Filtreler
Filtreler
Bulunan: 48 Adet 0.025 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [2]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [2]
Veritabanları [3]
wosauthorid [1]
Editör [1]
Sağlık ve Kaliteli YaşamSağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak
Erişime Açık

CHIA VE SAĞLIK

Gamze Sürcan Düzgün

Chia(Salvia Hispanica L.) adaçayı familyasına ait yazın çıkan yıllık otsu bir bitkidir. Tarihçesine bakıldığında, bu bitkinin tohumlarının Aztekler’den beri besin kaynağı olarak tüketildiği görülmektedir. Chia tohumları zengin bir omega 3, omega 6, protein, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Ayrıca iyi bir antioksidan kaynağı olan chia, gluten de içermemektedir. Chia tohumu tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kolesterol ve hipertansiyon gibi beslenme kökenli kronik hastalık riskinde azalma ile ilişkilidir.

Erişime Açık

Hemşirelikte Uzaktan Eğitim

Canan Arslan

Çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri insanlar tarafından en son gelişmeleri takip etmek için kullanılmaktadır. Bu durum, günümüzde toplumların “Bilgi toplumu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Arthur-Nyarko vd., 2020). Teknolojik gelişmeler, insanların bilgi alma, hizmet ve mal alma ya da hizmet sunma şekillerini, tanı ve tedavi süreçlerini ve eğitim alma biçimlerini değiştirmiştir (Arthur-Nyarko vd., 2020). Geleneksel olan yüz yüze eğitimde, bireylerin çoğu için okula olan uzaklık, mevcut kurum sayısında ve kapasitesindeki azlık, yetersiz sayıda eğitici gibi çeşitli sorunlar bulunmak ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayış Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Canan Arslan

Sağlık hizmetleri kapsamında hemşirelik bakım hizmetleri önemli bir yer oluşturmaktadır. Hemşirelik bakımına ilişin yapılan çalışmalar bulunmakta ve ortak amacın bakım kalitesini geliştirmek olduğu görülmektedir. Bu araştırma da kliniğe başvuran hastaların kendilerine verilen hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesini ve hemşirelik bakım hizmeti boyunca hastanın hemşirelik bakımını algılayışı ve bakım süresince etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Erişime Açık

ÇOCUKLARDA GIDA ALERJİLERİ

Yaşar Birol Saygı

Hepimiz hayatta kalmak için yeriz ve çoğumuz yemek yemekten zevk alırız. Bununla birlikte, son araştırmalar, beş yaşın altındaki yirmi çocuktan birinin ve yirmi beş yetişkinden ise yine birinin en az bir besine alerjisi olduğunu göstermektedir. Giderek daha fazla insan gıda alerjisinin farkına varmakta ve bu da onu kamuoyunda artan bir endişe konusu haline getirmektedir. Gıda alerjisi, ebeveynler için giderek artan bir endişe haline gelmektedir. Gıda alerjisi, çocukların tahmini %8'ini etkileyen büyüyen bir halk sağlığı sorunudur. Gıda alerjisi, belirli bir gıdaya maruz kalındığında tekrarlana ...Daha fazlası

Erişime Açık

PALYATİF BAKIMDA SPİRİTÜEL YAKLAŞIM

Canan Arslan

Bireyin bütüncül sağlığı, spiritualite dahil tüm bakım bileşenlerinin hayata geçirilmesi ile mümkün olur (1). Spiritualite, insan deneyiminin temel bir unsurudur ve palyatif bakımın temel bir alanıdır (2). Palyatif bakımda bireylerin rahatlatılmasında genellikle fiziksel semptomlara odaklanılmaktadır. Fakat hastanın yaşadığı sıkıntılar psikososyal ve manevi kaynaklı olarak da ortaya çıkabilmektedir (3). Spirituel gereksinimlerin karşılanması kişinin hastalığını kabul etmesine ve gelecek için plan yapmasına yardımcı olmaktadır (4). Hastalar, spiritualiteyi hastalıklar ile başa çıkmanın, acıları ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRKİYE’DE GIDA TAKVİYELERİNDE KULLANILAN BAŞLICA TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Göknil Usta

Bu araştırmanın amacı ticari gıda takviyelerinin bileşiminde yer alan başlıca tıbbi aromatik bitkilerin belirlenmesi ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla İstanbul ’da pazarlanan 40 farklı gıda takviyesi örneği toplanmış ve etiketlerinde yer alan bilgiler incelenmiştir. Gıda takviyesi etiketlerinde sağlık beyanı bulunmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle bitkilerin fonksiyonel özellikleri literatür bilgilerine göre irdelenmiştir. İncelenen gıda takviyeleri 15 farklı firma tarafından üretilmiştir. Örneklerin 18’i kapsül, 10’u ekstrakt, 9’u macun ve 3’ü toz formundadır. ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yiyecek içecek işletmelerinde menü planlamasının işletme için önemi ve menünün müşteriler üzerindeki etkisi

Ömer Can Altınorak

Bu çalışmada menünün işletmeler üzerindeki önemli etkileri, işletmeye maddi olarak görülemeyen önemli katkısı ve dolayısıyla işletmelerin ayakta durabilmesi için çok önemli bir faktör olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Menü planlaması yapılırken dikkatli, tecrübeli, yenilikçi olunması menüyü oluştururken pozitif katkı sağlamasının yanı sıra, verimsiz olan bir menü çalışmasının sebep olabileceği olumsuz durumlardan da bahsedilmiştir. Çalışmanın amacı doğru planlamanın başarılı bir menü hazırlanmasındaki önemi ve oluşan bu menünün işletmeye sağladığı büyük katkısının birbirleriyle olan bağlantısı ...Daha fazlası

Erişime Açık

ERGENLERİN SAHİP OLDUĞU İNSANİ DEĞERLER İLE YAŞAM TARZLARI VE AİLE BİRLİĞİNİ ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİLER

Şirin Yentür

Bu çalışma, ergenlerin sahip olduğu insani değerler ile yaşam tarzları ve aile birliğini önemseme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Şişli, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel liselerde öğrenim gören 1239'u kız (%65.8), 645'i erkek (%34.2) olan 1884 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili veriler araştırmacı tarafından hazırlanan 'Kişisel Bilgi Formu', 'İnsani Değerler Ölçeği' (Dilmaç, 2007), 'Ergen Ya ...Daha fazlası

Erişime Açık

SALGIN HASTALIK SÜREÇLERİNDE YENİ PAZARLAMA UYGULAMALARI

Ümit Kaya

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19, tüm dünyada ekonomik ve sosyal yaşamı etkiledi ve etkilemeye devam etmesi bekleniyor. Devam eden salgının ne kadar süreceği belli olmadığı için Covid-19 pandemisinin etkisinin ne zaman sona ereceği ve ne gibi yeni değişiklikler getireceği de belirsizdir. Bu çalışma, geniş kapsamlı bir literatür taraması içeren bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi ve yeni normal hayatın etkilerinin yanı sıra Covid-19 pandemi süreci ve karantina kısıtlamalarının tüketici davranışları ve e-ticaret üzerind ...Daha fazlası

Erişime Açık

FARKLI TAHIL UNLARI İLAVESİYLE ÜRETİLEN EKŞİ MAYALI EKMEKLERİN DUYUSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağıl Emirli

Ekmek, dünya genelinde beslenme düzeninde günlük olarak en fazla tüketilen gıdalardan birisi olarak yer almaktadır. Ekşi maya ya da farklı tahıl unları ile üretilmiş ekmeklerin, sağlık üzerine olumlu etkileri bilinmektedir. Bu ekmek çeşitleri üzerine artan tüketici talebi söz konusudur. Ekmeklerin tüketimini etkileyen önemli faktörlerden biri duyusal özellikleridir. Bu sebeple çalışmamızda farklı tahıl unları ve karabuğday ikamesi ile üretilen ekşi mayalı ekmeklerin, duyusal olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla sarı buğday, buğday, siyez, rüşeym, çavdar unları ve tahıl benzeri ol ...Daha fazlası

Erişime Açık

ANTİK BUĞDAYLARIN TARIM VE GASTRONOMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Elmas Yılmaz

Son yıllarda; siyez (Triticum monococcum), emmer(Triticum dicoccum) ve spelta (Triticum spelta) gibi antik buğdaylara duyulan ilginin arttığı görülmektedir. Bu ilgi hem sağlıklı beslenme hem de tarımsal üretim açısından geçerlidir. Bu çalışma bu ilginin ne kadar gerçekçi olduğunun ortaya konulması amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla; modern veya yaygın ve başlıca antik buğday türleri hakkındaki kitap, makale, tez niteliğindeki bilimsel yayınlar gözden geçirilmiş ve araştırmanın hipotezi açısından değerlendirilmiştir. Antik buğdaylara tarımsal açıdan duyulan ilginin başlıca nedenleri; zor ekolojik ...Daha fazlası

Erişime Açık

COVİD-19 HASTALARINA BAKIM VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ALGILANAN STRES İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE UMUTSUZLUĞUN ARACI ROLÜ

Beyza Nur Bilge Kırçalı

2019 yılı sonuna doğru Çin Wuhan’da görülmeye başlayan, yüksek yayılım hızıyla başka ülkelere yayılarak pandemi haline gelen koronavirüs (CoV) enfeksiyonu (2019-nCoV), Dünya Sağlık Örgütü- DSÖ (World Health Organisaton-WHO) tarafından “Koronavirüs Hastalığı 2019”un kısaltması olan “COVİD-19” olarak adlandırılmıştır. SARS-CoV-2, kişiden kişiye bulaşan pozitif polariteli tek zincirli bir RNA virüsüdür. Salgının yüksek hızda yayılımıyla alakalı artış gösteren kaygılar sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafınca 11.02.2020 tarihi pandemi olarak açıklanmıştır. Ülkemizde Covid-19, 2020 Mart ayından beri ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms