Filtreler
Filtreler
Bulunan: 71 Adet 0.013 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [3]
Dil [2]
Erişime Açık

YEME DAVRANIŞININ NÖROBİYOLOJİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Elçin Duygu Tuğcu

Tat olgusu, gıdalarda oluşumundan yeme deneyimi esnasındaki algısına kadar daha kapsamlı bir lezzet anlayışı ile gün geçtikçe daha fazla sayıda araştırmanın konusu olmaktadır. Canlılar varolan her şeyi yeme eğiliminde değildir. Yeme öncesi nesneleri kimyasal ve fiziksel duyuların süzgecinden geçirmektedir. Ayrıca, gıdaları toksisite ve beslenme açısından değerlendirerek seçici davranmaktadır. Gıdaların tüketiciler tarafından kabul edilebilirliğinde tat algısının önemli bir rolü oynadığı bilinmektedir. Ancak tat algılama sisteminin yeterince bilindiği söylenemez. Bir yiyecek için verilen tüketi ...Daha fazlası

Erişime Açık

BESİN SUNUM TEKNİKLERİNİN KİŞİLERİN YEME ARZUSUNUN ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Nisa Erciyas

Besinler, canlılığın devamını sağlayan en temel ihtiyaçtır. Yeterli ve dengeli bir beslenme olmadan canlılığı sürdürmek mümkün değildir. Yüzyıllar içerisinde insanlar yalnızca karın doyurma amacıyla değil sosyalleşmek, kültürel gelişimi sağlamak ve sosyal statü elde etmek gibi amaçlarla da yemek yemeye başlamıştır. Ancak her gıda maddesi her yerde üretilemediğinden coğrafi koşullar, iklim, yerleşim şekli, toplumsal yapı, dini inanç, kitle iletişim araçları gibi faktörler sonucunda her toplumun kendine has bir yemek kültürü ortaya çıkmıştır. Yemek kültürünün bir göstergesi ise yemeğin nasıl sun ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK YAŞANTILARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE ÖFKE İFADE TARZI İLE İLİŞKİSİ

Güler Şahin Toksöz

Araştırmada, bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantılarının sürekli öfke, öfke ifade tarzları ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, çocukluk çağı travmalarının çeşitli demografik değişkenlere göre (cinsiyet, medeni durum, aile yapısı ve kardeş sıralaması) farklılık gösterip gösterdiği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 18-32 yaş aralığında üniversite eğitimine devam eden veya üniversite mezunu toplamda 302 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada, Demografik Bilgi Formu, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Çocukluk Çağı Travma ...Daha fazlası

Erişime Açık

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN GASTRONOMİ TURİZMİ DESTİNASYONUNA ETKİSİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Haydar Şahin

Anadolu, bulunduğu coğrafi konumun etkilerinden dolayı oldukça zengin bir mutfak kültürünü barındırmaktadır. Ticaret yollarının üzerinde yer alması ve bu topraklarda yaşamış olan uygarlıkların bıraktığı kültürel mirasların etkilerinden ötürü, bugünkü çok çeşitli bir mutfak kültürü meydana gelmiştir. Bununla birlikte, yiyecek ve içecekler üretildikleri ya da kökeninin bulunduğu yörelerin isimleriyle eşleştirilmiştir. Yöresel ürünlerin korunabilmesi, taklitlerinden ayırt edilebilmesi ve ilgili ürünlerin üretim ve tüketim ritüellerinin bozulmadan gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla coğrafi ...Daha fazlası

Erişime Açık

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN YETKİNLİK, BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hüsniye Altınkaya

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencisi çocuğa sahip ebeveynlerin yetkinlik, bilinçli farkındalık ve sosyal medya kullanımı açısından incelemektir. Araştırmaya İstanbul’da yaşayan 391 ebeveyn katılmıştır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 22.00 programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların ebeveyn yetkinlik, bilinçli farkındalık ve sosyal medya kullanımı düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri demografik özellikler açısın ...Daha fazlası

Erişime Açık

OSMANLI MUTFAK KÜLTÜRÜNDE ÇORBALARIN ÖNEMİ VE GÜNÜMÜZ BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ YERİ

İrem Yalçın

Türklerin başyemeği olan çorba geleneksel bir yiyecek olması dışında besleyici ve ekonomik olması nedeniyle halkın en alt kesiminden padişaha kadar herkes tarafından yapılan bir yemek olmuş ve tüm kesimler arasında yaygınlaşmıştır. Akşam yemeklerinin yanı sıra kahvaltılarda dahi tüketilmiştir. Türk mutfak kültürünün oluşmasında temel olan Osmanlı Mutfak kültüründeki çorbaların önemini vurgulamak ve günümüz Türk mutfak kültüründeki değerinin artmasına yardımcı olmak, Saray mutfak kültüründe yapılan çorba çeşitlerinin bilinmesi günümüze uyarlanması genç nesil tarafından sofralarda tüketilmesi ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARA YÖNELİK TUTUMLARI

Burak Kaan Cebeci

Bu çalışmada ilk olarak 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde tüm dünyaya yayılan Yeni Koronavirüs Covid-19 hastalığının, bu süreç içerisinde tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumları, yapılan literatür taraması ve nicel verilere bağlı betimsel araştırma modeli kullanılarak aktarılmaya çalışılmıştır. Covid-19 pandemi dönemiyle, tüketicilerin gündelik olarak tükettikleri besinler ile sağlık durumları arasındaki ilişkiye verilen önemin artmasıyla beraber, sağlık sorunlarında yaşanan artışların meydana gelmesi, gıda mamullerine olan güven ve inanç duygularının az ...Daha fazlası

Erişime Açık

SALİME SERVET SEYFİNİN BİR HATIRAİ PEJMÜRDE ADLI ESERİNİN TRANSKRİPSİYONU

Betül Müminoğlu

Ailesi Bahriye kökenli olarak uzun yıllar Osmanlı Devleti’nde çeşitli memuriyetlerde bulunmuş olan Salime Servet Seyfi, 1868 ile 1944 yılları arasında yaşamış ve Milli Mücadele döneminde birçok eser vermiştir. Dönemin önemli kadın yazarlarından olan Halide Edip, Fatma Aliye, Nezihe Muhlis gibi isimlerle birlikte Müdaafa-i Milli’ye cemiyetinde aktif rol alarak, konferanslar vermiştir. Günümüzde adı pek bilinmeyen bu önemli şahsiyetin kitaplaşmış eserlerinden biri olan “Bir Hatıra-i Pejmürde”; H. 1326 M. 1908-1909 yılını anlattığı, kendisinin ve teyzesi Gülbin’in hatıralarından oluşmaktadır. 191 ...Daha fazlası

Erişime Açık

YERLİ TURİSTLERİN ŞARAP TURİZMİNDE UNUTULMAZ TURİZM DENEYİMLERİNİN TAVSİYE ETME NİYETLERİNE ETKİSİ: ŞARAP TURİZMİ ÖRNEĞİ

Hatice Ünal Elgün

Geçmişten günümüze şarap her dönemde ve her toplumda önemli bir yer edinmiştir. Değerlendirilme biçimleri farklılık gösterse de şarap insan yaşamında var olmaya devam etmiş ve sosyo-kültürel alanda olduğu kadar sosyo-ekonomik alanda da şarabın önem arz ettiği görülmüştür. Yerli turistlerin şarap turizmi içerisinde elde ettikleri unutulmaz turizm deneyimleri ve tavsiye etme niyetleri bu araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın temel amacı, yerli turistlerin Türkiye’nin Mardin şehrinde şarap turizmine yönelik unutulmaz turizm deneyimlerini tespit etmek ve unutulmaz turizm deneyimlerinin tavsiye e ...Daha fazlası

Erişime Açık

ON İKİ ADA NASIL KAYBEDİLDİ?

Rıdvan Yıldız

Bu çalışmada bulunduğu konum itibari ile tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmış, Anadolu, Ege ve Akdeniz’in güvenliği açısından son derece önemli bir noktada bulunan On İki Ada’nın 1912 yılından itibaren Türk egemenliğinden çıkış sürecini; bu süreçteki siyasi, askeri ve diplomatik gelişmeleri inceleyerek Türkiye açısından On İki Ada’nın nasıl kaybedildiği sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Her ne kadar literatürde adaların sayısı 12 olarak geçse de Anadolu’nun güneybatı ucunda bulunan adaların sayısı 20’ye yakındır. Bu adalar topluluğunun On İki Ada olarak anılmasının sebebi adaların ...Daha fazlası

Erişime Açık

REHABİLİTASYON DESTEĞİ ALAN VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA EĞİTİM GÖREN ENGELLİ BİREYLERİN ANNELERİ İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN BİREYLERİN ANNELERİNİN STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN YAŞAM DOYUMLARI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ÜZERNDEKİ ETKİSİ

Betül Büyükkızmaz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın 2011 yılı verilerine göre Türkiye‟de bulunan engelli birey nüfusunun oranı %6.9‟dur. Türkiye‟deki 3-18 yaş arası özel gereksinimli bireylerin ve mensup oldukları ailelerin baş etmek zorunda oldukları çeşitli zorluklar olduğu bilinmektedir. Çocuğun aile içinde kabulü, çocuğun engel durumunun aile bireylerinin yaşam doyumunu ve umutsuzluk düzeylerini etkilediği, en çok bakım sağlayan annenin de bu durumdan en çok etkilenen olarak yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyinin etkilendiği düşünülmektedir. Araştırma kapsamında, “Rehabilitasyon desteği alan ve özel eğ ...Daha fazlası

Erişime Açık

ARTİSAN GIDALAR VE ARTİSAN GIDALARIN SINIFLANDIRILMASI

Fatma Nur Şen Negizözen

Artisan gıdalar konu başlığı altında incelenen geleneksel ürünlerin, günlük beslenmede temel gıdaları oluşturdukları anlaşılmış ve gıda türlerine bağlı biçimde gruplandırılarak, detaylı şekilde sınıflandırılmıştır. Türk mutfak kültürünün Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihsel yolculuğunda; farklı ulusların kültürlerini etkilediği, farklı kültür ve coğrafyaların mutfak değerleriyle sentezlenerek yükseldiği anlaşılmaktadır. Daha önce yapılan birçok akademik çalışmada, geleneksel Türk mutfak kültürünün geçmişten günümüze dek uzanan örnekleri, değişik yönleriyle ele alınarak araştırıldığı bilinm ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms