Filtreler
Filtreler
Bulunan: 16 Adet 0.041 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [4]
Yayıncı [1]
Erişime Açık

Rastgele orman algoritması ve Sentinel-2 MSI ile fındık ekili alanların belirlenmesi: Piraziz Örneği

Seda Terzi Türk

Türkiye’de yetiştirilen sert kabuklu meyvelerin başında gelen fındık, özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 22 Ekim, 2020 tarihli Sentinel-2 MSI uydu görüntüsü bantları ve hesaplanan indeksler ile oluşturulan farklı veri setleri kullanılarak fındık ekili tarım alanları belirlenmiştir. Çalışmaya dâhil edilen farklı bitki indekslerinin hesaplanması ile 5 veri seti üretilmiştir. Giresun ili Piraziz ilçesi çalışma bölgesi seçilmiştir. Sınıflandırma işlemi için rastgele orman (RO) görüntü sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma alanında 7 ...Daha fazlası

Erişime Açık

Class Distinction and the Objectification of Women’s Body in Lucy Kirkwood’s NSFW Kirkwood’s NSFW Adlı Eserinde Sınıf Ayrımı ve Kadın Bedeninin Metalaştırılması

Elvan Karaman

Throughout history, some problems have never been solved, and gender discrimination is one of them. While this problem is extremely serious and does not allow women to breathe in some parts of the world, it is also a reality that gender discrimination still continues in developed countries. It cannot be denied that European women had to struggle for equal payment and circumstances even in the 1980s. The cooperation between the capitalist world order and the patriarchal system results in many troubles in women’s social and economic life. Social class primarily creates a big gap with regard to t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Avrupa’dan Amerika’ya Edebiyatta Gotik Akımın Başlangıcı The Beginnings of the Gothic Movement in Literature from Europe to America

Erel Mez

Bu çalışma, edebiyattaki gotik hareketi incelemekte, on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupa'dan Amerika'ya kökenlerinin ve gelişiminin izini sürmektedir. Araştırma, kendine özgü bir Amerikan gotik geleneğinin ortaya çıkışını etkileyen sosyo-kültürel bağlamı incelerken, bu edebî hareket üzerindeki Avrupa etkilerini de göz önünde bulundurmaktadır. Bu türdeki örnek çalışmalara değinerek, atmosferik ortamların, doğaüstü unsurların ve psikolojik keşfin önemini vurgulamaktadır. Makale özellikle gotik edebiyatın Amerika'daki aktarımına ve uyarlanmasına odaklanmakt ...Daha fazlası

Erişime Açık

Fakirleşiyor muyuz? Kadın Tüketicilerin Gıda Tüketim Alışkanlıkları Are we getting poorer? Food Consumption Habits of Female Consumers

Nesrin Duman | İlkgün Demir

Dünyada özellikle son iki yıldır insan yaşamını etkileyen ve yakın gelecekte daha da şiddetli etkileyeceği ileri sürülen iklim değişikliği ve kıtlık gibi tehditler tarımsal üretim ve gıda arzıyla ilgili hususları gündemden düşmez hale getirmiştir. Bu nedenledir ki tüketicilerin gıda ürünlerini satın alma alışkanlıklarını bilmek, ürün tercihlerine etki eden belirleyici faktörleri tespit etmek; olası bir olumsuz senaryonun gerçekleşmesi halinde, ülkemizde üreticiden tüketiciye en hızlı şekilde ürün satış ağının oluşturulmasında ve gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli olacaktır. Ürün satış ağın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Rekreasyonel spor etkinliğine katılan ve profesyonel olmayan sporcuların motivasyon boyutları: Tarihi yarımada bisiklet turu üzerine bir araştırma Motivational dimensions of non-professional athletes that participate in the recreationl sports event: A study of the historical peninsula cycling tour

Ayşe Demir

Bu çalışmada Tarihi Yarımada Bisiklet Turuna katılanların katılımını etkileyen motivasyonel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, bu etkinliğe katılan %74,6`sı (n=88 kişi) erkek; %25,4’ü (n=30 kişi) kadın olmak üzere toplam 118 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Motivasyon Ölçeği araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Motivasyonel faktörlerin alt boyutlarıyla demografik özelliklerin analizinde bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi, ölçeğin güvenilirlik düzeyinin belirlenmesi için ise chronbach alfa kat ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Images of Urban Poverty in Bong Joon Ho’s “Parasite”

Ferma Lekesizalın

The global acclaim, critical adulations, top prizes, and the box-office success amassed by South Korean film-maker Bong Joon Ho with his movie “Parasite” (2019) secured him a place in the film industry as the maker of a masterpiece. The movie’s success comes as much from its intricately conceived multi-layered story which transforms into a rapidly moving thriller towards the end as its stunning images of urban poverty and urban privilege. But the most conspicious fact about Bong Joon Ho’s film is that it provides a thoroughly skeptical take on the South Korean economic miracle which has made S ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yüzyılımızın ‘Yüce Dili’: Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına Sosyolojik Bir Yaklaşım

Gökhan Ak

Belli belirsiz değişen şeyleri tanımlamak zordur. Bu durum, daha çok ilgili sorunsalın üzerinde yerleştiği dilin seviyesi ile ilintili gibi görünmektedir. Ve bizim onu ne taraftan bakarak gördüğümüz de, aslında gerçek sorundur. Bu görüş çerçevesinde, “dil”in küresel tarihi seviyesinin de, cinsiyet çalışmaları bağlamında bu durum ile direk ilintili olduğu söylenebilir. Toplumsal cinsiyet çalışmaları, tarihi bağlama ilk olarak 1980’lerde kadın çalışmaları olarak getirilmiştir. Tarihçiler, son dönemdeki cinsiyet kuramlarını kabul etmek ve uygulama konusunda hayli yavaş kalmış olsalar da, cinsiyet ...Daha fazlası

Erişime Açık

Atlar, Binicilik ve Moda

Nihan Akdemir

Asaletin simgesi atlar kimi zaman mitolojinin içinde kanatlanmış kimi zaman savaş meydanlarında şövalyelerin yaveri olmuş kimi zaman aristo krat burjuva estetiğin e eşlik etmiş kimi zamansa spor un esas kahramanı olarak tarih boyunca insanla ilişki kurmuşlardır Güç ve algı atların özünü ve tarzını çerçeveleyen sıfatlardan bazıları olurken atların sahip olduğu sembolizm onları özgürlü k ve özgünlü k gibi kavramları somutlaştıran temsiller olarak moda sahnesin in iç ine de almıştır. Bu araştırma makalesinde atlar binicilik ve moda arasındaki ilişki, tarihsel süreçle birlikte incelenerek ortaya k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Tiyatromuz

Nurhan Tekerek

Osmanlı’nın yenileşme hareketi sayılan Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, özellikle İstanbul merkezli başlayan, Batı’ya öykünmeye dayanan tiyatro hareketi ve süregelen, ancak konvansiyonel Batı Tiyatrosu’na uyum sağlamaya çabalayan geleneksel tiyatro; 1923 yılında Cumhuriyet’in ilânı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk ve devrimleri ve yeni anayasa oluşturma çabalarıyla yeni bir yola girmiştir. Bu yol, başta Atatürk olmak üzere cumhuriyetçi kadroların öncülüğünde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ilkesi doğrultusunda sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan yeni bir düzenin de k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Model Proposal for Testing Websites in Multiple Browsers: Case of Selenium Test Tool

Cem Ufuk Baytar

Automated software testing has critical advantages when compared with manual software testing. Selenium test tool is one of test tools that specialists use to test web applications or websites automatically. This test tool consists of 4 software components, i.e., Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver and Selenium Grid. The main purpose of this article is to implement a proposed model for cross-browser website testing by using Selenium WebDriver. Selenium WebDriver is required to manage actions of a web browser. Drivers are needed to make a bridge between Selenium WebDriver and the rele ...Daha fazlası

Erişime Açık

Katı Olan Herşeyin “Zihniyet”te Erimesi: Atatürk Düşünü ve ‘Çağdaşlaşma’ Meselesi The Melting of Everything Solid in “Mentality”: Atatürk’s Thought and the Issue of ‘Secularism’

Gökhan Ak

Lâiklik, sosyal yaşam, bellek ve düşünün bütün toplumsal sahalarında yozlaşmaya neden olan “kutsallaştırılmış geleneğin” tasfiyesi amacıyla, yeni eğitim, yeni kurumlar, yeni insan, kısacası yeni bir zihniyet öngören Batılı anlamda çağdaşlaşmanın anahtar kavramıdır. Atatürk çağdaşlaşması da, toplumun hukuktan eğitime, kültürden iktisata çağdaş uygarlık gereklerini yakalayabilmesini sağlayacak lâik-seküler zihniyet meselesidir. Bu araştırmanın amacı, Atatürk düşününün temeli niteliğindeki çağdaşlaşmanın neden bir zihniyet meselesi olduğunu lâiklik ve sekülerleşme kavramları çerçevesinde irdeleme ...Daha fazlası

Erişime Açık

Siyaset-Demokrasi-Protesto Sarmalında Latin Amerika’da Toplumsal Hareketler ve Devlet İlişkisi

Gökhan Ak

Bu çalışmanın amacı, toplumsal hareketlerin yükselişini güç, siyaset ve protesto bağlamında incelemek ve bunların Latin Amerika kapsamında devletle ilişkilerini ele almaktır. Bunu başarmak için, çalışma 19. ve 20. yüzyıllarda Latin Amerika’daki toplumsal protesto hareketlerinin tarihini kısaca izleyecek ve ekonomik, politik, kültürel ve dini seçkinlerin, kentsel ve kırsal işçiler, köylülük, kayıt dışı yoksullar, kadınlar ve yerli topluluklar gibi geleneksel olarak dışlanmış sosyal kesimleri harekete geçirme, bastırma veya birleştirme yollarını ele alacak; böylece, toplumsal hareketlerin siyasi ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms