Mesleki Etik Dersi Alan Sağlık Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Etik Değerlere Yatkınlık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği: Kesitsel Tanımlayıcı Çalışma

Meslek etiği, meslek üyelerinin davranışlarını doğruya yönlendirmek için oluşturulmuş kuralları içerir. Sağlık ön lisans programında verilen etik eğitimi, sağlık teknikerlerinin, mesleki görev ve sorumlulukları etik ilkeler çerçevesinde yerine getirebilmelerini amaçlamaktadır. Araştırmada, mesleki etik dersi alan sağlık ön lisans programı öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir vakıf üniversitesinin sağlık ön lisans programına devam eden ve mesleki etik dersi alan tüm öğrenciler (n=876) oluşturmuştur. Örneklem, evreni bilinen örneklem hesaplama yöntemi ile 370 olarak belirlenmiştir. 370 öğrenci üzerinden sağlık ön lisans programlarına göre örnekleme alınacak öğrenci sayısı, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılacak öğrenciler, araştırmaya dâhil edilme kriterlerine sahip öğrenciler arasından gelişi güzel örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veriler; öğrenci bilgi formu ve Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ile çevrim içi olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi ve varyans analizi, Cronbach alfa güvenirlik analizi yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 18,0±2,44’tür. %76’sı kadın, %24’ü erkektir. Öğrencilerin Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ve alt boyutlarına ait puan ortalamaları yüksektir. Öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sağlık ön lisans programlarına göre ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, mesleki etik eğitiminin, sağlık teknikerlerinin etik değerlere yatkınlığını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda; mesleki etik dersinin tüm lisans ve ön lisans eğitim programlarında zorunlu olarak yer alması, farklı üniversitelerin sağlık ön lisans programlarında öğrenim gören ve dersi alan daha büyük örneklemlerle, farklı araştırma tasarımları (nitel/nicel/karma yöntem vb.) ile araştırmaların, izlem çalışmalarının yapılması önerilebilir.

Professional ethics includes rules established to guide the behavior of
professional members correctly. The ethics education given in the health associate degree program aims to enable health technicians to fulfill their professional duties and responsibilities within the framework of ethical principles. The aim of the research was
to determine the level of predisposition to ethical values of health associate degree program students taking the professional ethics course. The research was designed as crosssectional and descriptive. The population of the research consisted of all students
(n=876) who attended the health associate degree program of a foundation university
and took the professional ethics course in the 2022-2023 academic year. The sample was
determined as 370 using the sample calculation method with a known population. The
number of students to be sampled from 370 students according to health associate degree programs was determined by the stratified sampling method. The students who
will participate in the research were selected by random sampling method among the
students who met the inclusion criteria. Data; It was collected online with the student
information form and the Ethical Values Predisposition Scale. In the analysis of data;
number, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and analysis
of variance, Cronbach alpha reliability analysis were performed. The average age of
the students is 18.0±2.44. 76% are women and 24% are men. The average scores of the
students on the Ethical Values Predisposition Scale and its sub-dimensions are high. It
was determined that there was no significant difference between the scale total and subscale score averages according to the students’ gender and the health associate degree
programs they studied. The results obtained show that professional ethics training positively affects the predisposition of health technicians to ethical values. In line with
these results; It may be recommended that the professional ethics course be included
compulsorily in all undergraduate and associate degree programs, and that research and
follow-up studies be conducted with larger samples of students studying and taking the
course in the health associate degree programs of different universities, with different
research designs (qualitative/quantitative/mixed methods, etc.).

Erişime Açık
Görüntülenme
7
11.06.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
11.06.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
03 Temmuz 2024 22:20
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Mesleki Etik Dersi Alan Sağlık Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Etik Değerlere Yatkınlık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği: Kesitsel Tanımlayıcı Çalışma
Eser Adı
(dc.title)
Levels of Appropriation to Ethical Values of Health Associate Degree Program Students Taking Professional Ethics Courses and Affecting Factors: A Foundation University Example, Cross-Sectional Descriptive Study
Yazar
(dc.contributor.author)
Ümran Görügen
Yayın Yılı
(dc.date.issued)
2024
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Meslek etiği, meslek üyelerinin davranışlarını doğruya yönlendirmek için oluşturulmuş kuralları içerir. Sağlık ön lisans programında verilen etik eğitimi, sağlık teknikerlerinin, mesleki görev ve sorumlulukları etik ilkeler çerçevesinde yerine getirebilmelerini amaçlamaktadır. Araştırmada, mesleki etik dersi alan sağlık ön lisans programı öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir vakıf üniversitesinin sağlık ön lisans programına devam eden ve mesleki etik dersi alan tüm öğrenciler (n=876) oluşturmuştur. Örneklem, evreni bilinen örneklem hesaplama yöntemi ile 370 olarak belirlenmiştir. 370 öğrenci üzerinden sağlık ön lisans programlarına göre örnekleme alınacak öğrenci sayısı, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılacak öğrenciler, araştırmaya dâhil edilme kriterlerine sahip öğrenciler arasından gelişi güzel örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veriler; öğrenci bilgi formu ve Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ile çevrim içi olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi ve varyans analizi, Cronbach alfa güvenirlik analizi yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 18,0±2,44’tür. %76’sı kadın, %24’ü erkektir. Öğrencilerin Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ve alt boyutlarına ait puan ortalamaları yüksektir. Öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sağlık ön lisans programlarına göre ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, mesleki etik eğitiminin, sağlık teknikerlerinin etik değerlere yatkınlığını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda; mesleki etik dersinin tüm lisans ve ön lisans eğitim programlarında zorunlu olarak yer alması, farklı üniversitelerin sağlık ön lisans programlarında öğrenim gören ve dersi alan daha büyük örneklemlerle, farklı araştırma tasarımları (nitel/nicel/karma yöntem vb.) ile araştırmaların, izlem çalışmalarının yapılması önerilebilir.
Özet
(dc.description.abstract)
Professional ethics includes rules established to guide the behavior of professional members correctly. The ethics education given in the health associate degree program aims to enable health technicians to fulfill their professional duties and responsibilities within the framework of ethical principles. The aim of the research was to determine the level of predisposition to ethical values of health associate degree program students taking the professional ethics course. The research was designed as crosssectional and descriptive. The population of the research consisted of all students (n=876) who attended the health associate degree program of a foundation university and took the professional ethics course in the 2022-2023 academic year. The sample was determined as 370 using the sample calculation method with a known population. The number of students to be sampled from 370 students according to health associate degree programs was determined by the stratified sampling method. The students who will participate in the research were selected by random sampling method among the students who met the inclusion criteria. Data; It was collected online with the student information form and the Ethical Values Predisposition Scale. In the analysis of data; number, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and analysis of variance, Cronbach alpha reliability analysis were performed. The average age of the students is 18.0±2.44. 76% are women and 24% are men. The average scores of the students on the Ethical Values Predisposition Scale and its sub-dimensions are high. It was determined that there was no significant difference between the scale total and subscale score averages according to the students’ gender and the health associate degree programs they studied. The results obtained show that professional ethics training positively affects the predisposition of health technicians to ethical values. In line with these results; It may be recommended that the professional ethics course be included compulsorily in all undergraduate and associate degree programs, and that research and follow-up studies be conducted with larger samples of students studying and taking the course in the health associate degree programs of different universities, with different research designs (qualitative/quantitative/mixed methods, etc.).
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2024-06-18
Yayıncı
(dc.publisher)
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği
Dil
(dc.language.iso)
Tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Meslek etiği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Etik değer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Etik değerlere yatkınlık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık ön lisans programı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öğrenci
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.14081/2107
Dergi
(dc.relation.journal)
Hukuku Tarihi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
2
Esere Katkı Sağlayan
(dc.contributor.other)
Ümran Görügen
Esere Katkı Sağlayan
(dc.contributor.other)
Emine Şenyuva
Esere Katkı Sağlayan
(dc.contributor.other)
Nazik Yalnız
DOI
(dc.identifier.doi)
10.5336/mdethic.2024-102155
Orcid
(dc.identifier.orcid)
0000-0003-4089-3408
Bitiş Sayfası
(dc.identifier.endpage)
115
Başlangıç Sayfası
(dc.identifier.startpage)
108
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
32
Department
(dc.contributor.department)
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Veritabanları
(dc.source.platform)
TR-Dizin
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms