilimler devam etmiştir Daha fazlası Daha az

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık Romanında Basmakalıp Yargıların Kullanımı

BAHADIR ELAL | GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

Kitap Bölümü | 2017 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Roman, burjuva sınıfının oluşması ve sanayi toplumun yükselişi ile ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. Bizde ise roman türünde eserler vermek batılılaşmanın bir parçası olarak görülmüştür. Bu hareketle ilk romanlarımız kitle iletişim araçlarının önemli bir parçası olan gazetelerde yayımlanmıştır. Böylece bunu fırsat bilen yazarlarımız romanı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır ve bunu da çoğu zaman eserlerinde basmakalıp yargılar kullan gruba ya da kişiye karşı değişmez izlenimleri yer etmektedir. Bu yargıların çoğu olumsuz olmakla beraber, olumlu olanları da vardır. Walter Lippman’ın “Basmakalıp Yargı” teoris . . .i de buna dayanmaktadır. Basmakalıp yargıların yalnız geçmişte değil, günümüz romanlarında da hâlâ kullanıldığı görülmektedir. Araştırmamızda son dönem yazılmış post modern bir roman olan Şebnem İşigüzel’in “Sarmaşık” adlı romandaki basmakalıp yargıların kullanımına bakılmış ve g yargıların değişip değişmediği konusu incelenmiştir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms