Filtreler
Filtreler
Bulunan: 134 Adet 0.022 sn
İlgili Araştırmacılar [3]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanları [1]
Tür [2]
Yayın Yılı [5]
Dil [2]
Tez danışmanı [1]
Lisansüstü Eğitim Enstitüsüİstanbul Topkapı Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Erişime Açık

Nörogastronomi

Ecem Akay

Nörogastronomi yiyeceklere ait koku, lezzet, sıcaklık, doku, işitsel ve görsel unsurların yakaladıkları uyumu beyne iletmesi ve bizim o yiyecekleri nasıl algıladığımızla ilgilidir. Zihnimizde lezzeti yaratan birçok farklı biyolojik ve hatırlatıcı etkenin nasıl birleştiğini araştıran nörogastronomi ile tat alıcılarımızın sonradan kazanılmış ve doğuştan gelen tercihlerini ortadan kaldırmanın mümkün olabileceği düşünülmektedir. Nörogastronomi alanında hem yemek deneyimini iyileştirmek ve sağlıklı besinlerin daha lezzetli algılanmasını sağlamak, hem de çocuk obezitesi, Parkinson, Alzheimer ve kans ...Daha fazlası

Erişime Açık

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygıları İle Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yeşim Avunduk

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ve amaçlı örneklemi yöntemi ile seçilen 87 erkek ve 148 kadın olmak üzere toplamda 235 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel bilgi formunun yanı sıra; Hart ve ark. (2008) tarafından geliştirilen, Doğan (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” ile Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından gel ...Daha fazlası

Erişime Açık

YEME DAVRANIŞININ NÖROBİYOLOJİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Elçin Duygu Tuğcu

Tat olgusu, gıdalarda oluşumundan yeme deneyimi esnasındaki algısına kadar daha kapsamlı bir lezzet anlayışı ile gün geçtikçe daha fazla sayıda araştırmanın konusu olmaktadır. Canlılar varolan her şeyi yeme eğiliminde değildir. Yeme öncesi nesneleri kimyasal ve fiziksel duyuların süzgecinden geçirmektedir. Ayrıca, gıdaları toksisite ve beslenme açısından değerlendirerek seçici davranmaktadır. Gıdaların tüketiciler tarafından kabul edilebilirliğinde tat algısının önemli bir rolü oynadığı bilinmektedir. Ancak tat algılama sisteminin yeterince bilindiği söylenemez. Bir yiyecek için verilen tüketi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Üniversite öğrencilerinin otoriteryen eğilimleri ile bilişsel esneklik ve genel sistemi meşrulaştırma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between authoritarian tendency of university students and levels of cognitive flexibility and system legitimation

Kevser Kavak

Toplumlara tahripkâr izler bırakan otoriteryen eğilim; itaat, saldırganlık, önyargı ve faşist tutumları içerisinde barındırır. Bununla birlikte geleneksellik ile yoğrulan katı düşünme biçimiyle karakterize edilir. Bilişsel esneklik genel olarak değişen durumlara uygun tepkiyi verebilmeyi sağlayan bilişsel beceridir. Sistemi meşrulaştırma ise sistemsel yapıların geçmişte beri var olmaları sebebiyle haklılaştırılmasıdır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin otoriteryen eğilim düzeyi ile bilişsel esneklik ve genel sistemi meşrulaştırma düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. İstanbul Topkapı ...Daha fazlası

Erişime Açık

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KADIN HAKLARINI SAVUNAN 15 KADIN

Kezban Berktaş

Bu araştırmamızda Tanzimat’tan başlayarak Cumhuriyet’e kadar geçen dönemde kadınların hakları için mücadele vermiş öncü Türk edibelerin hayatlarına ve faaliyetlerine yer verdik. Fatma Aliye, Emine Semiye, Makbule Lemân, Şair Nigar, Gülistan İsmet, Nakiye Elgün, Aziz Haydar, Şükufe Nihal, Yaşar Nezihe, Nezihe Muhittin, Halide Edip, Ulviye Mevlan, Müfide Ferit, Belkıs Şevket, Halide Nusret. Bu isimler dönemlerinin kadın hakları mücadelesinde öncü karakterler olmuşlardır. Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde yazdıkları makaleler, yayımladıkları şiir ve eserler, kurdukları dernekler ve cemiyetler ile ...Daha fazlası

Erişime Açık

YEREL İŞLETMELERİN VE YÖRESEL MUTFAKLARIN GASTRONOMİ TURİZMİNE ETKİLERİ: GİRESUN ÖRNEĞİ

Ahmet Dizdar

Türkiye, köklü tarihi ve turistik çekiciliğiyle birlikte zengin bir mutfağa da sahiptir. Gastronomi turizminin gelişmesi için bölgesel lezzetler korunmalıdır. Yerel mutfaklar, kendilerine özgü lezzetleri ve çeşitli reçeteleriyle değerlendirilir. Ayrıca tıpkı tarihi kültürler gibi milletlerin kültürel izlerini barındırır. Bölüm içinde yer alan Giresun şehrinin mutfak kültürü incelendiğinde gastronomi turizmine büyük ölçüde katkı sağladığı görülmektedir. Bu çalışma ile; Giresun mutfağında kullanılan yöresel yemeklerin ve Giresun’daki yerel işletmelerin Giresun gastronomi turizmi üzerindeki etkil ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye'de 2020-2022 yılları arasında dijital pazarlama konusunda yazılmış yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi Evaluation of master's thesis on digital marketing between 2020-2022 in Turkey

Melek Aleyna Işık

Tez çalışmasında 2020 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye ‘de yazılmış olan pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konulu Yüksek lisans tezlerinin incelenerek pandemi döneminden bu yana dijitalleşme konusunda değişim ve gelişmeler konusunda ne gibi değişimler görüldüğü yazılan akademik tezler aracılığıyla incelenip değerlendirilmiştir. 2020 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki dijital pazarlama alanında yazılan çalışmaların analizinden önce bu çalışmayı kapsayan pazarlama, dijital pazarlama gibi kavramların tanımları, çeşitleri ve özellikleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılıp tanım ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Duygu düzenleme stratejilerinin duygusal yeme davranışı üzerindeki etkisi ve çalışan bellek kapasitesinin bu etki üzerindeki aracı rolü The effect of emotion regulation strategies on emotional eating behavior and the moderation role of working memory capacity on this impact

Gülsüm Rençber

Çeşitli sebeplerle yapılan araştırmalarda duygu düzenleme süreçlerinin hayatın birçok alanında tutum ve davranışlarımızı olumlu veya olumsuz şekillendirdiği ifade edilmektedir. Duygu düzenleme süreçlerinin gündelik yeme davranışlarımıza etkisi azımsanmayacak kadar büyüktür. Bu büyüklüğü yeme davranışı alanında ortaya konulan teorilerden anlayabiliriz. Peki, yeme davranışımızı tek başına duygu düzenleme süreçleri mi etkiler? Hayır. Çalışmalar gösteriyor ki çalışan bellek kapasitesinin esnekliği de duygu düzenleme süreçlerinin yanı sıra yeme davranışını etkileyen bir diğer faktördür. Ayrı ayrı e ...Daha fazlası

Erişime Açık

KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ (INFLUENCER) KULLANIMI

Demet Çelik

Devletlerin diğer devletlerle olan ilişkileri esasına dayalı geleneksel diplomasi yerini diğer devletlerle olan ilişkilerin yanında diğer devletlerin halkları ile de ilişki inşa etme esasına dayalı yeni diplomasi anlayışına bırakmıştır. Literatüre kamu diplomasi olarak geçen kavram çeşitli araçlarla yürütülmektedir. Kamu diplomasisinin en ön plana çıkan araçları arasında ise “kültürel diplomasi” faaaliyetleri yer almaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetleri devletlerin kendi kültürel değerlerinin çeşitli araçlar ile diğer ülke halklarına tanıtılması yönündeki çalışmaları kapsamaktadır. Kültürel ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk mutfak kültüründe ölümü çağrıştıran yemekler Dishes that remember death in Turkish cuisine culture

Arife Bahar

Ölüm, öldükten sonrası ile ilgili olayların net olarak bilinmemesinden dolayı insanları korkutan bir durumdur. Burada insanların korkusunun bir nedeni de ölen yakınının sonunu bilememesi ve bununla birlikte kendi ölümünü düşünmesidir (Rençber ve Kılıç, 2014). Yaşamın kaçınılmaz bir sonu olan ölüm, farklı toplumlarda bazı kültürel değerlerin oluşmasına neden olmuştur. Her toplumun doğum ve düğün gibi ölümün ardından yaşanan cenaze ve taziye uygulamaları da farklılık gösterebilmektedir. Taziye gelenekleri kültürlerarası benzerlik ve farklılıklarla uygulanmaktadır (Dikici ve Büyükdoğan, 2020). Öl ...Daha fazlası

Erişime Açık

BESİN SUNUM TEKNİKLERİNİN KİŞİLERİN YEME ARZUSUNUN ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Nisa Erciyas

Besinler, canlılığın devamını sağlayan en temel ihtiyaçtır. Yeterli ve dengeli bir beslenme olmadan canlılığı sürdürmek mümkün değildir. Yüzyıllar içerisinde insanlar yalnızca karın doyurma amacıyla değil sosyalleşmek, kültürel gelişimi sağlamak ve sosyal statü elde etmek gibi amaçlarla da yemek yemeye başlamıştır. Ancak her gıda maddesi her yerde üretilemediğinden coğrafi koşullar, iklim, yerleşim şekli, toplumsal yapı, dini inanç, kitle iletişim araçları gibi faktörler sonucunda her toplumun kendine has bir yemek kültürü ortaya çıkmıştır. Yemek kültürünün bir göstergesi ise yemeğin nasıl sun ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK YAŞANTILARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE ÖFKE İFADE TARZI İLE İLİŞKİSİ

Güler Şahin Toksöz

Araştırmada, bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantılarının sürekli öfke, öfke ifade tarzları ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, çocukluk çağı travmalarının çeşitli demografik değişkenlere göre (cinsiyet, medeni durum, aile yapısı ve kardeş sıralaması) farklılık gösterip gösterdiği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 18-32 yaş aralığında üniversite eğitimine devam eden veya üniversite mezunu toplamda 302 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada, Demografik Bilgi Formu, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Çocukluk Çağı Travma ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms