Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 74 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 74 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [3]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [5]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [9]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [11]
Editör [1]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DİSPNE ALGISI VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CANAN ARSLAN

Makale | 2021 | Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Amaç: Bu araştırma, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastaları (KOAH)’nda dispne algısı ve yaşam kalitesi arasındakiilişkiyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile planlandı.Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan araştırma bir üniversite hastanesinde 75 KOAH tanısı olan birey ileyürütülmüştür. Çalışmanın verileri Hasta Bilgi Formu, dispne algısını belirlemek için Modified Medical ResearchCouncil Skalası ve yaşam kalitesi düzeyini ölçmek için Saint George Solunum Anketi ile toplanmıştır.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 60.86 ± 9.4’ yıldır, %73.30’u erkektir. Dispne algısının hastaların yarısında(%53) şiddetli olduğu, yaşam kali . . .tesi düzeyinin ise iyi olduğu görülmüştür. Bu araştırmada yaş, sigara kullanımı,pasif sigara dumanına maruz kalma gibi faktörlerin dispne algısı ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğubulunmuştur ( Daha fazlası Daha az

Gastronomi Turlarına Katılan Turistlerin Memnuniyet Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

EZGİ ERŞAHİN

Makale | 2019 | Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Günümüzde hızla gelişen teknoloji rekabeti artırmakta, işletme ve destinasyon yöneticilerini müşteri memnuniyetini sağlayan faktörler belirleyerek ürün-hizmet üretmeye yönlendirmektedir. Turistler ise, memnuniyet ve şikayetlerini özellikle sosyal mecralardan paylaşarak bir tür ödüllendirme/cezalandırma işlemi uygulamaktadır. Talep ve arzın orta noktada buluşup, karşılıklı kazan-kazan durumunun oluşması için bu değerlendirmeler önem taşımaktadır. Çalışmada; TripAdvisor’da İstanbul’un gastronomi turları arasında en beğenileni “İstanbul on Food-Culinary Tours”, paylaşılan yorumlar kapsamında incelenmiştir. Nvivo 12 programı yardımıyla . . .tematik içerik çözümlemesi yapılarak memnuniyet faktörleri tespit edilmiştir. Daha sonra bu memnuniyet faktörleri; “rehber profili ve tutumu”, “yiyecek-içecek”, “rota/ortam özellikleri”, “tur grubu”, “tur planı ve yönetimi”, “işletmeler” ve “yerel halkın tutumu” olmak üzere 7 ana kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler kendi içerisinde toplam 33 alt temaya sahiptir. Temaların her birinden örnekler verilerek, memnuniyet faktörleri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada en fazla memnuniyet faktörünün, “rehber profili ve tutumu” ve “yiyecek-içecek” temalarına ait olduğu tespit edilmiştir Daha fazlası Daha az

EMOTIONAL LABOR, QUALITY OF WORK LIFE, AND LIFE SATISFACTION OF TOUR GUIDES: THE MEDIATING ROLE OF BURNOUT

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2021 | Journal of Tourism, Leisure and Hospitality

The impact of emotional labor on employees’ well-being has received little attention. Specifically, previous research is not consistent when the different outcomes of emotional labor on tourism employees’ personal and professional life are considered. Drawing on emotional labor and well-being theories, the present study proposes a conceptual model linking emotional labor’s dimensions (i.e., emotional dissonance and emotional effort) with other social and organizational variables. Using data from Turkish tour guides, the study reveals that while emotional dissonance increases burnout and turnover intention and decreases the quality o . . .f work life, emotional effort is associated with decreased burnout and enhanced quality of work life and life satisfaction. The study confirms the mediating role of burnout on the relationship between emotional dissonance and quality of work life, as well as the relationship between emotional dissonance and life satisfaction. However, the study results fail to confirm the moderating role of organizational support on the relationship between emotional dissonance and burnout. The study makes several theoretical contributions and suggests implications for different stakeholders Daha fazlası Daha az

Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2021 | Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Akademik dergiler birçok disiplinde olduğu gibi turizmde de bilginin üretilmesi ve yayılmasına vesile olan önemli araçlardandır. Bu araştırmada, Türkiye merkezli turizm ve ağırlama dergileri ele alınarak betimleme yöntemiyle bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; mevcut olan dergilerin üçte ikisinin son 4 yılda ortaya çıktığı, bu dergilerden ücret talep edenlerin bir sayıda yayımladığı ortalama makale sayısının, ücretli olmayan dergilerde yayımlanan ortalama makale sayısından 4 kat fazla olduğu, mevcut dergilerin 3 adetinin ise yağmacı dergilerin listesinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Dergilerin kalitesini belirleye . . .n başlıca unsulardan biri olan editörlerin akademik profillerine bakıldığında ise; söz konusu editörlerin çoğunun turizm ve ağırlama alanında en saygın ilk 10 dergide hiç yayını olmadığı, üçte birinin ise bilimsel kuruluşlarca muteber olarak kabul edilen Web of Science ve Scopus indeksli dergilerde hiç yayını olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, başlıca sorumluluklarından biri bilimsel geçerlik ve güvenirliği denetlemek olan bu editörlerin önemli bir kısmının yağmacı dergilerde yayını olduğu ortaya çıkmıştır Daha fazlası Daha az

Belgeler Ifl flı¤ında Gülnufl Emetullah Sultan' n Galata'da Yapt rd ¤ Çeflmeler ve Su Yollar Muzaffer Özgülefl

Muzaffer Özgüleş

Makale | 2014 | Tasarım+Kuram

Gayrimüslimlerin ço¤unlukta olufluyla bilinen Galata semti, 1696’daki büyük yang›n›n ard›ndan demografik ve dini yap›s›nda önemli bir de¤ifliklik geçirdi. Semtin en önemli Katolik yap›s› olan San Francesco Kilisesi’nin yeniden yap›m›na izin verilmedi. Yerine, II. Mustafa’n›n annesi Gülnufl Valide Sultan taraf›ndan Galata’n›n ilk ve tek valide sultan camisiyle bir çeflme infla edildi. Gülnufl Sultan sonraki y›llarda, camisinin çevresine yerleflen semtin yeni Müslüman sakinleri ve gayrimüslim tebaa için daimi tatl› su kayna¤› aray›fl›n› sürdürdü. Böylece üç yeni çeflme yapt›rd›, iki çeflmenin onar›m›n› üstlendi ve hepsine yeni s . . .u yollar›yla su sa¤lad›. Bu, Galata halk› için s›cak yaz aylar›nda büyük bir nimetti. Bu makalede, ilk kez yay›nlanan belgeler ›fl›¤›nda söz konusu çeflmeler ve su yollar›n›n ortaya ç›k›fl süreci ele al›nacakt›r. Gülnufl Sultan’›n finanse etti¤i bu hayrat, Galata’n›n gayrimüslim kimli¤inin de¤iflmesinde de etkili olmufltur. Dolay›s›yla bu makale, Gülnufl Sultan’›n giriflti¤i bu imar faaliyetlerinin nas›l gerçeklefltiğini aydınlatırken, bunun en az infla ettirdi¤i cami kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır Daha fazlası Daha az

DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENTS, ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME IMPORTANT SALEP ORCHIDS

MERVE BALLI YÜKSEL

Makale | 2019 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online)

In this study we evaluated the secondary metabolites, total phenolic (TPC) and flavonoid contents (TFC), antioxidant andantimicrobial activities of salep orchids, Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Neotinea tridentata, Ophrys mammosa,Ophrys lutea, and Ophrys speculum. DPPH free radical scavenging assay was used to determine the antioxidant activities ofn-hexane, chloroform, methanol and water extracts of the plants. The antimicrobial activities were also determined by the Brothmicro-dilution method. The extracts were studied for antimicrobial activity by the Minimum Inhibitory Concentration (MIC)approach against seven clinica . . .l pathogenic bacteria and two fungi. Phytochemical screening revealed that the presences ofcoumarins, flavonoids, flavanones, cardiac glycosides, proteins and quinones. The extracts had variable TPC and TFC, withvalues of 4.46 ± 0.19–45.83 ± 1.86 mg gallic acid equivalent/g dry weight and 0.67 ± 0.04–8.64 ± 0.37 mg quercetinequivalent/g dry weight respectively. O. speculum had the highest (35.12%) antioxidant activity, followed by O. mammosa(33.17%). Chloroform extracts of all species showed significant antioxidant and antimicrobial activity. These bioactivities ofthe chloroform extracts were positively associated with the total phenolic and flavonoid contents. The MIC concentrationsranged from 0.156–20 mg/mL. The present investigation shows that the extracts of these species, especially chloroformextracts, could be used as potential antioxidant and antimicrobial sources Daha fazlası Daha az

BAZI ÜLKELERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

Mustafa Bolahatoğlu

Makale | 2018 | Legal Mali Hukuk Dergisi

Emlak vergisi sadece gayrimenkulü vergilendirmesi nedeniyle özel servet vergisi niteliği taşıyan bir vergi türüdür. Emlak vergisi Fransa ,İngiltere, ABD ve Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetim-lerin en önemli gelir kaynağıdır. Ancak her ülkede uygulanan farklı em-lak vergisi oranları, muafiyetler ve istisnalar nedeniyle emlak vergisi gelirleri değişiklik göstermektedir. Türkiye’de emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında önemli sorunlar yaşanmakta olup, yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisna-lar ciddi adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için em-lak vergisi değerlemesinin nitelikli uzman kiş . . .iler tarafından üstlenilmesi, vergi oranlarının standart hale getirilmesi, muafiyet ve istisnaların en aza indirilerek adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir Daha fazlası Daha az

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME DAİR KOMPOZİSYONLARININ İNCELENMESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

LÜTFULLAH ÇELİKTEN

Makale | 2021 | Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin salgın döneminde mecburi katılım sağladıkları uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili algılarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı fakültelerde öğrenim gören 34 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim araştırması olarak tasarlanmıştır. Verilerin toplanması amacıyla öğrencilerden uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini yansıtan kompozisyonlar yazmaları istenmiş ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, öğrenci görüşlerinde 43 farklı koda ulaşılmış ve bu kodlar 19 kategori v . . .e 4 tema altında toplanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, öğrenciler uzaktan eğitim uygulamalarını erişilebilirlik bağlamında avantajlı bulmakta ve interaktif katılımlı derslerin daha verimli olduğunu düşünmektedirler. Öğrenciler uzaktan eğitimin mesleki/uygulamalı dersler ve ölçme-değerlendirme çalışmaları açısından çeşitli dezavantajlara sahip olduğunu ifade etmektedirler. Öğrenciler uygulama sürecinde teknik, disiplin, sağlık ve sosyal yoksunluk kategorilerinde çeşitli sorunlar yaşamışlardır. Öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin tutumlarından ve bazı karakteristik özelliklerinden etkilendiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaşacağına inanmakta ve uygulamalarda karma modeli öneri olarak sunmaktadırlar Daha fazlası Daha az

Ani İşitme Kaybında Alternatif ve Yeni Tedaviler

İSMAİL GÜLER

Makale | 2021 | Türkiye Klinikleri

Ani işitme kaybı (ANİK) en fazla uç gu ̈ n ̈ içinde aniden gelişen, en az uç frekans ̈ ı tutan, minimum 30 dB ve üzerindeki sensörinöral işitme kaybıdır. Ani işitme kaybı tedavisi halen bir araştırma konusudur. Hastalığın tedavisi için pek çok tedavi protokolü önerilmiştir. Bu makalede, alternative ve yeni ANİK tedavi protokolleri tartışılmıştır.

MARKET MARKALARINA VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI

EVRİM CEYDA MELEK

Makale | 2021 | Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Gelişen teknolojinin hızıyla beraber pazarda oluşan yoğun rekabet ortamından faydalanmak isteyen perakendeciler üretici markaların yanında piyasada market markalı ürünlere de yer vermeye başlamışlardır. Market markalı ürünler fiyat avantajı sağlamak amacıyla piyasada bulunurken ilerleyen zamanlarda bunun yanında kalite olgusunun da eklendiği söylenebilir. Bunun neticesinde market markalı ürünlerin pazarda üretici markalı ürünlere karşı ciddi bir rakip durumuna gelmiştir. Çalışmanın amacı İstanbul ilinde üç ayrı sosyo-ekonomik özelliğe sahip Levent, Bahçelievler ve Beylikdüzü ilçelerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri tüketicilerin mark . . .et markalı ve üretici markalı ürünlere karşı satın alma işlemini gerçekleştirecek olan tüketicilerin bu markalara karşı oluşturdukları tutumları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Market markası ve üretici markalara yönelik tüketici tutumlarını belirlemek üzere bazı demografik özellikler paralelinde (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, meslek, aylık aile geliri ve ikamet edilen ilçe) etkileri araştırılmıştır. Anket yönetimiyle yapılan bu araştırma 600 örnekleme uygulanmıştır. Daha sonrasında SPSS programıyla analiz edilen anketlerin sonuçlarına yer verilmiştir Daha fazlası Daha az

3B Yazıcı Teknolojilerindeki Kullanılan Yöntemler ve Gelişmeler Üzerine Bir Derleme

AYŞE DANIŞ BEKDEMİR

Makale | 2021 | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Günümüzün umut vadeden teknolojisi olarak eklemeli imalat (Eİ) veya 3B yazıcı teknolojileri farklı alanlarda kullanılabilecek ürünlerin/parçaların üretilmesi konusunda dikkatleri üzerine çekmektedir. 3B yazıcı teknolojileri ile farklı malzemeler kullanılarak istenilen mekanik ve yapısal özelliklere sahip parçalar üretilebilmektedir. Bu teknolojiler geleneksel üretim yöntemlerine göre parça tasarımında esneklik, üretim sürecinde ise malzeme, enerji ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Bu çalışmada, 3B yazıcı teknolojileri, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) tarafından yapılan sınıflandırma temel alınarak yedi ana baslık altında s . . .ınıflandırılmıştır. Eİ yöntemleri çalışma prensibi ve kullanılan malzeme türü dikkate alınarak anlatılmış ve 3B yazıcılar ile yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, 3B yazıcı teknolojilerinde polimerler, metal ve alaşımları, seramikler ve kompozit malzemelerin hammadde olarak kullanılabildiği ve baskı sonrası ikincil işlemler ile oldukça yüksek mekanik özelliklere sahip parçaların üretilebildiğini göstermektedir. Diğer yandan, 3B baskı teknolojilerinin otomotiv, savunma, havacılık ve demiryolu taşımacılığı da dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriyel sektörlerde kolayca prototip oluşturma ve bileşenlerin üretiminde yeni ufuklar açacağı beklenmektedir. Ancak 3B teknolojilerinde kullanılan malzeme sayısı şu an için oldukça sınırlıdır ve çalışmalar bu teknolojilerde kullanılabilecek yeni malzemelerin araştırılması üzerine yoğunlaşmalıdır Daha fazlası Daha az

I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Tam Metin Kitabı''

SUAT DÖNMEZ | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örne . . .ği Ahmet Rasim Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms