Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 437 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 437 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [7]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [9]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [19]
Editör [4]
Festivallerden Festivalizm ve Bienallere

TUĞBA RENKÇİ TAŞTAN

Makale | 2021 | İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Küreselleşme ve liberal politikanın benimsenmesi ile, özellikle 1990’lıyıllarda, tüm dünyada düzenlenen festivaller, fuarlar ve bienallerin sayısında artış yaşanmıştır. Kentlerin dünyada mega kent olması ve kentin kültür kimliğinin zenginleşmesi açısından bu etkinlikler oldukça önemli bir role sahip olmuştur. Küresel sermayeyi elinde bulunduran şirketlerin önderliğinde ve sponsorluğunda organize edilen bu etkinlikler; dünyadaki sanat ortamı, sanat piyasası ve sanatçılar açısından yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Sanatçılar ve yapıtlar uluslararası organizasyonlarla küresel ortamda dolaşıma sokulmuş, her ülke kendi yerel sanatını . . . tanıtma ve sergileme şansına sahip olmuştur. Festivaller, Peter Schjeldahl’ın (d. 1942)deyimi ile, festivalizme dönüşerek, küresel kapitalist sistemde farklı bir yapıda biçimlenmiştir. Türkiye’de ise, 1973 yılında festivallere yönelik bir çalışmanın olabilmesi konusunda önemli bir adım atılmış; içeriğinde klasik müziğe yer veren Uluslararası İstanbul Festivali adı altında sanat festivali düzenlenmiştir. Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE DEVLET TAHVİL PİYASASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

AREF YELGHI

Makale | 2021 | Doğuş Üniversitesi Dergisi

Günümüze gelindiğinde devletlerin finansal gereksinimlerinin giderilmesi içinbaşvurdukları önemli yollardan biri tahvil ihracıdır. Türkiye’de tahvil piyasasındanen çok devletin yararlandığı görülmektedir. Literatürde ekonomik büyüme ile hissesenedi piyasası ve kredi arasında birçok çalışma bulunurken tahvil piyasası ile ilgilioldukça az çalışma yapılmıştır. Finansal piyasalarında tahvil piyasası önemli payalması ve ekonomik büyümesinde etkisi ne ölçüde oluğu merak edilmektedir. Sondönemlerde tahvil piyasasının gelişimi hem ulusal hem uluslararası piyasada hızkazanmıştır. Bu çalışmada Türkiye tahvil piyasasını ile ekonomik büyüme ara . . .sındakiuzun dönem ilişkisini incelemesini amaçlanmaktadır. Araştırmada Peseran vediğerleri (1999), Peseran ve Shin (2001) önerdiği ARDL modelindenyararlanılmaktadır. Çalışmada Uluslararası Toplam Borçlanma Senetleri/ GSYİHoranı, Toplam Ulusal Borçlanma Senetleri/GSYİH oranı ile büyüme oranı 2000Q1-2017Q4 yılları arasındaki mevsimsel veriler kullanılmaktadır. Bulgularda büyüme iledevlet tahvilleri arasında ilişkisi, pozitif ve eş bütünleşik sonucu ortaya çıkmaktadır.Dolaysıyla devlet tahvil ihracı ile Türkiye ekonomisine katkı sağlayabilir Daha fazlası Daha az

TOPLUMDA GÖRÜLEN ŞİDDET DAVRANIŞINA EVRİMSEL YAKLAŞIM

MELİKE CEYLAN

Makale | 2021 | Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Evrimsel psikoloji; hayatta kalma, ortama uyum sağlama ve tüm psikolojik olguları anlamaya yönelik temel bir çatı oluşturan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet davranışı evrimsel psikolojik bakış açısıyla açıklandığında, insanların hayatta kalma ve ortama uyum sağlamalarında rol oynadığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, şiddet davranışı zaman içerisinde kültürün etkisiyle farklılaşmış ve hayatta kalma mekanizması olmanın dışına çıkmaya başlamıştır. Erkeklerde ve kadınlarda şiddet davranışı, toplu şiddet, öz kıyım, cinayet, tecavüz gibi şiddet davranışlarının evrimsel psikoloji çerçevesinde tartışılması ve açıklanmas . . .ı şiddet davranışı kabul edilebilir kılmamakla birlikte, bu davranışlara ait dinamiklerin daha iyi anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Şiddet olgusunun evrimsel bakış açısından ele alınması, şiddetin ilkel nedenlerine dair açıklamalar sunmaktadır. Günümüzde şiddeti sadece bu bakış açısıyla açıklamak mümkün olmamakla birlikte sosyolojik, biyolojik ve psikolojik açıklamalar da göz ardı edilmemelidir Daha fazlası Daha az

DANIEL BUREN’İN SANATINDA BİR BAĞLAM OLARAK MEKÂN

TUĞBA RENKÇİ TAŞTAN

Makale | 2021 | The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

20. yüzyıl; iki dünya savaşının yaşandığı ve insanlık tarihinde yeni dünya düzeninin oluştuğu pek çok alanda yeniliğin, gelişimin ve dönüşümün meydana geldiği bir dönemdir. Savaştan sonra, savaşın getirdiği buhranla toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki köklü değişimlerle sanatın ve sanatçının anlamı, içeriği ve sınırları tartışılmış, genişlemiş ve yeni bir boyut kazanmıştır. Bu karmaşık dönem, Fransa’da geleneksele bağlı sanat ortamında da kendini göstermiştir. Fransız sanatçı Daniel Buren (d. 1938) bu sürece tanık olmuş; üretimleriyle sanattaki yenilikleri benimseyerek, sanat pratiğinin makineleşme ile günlük yaşamın . . . hız kazandığı ve kavramsal sanat hareketlerinin de art arda varlık bulduğu bir dönemde, günümüze kadar uzanan mekân odaklı kavramsal işlerini ortaya koymuştur. Bumakalede, sanatçının başlangıçtan günümüze kadar gelinen noktayı ve üretimlerini kavramak adına; İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa’daki kültürel ortama, sanat dünyasında yaşanan gelişmelere, toplumsal alandaki değişimlere ve bu değişimlerin sanatsal boyutlarına değinilmiştir. Fransız sanatçı Daniel Buren’in 1960’ların ikinci yarısından sonraki günümüze kadar olan süreçteki mekâna, mimariye, atölye ve müzeye yönelik, sanatsal pratiği, politikası tavrı, üslup gelişimi ve uygulamaları belli kaynaklar eşliğinde örneklerle irdelenmiştir. Bu kapsamda, sanatçının ortaya koyduğu özgün üretimleriyle savunduğu görüş ve kavramlara yer verilmiştir. Son olarak, araştırmada sanatçının sanat serüveni ve gelişimi ile ilgili elde edilen kaynaklar ve bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulmuş, sanat alanına getirdiği yenilikler, katkılar ve sunduğu farklı bakış açısı tartışılmıştır Daha fazlası Daha az

Belgeler Ifl flı¤ında Gülnufl Emetullah Sultan' n Galata'da Yapt rd ¤ Çeflmeler ve Su Yollar Muzaffer Özgülefl

Muzaffer Özgüleş

Makale | 2014 | Tasarım+Kuram

Gayrimüslimlerin ço¤unlukta olufluyla bilinen Galata semti, 1696’daki büyük yang›n›n ard›ndan demografik ve dini yap›s›nda önemli bir de¤ifliklik geçirdi. Semtin en önemli Katolik yap›s› olan San Francesco Kilisesi’nin yeniden yap›m›na izin verilmedi. Yerine, II. Mustafa’n›n annesi Gülnufl Valide Sultan taraf›ndan Galata’n›n ilk ve tek valide sultan camisiyle bir çeflme infla edildi. Gülnufl Sultan sonraki y›llarda, camisinin çevresine yerleflen semtin yeni Müslüman sakinleri ve gayrimüslim tebaa için daimi tatl› su kayna¤› aray›fl›n› sürdürdü. Böylece üç yeni çeflme yapt›rd›, iki çeflmenin onar›m›n› üstlendi ve hepsine yeni s . . .u yollar›yla su sa¤lad›. Bu, Galata halk› için s›cak yaz aylar›nda büyük bir nimetti. Bu makalede, ilk kez yay›nlanan belgeler ›fl›¤›nda söz konusu çeflmeler ve su yollar›n›n ortaya ç›k›fl süreci ele al›nacakt›r. Gülnufl Sultan’›n finanse etti¤i bu hayrat, Galata’n›n gayrimüslim kimli¤inin de¤iflmesinde de etkili olmufltur. Dolay›s›yla bu makale, Gülnufl Sultan’›n giriflti¤i bu imar faaliyetlerinin nas›l gerçeklefltiğini aydınlatırken, bunun en az infla ettirdi¤i cami kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır Daha fazlası Daha az

Robert Rauschenberg’in Kombine Serisi’nde (1954-1964) Buluntu Nesnelerin Dönüşümü

TUĞBA RENKÇİ TAŞTAN

Makale | 2021 | İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra endüstriyel, teknolojik gelişmeler ve üretim hız kazanarak; özellikle 1950 ve 1960 sonrası Amerikan toplumunda köklü değişimlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Toplumsal ve kültürel dinamiklerin dönüşümü sosyolojik açıdan Amerika’daki sanat alanındaki üretimleri de etkilemiştir. Kitle iletişim araçları ile, kültür endüstrisinin ve popüler kültürün iyiden iyiye toplumsal yaşamda varlık göstermiş olduğu, Modernizm’in etkilerinin de azaldığı bir dönemde, sanatçıların üretimlerindeki konu, malzeme ve teknikler de bu gelişmelerin paralelinde kavramsal bir evrimleşmeye doğru gitmiştir. O dönemin genç sana . . .tçılarından olan Robert Rauschenberg’de Kombine Serisi’ndeki çalışmalarında, endüstriyel ve buluntu nesneleri kullanarak, kendine özgü yeni teknik ve üslup anlayışı geliştirmiştir. Bu doğrultuda sanatçı, savaş sonrası Amerikan sanatının da önemli bir temsilcisi haline gelmiştir. Sanatçı, içinde deneysellik barındıran Kombine Serisi’ndeki üretimlerinde nesne ve malzeme konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın geleneksel boya anlayışıyla iki boyutun olanaklarını da aşan farklı uygulamalarda bulunmuştur. Çalışmanın amacı, sanatçının 1954-1964 yılları arasında ortaya koyduğu Kombine Serisi’ndeki üretimlerinde sosyolojik argümanlar temelin de nesnenin sanatsal bir formda kullanımına ilişkin bilgi sunabilmek, dönemin sanat anlayışını kavrayabilmek, farklı malzeme ve tekniklerin bir aradalığını ortaya koyabilmek ve sanatçının sanatsal tavrını irdelemektir. Dolayısıyla, sanatçının Amerikan toplumunun içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve kültürel vb. gelişmelerinden etkilenerek ve esinlenerek ortaya koyduğu çalışmalarını incelemeye geçmeden evvel; öncelikli olarak bu dönemde R.Rauschenberg’in sanatsal üretimleri ve sanat hareketlerini etkileyen toplumsal dönüşümler kısaca ele alınmıştır. Bu çalışmada, Amerikalı sanatçı Robert Rauschenberg’in 1954 ve 1964 yılları arasındaki Kombine Serisi’ndeki üretimlerine ilişkin başlıca yapıtlarından olan dört yapıtı (Yatak (Bed), Rebus,Canyon, Monogram) incelenmiş ve araştırma bu kapsamda sınırlandırılmıştır. Bu yapıtlar üzerinden sanatçının sanat dışı nesneleri, sanat formuna dönüştürmesi ele alınmıştır. Bu araştırma metni için, yerli ve yabancı basılı ve online kaynaklardan yararlanılmış ve araştırmanın yönteminde literatür taraması kullanılmıştır Daha fazlası Daha az

DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENTS, ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME IMPORTANT SALEP ORCHIDS

MERVE BALLI YÜKSEL

Makale | 2019 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online)

In this study we evaluated the secondary metabolites, total phenolic (TPC) and flavonoid contents (TFC), antioxidant andantimicrobial activities of salep orchids, Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Neotinea tridentata, Ophrys mammosa,Ophrys lutea, and Ophrys speculum. DPPH free radical scavenging assay was used to determine the antioxidant activities ofn-hexane, chloroform, methanol and water extracts of the plants. The antimicrobial activities were also determined by the Brothmicro-dilution method. The extracts were studied for antimicrobial activity by the Minimum Inhibitory Concentration (MIC)approach against seven clinica . . .l pathogenic bacteria and two fungi. Phytochemical screening revealed that the presences ofcoumarins, flavonoids, flavanones, cardiac glycosides, proteins and quinones. The extracts had variable TPC and TFC, withvalues of 4.46 ± 0.19–45.83 ± 1.86 mg gallic acid equivalent/g dry weight and 0.67 ± 0.04–8.64 ± 0.37 mg quercetinequivalent/g dry weight respectively. O. speculum had the highest (35.12%) antioxidant activity, followed by O. mammosa(33.17%). Chloroform extracts of all species showed significant antioxidant and antimicrobial activity. These bioactivities ofthe chloroform extracts were positively associated with the total phenolic and flavonoid contents. The MIC concentrationsranged from 0.156–20 mg/mL. The present investigation shows that the extracts of these species, especially chloroformextracts, could be used as potential antioxidant and antimicrobial sources Daha fazlası Daha az

BAZI ÜLKELERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

Mustafa Bolahatoğlu

Makale | 2018 | Legal Mali Hukuk Dergisi

Emlak vergisi sadece gayrimenkulü vergilendirmesi nedeniyle özel servet vergisi niteliği taşıyan bir vergi türüdür. Emlak vergisi Fransa ,İngiltere, ABD ve Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetim-lerin en önemli gelir kaynağıdır. Ancak her ülkede uygulanan farklı em-lak vergisi oranları, muafiyetler ve istisnalar nedeniyle emlak vergisi gelirleri değişiklik göstermektedir. Türkiye’de emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında önemli sorunlar yaşanmakta olup, yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisna-lar ciddi adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için em-lak vergisi değerlemesinin nitelikli uzman kiş . . .iler tarafından üstlenilmesi, vergi oranlarının standart hale getirilmesi, muafiyet ve istisnaların en aza indirilerek adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir Daha fazlası Daha az

I. Dünya savaşında galiçya cephesinde Türk ordusunun katıldığı muharebeler

Yaşar Ertürk

Makale | 2012 | Türk Dünyası Araştırmaları

Tartışmalı nedenlerle I. Dünya Savaşına Miver Devletleri yanında ka- tılan Osmanlı Devleti, 1914-1916 arasında; doğuda Sarıkamışta Ruslar- la, batıda Çanakkalede İtilaf Devletleriyle ve güneyde Basrada İngiliz- lerle muharebelere tutuştu. Çanakkaleden 211.000 kayıpla zaferle çıktı, Sarıkamışta ise 90.000 kaybının çoğu iklim şartlarının acımazsızlığına teslim ederken, savunmasız kalan Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Ruslar tarafından işgal edildi. Güneyde ise geçici olarak İngilizleri Kutul Ammarede durdurmuştu. Ana vatan tehdit altındayken Enver Paşanın; Mihver Devletlerinin I. Dünya Savaşını Avrupada kazanacağı şeklindeki ön görüsü . . . ki Liman Von Sandersin itirazına rağmen, 100 binin üzerinde Anadolu evladının, Doğu Avrupa ve Balkanlarda savaşmasına ve makalemize konu olan Galiçya cephesinden sadece 12 bin insanımızın kaybına neden olmuştur. Asil ecdadına layık olmanın gururuyla, atalarının at koşturduğu Doğu Avrupanın ortalarına bir kez daha ayak basan Mehmetçik; Galiçya da yeni bir efsane yaratarak, Ruslara yenilen Avusturya-Macaristan ordularının savunma hattını bir kolordu ile desteklemiştir. Rusların neredeyse meşhur Karpat Dağlarına sarkacak taarruzlarını durdurmada çok büyük katkı sağlayan 15inci Kolordunun; teşkili, Galiçyaya intikali ve katıldığı muharebelerde gösterdiği askeri başarıları ile yabancı topraklara verdiği 12 bin aziz şehidin bir kez daha hatırlanması için bu çalışma hazırlanmıştır Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE ULUS DEVLET İNŞA SÜRECİNDE (1923- 1950) KADIN ASKER VE ASKER ANNESİ TARTIŞMALARI

ZEYNEP BANU DALAMAN

Makale | 2021 | BELGİ

Dünyanın birçok ülkesindeki düzenli ordularda, zorunlu askerlik hizmeti erkek nüfusa yöneliktir. Kadınlar için düzenli orduda askerliğin zorunlu olduğu ülkelerin sayısı azdır. Bu çalışma, erken Cumhuriyet döneminde gündeme gelen ancak uygulamaya sokulamayan kadınların zorunlu askerlik hizmeti tartışmaları üzerine odaklanmıştır. Kadınların ulus inşaasındaki rolü ve kadınların askerliğine ilişkin tartışmalar I. Dünya Savaşı sırasında derinlik kazanmıştır. Bu tartışmalar aslında kadının kamusal alandaki yeri, Batı’dan alınan bir takım modern kadın imgelerinin iç içe geçmesi ve “Türk kadını nasıl olmalıdır?” tartışmalarının da bir parça . . .sıdır. Bu tartışmaları tek parti dönemi içinde ikiye ayırmak gerekmektedir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanındığı 1923-1935 arası dönemde söz konusu tartışmanın, eşit vatandaşlık kavramı üzerinden “erkekler ne yapıyorsa kadınlar da onu yapabilir” bakış açısı üzerinden yürütülmüştür. Bu dönemde kamusal alanda kadın erkek eşitliğini kapsayan eğitim hakkı, seçme ve seçilme hakkı, eşit koşullarda çalışma hakkı gibi konuların yanında zorunlu askerlik konusu da tartışılmıştır. 1935 sonrası ise bu tartışmalar aniden yok olmuş, hatta bu hakların kazanılmasında büyük katkı sağlayan Türk Kadınlar Birliği kapatılmış ve Türk kadınına ataerkil yapı içinde yeni iş bölümünde “iyi eş”, “iyi anne” rolü verilmiştir. 1935 sonrası ise kadınlar kamusal alanda “kadın asker” idealinden “asker yetiştiren anne”, “ideal eş” konumuna geçmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu savaş tehdidinin bir sonucu olarak 1939 tarihli seferberlik kanunu kapsamında gerekirse kadınlar dahil tüm vatandaşların askerlik görevi ile cepheye çağırılması söz konusu olmuştur. Savaş sonrası dönemin eğitim politikalarında, orta öğretimde askerlik derslerinin ve üniversiteli kadınlara askerî eğitim içeren kursların varlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada “Ataerkil pazarlık” kavramı üzerinden tarihsel süreçte “kadın-asker” söyleminin “asker-annesi” söylemine dönüşmesi süreci birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak ele alınmıştır Daha fazlası Daha az

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME DAİR KOMPOZİSYONLARININ İNCELENMESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

LÜTFULLAH ÇELİKTEN

Makale | 2021 | Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin salgın döneminde mecburi katılım sağladıkları uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili algılarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı fakültelerde öğrenim gören 34 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim araştırması olarak tasarlanmıştır. Verilerin toplanması amacıyla öğrencilerden uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini yansıtan kompozisyonlar yazmaları istenmiş ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, öğrenci görüşlerinde 43 farklı koda ulaşılmış ve bu kodlar 19 kategori v . . .e 4 tema altında toplanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, öğrenciler uzaktan eğitim uygulamalarını erişilebilirlik bağlamında avantajlı bulmakta ve interaktif katılımlı derslerin daha verimli olduğunu düşünmektedirler. Öğrenciler uzaktan eğitimin mesleki/uygulamalı dersler ve ölçme-değerlendirme çalışmaları açısından çeşitli dezavantajlara sahip olduğunu ifade etmektedirler. Öğrenciler uygulama sürecinde teknik, disiplin, sağlık ve sosyal yoksunluk kategorilerinde çeşitli sorunlar yaşamışlardır. Öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin tutumlarından ve bazı karakteristik özelliklerinden etkilendiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaşacağına inanmakta ve uygulamalarda karma modeli öneri olarak sunmaktadırlar Daha fazlası Daha az

Ani İşitme Kaybında Alternatif ve Yeni Tedaviler

İSMAİL GÜLER

Makale | 2021 | Türkiye Klinikleri

Ani işitme kaybı (ANİK) en fazla uç gu ̈ n ̈ içinde aniden gelişen, en az uç frekans ̈ ı tutan, minimum 30 dB ve üzerindeki sensörinöral işitme kaybıdır. Ani işitme kaybı tedavisi halen bir araştırma konusudur. Hastalığın tedavisi için pek çok tedavi protokolü önerilmiştir. Bu makalede, alternative ve yeni ANİK tedavi protokolleri tartışılmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms