Filtreler
Filtreler
Bulunan: 25 Adet 0.024 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [2]
Dil [1]
Erişime Açık

Üniversite öğrencilerinin otoriteryen eğilimleri ile bilişsel esneklik ve genel sistemi meşrulaştırma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between authoritarian tendency of university students and levels of cognitive flexibility and system legitimation

Kevser Kavak

Toplumlara tahripkâr izler bırakan otoriteryen eğilim; itaat, saldırganlık, önyargı ve faşist tutumları içerisinde barındırır. Bununla birlikte geleneksellik ile yoğrulan katı düşünme biçimiyle karakterize edilir. Bilişsel esneklik genel olarak değişen durumlara uygun tepkiyi verebilmeyi sağlayan bilişsel beceridir. Sistemi meşrulaştırma ise sistemsel yapıların geçmişte beri var olmaları sebebiyle haklılaştırılmasıdır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin otoriteryen eğilim düzeyi ile bilişsel esneklik ve genel sistemi meşrulaştırma düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. İstanbul Topkapı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye'de 2020-2022 yılları arasında dijital pazarlama konusunda yazılmış yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi Evaluation of master's thesis on digital marketing between 2020-2022 in Turkey

Melek Aleyna Işık

Tez çalışmasında 2020 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye ‘de yazılmış olan pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konulu Yüksek lisans tezlerinin incelenerek pandemi döneminden bu yana dijitalleşme konusunda değişim ve gelişmeler konusunda ne gibi değişimler görüldüğü yazılan akademik tezler aracılığıyla incelenip değerlendirilmiştir. 2020 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki dijital pazarlama alanında yazılan çalışmaların analizinden önce bu çalışmayı kapsayan pazarlama, dijital pazarlama gibi kavramların tanımları, çeşitleri ve özellikleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılıp tanım ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Duygu düzenleme stratejilerinin duygusal yeme davranışı üzerindeki etkisi ve çalışan bellek kapasitesinin bu etki üzerindeki aracı rolü The effect of emotion regulation strategies on emotional eating behavior and the moderation role of working memory capacity on this impact

Gülsüm Rençber

Çeşitli sebeplerle yapılan araştırmalarda duygu düzenleme süreçlerinin hayatın birçok alanında tutum ve davranışlarımızı olumlu veya olumsuz şekillendirdiği ifade edilmektedir. Duygu düzenleme süreçlerinin gündelik yeme davranışlarımıza etkisi azımsanmayacak kadar büyüktür. Bu büyüklüğü yeme davranışı alanında ortaya konulan teorilerden anlayabiliriz. Peki, yeme davranışımızı tek başına duygu düzenleme süreçleri mi etkiler? Hayır. Çalışmalar gösteriyor ki çalışan bellek kapasitesinin esnekliği de duygu düzenleme süreçlerinin yanı sıra yeme davranışını etkileyen bir diğer faktördür. Ayrı ayrı e ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk mutfak kültüründe ölümü çağrıştıran yemekler Dishes that remember death in Turkish cuisine culture

Arife Bahar

Ölüm, öldükten sonrası ile ilgili olayların net olarak bilinmemesinden dolayı insanları korkutan bir durumdur. Burada insanların korkusunun bir nedeni de ölen yakınının sonunu bilememesi ve bununla birlikte kendi ölümünü düşünmesidir (Rençber ve Kılıç, 2014). Yaşamın kaçınılmaz bir sonu olan ölüm, farklı toplumlarda bazı kültürel değerlerin oluşmasına neden olmuştur. Her toplumun doğum ve düğün gibi ölümün ardından yaşanan cenaze ve taziye uygulamaları da farklılık gösterebilmektedir. Taziye gelenekleri kültürlerarası benzerlik ve farklılıklarla uygulanmaktadır (Dikici ve Büyükdoğan, 2020). Öl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kurumsal yönetim endeksi BIST30 şirketlerinin ÇKKV tekniklerinden Gri İlişkisel Analiz yöntemi, EDAS, TOPSIS ve MAUT yöntemine göre sıralanması Corporate governance index ranking of BIST30 companies according to the Gray Relational Analysis method, EDAS, TOPSIS, an MAUT method from MCDM techniques

Hasan Mert Yücel

Bu çalıĢma iki bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde, Kurumsal Yönetim Endeksinde mevcut Ģirketlerin Finansal performanslarının yıllara göre maksimum değerlerden minimum değerlere göre sıralanması öncesi genel bilgiler anlatılmıĢtır. Daha sonra ikinci bölümde Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ve bu tekniklerin uygulamaları üzerinde durulmuĢtur. ÇKKV yöntemlerinden; EDAS, AHP, Entropi, MAUT, Gri ĠliĢkisel Analiz, MOORA, ELECTRE, TOPSIS, PROMETHEE, VIKOR ve COPRAS teknikleri anlatılmıĢtır This study consists of two parts. In the first part of the study, general information ...Daha fazlası

Erişime Açık

Lif, çinko ve bakır yönünden zenginleştirilmiş fonksiyonel ekmeğin duyusal özelliklerinin incelenmesi Investigation of the sensory properties of functional bread enriched in fiber, zinc and copper

Mete Han Üner

Sağlıklı, uzun bir yaşam sürme arzusu besinlerin içerisinde bulunan ya da sonradan içeriğine eklenen çeşitli biyoaktif bileşenlere karşı olan ilgiyi arttırmaktadır. Çeşitli gıdaların zihinsel ve fiziksel iyilik durumu üzerindeki olumlu etkileri fonksiyonel ve zenginleştirilmiş besin kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Ekmek dünyanın hemen her bölgesinde yaygın şekilde tüketilmekte olan bir ürün olması nedeniyle zenginleştirme politikalarına en uygun ürünlerin başında gelmektedir. Rafinerizasyon sonucu besleyiciliği azalan ekmeğin sadece diyet liflerince zenginleştirilmesi bile birçok beslenmeyle ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bektaşilik bağlamında İttihad-Terakki, Masonluk ve Baron Rudolf Von Sebottendorf In the context of Bektashism Ittihad-Terakki, Freemasonry and Baron Rudolf Von Sebottendorf

Meryem Yasemin Köksal

Jön Türkler ile başlayıp İttihad-Terakki Cemiyeti ile süregelen liberal hareketin Osmanlı İmparatorluğu’na meşrutiyet rejimini getirmesi, imparatorluğun kaderini değiştirdi. Günümüzde varlıklarını sürdürmemelerine rağmen, fikirlerinin Cumhuriyet’in kurucu kadrolarınca sahiplenilmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilen uygulamaları; bu akım mensuplarının ne denli güçlü bir etki yarattıklarını göstermektedir. Yapılan literatür taramasında, bu liberal hareketin Masonluk ile bağlantılarının çeşitli kaynaklarda defaatle vurgulandığı gözlenmiştir. Aynı şekilde Bektaşilik ile bağlantıları da incelenmiş ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk mutfak kültüründe çorbalar ve sınıflandırılması Soups in Turkish cuisine culture and their classification

Aysun Büyükgenç

Türk mutfak kültürü; iklim çeşitliliğine, verimli topraklara ayrıca Anadolu’da yaşamış farklı etnik kökenli çeşitli uygarlıklar ile zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Bu durum bölge mutfak kültürlerinin oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bölge mutfakları ise kendi içinde coğrafi konum, kıyıya yakınlık, iklim, kendine özgü yetişen ürünler gibi nedenlerle yöresel farklılıklar da göstermektedir. Her yöreye özgü çorba, etli ve zeytinyağlı yemekler ve tatlılar yer almaktadır. Çorbalar; yapılış, sunum, tüketildiği öğün, menüde yer alma sırası, kıvam ve içerdiği maddeler bakımından farklılıkla ...Daha fazlası

Erişime Açık

Soğuk Savaş dönemi sonrası realizm teorisi çerçevesinde değişen güvenlik algısı ve dünya güvenliğinin artan önemi The changing security perception in the framework of realism theory after the Cold War and the increasing importance of world security

Gökhan Akın Demircioğlu

Küresel dünya sisteminde güvenlik kavramının önemli bir yere sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Soğuk Savaş Dönemi sonrasında yaşanan gelişmeler devlet güvenliğinin hala ön planda olduğunu göstermektedir. Bu duruma ek olarak dünya güvenliğinin önemi de artmaktadır. Bu çalışmada devlet güvenliği ve dünya güvenliğinin öneminden bahsedilecek, ülkelerin devlet güvenliğini artıran ulusal ve uluslararası politikalardan vazgeçmeleri ve asıl önemli olan dünya güvenliği üzerinde durmaları ve politikalarına buna göre belirlemeleri gerekliliği hususu çalışılacaktır. Devlet güvenliğini artırıcı polit ...Daha fazlası

Erişime Açık

Uluslararası ilişkilerde siber saldırıların araç olarak kullanılması: Rusya kaynaklı siber saldırılar örneği Use of cyber attacks as a tool in international relations: The case of cyber attacks from Russia

Canfidan Kabakcı

Günümüzde “siber uzay”; siber strateji, siber güvenlik, siber savunma ve siber savaş gibi faaliyetleri kutsayan bir uzay tiyatrosu haline gelmiştir. Siber uzay, ilgili veya ilgili aktörlerin bir çıkar tarafından teşvik edildiği küresel arenaya benzetilen bir alandır. Böyle bir alandaki zorluk, düzeni uygulayacak merkezi bir otoritenin olmamasıdır. Nitekim yeni çatışma ve zorlama yöntemleri de 21. Yüzyılın çok yönlü ve çok aktörlü uluslararası sisteminde etkin tektonik değişimlere ve hatta gücün, kurumların ve devlet davranış normlarının yeniden yapılandırılmasına yol açabilir. Bu bağlamda, son ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kamu idaresinin işletmelere uyguladığı özel esaslardan kaynaklanan zararlar ve kaynak israfı üzerine araştırma A research on damages arising from "Special principles" applied to businesses and waste of resources by the tax administration

Mustafa İlker Özyurt

Kamu idaresi; sahte belge düzenleyerek vergi kaçırabileceğini öngördüğü işletmeleri, kamu alacağının korunması amacıyla vergi incelemesine tabi tutmak ve bu suretle kamu alacağını güvence altına almak için Katma Değer Vergisi Genel uygulama Tebliği’nin (KDVGUT) IV-E bölümündeki düzenlemelere dayanarak özel esaslara tabi tutmaktadır. Vergi idaresinin, vergi mükellefi olan işletmeler hakkında tesis ettiği bu işlem sonucunda haklarında bu yönde işlem tesis edilen işletmeler, işlem sonrasında artık hiçbir müşterisi tarafından tercih edilmemektedir. Zincirleme reaksiyona neden olan bu durum faaliye ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı topraklarında misyoner faaliyetleri ve misyonerlerin Ermeni isyanında etkileri (1839-1899) Missionary activities in the Ottoman land from the Tanzimat to the Constitutional land and its effects on the Armenian revolt (1839-1899)

Erdem Selimler

1820‟li yıllar itibariyle Osmanlı topraklarında faaliyet göstermeye başlayan Amerikalı misyonerler bu faaliyetlerini başta dinsel gerekçelere dayandırmışlar ancak ilerleyen zamanlarda gerçek emelleri ortaya çıkmıştır. Müslümanlar, Yahudiler ve Rumlar arasında çeşitli faaliyetlerde bulunup başarılı olamayan misyonerler son olarak Ermenilerle faaliyetler tertip etmişler ve bu faaliyetler neticesinde Ermenilerin Osmanlı‟ya karşı ayaklanmaları ve isyan ile Osmanlı‟dan ayrılarak devlet kurmalarını sağlamışlardır. Bu süreçte eğitim, sağlık gibi alanlarda Ermenilere destek sağlayan Amerikan misyonerl ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms