Filtreler
Filtreler
Bulunan: 134 Adet 0.020 sn
İlgili Araştırmacılar [3]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanları [1]
Tür [2]
Yayın Yılı [5]
Dil [2]
Tez danışmanı [1]
Lisansüstü Eğitim Enstitüsüİstanbul Topkapı Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Erişime Açık

ÖĞRETMENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARININ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNDE BENLİK SAYGISININ ARACI ROLÜ

Ahmet Alperen Çetin

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin olumsuz otomatik düşünceleri ve boyun eğici davranışlarının özyeterlik düzeylerine etkisinde benlik saygısının aracı rolünü incelemektir.Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstabul ili içindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden kota örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmaya 235 kadın ve 98 erkek olmak üzere 333 öğretmen katılmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Boyun ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÖZEL YETENEK TANISI ALMIŞ VE ALMAMIŞ İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK, UMUT VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Recai Özkan

Bu araştırmanın konusunu, özel yetenekli tanısı almış ve almamış ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerin mükemmeliyetçilik özellikleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide öğrencilerin umut düzeylerinin biçimlendirici rolünün incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmanın mükemmeliyetçilik ile kaygı düzeyinin demografik değişkenlere (cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik statüleri) göre farklılaşması da test edilmiştir. Çalışmaya İstanbul ilinde bilim ve sanat merkezleri ve ilkokullarda 3. ve 4. sınıfa devam eden toplam 551 öğrenci katılmıştır. Araştırma örnekleminde 276 özel yete ...Daha fazlası

Erişime Açık

ERGENLERİN SAHİP OLDUĞU İNSANİ DEĞERLER İLE YAŞAM TARZLARI VE AİLE BİRLİĞİNİ ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİLER

Şirin Yentür

Bu çalışma, ergenlerin sahip olduğu insani değerler ile yaşam tarzları ve aile birliğini önemseme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Şişli, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel liselerde öğrenim gören 1239'u kız (%65.8), 645'i erkek (%34.2) olan 1884 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili veriler araştırmacı tarafından hazırlanan 'Kişisel Bilgi Formu', 'İnsani Değerler Ölçeği' (Dilmaç, 2007), 'Ergen Ya ...Daha fazlası

Erişime Açık

Lise öğrencilerinde farklı bağlanma stilleri ve yetiştirilme tutumlarının nomofobi düzeyleri ile ilişkileri ve duygu düzenleme becerilerinin bu değişkenler arasındaki biçimlendirici rolü

Vakkas Özbek

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde farklı bağlanma stilleri ve yetiştirilme tutumlarının nomofobi düzeyleri ile ilişkisi ve duygu düzenleme becerilerinin bu değişkenler arasındaki biçimlendirici rolünü incelemektir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın örneklemini İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki 377 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubu, rastgele örneklemedir. Veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Nomofobi Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği ve Kişilerarası Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler; bağlanm ...Daha fazlası

Erişime Açık

GASTRONOMİK BİR DEĞER OLAN MISIR (ZEA MAYS L.)’IN STRES ALTINDA MİKROTÜBÜL HÜCRE İSKELETİ DAVRANIŞI

Emre Köseoğlu

Zea mays L. bitkisinin kökleri sırasıyla 50, 100, 300, 500 mM NaCI ile muamele edilmiş tuz stresine maruz bırakılan mısır bitkisinin 1,5 cm olan kökleri fikse edildi ve % 70 alkolde saklandı. Daha sonra % 70 alkoldeki mısır köklerine kesit alınabilmesi için parafin yöntemi uygulandı ve 3-4 μm boyutunda kesitler elde edildi. Elde edilen kesitlere DAPI (4-6-diamidino-2-fenilindol) boyama yöntemi uygulandı. Floresan mikroskobunda 365 nm dalga boyunda incelenen 50, 100, 300, 500 mM NaCI ile muamele edilen mısır kök doku hücrelerinde kromatin yogunlaşması, şekilleri bozulan nukleuslar ve sitoplazma ...Daha fazlası

Erişime Açık

SÜRYANİ MUTFAK KÜLTÜRÜ MARDİN ÖRNEĞİ

Büşra Macit Çifçibaşı

Bu çalışmada, uygarlıkların beşiği olan Mezopotamya’nın en eski topluluklarında biri olan Süryanilerin mutfak kültürü hakkında araştırma yapılmıştır. Süryanilerin tarih boyunca yaşadığı, Tur Abdin bölgesinde yer alan Mardin kenti seçilmiştir. Mardin bünyesinde barındırdığı farklı etnik gruplarla uyum içerisinde yaşanan bir kenttir. Süryaniler yoğun olarak yaşadığı ve ruhani bir değere sahip Mardin şehrinde çalışmanın gerçekleştirilmesi önemlidir. Yemeğin üretimi, hazırlanışı ve sunuluşu her toplumda farklılık göstermektedir. Her toplumu özel kılan ve diğerinden ayıran birçok gastronomik değer ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Çalışan Afgan Göçmenlerde Ekonomik Konumlanma ve Entegrasyon: Trakya Bölgesi Örneği

Yılmaz Kara

on yıllarda Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik gerçekleşen göç hareketlerinde yaşanan hızlı artış ve medyanın gündeminde fazlaca yer alması, Afgan göçüne yönelik akademik ilgiyi de arttırmaya başlamıştır. Ancak halen Afgan göçünün arka planını ve göçmenlerin Türkiye’deki yaşam ve çalışma koşulları ile entegrasyon eğilimlerini anlamaya dönük derinlikli çalışmalara olan ihtiyaç sürmektedir. Bu çalışma, Trakya bölgesinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) tarım ve hayvancılık sektöründe görünürlük kazanan Afgan göçmenlerin çalışma dinamiklerini ve ekonomik entegrasyon eğilimlerini incelemeyi amaç edin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Âşık Garip Halk Hikayesi’nin Varyantlarının Karşılaştırılması Comparison of Variants of the Folktale of Âşık Garip

Venera Mustfayeva

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Ȃşık Garip ve Şahsenem halk hikayesinin Türk dünyası sınırlarını aştığını, Kafkasya’da yaşayan Gürcü, Ermeni ve Kabardin halkları arasında da yaygın olduğunu görmekteyiz. Bu hikâye “Âşık Garip” (Azerbaycan), “Şasenem Garip” (Türmenistan) “Hikâye-i Âşık Karîb”, “Ȃşık Garip ve Şahsenem” (Türkiye), “Şahsenem ve Garip” (Kazan Tatar) gibi adlarla bilinmektedir. “Âşık Garip” hikayesinin hangi tarihte ve nasıl teşekkül ettiği ile ilgili farklı görüşler vardır. Bu görüşler arasında bu hikâyenin bir âşığın hayat hikâyesi olması, diğer bir görüş bir şairin şiirleri üze ...Daha fazlası

Erişime Açık

BATI TRAKYA SORUNUNUN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’IN HÜKÜMET POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Fatma Aydoğdu

Yunanistan ile Türkiye arasındaki tarihsel süreç, iki devletin karşılıklı savları, milliyetçi tutumları ve politik bakış açıları Batı Trakya Müslüman Türkleri azınlık politikalarının şekillenmesine sebep olmuştur. Yunanistan, milliyetçilik akımının da etkisi ile Osmanlı Devleti’ne karşı mücadeleye girmiş ve bağımsız bir devlet olmuştur. Batı Trakya Türk Müslüman azınlığı, Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’nin sınırları haricinde kalan tek Türk topluluğudur. 1920’li yıllarda bölgede demografik yönden başat bir çoğunluğun ve toprağın yüzde 84’ü gibi önemli bir paya sahip olan Türk Müslüman azın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çikolata Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Alan Araştırması

Esna İçöz

Bu araştırma gençlerin çikolataya karşı tutum ve alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek, eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel olmayan nicel tarama yöntemidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni ile hazırlanmıştır. Örnekleme metodu olarak seçkili örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi (rastsal) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 17-24 yaş arası İstanbul’da yaşayan 201 kişiden oluşturmaktadır. Eğitim durumu değişkeni, çikolata tüketimi alt boyutunu %12,5 (r=0,125, p=0,000), çiko ...Daha fazlası

Erişime Açık

COĞRAFİ İŞARETLİ BAZI TÜRK PEYNİRLERİNİN DÜNYA MUTFAĞINDA ULUSLARARASI PEYNİRLERE ALTERNATİF OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatih Mehmet Aydın

Teknolojinin gelişmesi ile git gide artan globalleşme hareketlerinin etkilediği alanlardan biri de yiyecek-içecek alanı olarak gözümüze çarpmaktadır. İnsanların çeşitli kaynaklar vasıtasıyla farklı ülke ve kültürlerin mutfaklarına ulaşabilmesi, devamında bu ürünlere karşı talebin oluşmasını da getirmiştir. Günümüzde yabancı mutfakların yemeklerine ülkemizdeki yiyecek-içecek işletmelerinin çoğunda rastlamak mümkündür. İşletmeler bu yemekleri, reçetelerinde bulunan orijinal hammaddeler ile ya da uygun fiyatlı benzer hammaddeler ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Orijinal ürünlerin kullan ...Daha fazlası

Erişime Açık

GIDALARDA PROSES BULAŞANLARI OLUŞUMU VE AZALTILMASI

Norda Yıldız Agopyan

Gıdalara Antik Çağ’dan bu yana farklı muhafaza ve pişirme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu işlemlerin amacı esas olarak gıdanın raf ömrünü uzatmak ve duyusal kalitesini geliştirmektir. Ancak bu sırada gıdalarda zararlı madde oluşabileceği düşünülmemiştir. Bu nedenle “proses bulaşanı” denilen bu maddelerin farkına çok geç varılmıştır. Farkına 2002 yılında varılan akrilamid, bunun tipik bir örneğidir. Bu bileşiklerin ortak özelliği gıdalarda doğal olarak bulunmamaları, proses koşullarına bağlı olarak oluşmaları ve sağlığa zararlı olmalarıdır. Bunların başlıcaları; hidroksimetilfurfural (5-HMF), ak ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms