Filtreler
Filtreler
Bulunan: 29 Adet 0.013 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [1]
Dil [1]
Erişime Açık

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KADIN HAKLARINI SAVUNAN 15 KADIN

Kezban Berktaş

Bu araştırmamızda Tanzimat’tan başlayarak Cumhuriyet’e kadar geçen dönemde kadınların hakları için mücadele vermiş öncü Türk edibelerin hayatlarına ve faaliyetlerine yer verdik. Fatma Aliye, Emine Semiye, Makbule Lemân, Şair Nigar, Gülistan İsmet, Nakiye Elgün, Aziz Haydar, Şükufe Nihal, Yaşar Nezihe, Nezihe Muhittin, Halide Edip, Ulviye Mevlan, Müfide Ferit, Belkıs Şevket, Halide Nusret. Bu isimler dönemlerinin kadın hakları mücadelesinde öncü karakterler olmuşlardır. Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde yazdıkları makaleler, yayımladıkları şiir ve eserler, kurdukları dernekler ve cemiyetler ile ...Daha fazlası

Erişime Açık

YEREL İŞLETMELERİN VE YÖRESEL MUTFAKLARIN GASTRONOMİ TURİZMİNE ETKİLERİ: GİRESUN ÖRNEĞİ

Ahmet Dizdar

Türkiye, köklü tarihi ve turistik çekiciliğiyle birlikte zengin bir mutfağa da sahiptir. Gastronomi turizminin gelişmesi için bölgesel lezzetler korunmalıdır. Yerel mutfaklar, kendilerine özgü lezzetleri ve çeşitli reçeteleriyle değerlendirilir. Ayrıca tıpkı tarihi kültürler gibi milletlerin kültürel izlerini barındırır. Bölüm içinde yer alan Giresun şehrinin mutfak kültürü incelendiğinde gastronomi turizmine büyük ölçüde katkı sağladığı görülmektedir. Bu çalışma ile; Giresun mutfağında kullanılan yöresel yemeklerin ve Giresun’daki yerel işletmelerin Giresun gastronomi turizmi üzerindeki etkil ...Daha fazlası

Erişime Açık

KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ (INFLUENCER) KULLANIMI

Demet Çelik

Devletlerin diğer devletlerle olan ilişkileri esasına dayalı geleneksel diplomasi yerini diğer devletlerle olan ilişkilerin yanında diğer devletlerin halkları ile de ilişki inşa etme esasına dayalı yeni diplomasi anlayışına bırakmıştır. Literatüre kamu diplomasi olarak geçen kavram çeşitli araçlarla yürütülmektedir. Kamu diplomasisinin en ön plana çıkan araçları arasında ise “kültürel diplomasi” faaaliyetleri yer almaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetleri devletlerin kendi kültürel değerlerinin çeşitli araçlar ile diğer ülke halklarına tanıtılması yönündeki çalışmaları kapsamaktadır. Kültürel ...Daha fazlası

Erişime Açık

HAVAALANI GÜVENLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YOLCU VE PERSONEL ARAMASININ HAKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abdurrahman Özyurt

Güvenlik uygulamaları içerisinde havaalanı güvenliği, havaalanı ve hava taşıtları ile yolcu ve personelin büyük çaplı terör saldırılarına maruz kalması, saldırı sonucu oluşabilecek can ve mal kaybının çok büyük olabilmesi ve yapılan saldırının hedeflerinin birden fazla ülkeyi etkileyebilecek olması sebebi ile uluslararası bir boyutta sonuçlar doğurması karşısında, özel bir öneme sahiptir. Terör saldırıları yanında uyuşturucu nitelikli suç emtiasının hızlı ve çok uzak mesafelere taşınması açısından havayolunu kullanmak istemeleri karşısında, bu nevi suç emtiasının vücut çukurluklarında veya bat ...Daha fazlası

Erişime Açık

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİLERİN HEDONİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Hakan Çalışkan

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki değişimler ve internet teknolojilerinin sunduğu imkânlar dolayısıyla ortaya çıkan yeni medya akımı ile bireyler mesaj alan, takip eden ve edilgen olan tek yönlü geleneksel medya iletişim biçiminden artık içerik üreten, paylaşan, görüş bildiren çift yönlü iletişim kurabilen bir konuma geçmişlerdir. Söz konusu bu değişimlerle birlikte sosyal ağlar bireylerin ve kitlelerin hayatlarında vazgeçilmez bir alan olarak yer edinmiştir. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünün tercih ettiği bu sosyal ağlar, sağladığı il ...Daha fazlası

Erişime Açık

VEGAN VE VEJETARYEN BESLENMEYE YÖNELIK YENI GASTRONOMI UYGULAMALARI

Feyza Şanlı

İnsanların zaman içerisinde beslenme şekilleri etik, dini, kültürel ya da sağlık gibi sebeplerden ötürü sürekli değişime uğramıştır. Tüm bu sebepler ile birlikte karşımıza çıkan vejetaryen ve vegan diyeti, günümüzde giderek artış göstermektedir. Bu diyeti benimseyen kişiler sadece dini ve etik sebepler ile değil aynı zamanda bitkisel ağırlıklı beslenmenin de yararları ve hayvan etiği gibi kavramlar üzerinde durmaktadırlar. Giderek artış gösteren vejetaryen ve vegan beslenme şekli artık bir yaşam biçimi ve yaşam felsefesi haline gelmiştir. Bu yaşam felsefesinin benimsenmesi hem gastronomi alanı ...Daha fazlası

Erişime Açık

COĞRAFİ İŞARETLİ BAZI TÜRK PEYNİRLERİNİN DÜNYA MUTFAĞINDA ULUSLARARASI PEYNİRLERE ALTERNATİF OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatih Mehmet Aydın

Teknolojinin gelişmesi ile git gide artan globalleşme hareketlerinin etkilediği alanlardan biri de yiyecek-içecek alanı olarak gözümüze çarpmaktadır. İnsanların çeşitli kaynaklar vasıtasıyla farklı ülke ve kültürlerin mutfaklarına ulaşabilmesi, devamında bu ürünlere karşı talebin oluşmasını da getirmiştir. Günümüzde yabancı mutfakların yemeklerine ülkemizdeki yiyecek-içecek işletmelerinin çoğunda rastlamak mümkündür. İşletmeler bu yemekleri, reçetelerinde bulunan orijinal hammaddeler ile ya da uygun fiyatlı benzer hammaddeler ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Orijinal ürünlerin kullan ...Daha fazlası

Erişime Açık

İhsan modeli psiko-eğitim programının evlilikte uyum empati ve iletişim düzeyinde iyileştirici etkisinin incelenmesi

Emine Gül Yıldırımlı

Bu araştırmanın amacı hazırlanan Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yaklaşımıyla bütünleştirilmiş Manevi Danışmanlık Modeli olan İHSAN Modeli Psiko-eğitim Programının Evlilikte Uyum, Empati ve İletişim Düzeyine İyileştirici Etkisini incelemektir. Bu amaçla araştırmada Kontrol Gruplu Ön-test ve Son-test Deneysel Desen kullanılmıştır. Bu çalışma 25+25 çift deney ve 25+25 çift kontrol grubunda bulunan kadın ve erkekten 19 ile 65 yaş aralığındaki toplam 100 evli çifte uygulanmıştır. Araştırmada verileri, Deney ve Kontrol gruplarına Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği, YDEUÖ İletişim Alt Ölçeği, YDEUÖ Empati ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÖĞRETMENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARININ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNDE BENLİK SAYGISININ ARACI ROLÜ

Ahmet Alperen Çetin

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin olumsuz otomatik düşünceleri ve boyun eğici davranışlarının özyeterlik düzeylerine etkisinde benlik saygısının aracı rolünü incelemektir.Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstabul ili içindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden kota örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmaya 235 kadın ve 98 erkek olmak üzere 333 öğretmen katılmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Boyun ...Daha fazlası

Erişime Açık

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda algılanan anne baba tutumlarının benlik saygısı ve özyeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi

Hatice Büşra Canoğlu

Anne baba tutumları çocukların yüksek benlik saygısı ve özyeterlik düzeylerinde önemli bir yere sahiptir. Anne babaları ile iletiĢimleri kuvvetli olan bireylerin özgüvenli, fikirlerini rahatça dile getirebilen, giriĢken bireyler oldukları görülmektedir. Bu araĢtırma da öğrenme güçlüğü olan bireylerin, anne baba tutumları, benlik saygısı ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın kapsamını 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ġstanbul’da Özel Umut IĢıkları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 124 kız 126 erkek toplam 250 özel eğitime ihtiyacı olan bireyl ...Daha fazlası

Erişime Açık

1893 ŞİKAGO FUARI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN TEMSİLİYETİNİN SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN PROPAGANDA ANLAYIŞINDAKİ YERİ

Erdoğan Çubuk

Bu tezin temel amacı XIX. yüzyıla damgasını vuran özellikle sanayileşmeyle beraber ortaya çıkan uluslararası fuarlardan yola çıkarak özellikle 1893 Chicago Fuarı örnek alınarak Sultan II. Abdülhamid’in yaptığı propaganda çalışmalarını yakından incelemektir. Dış dünyaya her zaman açık olan Osmanlı Devleti dünya ve Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmeye çalıştı. XIX. yüzyılda artan sömürgecilik ve küresel ticaret uluslararası fuarların doğmasına yol açtı. Osmanlı Devleti uluslararası fuarlarda kendini kutsatmaya gayret eden devletlerle rekabet edebilme amacıyla elinden geldiği ...Daha fazlası

Erişime Açık

Covid-19 salgınının Türkiye'deki istihdam ve gelir dağılımına etkisi

Eren Çolakoğlu

İnsanlık ilk çağlardan bu yana birçok salgın hastalıkla karşı karşıya kalmıştır. Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bu salgınlar hızla yayılmaya devam etmektedir. Özellikle ticaret yoluyla yayılan bu salgınların sosyal, ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve finansal sonuçları gözlemlenmiştir. Bu etkiler her toplumda değişen derecelerde hissedilmiştir. Bazı ülkeler bu etkileri daha derinden hissederken, bazı ülkelerde daha hafif hissedilmiştir. Bu etkilerinin yanı sıra salgın hastalıklar da birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Salgın hastalıklarla mücadele etmek için her ülke kendi ko ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms