Filtreler
Filtreler
Bulunan: 8 Adet 0.016 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Tür [2]
Yayın Yılı [5]
Dil [1]
Erişime Açık

KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ (INFLUENCER) KULLANIMI

Demet Çelik

Devletlerin diğer devletlerle olan ilişkileri esasına dayalı geleneksel diplomasi yerini diğer devletlerle olan ilişkilerin yanında diğer devletlerin halkları ile de ilişki inşa etme esasına dayalı yeni diplomasi anlayışına bırakmıştır. Literatüre kamu diplomasi olarak geçen kavram çeşitli araçlarla yürütülmektedir. Kamu diplomasisinin en ön plana çıkan araçları arasında ise “kültürel diplomasi” faaaliyetleri yer almaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetleri devletlerin kendi kültürel değerlerinin çeşitli araçlar ile diğer ülke halklarına tanıtılması yönündeki çalışmaları kapsamaktadır. Kültürel ...Daha fazlası

Erişime Açık

18-45 YAŞ ARASI BİREYLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Davut Ceylan

İnsanların bireysel ve sosyal hayatının bir kısmını dijital ortamlarda geçirmesi kaçınılmaz olarak bu alanın incelenmesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede bireylerin zamanının bir bölümünü ayırdığı sosyal medya etkileşimlerinin kişilik üzerindeki etkisi araştırmacıların ilgiyle takip ettiği bir konudur. Bu araştırmada da 18-45 yaş arası bireylerde sosyal medya bağımlılığı ile narsistik kişilik eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul ili Başakşehir ilçesi olup örneklem olarak Bahçeşehir Mahallesi Vaditepe konutları seçilmiştir. 354 katılımcıdan elde edilen veril ...Daha fazlası

Erişime Açık

III. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - TASARIM Tam Metin Kitabı

Bahadır Elal | Mustafa Hikmet Aydıngüler

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T ...Daha fazlası

Erişime Açık

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİLERİN HEDONİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Hakan Çalışkan

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki değişimler ve internet teknolojilerinin sunduğu imkânlar dolayısıyla ortaya çıkan yeni medya akımı ile bireyler mesaj alan, takip eden ve edilgen olan tek yönlü geleneksel medya iletişim biçiminden artık içerik üreten, paylaşan, görüş bildiren çift yönlü iletişim kurabilen bir konuma geçmişlerdir. Söz konusu bu değişimlerle birlikte sosyal ağlar bireylerin ve kitlelerin hayatlarında vazgeçilmez bir alan olarak yer edinmiştir. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünün tercih ettiği bu sosyal ağlar, sağladığı il ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye'de 2020-2022 yılları arasında dijital pazarlama konusunda yazılmış yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi Evaluation of master's thesis on digital marketing between 2020-2022 in Turkey

Melek Aleyna Işık

Tez çalışmasında 2020 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye ‘de yazılmış olan pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konulu Yüksek lisans tezlerinin incelenerek pandemi döneminden bu yana dijitalleşme konusunda değişim ve gelişmeler konusunda ne gibi değişimler görüldüğü yazılan akademik tezler aracılığıyla incelenip değerlendirilmiştir. 2020 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki dijital pazarlama alanında yazılan çalışmaların analizinden önce bu çalışmayı kapsayan pazarlama, dijital pazarlama gibi kavramların tanımları, çeşitleri ve özellikleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılıp tanım ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN YETKİNLİK, BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hüsniye Altınkaya

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencisi çocuğa sahip ebeveynlerin yetkinlik, bilinçli farkındalık ve sosyal medya kullanımı açısından incelemektir. Araştırmaya İstanbul’da yaşayan 391 ebeveyn katılmıştır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 22.00 programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların ebeveyn yetkinlik, bilinçli farkındalık ve sosyal medya kullanımı düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri demografik özellikler açısın ...Daha fazlası

Erişime Açık

DİJİTAL PAZARLAMADA SOSYAL MEDYA YÖNTEMLERİ

Miray Habek

Geçmişten günümüze müşterilerin satın alma davranışlarında olan değişime paralel olarak işletmelerin ürün tanıtımlarında pazarlama biçimleri de farklılaşmaktadır. Dijital pazarlama kavramı da bu bağlamda günümüzde ve gelecekte büyük önem arz etmektedir. Dijitalleşmenin getirmiş olduğu dijital pazarlama alanında birçok seçenek bulunmakla beraber insanların büyük çoğunluğunun aktif olarak kullanıyor olduğu sosyal medya kanallarının dijital pazarlama alanında etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Bu kadar büyük bir kitlenin bulunduğu sosyal medyada dijital pazarlama süreçlerinin ilerletilmesi konu ...Daha fazlası

Erişime Açık

I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Tam Metin Kitabı''

Suat Dönmez | Bahadır Elal

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanı ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms