Filtreler
Filtreler
Bulunan: 110 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [5]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [8]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [19]
Editör [3]
Ekonomik Yapının Temiz Suya Erişim Üzerindeki Etkisi

CEREN BÖRÜBAN

Makale | 2021 | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

İktisadi faaliyetler çevresel bozulma yaratmaktadır. Dolayısıyla, tarımsal, endüstriyel üretiminin ve milli gelirin çevresel etkilerini tespit etmek önemlidir.Bu çalışmada milli gelirin, tarım ve endüstri sektörlerinin çevresel kalite üzerindeki etkisini yapısal eşitlik modellemesi ile araştırılması amaçlanmıştır. İnsani kalkınma sıralamasındaki ülkelerin değişkenleri veri setini oluşturmuştur. Çevresel kalite göstergesi olarak temiz suya erişim seçilmiştir. Endüstrinin ve milli gelirin çevre kirletici etkisinin araştırıldığı modelde temiz suya erişim üzerinde anlamlı etki tespit edilmemiştir. Tarım sektörünün ve milli gelirin çevre . . . kirletici etkisinin araştırıldığı modelde, tarım sektörünün temiz suya erişim üzerindeki etkisinin negatif olduğu, milli gelirin temiz suya erişim üzerindeki etkisinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir Daha fazlası Daha az

The Statistical Analysis of Air Crash Investigations from 1918 to 2019

ÜMİT DENİZ GÖKER

Makale | 2021 | Savunma Bilimleri Dergisi

Air transportation is one of the most preferred types of transportation for many reasons. However, to minimize the risk of accidents with developing technology, investigations and studies are carried out by many organizations. While the main causes of accidents in the first years of aviation were due to mechanical reasons, accidents caused by mechanical reasons have been replaced by an increase in the number of aircraft accidents caused by human-induced errors which depend on the increasing manpower with the developing technology. Nowadays, “Aviation” has become a high level of technical, administrative, and even technological opera . . .tions. This was made possible by the introduction and production of larger and faster aircraft, which largely includes advanced information management technologies. From an industrial point of view, the fact that aircraft can carry people, cargo, mail, and similar at a more affordable price and in a shorter time has made aviation an important sectoral value. Competition has increased with the increase of aviation companies; therefore, businesses that tend to give overload to employees for the sake of gaining more can cause aircraft accidents. Increased traffic volume and demand for air transportation mean risks and increases in air crashes. In this study, human-induced errors and mechanical system errors, which cause air crashes are mentioned and the statistical analysis of air crashes between the years 1918-2019 is examined Daha fazlası Daha az

Türkiye ve Sovyetler Arasında 1937 Yılında İmzalanan Ticaret Anlaşması Üzerine Sovyet Ticaret Uzmanı İ. A. Genin’in Görüşleri

ERDAL BİLGİÇ

Makale | 2021 | Mülkiye Dergisi

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Rusçadan çevirisi yapılan makale hakkında kısa bir tanıtım yapılmaktadır. İkinci bölümde ise makalenin tam çevirisi yer almaktadır. Türkiye-Sovyet ilişkileri alanında çalışan akademisyen ve uzmanların adını bildiği, arşivlerde karşılarına çıkan ve sıklıkla görüşlerine başvurduğu önemli bir uzman olan İsrail Adolfoviç Genin’in (İ. A. Genin) Türkçeye çevrilen ilk eseridir. Genin makalesini 1937 Yılında Türkiye ve Sovyetler Arasında İmzalanan Ticaret Anlaşması’nı tanıtmak için kaleme almış ve 1938 yılının hemen başında yayınlamıştır. Makalede Sovyetler ile Milli Mücadele sırasında başla . . .yan siyasi ilişkinin kısa sürede ekonomik ilişkiye dönüşmesinin hangi aşamalarda gerçekleştiği anlatılmaktadır. Yıllar içinde karşılıklı yapılan anlaşmaların içeriğine uygun olarak yapılan ticaretin dönüşümü ve bunun iki ülke açısından da kazançlı bir durum olduğu yazılmaktadır. Bu açıdan Genin’in makalesi Türkiye iktisat tarihi çalışmalarında kullanılmak üzere önemli bir kaynak olarak değerlendirilmiş ve Rusçadan çevirisi yapılmıştır Daha fazlası Daha az

TOPLUMDA GÖRÜLEN ŞİDDET DAVRANIŞINA EVRİMSEL YAKLAŞIM

MELİKE CEYLAN

Makale | 2021 | Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Evrimsel psikoloji; hayatta kalma, ortama uyum sağlama ve tüm psikolojik olguları anlamaya yönelik temel bir çatı oluşturan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet davranışı evrimsel psikolojik bakış açısıyla açıklandığında, insanların hayatta kalma ve ortama uyum sağlamalarında rol oynadığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, şiddet davranışı zaman içerisinde kültürün etkisiyle farklılaşmış ve hayatta kalma mekanizması olmanın dışına çıkmaya başlamıştır. Erkeklerde ve kadınlarda şiddet davranışı, toplu şiddet, öz kıyım, cinayet, tecavüz gibi şiddet davranışlarının evrimsel psikoloji çerçevesinde tartışılması ve açıklanmas . . .ı şiddet davranışı kabul edilebilir kılmamakla birlikte, bu davranışlara ait dinamiklerin daha iyi anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Şiddet olgusunun evrimsel bakış açısından ele alınması, şiddetin ilkel nedenlerine dair açıklamalar sunmaktadır. Günümüzde şiddeti sadece bu bakış açısıyla açıklamak mümkün olmamakla birlikte sosyolojik, biyolojik ve psikolojik açıklamalar da göz ardı edilmemelidir Daha fazlası Daha az

I. Dünya savaşında galiçya cephesinde Türk ordusunun katıldığı muharebeler

Yaşar Ertürk

Makale | 2012 | Türk Dünyası Araştırmaları

Tartışmalı nedenlerle I. Dünya Savaşına Miver Devletleri yanında ka- tılan Osmanlı Devleti, 1914-1916 arasında; doğuda Sarıkamışta Ruslar- la, batıda Çanakkalede İtilaf Devletleriyle ve güneyde Basrada İngiliz- lerle muharebelere tutuştu. Çanakkaleden 211.000 kayıpla zaferle çıktı, Sarıkamışta ise 90.000 kaybının çoğu iklim şartlarının acımazsızlığına teslim ederken, savunmasız kalan Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Ruslar tarafından işgal edildi. Güneyde ise geçici olarak İngilizleri Kutul Ammarede durdurmuştu. Ana vatan tehdit altındayken Enver Paşanın; Mihver Devletlerinin I. Dünya Savaşını Avrupada kazanacağı şeklindeki ön görüsü . . . ki Liman Von Sandersin itirazına rağmen, 100 binin üzerinde Anadolu evladının, Doğu Avrupa ve Balkanlarda savaşmasına ve makalemize konu olan Galiçya cephesinden sadece 12 bin insanımızın kaybına neden olmuştur. Asil ecdadına layık olmanın gururuyla, atalarının at koşturduğu Doğu Avrupanın ortalarına bir kez daha ayak basan Mehmetçik; Galiçya da yeni bir efsane yaratarak, Ruslara yenilen Avusturya-Macaristan ordularının savunma hattını bir kolordu ile desteklemiştir. Rusların neredeyse meşhur Karpat Dağlarına sarkacak taarruzlarını durdurmada çok büyük katkı sağlayan 15inci Kolordunun; teşkili, Galiçyaya intikali ve katıldığı muharebelerde gösterdiği askeri başarıları ile yabancı topraklara verdiği 12 bin aziz şehidin bir kez daha hatırlanması için bu çalışma hazırlanmıştır Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE ULUS DEVLET İNŞA SÜRECİNDE (1923- 1950) KADIN ASKER VE ASKER ANNESİ TARTIŞMALARI

ZEYNEP BANU DALAMAN

Makale | 2021 | BELGİ

Dünyanın birçok ülkesindeki düzenli ordularda, zorunlu askerlik hizmeti erkek nüfusa yöneliktir. Kadınlar için düzenli orduda askerliğin zorunlu olduğu ülkelerin sayısı azdır. Bu çalışma, erken Cumhuriyet döneminde gündeme gelen ancak uygulamaya sokulamayan kadınların zorunlu askerlik hizmeti tartışmaları üzerine odaklanmıştır. Kadınların ulus inşaasındaki rolü ve kadınların askerliğine ilişkin tartışmalar I. Dünya Savaşı sırasında derinlik kazanmıştır. Bu tartışmalar aslında kadının kamusal alandaki yeri, Batı’dan alınan bir takım modern kadın imgelerinin iç içe geçmesi ve “Türk kadını nasıl olmalıdır?” tartışmalarının da bir parça . . .sıdır. Bu tartışmaları tek parti dönemi içinde ikiye ayırmak gerekmektedir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanındığı 1923-1935 arası dönemde söz konusu tartışmanın, eşit vatandaşlık kavramı üzerinden “erkekler ne yapıyorsa kadınlar da onu yapabilir” bakış açısı üzerinden yürütülmüştür. Bu dönemde kamusal alanda kadın erkek eşitliğini kapsayan eğitim hakkı, seçme ve seçilme hakkı, eşit koşullarda çalışma hakkı gibi konuların yanında zorunlu askerlik konusu da tartışılmıştır. 1935 sonrası ise bu tartışmalar aniden yok olmuş, hatta bu hakların kazanılmasında büyük katkı sağlayan Türk Kadınlar Birliği kapatılmış ve Türk kadınına ataerkil yapı içinde yeni iş bölümünde “iyi eş”, “iyi anne” rolü verilmiştir. 1935 sonrası ise kadınlar kamusal alanda “kadın asker” idealinden “asker yetiştiren anne”, “ideal eş” konumuna geçmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu savaş tehdidinin bir sonucu olarak 1939 tarihli seferberlik kanunu kapsamında gerekirse kadınlar dahil tüm vatandaşların askerlik görevi ile cepheye çağırılması söz konusu olmuştur. Savaş sonrası dönemin eğitim politikalarında, orta öğretimde askerlik derslerinin ve üniversiteli kadınlara askerî eğitim içeren kursların varlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada “Ataerkil pazarlık” kavramı üzerinden tarihsel süreçte “kadın-asker” söyleminin “asker-annesi” söylemine dönüşmesi süreci birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak ele alınmıştır Daha fazlası Daha az

Covid 19 Sürecinin Dijital Dönüşüme Etkileri

CAN BURAK NALBANTOĞLU

Makale | 2021 | Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi

Covid – 19 dünya çapında ülkelerin karantina ve kapama sürecine girdiği bir dönem olarak hayatın her alanını etkilemektedir ve “Büyük Buhran” dan sonra ekonomiyi etkileyen en büyük krizlerden biri haline gelmiştir. Salgın olarak nitelendirilen bu dönem sadece insanların sağlığını değil, ülke ekonomilerini ve dolayısıyla işletmelerin çalışma biçimlerini değiştirmiştir. Bu süreçte insanlar yoğun bir şekilde internet trafiği oluşturmuş ve bu durum işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde daha hızlı olmaları gerektiğimi göstermiştir. Dijital dönüşüm kavramı internetin yaygın kullanımı ve dijitalleşme kavramının artmasıyla birlikte günümüz . . .de artık tüm sektörleri kapsamaktadır. Dijital dönüşüm işletmelerin iş yapış biçimlerini değiştirmektedir. İş yapış biçimlerinin değişmesi aynı zamanda işletmelerin gelirlerini ve ekonomik yapılarını da etkilemektedir. Ayrıca dijital dönüşüm yatırımları için harcamalar da giderek artmaktadır. Dijital dönüşüm doğru bir şekilde işletmeye entegre edildiğinde yapılan harcamaların aslında gereklilik olduğu sonucu da ortaya çıkmaktadır. Çalışma içerisinde dijital dönüşüm konusundaki istatistiki veriler üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Dijital dönüşüm harcamaları, işletmelere ve endüstriye olan etkileri çalışma içerisinde yer almaktadır. İşletmelerin Covid 19 sürecinde önceliklerinin neler olduğu ve bu öncelikler hakkında olan değerlendirmelere yer verilmektedir. Dijital dönüşüm tüm işletmeler ve işletmelerin departmanlarında kendisini göstermektedir. Diğer bir açıdan yöneticilerin de talep ve öncelikleri de değişmiştir. Bu çalışmada tüm bu değerlendirmeler dijital dönüşümün geleceği konusunda çeşitli fikir ve öneriler getirmektedir Daha fazlası Daha az

Child soldier realty in Uganda: International law and reintegration

ZEYNEP BANU DALAMAN

Makale | 2020 | Border Crossing

The use of children who have been most exposed to the destructive effects of wars for various military activities has been seen throughout history. Child soldiers are involved in civil wars and conflicts in many countries, especially in Africa, without discrimination. Even if the participation of 15-year-olds in the Army is accepted as a war crime by the United Nations, some 300,000 children are actively involved in wars today. The key to child soldiers is the reintroduction and retraining of these children. However, what should be mentioned here is that these children are guilty? Or a victim? In this article, the child soldier prob . . .lem will be discussed from two angles. First, the effectiveness of the decisions taken to prevent criminal organisations and states from committing this crime to recruit child soldiers within the framework of international law rules will be discussed. Secondly, based on the example of Uganda, the programs prepared by the international community for the reintegration of former child warriors to society will be analysed Daha fazlası Daha az

Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme

BORA GÜNDÜZYELİ | RANA ÖZYURT KAPTANOĞLU

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hem kuruluşları hem de çalışanları doğrudan etkilemiştir. Hem kurumlar hem de çalışanlar bu yeni işleyişe uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda bilişimin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı, hangi yöntemlerin doğru kullanılması gerektiği, ne tür bir bakış açısına ihtiyaç olduğu ve hazırlık yaparak doğru adımların nasıl atılacağı gibi konular tüm kurumların ve çalışanların ilgi odağı olmuştur. . İşletmeler, mevcut bilgi sistemlerini iyileştirmek veya yeni sistemler eklemek için çok hantal adımlar atmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, çok iyi araştırma yapılmadan veya gerekli altyapı olmadan yapıl . . .an bazı yatırımlar israfın ötesine geçmedi. Bu bilgiler ışığında çalışmanın temel amacı, bilgi sistemlerini iyileştirecek veya bilgi sistemlerini yeniden kuracak işletmelere uygun öneriler sunmaktır. Sözü edilen amaca yönelik çalışma üç alt başlıktan oluşmaktadır. Öncelikle bilgi sistemlerindeki gelişmeler tartışılmış ve bilgi sistemlerinin gelişimi ile yönetim arasındaki etkileşim incelenmiştir. Ardından Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Karar Destek Sistemleri (KDS) tartışılmıştır. Daha fazlası Daha az

A Study on the Moderator Role of Vendor Trustworthiness on the Effect of perceived Usefulness and Ease of Use in Mobile Shopping on Purchasing Intention

MEZİYET UYANIK | İBRAHİM GÜRLER

Makale | 2022 | International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences

This study examines the effects of users' perceived usefulness and ease of use of mobile sites in their mobile purchasing processes on customer satisfaction and purchase intentions, according to users' perceived trustworthiness towards the vendor with the Technology Acceptance Model perspective.As a result of the analysis made with the data obtained through the survey from 460 active mobile shopping participants over 18, it was concluded that the perceived usefulness and perceived ease of use affect the participants' satisfaction with the mobile site. This satisfaction has a positive effect on the purchase intentions of the customer . . .s.In addition, it was concluded that the perceived trustworthiness of the vendor has a moderating effect on the effect of the satisfaction of the participants from the use of the mobile site on their purchase intention.The positive relationship between participants' satisfaction with mobile site usage and purchase intentions is stronger under conditions of higher perceived trustworthiness towards the vendor Daha fazlası Daha az

Distance-Based Decision Making, Consensus Building, and Preference Aggregation Systems: A Note on the Scale Constraints

İBRAHİM GÜRLER | BORA GÜNDÜZYELİ | Ozan Çakır

Makale | 2022 | systems

Distance metrics and their extensions are widely accepted tools in supporting distancebased decision making, consensus building, and preference aggregation systems. For several models of this nature, it may be necessary to elucidate the problem output in the original input domain. When a particular parameter of interest is desired to be produced in this original domain, i.e., the scale, the decision makers simply resort to constraints that function in parallel with this goal. However, there exist some cases where such a membership is guaranteed by the mathematical properties of the distance metric utilized. In this paper, we argue . . . that the scale constraints utilized in this manner under the distance-metric optimization framework are, in some cases, completely redundant. We provide necessary mathematical proofs and illustrate our arguments through an abstract physical system, examples, a case study, and a brief computational experiment Daha fazlası Daha az

Some Generalized Results on Grey Number Operations Based on Liu-Lin Axioms of Greyness Degree and Information Content

Ozan Çakır | İBRAHİM GÜRLER | BORA GÜNDÜZYELİ

Makale | 2022 | International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences

In this manuscript, with grounding in Liu–Lin axioms of greyness degree and information content, we provide new results that relate to these concepts in consideration of a number of mathematical operations over a sequence of grey numbers. In particular, we derive greyness degree results of summation, conic combination, and convex combination of a sequence, as well as inverse of a number and normalization of a number over a sequence. Then, we turn our attention to prove information content results for the union and intersection of a sequence. We illustrate our results by using a simple Monte Carlo simulation in the multi-attribute de . . .cision-making context, and by using an interesting dice-rolling experiment. Through our analysis, we also provide some new definitions, such as for conic combination, convex combination, normalization, and union and intersection operations. The novelty of the derived results in this study is that they can help researchers and practitioners of grey systems in tracking probable intensifications and reductions in the greyness degree in successive application steps of their working methods. Moreover, researchers are provided with two results to calculate information content for the union and intersection of grey numbers in an uncomplicated manner Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms