Filtreler
Filtreler
Bulunan: 153 Adet 0.023 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [2]
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [4]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [51]
Tez danışmanı [1]
Erişime Açık

Üniversite öğrencilerinin otoriteryen eğilimleri ile bilişsel esneklik ve genel sistemi meşrulaştırma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between authoritarian tendency of university students and levels of cognitive flexibility and system legitimation

Kevser Kavak

Toplumlara tahripkâr izler bırakan otoriteryen eğilim; itaat, saldırganlık, önyargı ve faşist tutumları içerisinde barındırır. Bununla birlikte geleneksellik ile yoğrulan katı düşünme biçimiyle karakterize edilir. Bilişsel esneklik genel olarak değişen durumlara uygun tepkiyi verebilmeyi sağlayan bilişsel beceridir. Sistemi meşrulaştırma ise sistemsel yapıların geçmişte beri var olmaları sebebiyle haklılaştırılmasıdır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin otoriteryen eğilim düzeyi ile bilişsel esneklik ve genel sistemi meşrulaştırma düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. İstanbul Topkapı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Multi-circle Detection Using Multimodal Optimization

Taymaz Akan

Object and shape detection in digital image were one of the hot topic over the last two decades. Especially automatic multi circle detection has received more attention over last years. Hough transform (HT) is a well-known and most popular method for lines and circles detection. However, HT has huge computational complexity expense. This paper proposed a new successful heuristic method to reduce computation time and improve the speed of HT for circle detection. In this proposed method the edges information of the image is obtained by means of Robert edge detection. Then, multimodal particle sw ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye'de 2020-2022 yılları arasında dijital pazarlama konusunda yazılmış yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi Evaluation of master's thesis on digital marketing between 2020-2022 in Turkey

Melek Aleyna Işık

Tez çalışmasında 2020 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye ‘de yazılmış olan pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konulu Yüksek lisans tezlerinin incelenerek pandemi döneminden bu yana dijitalleşme konusunda değişim ve gelişmeler konusunda ne gibi değişimler görüldüğü yazılan akademik tezler aracılığıyla incelenip değerlendirilmiştir. 2020 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki dijital pazarlama alanında yazılan çalışmaların analizinden önce bu çalışmayı kapsayan pazarlama, dijital pazarlama gibi kavramların tanımları, çeşitleri ve özellikleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılıp tanım ve ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

A multimodal butterfly optimization using fitness-distance balance

Taymaz Akan

Due to the multimodal nature of real-world optimization problems, in recent years, there has been a great interest in multi-modal optimization algorithms. Multimodal optimization problems involve identifying multiple local/global optima. Niching techniques have been widely used to tackle multi-modal optimization problems. Most of the existing niching methods either require predefined niching parameters or extra information about the problem space. This paper presents a novel multimodal algorithm based on Butterfly Optimization Algorithm, which is constructed using the Fitness-Distance Balance ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Fishier mantis optimiser: a swarm intelligence algorithm for clustering images of COVID-19 pandemic

Cevat Rahebi

In this study, an automated segmentation method is used to increase the speed of diagnosis and reduce the segmentation error of CT scans of the lung. In the proposed technique, the fishier mantis optimiser (FMO) algorithm is modelling and formulated based on the intelligent behaviour of mantis insects for hunting to create an intelligent algorithm for image segmentation. In the second phase of the proposed method, the proposed algorithm is used to cluster scanned image images of COVID-19 patients. Implementation of the proposed technique on CT scan images of patients shows that the similarity ...Daha fazlası

Erişime Açık

Duygu düzenleme stratejilerinin duygusal yeme davranışı üzerindeki etkisi ve çalışan bellek kapasitesinin bu etki üzerindeki aracı rolü The effect of emotion regulation strategies on emotional eating behavior and the moderation role of working memory capacity on this impact

Gülsüm Rençber

Çeşitli sebeplerle yapılan araştırmalarda duygu düzenleme süreçlerinin hayatın birçok alanında tutum ve davranışlarımızı olumlu veya olumsuz şekillendirdiği ifade edilmektedir. Duygu düzenleme süreçlerinin gündelik yeme davranışlarımıza etkisi azımsanmayacak kadar büyüktür. Bu büyüklüğü yeme davranışı alanında ortaya konulan teorilerden anlayabiliriz. Peki, yeme davranışımızı tek başına duygu düzenleme süreçleri mi etkiler? Hayır. Çalışmalar gösteriyor ki çalışan bellek kapasitesinin esnekliği de duygu düzenleme süreçlerinin yanı sıra yeme davranışını etkileyen bir diğer faktördür. Ayrı ayrı e ...Daha fazlası

Erişime Açık

KOBİ’lerde yeşil süreç inovasyonunu teşvik etmek için yeşil dönüşümcü liderliğin ve yeşil temel yeteneklerin etkilerinin incelenmesi Examination of the impacts of green transformational leadership and green core competencies to promote green process innovation in SMEs

Burcu Özgül

Bu araştırmanın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki (KOBİ) işletme sahibi yöneticilerin yeşil dönüşümcü liderliğinin yeşil süreç inovasyonu üzerindeki rolünü incelemektir. Daha spesifik olarak, doğal kaynak temelli teori ve üst kademeler teorisini bir araya getiren bu çalışma, yeşil temel yeteneği, yeşil dönüşümcü liderliğin yeşil süreç inovasyonunu harekete geçirdiği önemli bir temel aracılık mekanizması olarak görmektedir. Geliştirilen teorik modeli test etmek için 403 KOBİ’den veri toplanmıştır. Analizi gerçekleştirmek için Smart PLS 3 analiz programı kullanılmıştır. Sonuçlar,KOBİ’l ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk mutfak kültüründe ölümü çağrıştıran yemekler Dishes that remember death in Turkish cuisine culture

Arife Bahar

Ölüm, öldükten sonrası ile ilgili olayların net olarak bilinmemesinden dolayı insanları korkutan bir durumdur. Burada insanların korkusunun bir nedeni de ölen yakınının sonunu bilememesi ve bununla birlikte kendi ölümünü düşünmesidir (Rençber ve Kılıç, 2014). Yaşamın kaçınılmaz bir sonu olan ölüm, farklı toplumlarda bazı kültürel değerlerin oluşmasına neden olmuştur. Her toplumun doğum ve düğün gibi ölümün ardından yaşanan cenaze ve taziye uygulamaları da farklılık gösterebilmektedir. Taziye gelenekleri kültürlerarası benzerlik ve farklılıklarla uygulanmaktadır (Dikici ve Büyükdoğan, 2020). Öl ...Daha fazlası

Erişime Açık

An Intelligent Anomaly Detection Approach for Accurate and Reliable Weather Forecasting at IoT Edges: A Case Study

Buket İşler

Industrialization and rapid urbanization in almost every country adversely affect many of our environmental values, such as our core ecosystem, regional climate differences and global diversity. The difficulties we encounter as a result of the rapid change we experience cause us to encounter many problems in our daily lives. The background of these problems is rapid digitalization and the lack of sufficient infrastructure to process and analyze very large volumes of data. Inaccurate, incomplete or irrelevant data produced in the IoT detection layer causes weather forecast reports to drift away ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kurumsal yönetim endeksi BIST30 şirketlerinin ÇKKV tekniklerinden Gri İlişkisel Analiz yöntemi, EDAS, TOPSIS ve MAUT yöntemine göre sıralanması Corporate governance index ranking of BIST30 companies according to the Gray Relational Analysis method, EDAS, TOPSIS, an MAUT method from MCDM techniques

Hasan Mert Yücel

Bu çalıĢma iki bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde, Kurumsal Yönetim Endeksinde mevcut Ģirketlerin Finansal performanslarının yıllara göre maksimum değerlerden minimum değerlere göre sıralanması öncesi genel bilgiler anlatılmıĢtır. Daha sonra ikinci bölümde Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ve bu tekniklerin uygulamaları üzerinde durulmuĢtur. ÇKKV yöntemlerinden; EDAS, AHP, Entropi, MAUT, Gri ĠliĢkisel Analiz, MOORA, ELECTRE, TOPSIS, PROMETHEE, VIKOR ve COPRAS teknikleri anlatılmıĢtır This study consists of two parts. In the first part of the study, general information ...Daha fazlası

Erişime Açık

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ SÜREÇLERİNDE YAŞADIKLARI İŞ STRESİNİN BELİRLENMESİ

İsmet Kutay Kısıklı

Turizm sektörü stresli bir meslek grubu olarak tanımlanmaktadır. Bunun sebebi doğrudan müşterilerle ilgilenme ve hizmet sektörünün doğası gereği iş yükünün fazla olmasından kaynaklanmasıdır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programında öğrenim gören, staj yapmış öğrencilerin stres düzeylerinin boyutlarının ortaya koyulmasıdır. Böylelikle öğrencilerin yaşadığı stres etkenlerinin boyutlarını ve yeni mesleğe başlayan kişilerin bu süreci nasıl yönettikleri açığa çıkarılacaktır. Çalışma yöntemi olarak nitel araştırma deseninde içerik analizi yapılmıştır. Yarı ya ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Meta-Heuristic Algorithm Based on the Happiness Model

Aref Yelghı

Recent work has attempted to determine the appropriate global minimum for complex problems. The paper presents a population and direct-based swarm optimization algorithm called the happiness optimizer (HPO) algorithm. An HPO algorithm is designed based on personal behavior and demonstrated in 30 and 100 dimensions on benchmark functions. The model includes four questions: “what do you want?”, “what do you have?”, “what do others have?”, and “what happened?”, which guide the development of a happiness behavior model. By considering the balancing between exploration and exploitation operators in ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms