Filtreler
Filtreler
Bulunan: 71 Adet 0.025 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [3]
Dil [2]
Erişime Açık

ARTİSAN GIDALAR VE ARTİSAN GIDALARIN SINIFLANDIRILMASI

Fatma Nur Şen Negizözen

Artisan gıdalar konu başlığı altında incelenen geleneksel ürünlerin, günlük beslenmede temel gıdaları oluşturdukları anlaşılmış ve gıda türlerine bağlı biçimde gruplandırılarak, detaylı şekilde sınıflandırılmıştır. Türk mutfak kültürünün Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihsel yolculuğunda; farklı ulusların kültürlerini etkilediği, farklı kültür ve coğrafyaların mutfak değerleriyle sentezlenerek yükseldiği anlaşılmaktadır. Daha önce yapılan birçok akademik çalışmada, geleneksel Türk mutfak kültürünün geçmişten günümüze dek uzanan örnekleri, değişik yönleriyle ele alınarak araştırıldığı bilinm ...Daha fazlası

Erişime Açık

GASTRONOMİ TURİZMİ BAĞLAMINDA TURİSTLERİN YEREL YİYECEK SATIN ALMA NİYETİNİN İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Ayşe Koç Apuhan

Bu araştırmanın amacı Gaziantep ilini ziyaret eden turistlerin yerel yiyecek satın alma niyetinin tespit edilmesidir. Araştırmada kullanılan birincil verileri Gaziantep ilini ziyaret eden 412 turiste uygulanan anketler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında düzenlenen anket formu iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini açıklayan ifadelere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, daha önce geliştirilmiş yerellik tercihi, yiyecek motivasyonu, yiyecek kişilik özellikleri, yerel yiyecek tutum ve yerel yiyecek satın alma niyeti ölçekleri kullanılmıştır. Katıl ...Daha fazlası

Erişime Açık

TARİHTE KADININ TOPLUMSAL ROLÜ VE KONUT MEKÂNINA YANSIMASI

Çağla Su Ağca

İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde kadınlar hakkında fazla şey duymamamızın sebebi bu bilgilerin büyük bir kısmının kaybolmuş, yok edilmiş ya da hiç kaydedilmemiş olmasıdır. Tarihin belirli noktalarında belirli kadınlar tarafından etkileyici olaylara/eserlere tanık olsak da bunlar istisna kayıtlardan öteye gidememiştir. Sıklıkla kadınların belirli zaman ve yerlerde nasıl yaşadığı ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için arkeolojiden ve bölük, eksik kanıtlardan yola çıkarak varsayımlar yapmak zorunda kalırız. Herhangi bir kadının hikayesini anlatan ilk ağızdan bir hikâye elimize geçse maalese ...Daha fazlası

Erişime Açık

GELENEKSEL HATAY MUTFAĞINDAN SEÇİLEN YEMEKLERİN GÜNÜMÜZDEKİ DEĞİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ

Mehmet Fatih Kurtar

Bu çalışmada, “Geleneksel Hayat Mutfağından Seçilen Yemeklerin Günümüzdeki Değişimlerinin Karşılaştırılması İncelenmesi” amaçlanmıştır. Geçmişte birçok uygarlığa ve inanca ev sahipliği yapmış ve günümüzde hala yapmaya devam eden Hatay, Türk mutfak kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Hatay’da yaklaşık 600 yemek çeşidi ve 200’ün üzerinde kendine özgü yemek çeşidi bulunmaktadır. Arap, Ermeni, Süryani ve Türk mutfağı gibi pek çok sentezi bünyesinde barındırmaktadır. Hatay mutfağı günümüzde zahmetli olmasından ve insanların yemeğe uzun vakitler ayıramamasından dolayı unutulmaya yüz tutmaktadır ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNE GÖRE ZİNCİR YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ALERJEN YÖNETİMİ

Ecem Akay

Hayati riskleri gün geçtikçe önemli bir şekilde artış gösteren gıda alerjisi, özellikle toplu tüketim yerlerinin hızla artması, gıda ürünü üreten işletmelerin süreç içerisinde zincirleşerek farklı lokasyonlarda hizmet vermesi gibi durumlar ilgili yetkililer tarafından önem arz etmekte ve uygulanan aksiyonlar sürekli denetlenmektedir. Gıda ürünü de dahil olmak üzere hizmet sunan bu zincir işletmelerde çalışan personelin gıda alerjisi hususunda bilgi düzeylerinin yüksek olması, tutum ve uygulamalarının kişilerin ve toplumun sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir komplikasyonun önlenebilmesi ad ...Daha fazlası

Erişime Açık

ERGENLERİN SAHİP OLDUĞU İNSANİ DEĞERLER İLE YAŞAM TARZLARI VE AİLE BİRLİĞİNİ ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİLER

Şirin Yentür

Bu çalışma, ergenlerin sahip olduğu insani değerler ile yaşam tarzları ve aile birliğini önemseme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Şişli, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel liselerde öğrenim gören 1239'u kız (%65.8), 645'i erkek (%34.2) olan 1884 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili veriler araştırmacı tarafından hazırlanan 'Kişisel Bilgi Formu', 'İnsani Değerler Ölçeği' (Dilmaç, 2007), 'Ergen Ya ...Daha fazlası

Erişime Açık

COVİD-19 PANDEMİSİ’NİN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE OLAN ETKİLERİNİN İŞLETME SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL BEYOĞLU ÖRNEĞİ

Mustafa Tan

Bu çalışmada, yiyecek içecek işletmelerinin ve çalışanlarının pandemi sürecinde karşı karşıya kaldığı maddi ve manevi yıpranmanın onların kişisel ve kurumsal başarılarının covid-19 pandemisiyle ilişkisi uzmanlar tarafından hazırlanan anket ifadeleri ile test edilmiştir. Pandemi süreci, kişisel ve örgütsel başarı yanında yiyecek içecek sektörü çalışanlarının özel yaşamlarına dahi ulaşan geniş bir etki alanına sahiptir. İş verenlerin yiyecek içecek sektörü çalışanlarından öncelikli beklentisi, verimli ve devamlı çalışmalarının gerçekleşmesidir. Beklentinin karşılanması başarının maksimum seviyey ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ahmed Cevdet Paşa'nın Tezâkir adlı eserine göre Osmanlı toplumunun siyasal, sosyal ve kültürel hayatına dair tespitler

Hüseyin Uhud Baybars Seyithanoğlu

On dokuzuncu yüzyıl, modern tarihçilik anlayışının gelişimi ve oluşumu açısından önemli bir dönemdir. Bu çalışmada, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı devletinin yetiştirdiği en önemli tarihçi, hukukçu ve âlim olarak tanınan Ahmed Cevdet Paşa'nın mülkî görevleri sırasında siyasal, sosyal ve kültürel hayatla ilgili yaptığı tespitlerini içeren Tezâkir adlı eseri esas alınarak tarihçilik anlayışı incelenmiştir. Çalışmamız eser içerisindeki siyasal, sosyal ve kültürel tespitlerin incelenmesi üzerine şekillenmiştir. Çalışmamızın giriş bölümü olan birinci bölümde Ahmed Cevdet Paşa'nın hayatı, eserleri ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Lise öğrencilerinde farklı bağlanma stilleri ve yetiştirilme tutumlarının nomofobi düzeyleri ile ilişkileri ve duygu düzenleme becerilerinin bu değişkenler arasındaki biçimlendirici rolü

Vakkas Özbek

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde farklı bağlanma stilleri ve yetiştirilme tutumlarının nomofobi düzeyleri ile ilişkisi ve duygu düzenleme becerilerinin bu değişkenler arasındaki biçimlendirici rolünü incelemektir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın örneklemini İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki 377 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubu, rastgele örneklemedir. Veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Nomofobi Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği ve Kişilerarası Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler; bağlanm ...Daha fazlası

Erişime Açık

İlköğretim ı̇kinci kademedeki özel yetenekli öğrencilerin matematik dersine dair kaygıları ile akademik özyeterlilikleri arasındaki ı̇lişkinin ı̇ncelenmesi

Yusuf Ergülcü

Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin matematik dersine dair kaygıları ile akademik özyeterlilikleri arasındaki ilişkinin bazı demografik değişkenler açısından incelemesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yaşları 10-15 arasında değişen bilim ve sanat merkezlerine devam eden 350 öğrenciye öğrencisine Sosyo-demografik Bilgi Formu, Matematik Kaygı Ölçeği ve Akademik Özyeterlilik Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde; regresyon analizi sonucunda yetenek, ortam bağımsız değişkenlerinin matematik kaygısını anlamlı düzeyde yordadı ...Daha fazlası

Erişime Açık

ANTİK BUĞDAYLARIN TARIM VE GASTRONOMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Elmas Yılmaz

Son yıllarda; siyez (Triticum monococcum), emmer(Triticum dicoccum) ve spelta (Triticum spelta) gibi antik buğdaylara duyulan ilginin arttığı görülmektedir. Bu ilgi hem sağlıklı beslenme hem de tarımsal üretim açısından geçerlidir. Bu çalışma bu ilginin ne kadar gerçekçi olduğunun ortaya konulması amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla; modern veya yaygın ve başlıca antik buğday türleri hakkındaki kitap, makale, tez niteliğindeki bilimsel yayınlar gözden geçirilmiş ve araştırmanın hipotezi açısından değerlendirilmiştir. Antik buğdaylara tarımsal açıdan duyulan ilginin başlıca nedenleri; zor ekolojik ...Daha fazlası

Erişime Açık

FARKLI TAHIL UNLARI İLAVESİYLE ÜRETİLEN EKŞİ MAYALI EKMEKLERİN DUYUSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağıl Emirli

Ekmek, dünya genelinde beslenme düzeninde günlük olarak en fazla tüketilen gıdalardan birisi olarak yer almaktadır. Ekşi maya ya da farklı tahıl unları ile üretilmiş ekmeklerin, sağlık üzerine olumlu etkileri bilinmektedir. Bu ekmek çeşitleri üzerine artan tüketici talebi söz konusudur. Ekmeklerin tüketimini etkileyen önemli faktörlerden biri duyusal özellikleridir. Bu sebeple çalışmamızda farklı tahıl unları ve karabuğday ikamesi ile üretilen ekşi mayalı ekmeklerin, duyusal olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla sarı buğday, buğday, siyez, rüşeym, çavdar unları ve tahıl benzeri ol ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms